دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/462df330-3801-49d7-86f5-b6f3016e54ca1.jpg

یحیی حوی؛ ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۵
یحیی حوی؛ ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۴:۱۲
یحیی حوی؛ ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۰۸:۴۸
یحیی حوی؛ ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۸:۵۷
یحیی حوی؛ ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۱:۴۰
یحیی حوی؛ ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۶:۰۸
یحیی حوی؛ ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۱:۴۵
یحیی حوی؛ ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۲:۵۰
یحیی حوی؛ ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۸:۱۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۳:۲۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره هود ۰۰:۳۶:۲۲
یحیی حوی؛ ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۳:۲۶
یحیی حوی؛ ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۵:۲۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۵:۳۵
یحیی حوی؛ ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۱:۰۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۰:۰۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۷:۴۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۷:۰۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۸:۱۸
یحیی حوی؛ ترتیل سوره طه ۰۰:۲۴:۰۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۵۶
یحیی حوی؛ ترتیل سوره حج ۰۰:۲۳:۳۲
یحیی حوی؛ ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۸:۲۷
یحیی حوی؛ ترتیل سوره نور ۰۰:۲۴:۳۶
یحیی حوی؛ ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۶:۴۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۲:۱۸
یحیی حوی؛ ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۱:۵۳
یحیی حوی؛ ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۶:۰۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۳۷
یحیی حوی؛ ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۴۶
یحیی حوی؛ ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۳۲
یحیی حوی؛ ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۱۴
یحیی حوی؛ ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۵:۱۰
یحیی حوی؛ ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۵:۲۰
یحیی حوی؛ ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۴:۲۷
یحیی حوی؛ ترتیل سوره یس ۰۰:۱۳:۳۳
یحیی حوی؛ ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۶:۰۳
یحیی حوی؛ ترتیل سوره ص ۰۰:۱۳:۵۳
یحیی حوی؛ ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۱:۲۳
یحیی حوی؛ ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۲:۵۵
یحیی حوی؛ ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۳:۵۰
یحیی حوی؛ ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۵:۰۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۴:۲۶
یحیی حوی؛ ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۶:۰۰
یحیی حوی؛ ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۵۴
یحیی حوی؛ ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۴۳
یحیی حوی؛ ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۹:۱۸
یحیی حوی؛ ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۹:۵۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۲۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره ق ۰۰:۰۶:۵۷
یحیی حوی؛ ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۰۷
یحیی حوی؛ ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۲۶
یحیی حوی؛ ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۱۵
یحیی حوی؛ ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۴۲
یحیی حوی؛ ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۰۵
یحیی حوی؛ ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۸:۲۵
یحیی حوی؛ ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۰:۳۴
یحیی حوی؛ ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۹:۰۶
یحیی حوی؛ ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۲۰
یحیی حوی؛ ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۲۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۵۶
یحیی حوی؛ ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۱۸
یحیی حوی؛ ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۱۰
یحیی حوی؛ ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۴:۵۸
یحیی حوی؛ ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۲۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۲۳
یحیی حوی؛ ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۰۲
یحیی حوی؛ ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۰۸
یحیی حوی؛ ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۰۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۱۴
یحیی حوی؛ ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۰۸
یحیی حوی؛ ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۵۵
یحیی حوی؛ ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۵
یحیی حوی؛ ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۰۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۳:۴۳
یحیی حوی؛ ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۲۶
یحیی حوی؛ ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۴
یحیی حوی؛ ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۰۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۴
یحیی حوی؛ ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۳
یحیی حوی؛ ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۲۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۲
یحیی حوی؛ ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۲
یحیی حوی؛ ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۵
یحیی حوی؛ ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۰
یحیی حوی؛ ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۶
یحیی حوی؛ ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۵
یحیی حوی؛ ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
یحیی حوی؛ ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۷
یحیی حوی؛ ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۴
یحیی حوی؛ ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۴
یحیی حوی؛ ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۸
یحیی حوی؛ ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۶
یحیی حوی؛ ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۷
یحیی حوی؛ ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۲
یحیی حوی؛ ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۰
یحیی حوی؛ ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۳
یحیی حوی؛ ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۰
یحیی حوی؛ ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۹
یحیی حوی؛ ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۱
یحیی حوی؛ ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۸
یحیی حوی؛ ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۸
یحیی حوی؛ ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۶

مطالب مشابه

1313 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت