دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Aalamshah.gif

عالم شاه | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۱
عالم شاه | ترتیل سوره بقره ۰۱:۴۸:۴۴
عالم شاه | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۷:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۴:۴۷
عالم شاه | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۸:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۲:۱۹
عالم شاه | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۲:۱۴
عالم شاه | ترتیل سوره انفال ۰۰:۱۹:۵۰
عالم شاه | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۳:۵۲
عالم شاه | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۳۶
عالم شاه | ترتیل سوره هود ۰۰:۲۹:۳۰
عالم شاه | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۳:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۵:۳۵
عالم شاه | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۳۸
عالم شاه | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۱:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۳۵
عالم شاه | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۷:۰۳
عالم شاه | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۷:۴۱
عالم شاه | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۵:۵۷
عالم شاه | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۱
عالم شاه | ترتیل سوره بقره ۰۱:۴۸:۴۴
عالم شاه | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۷:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۴:۴۷
عالم شاه | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۸:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۲:۱۹
عالم شاه | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۲:۱۴
عالم شاه | ترتیل سوره انفال ۰۰:۱۹:۵۰
عالم شاه | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۳:۵۲
عالم شاه | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۳۶
عالم شاه | ترتیل سوره هود ۰۰:۲۹:۳۰
عالم شاه | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۳:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۵:۳۵
عالم شاه | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۳۸
عالم شاه | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۱:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۳۵
عالم شاه | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۷:۰۳
عالم شاه | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۷:۴۱
عالم شاه | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۵:۵۷
عالم شاه | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۱
عالم شاه | ترتیل سوره بقره ۰۱:۴۸:۴۴
عالم شاه | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۵۷:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۴:۴۷
عالم شاه | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۸:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۲:۱۹
عالم شاه | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۲:۱۴
عالم شاه | ترتیل سوره انفال ۰۰:۱۹:۵۰
عالم شاه | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۳:۵۲
عالم شاه | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۸:۳۶
عالم شاه | ترتیل سوره هود ۰۰:۲۹:۳۰
عالم شاه | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۲۸:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۳:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۵:۳۵
عالم شاه | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۳۸
عالم شاه | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۱:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۳۵
عالم شاه | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۷:۰۳
عالم شاه | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۷:۴۱
عالم شاه | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۵:۵۷
عالم شاه | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۸:۵۱
عالم شاه | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۰:۲۱
عالم شاه | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۷:۰۴
عالم شاه | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۴۲
عالم شاه | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۴:۲۱
عالم شاه | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۱:۵۵
عالم شاه | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۰:۳۸
عالم شاه | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۴:۳۳
عالم شاه | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۰۹
عالم شاه | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۳:۱۶
عالم شاه | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۰۴
عالم شاه | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۰۰
عالم شاه | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۴:۱۵
عالم شاه | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۵:۳۵
عالم شاه | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۳:۲۳
عالم شاه | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۲:۵۱
عالم شاه | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۵:۵۴
عالم شاه | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۲:۳۷
عالم شاه | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۰:۲۸
عالم شاه | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۰:۴۸
عالم شاه | ترتیل سوره فصلت ۰۰:۱۴:۳۹
عالم شاه | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۳:۴۸
عالم شاه | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۴:۳۰
عالم شاه | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۶:۰۹
عالم شاه | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۲۴
عالم شاه | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۴۹
عالم شاه | ترتیل سوره محمّد صل الله علیه و آله ۰۰:۰۹:۲۹
عالم شاه | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۰:۰۱
عالم شاه | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۱۸
عالم شاه | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۶:۲۰
عالم شاه | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۱۹
عالم شاه | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۳۸
عالم شاه | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۰۵
عالم شاه | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۲۶
عالم شاه | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۷:۴۸
عالم شاه | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۸:۰۲
عالم شاه | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۴۹
عالم شاه | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۸:۴۰
عالم شاه | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۷:۴۹
عالم شاه | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۴۳
عالم شاه | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۴:۱۱
عالم شاه | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۰
عالم شاه | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۳۳
عالم شاه | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۳۵
عالم شاه | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۴۲
عالم شاه | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۲۴
عالم شاه | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۱۵
عالم شاه | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۵
عالم شاه | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۳۰
عالم شاه | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۰۷
عالم شاه | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۱۰
عالم شاه | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۵۳
عالم شاه | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۳۵
عالم شاه | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۴۳
عالم شاه | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۰۷
عالم شاه | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۱۲
عالم شاه | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۴۴
عالم شاه | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۲۵
عالم شاه | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۱۱
عالم شاه | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۳۴
عالم شاه | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۱
عالم شاه | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۱
عالم شاه | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۱۸
عالم شاه | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۲
عالم شاه | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۶
عالم شاه | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۴
عالم شاه | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۱۰
عالم شاه | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۷
عالم شاه | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۲۹
عالم شاه | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۳
عالم شاه | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۶
عالم شاه | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۶
عالم شاه | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۰
عالم شاه | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۲
عالم شاه | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۱
عالم شاه | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۷
عالم شاه | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۰:۴۰
عالم شاه | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۲
عالم شاه | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۶
عالم شاه | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۰
عالم شاه | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۵
عالم شاه | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
عالم شاه | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۷
عالم شاه | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۷
عالم شاه | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۵
عالم شاه | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۹
عالم شاه | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
عالم شاه | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۰
عالم شاه | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۳
عالم شاه | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۸
عالم شاه | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
عالم شاه | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۲
عالم شاه | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۶

مطالب مشابه

857 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت