دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Shakhshirou1.jpg

شخاشیرو | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۱۷
شخاشیرو | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۴۳
شخاشیرو | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۳۷
شخاشیرو | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۳۰
شخاشیرو | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۴۹
شخاشیرو | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۳۳
شخاشیرو | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۴۶
شخاشیرو | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۱۸
شخاشیرو | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۵۴
شخاشیرو | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۷
شخاشیرو | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۸
شخاشیرو | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۹
شخاشیرو | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۲
شخاشیرو | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۰۷
شخاشیرو | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۱۱
شخاشیرو | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۵
شخاشیرو | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۲
شخاشیرو | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۱۵
شخاشیرو | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۱
شخاشیرو | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۵۷
شخاشیرو | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۴
شخاشیرو | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۳
شخاشیرو | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۰
شخاشیرو | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۶
شخاشیرو | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۱
شخاشیرو | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
شخاشیرو | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۳
شخاشیرو | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۱
شخاشیرو | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۸
شخاشیرو | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۱
شخاشیرو | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۸
شخاشیرو | ترتیل سوره بقره ۰۱:۳۲:۵۱
شخاشیرو | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۷:۲۹
شخاشیرو | ترتیل سوره نساء ۰۰:۵۹:۴۷
شخاشیرو | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۵:۰۴
شخاشیرو | ترتیل سوره انعام ۰۰:۴۸:۰۲
شخاشیرو | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۴۹:۳۶
شخاشیرو | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۰:۳۷
شخاشیرو | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۱:۱۴
شخاشیرو | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۰۱
شخاشیرو | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۱:۴۸
شخاشیرو | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۹:۱۳
شخاشیرو | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۰۸
شخاشیرو | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۵:۵۷
شخاشیرو | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۳۹
شخاشیرو | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۹:۴۷
شخاشیرو | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۵:۱۲
شخاشیرو | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۵:۴۹
شخاشیرو | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۶:۰۰
شخاشیرو | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۰:۲۹
شخاشیرو | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۰۵
شخاشیرو | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۱:۳۲
شخاشیرو | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۹:۴۶
شخاشیرو | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۱۲
شخاشیرو | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۷:۰۱
شخاشیرو | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۳:۵۶
شخاشیرو | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۱:۴۲
شخاشیرو | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۴:۲۰
شخاشیرو | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۶:۱۲
شخاشیرو | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۳:۳۷
شخاشیرو | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۸:۲۷
شخاشیرو | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۱۳
شخاشیرو | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۱:۱۴
شخاشیرو | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۳:۲۰
شخاشیرو | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۵۱
شخاشیرو | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۰:۵۳
شخاشیرو | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۴:۴۸
شخاشیرو | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۲:۱۴
شخاشیرو | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۱:۰۱
شخاشیرو | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۰:۵۸
شخاشیرو | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۰۳
شخاشیرو | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۴:۳۸
شخاشیرو | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۵:۲۹
شخاشیرو | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۶:۵۹
شخاشیرو | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۳۸
شخاشیرو | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۰۲
شخاشیرو | ترتیل سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۰۹:۰۲
شخاشیرو | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۹:۱۱
شخاشیرو | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۴۹
شخاشیرو | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۱۳
شخاشیرو | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۱۷
شخاشیرو | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۵۶
شخاشیرو | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۱۷
شخاشیرو | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۱۸
شخاشیرو | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۴۳
شخاشیرو | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۱۰:۱۳
شخاشیرو | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۰:۰۷
شخاشیرو | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۷:۴۶
شخاشیرو | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۲۹
شخاشیرو | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۱۶
شخاشیرو | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۴:۰۷
شخاشیرو | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۲:۵۹
شخاشیرو | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۳۳
شخاشیرو | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۳:۵۷
شخاشیرو | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۰۲
شخاشیرو | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۴۰
شخاشیرو | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۰۴
شخاشیرو | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۳۱
شخاشیرو | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۵۴
شخاشیرو | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۱
شخاشیرو | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۶
شخاشیرو | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۹
شخاشیرو | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۲
شخاشیرو | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۲
شخاشیرو | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۴
شخاشیرو | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۵
شخاشیرو | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۵
شخاشیرو | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
شخاشیرو | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۵
شخاشیرو | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۶
شخاشیرو | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۰
شخاشیرو | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۶
شخاشیرو | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۸
شخاشیرو | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۷
1734 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت