دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Barak011.jpg تلاوت های محمد البراک قاری کویتی Barak011

 

 

تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۴۵
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۴۰:۰۸
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۷:۴۳
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۲:۵۱
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۹:۰۲
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۳۷
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۹:۰۵
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۴۵
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۷:۴۲
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۰۳
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۵۶
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۲۹
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۱۰:۵۰
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۱۶
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۰۱
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۷:۱۸
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۷:۰۳
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۲۶
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۴۲
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۵۸
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۰۴
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۲۸
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۵۸
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۱
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۵:۱۷
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره نباء ۰۰:۰۴:۰۱
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۴
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۲۳
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۸
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۷
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره مطففین ۰۰:۰۴:۲۳
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۳
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۰
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۸
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۵
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۴
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۱
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۷
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۷
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۷
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۲
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۱
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۷
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۹
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۴
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره بینه ۰۰:۰۱:۵۵
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۴
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۱
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۱
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۷
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۰
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۹
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۵
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۱
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۳
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۱
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۷
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۳
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
تلاوت های محمد البراک قاری کویتی musicdl109 محمد البراک | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۰
کانال تلگرام زهرامدیا
11836 بازدید ۱۷ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. abedini گفت:

  سلام
  ممنون . ۱۵ ساله که این ترتیل را گوش میدم . تنها صوتی که با شنیدن آن بی اختیار گریه می کنم .

 2. خداوند اجر فراوان نصیب شما بفرماید چند سال می گشتم تا ترتیل محمد البراک را پیدا کنم و نیافتم و سلام خداوند بر شماها . احسنتم . خدانگهدارتان باشد

 3. ناشناس گفت:

  نتونستم دانلود کنم کاش میشد ایا فقط باید با دانلود منجر دانلود شه؟

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام
   کافیه فقط روی آیکون های آبی کلیک کنی
   روشهای دیگه هم هست ولی دانلود منیجر راحت ترین و سریعترین راهه

 4. اسحق گفت:

  با سلام صدای خیلی زیبایی دارد دلنشین همچنانکه صدای زیبای شیخ عبدالباسط مبلغ خوبی برای اسلام هست ان شا الله که صدای استاد محمد براک نیز مبلغی برای اسلام عزیز باشد

 5. احمد نور گفت:

  صدای خیلی زیبایی دارن وقتی گوش میدم احساس راحتی و ارمش میکنم بسیاز زیباست

 6. با سلام و تشکر ..
  واقعا صدای دلنشینی داره ..

 7. با سلام و تشکر ..
  واقعا صدای دلنشینی داره ..
  بازم سپاس ..

 8. ستایش گفت:

  سلام سالهاست که دنبال ترتیل البراک میگردم ممممممنون اجرتون با صاحب قرآن

 9. حمیدرضا گفت:

  سلام از سال ۸۰ دنبالش بودم ممنون ازتون

 10. ابوذر گفت:

  سوره البقره رو میخوام چرا نداره ؟؟؟ با همین صوت

 11. امبر گفت:

  بسیار زیبا.دنبال سوره مومنون بارک هستم.اگر دارید بارگذاری کنید.ممنون

 12. هانیه گفت:

  وای عالیه این قاری، با شنیدن آیه های زیبای خداوند با این صوت واقعا به آرامش محض میرسم.

 13. غنی زاده گفت:

  با عرض سلام و احترام
  ضمن تشکر و قدر دانی از زحمات حضرتعالی، خواهشمندم برای تهیه ی قرائت کل قرآن توسط استاد محمد البراک(قاری کویتی) بنده را راهنمایی کنید. هر کجا مراجعه میکنم متاسفانه تلاوت کامل قرآن را ندارند.
  باتشکر

دسته بندی