دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/NouhAhmad1.jpg

نوح احمد | ترتیل سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۴۰
نوح احمد | ترتیل سوره بقره ۰۱:۴۲:۱۴
نوح احمد | ترتیل سوره آل عمران ۰۰:۴۱:۵۹
نوح احمد | ترتیل سوره نساء ۰۰:۴۷:۰۲
نوح احمد | ترتیل سوره مائده ۰۱:۰۳:۵۴
نوح احمد | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۵:۵۴
نوح احمد | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۲:۲۷
نوح احمد | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۳:۲۰
نوح احمد | ترتیل سوره توبه ۰۰:۳۹:۵۳
نوح احمد | ترتیل سوره یونس ۰۰:۲۷:۴۳
نوح احمد | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۳:۳۲
نوح احمد | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۳:۰۰
نوح احمد | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۶:۱۱
نوح احمد | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۵:۵۱
نوح احمد | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۲:۰۱
نوح احمد | ترتیل سوره نحل ۰۰:۲۷:۳۵
نوح احمد | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۷:۰۴
نوح احمد | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۵:۰۶
نوح احمد | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۷:۳۴
نوح احمد | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۲:۲۰
نوح احمد | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۱۹:۳۸
نوح احمد | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۱:۱۸
نوح احمد | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۸:۴۶
نوح احمد | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۱:۳۰
نوح احمد | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۳:۵۲
نوح احمد | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۱:۴۹
نوح احمد | ترتیل سوره نمل ۰۰:۱۸:۰۱
نوح احمد | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۳:۰۵
نوح احمد | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۳۵
نوح احمد | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۰۷
نوح احمد | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۲۹
نوح احمد | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۶:۱۱
نوح احمد | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۳:۴۷
نوح احمد | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۴:۴۳
نوح احمد | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۲:۵۴
نوح احمد | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۱:۳۸
نوح احمد | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۶:۳۵
نوح احمد | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۳:۰۶
نوح احمد | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۱:۲۹
نوح احمد | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۱:۰۴
نوح احمد | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۴۲
نوح احمد | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۵:۰۷
نوح احمد | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۴:۴۳
نوح احمد | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۶:۱۰
نوح احمد | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۲۸
نوح احمد | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۳:۴۴
نوح احمد | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله ۰۰:۱۱:۲۷
نوح احمد | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۲۲
نوح احمد | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۰۷
نوح احمد | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۰۴
نوح احمد | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۴۳
نوح احمد | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۲۱
نوح احمد | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۰۵
نوح احمد | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۱۵
نوح احمد | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۱۸
نوح احمد | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۸:۳۴
نوح احمد | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۱:۲۵
نوح احمد | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۱۰
نوح احمد | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۵۹
نوح احمد | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۰۴
نوح احمد | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۱۳
نوح احمد | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۱۱
نوح احمد | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۹
نوح احمد | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۳
نوح احمد | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۲۷
نوح احمد | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۰۴
نوح احمد | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۶:۳۲
نوح احمد | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۰۸
نوح احمد | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۲۹
نوح احمد | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۱۷
نوح احمد | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۱۸
نوح احمد | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۵۷
نوح احمد | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۵۰
نوح احمد | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۴
نوح احمد | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۰۴
نوح احمد | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۴۶
نوح احمد | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۵۷
نوح احمد | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۴
نوح احمد | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۴۸
نوح احمد | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۰۰
نوح احمد | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۹
نوح احمد | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۴
نوح احمد | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۴۰
نوح احمد | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۹
نوح احمد | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۸
نوح احمد | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۰
نوح احمد | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۴
نوح احمد | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۰
نوح احمد | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۷
نوح احمد | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۰
نوح احمد | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۰
نوح احمد | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۹
نوح احمد | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۲
نوح احمد | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۳
نوح احمد | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۳
نوح احمد | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۹
نوح احمد | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۵
نوح احمد | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۵۰
نوح احمد | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۵
نوح احمد | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۱
نوح احمد | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۶
نوح احمد | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۹
نوح احمد | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۰
نوح احمد | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۳
نوح احمد | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
نوح احمد | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
نوح احمد | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۵
نوح احمد | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
نوح احمد | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۸
نوح احمد | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۶
نوح احمد | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۱
نوح احمد | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۸
نوح احمد | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۶
نوح احمد | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۴

مطالب مشابه

942 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  1. دلوکس گفت:

    بسیار جامع و کامل بود ممنون

    [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت