دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Addokoali11.jpg

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فاتحه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۳
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بقره (بروایت قالون عن نافع) ۰۲:۰۹:۱۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره آل عمران (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۱۳:۰۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نساء (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۱۳:۳۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مائده (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۰۰:۰۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انعام (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۰۳:۱۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اعراف (بروایت قالون عن نافع) ۰۱:۱۲:۵۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انفال (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۸:۳۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره توبه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۵۵:۰۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره یونس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۴۰:۴۴
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره هود (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۴۲:۲۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره یوسف (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۳۷:۵۸
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره رعد (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۱۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ابراهیم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۶:۴۷
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حجر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۵:۰۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نحل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۳۹:۱۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اسراء (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۳۲:۰۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره کهف (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۳۱:۴۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مریم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۹:۵۳
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۷:۱۴
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انبیاء (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۵:۳۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حجّ (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۷:۰۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مومنون (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۳:۵۸
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نور (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۷:۰۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فرقان (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۵
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شوری (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۷:۰۴
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نمل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۴:۳۷
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قصص (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۹:۳۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عنکبوت (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۱:۰۸
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره روم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره لقمان (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۰:۱۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره سجده (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۴۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره احزاب (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۶:۴۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره سبأ (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فاطر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۶:۳۱
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره یس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۵:۱۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره صافات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۹:۲۸
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ص (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۵:۲۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره زمر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۳:۴۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره غافر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۲۴:۴۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فصّلت (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۶:۳۸
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شوری (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۷:۲۱
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره زخرف (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۸:۵۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره دخان (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۴۱
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره جاثیه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۰:۳۷
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره احقاف (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۳:۱۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره محمّد (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۰:۴۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فتح (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۲:۰۱
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حجرات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۳۵
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۸:۲۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ذاریات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۵۵
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طور (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۱۴
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نجم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۲۳
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قمر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۲۱
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره الرحمن (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۰:۱۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره واقعه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۴
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حدید (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۱۱:۱۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مجادله (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۴۸
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حشر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۹:۱۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ممتحنه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره صفّ (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۳۱
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره جمعه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۴۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره منافقون (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۵۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تغابن (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۸
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طلاق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۴۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تحریم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۲۵
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ملک (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۶:۵۸
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قلم (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۷:۰۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حاقه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۵۸
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره معارج (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۴۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نوح (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۲۱
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره جنّ (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۲۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مزمل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۰۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مدثر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۰۸
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قیامه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انسان (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۵:۳۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مرسلات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۲۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نباء (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۴:۰۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نازعات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۴۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عبس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۱۱
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تکویر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۳
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انفطار (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۳۲
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مطففین (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۳:۲۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انشقاق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۵۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بروج (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۰۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طارق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۵
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اعلی (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۲۳
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره غاشیه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۴۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فجر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۲:۵۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بلد (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۲۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شمس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۵
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره لیل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۲۷
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ضحی (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۴
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره شرح (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۱
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تین (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره علق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۱۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قدر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۴
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بینه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۱:۴۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره زلزله (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۷
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عادیات (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۵۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قارعه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۴
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره تکاثر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره عصر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۱
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره همزه (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۴۱
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فیل (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۱
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره قریش (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ماعون (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۰
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره کوثر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره کافرون (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۷
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نصر (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۵
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مسد (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۹
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اخلاص (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۱۶
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره علق (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۲۸
الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ناس (بروایت قالون عن نافع) ۰۰:۰۰:۳۶

مطالب مشابه

4098 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت