دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Hassan1.jpg

 

 

 

نعمه الحسان | ترتیل تغابن ۰۰:۰۶:۲۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۴۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره بقره ۰۲:۲۰:۳۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۲۰:۰۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۵:۵۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۸:۵۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره انعام ۰۱:۱۵:۰۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۵:۴۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۹:۴۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره توبه ۰۱:۰۲:۳۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۱:۴۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره هود ۰۰:۴۶:۲۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۵۰:۵۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۷:۳۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۲۹:۳۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۷:۰۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره نحل ۰۰:۴۳:۲۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۴:۱۹
نعمه الحسان | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۹:۴۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۳:۰۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۸:۰۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۹:۴۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۹:۲۹
نعمه الحسان | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۷:۰۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۹:۴۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۹:۳۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۳۲:۰۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۷:۳۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۳:۱۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۲:۴۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره روم ۰۰:۲۰:۱۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۲:۰۹
نعمه الحسان | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۹:۱۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۳۱:۰۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۹:۴۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۷:۳۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۷:۵۳
نعمه الحسان | ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۲:۴۳
نعمه الحسان | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۷:۳۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۷:۱۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۸:۲۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۹:۱۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره شوری ۰۰:۲۰:۰۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۲۰:۲۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۹:۵۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۲:۴۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۷:۱۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۱۲:۱۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۳۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۸:۳۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۵۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۵۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۷:۳۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۳۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۸:۰۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۱:۳۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۱۱:۰۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۳:۴۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۱:۱۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۴۳
نعمه الحسان | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۵۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۵:۱۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۴:۱۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۵۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۷:۰۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۰۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۳۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۸:۱۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۲۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۴۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۵:۱۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۶:۵۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۳۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۱۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۵۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۵۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۳۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۰۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۳۳
نعمه الحسان | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۳۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۱:۰۳
نعمه الحسان | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۳
نعمه الحسان | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۵۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۵۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۵۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۹
نعمه الحسان | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۵۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۵۰

مطالب مشابه

8038 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. سیدعلی گفت:

  باسلام خدمت مدیریت وکارکنان شریف سایت راسخون. از اینکه دانلود قرائت کل قرآن که مربوط به آقای نعمه الحسان از کشور عراق است را در سایت گذاشته اید تشکر وخسته نباشید عرض میکنم خدا خیرتان بدهد. سیدعلی دهقانی از ایلام

  [پاسخ]

 2. مهدی گفت:

  باسلام لطفا اگر قرایت ترتیل کامل قرآن با صدای قاری عراقی کاظم عامر را دارید ممنون میشم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۱۱ام, ۱۳۹۴ ۱۷:۱۵:

  سلام فقط این سوره ها هست
  http://www.holykarbala.net/media/quran/amer_kadhmy/

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۱۱ام, ۱۳۹۴ ۱۷:۱۵:

  سلام فقط این سوره ها هست
  http://www.holykarbala.net/media/quran/amer_kadhmy
  ./

  [پاسخ]

دسته بندی