دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/JamalShaker11.jpg

جمال شاکر | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۳۹
جمال شاکر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۹:۵۸
جمال شاکر | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۷:۳۶
جمال شاکر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۱:۲۷
جمال شاکر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۶:۳۸
جمال شاکر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۹:۲۵
جمال شاکر | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۶:۰۰
جمال شاکر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۲۴
جمال شاکر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۳:۱۷
جمال شاکر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۹:۲۷
جمال شاکر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۰:۳۰
جمال شاکر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۰:۴۷
جمال شاکر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۱۹
جمال شاکر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۳:۴۵
جمال شاکر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۰:۵۳
جمال شاکر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۰:۰۶
جمال شاکر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۵:۲۳
جمال شاکر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۵:۳۸
جمال شاکر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۴:۴۷
جمال شاکر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۲:۱۲
جمال شاکر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۱:۱۳
جمال شاکر | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۱:۱۵
جمال شاکر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۰:۵۱
جمال شاکر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۴۴
جمال شاکر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۵:۴۶
جمال شاکر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۲:۵۱
جمال شاکر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۹:۴۷
جمال شاکر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۵:۵۶
جمال شاکر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۶:۲۵
جمال شاکر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۱۵
جمال شاکر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۰:۲۳
جمال شاکر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۲۴
جمال شاکر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۵:۱۰
جمال شاکر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۴:۰۳
جمال شاکر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۵:۱۵
جمال شاکر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۴:۲۶
جمال شاکر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۶:۵۶
جمال شاکر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۳:۳۱
جمال شاکر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۱:۵۰
جمال شاکر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۱:۲۴
جمال شاکر | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۳:۳۵
جمال شاکر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۳:۵۷
جمال شاکر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۶:۰۳
جمال شاکر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۰۸
جمال شاکر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۴۶
جمال شاکر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۵۶
جمال شاکر | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله ۰۰:۱۰:۰۰
جمال شاکر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۹:۵۹
جمال شاکر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۱۴
جمال شاکر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۱۲
جمال شاکر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۳۶
جمال شاکر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۲۷
جمال شاکر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۰۸
جمال شاکر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۱۹
جمال شاکر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۰۵
جمال شاکر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۰۷
جمال شاکر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۰:۵۴
جمال شاکر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۸:۳۴
جمال شاکر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۵۲
جمال شاکر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۴۵
جمال شاکر | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۰۶
جمال شاکر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۱۱
جمال شاکر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۱۵
جمال شاکر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۱۳
جمال شاکر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۲۱
جمال شاکر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۳۸
جمال شاکر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۳۷
جمال شاکر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۵۲
جمال شاکر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۴۳
جمال شاکر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۰۳
جمال شاکر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۵۷
جمال شاکر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۵۳
جمال شاکر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۷
جمال شاکر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۳۷
جمال شاکر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۰۷
جمال شاکر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۰۳
جمال شاکر | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۵۸
جمال شاکر | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۳:۵۸
جمال شاکر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۱
جمال شاکر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۳
جمال شاکر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۶
جمال شاکر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۵
جمال شاکر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۲۲
جمال شاکر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۵۶
جمال شاکر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۱
جمال شاکر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۸
جمال شاکر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۴
جمال شاکر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۵
جمال شاکر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۳۹
جمال شاکر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۴
جمال شاکر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۸
جمال شاکر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۱
جمال شاکر | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۲
جمال شاکر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۰
جمال شاکر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۵
جمال شاکر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۴
جمال شاکر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۴
جمال شاکر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۴
جمال شاکر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۳
جمال شاکر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۰
جمال شاکر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۱
جمال شاکر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۷
جمال شاکر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
جمال شاکر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۸
جمال شاکر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۹
جمال شاکر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۴
جمال شاکر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۳
جمال شاکر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۴
جمال شاکر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۹
جمال شاکر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۵
جمال شاکر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
جمال شاکر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
جمال شاکر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۵
جمال شاکر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۹

مطالب مشابه

1329 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت