دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/news_11432.jpg

تفکیک جز

جزء ۱ ۰۱:۰۲:۴۱
جزء ۲ ۰۱:۰۱:۰۰
جزء ۳ ۰۱:۰۲:۴۸
جزء ۴ ۵۶:۴۹
جزء ۵ ۰۱:۰۱:۵۴
جزء ۶ ۰۱:۰۳:۳۲
جزء ۷ ۰۱:۰۵:۵۰
جزء ۸ ۰۱:۰۲:۳۹
جزء ۹ ۰۱:۰۲:۰۸
جزء ۱۰ ۰۱:۰۰:۵۶
جزء ۱۱ ۰۱:۰۸:۱۳
جزء ۱۲ ۰۱:۰۹:۳۵
جزء ۱۳ ۵۸:۲۰
جزء ۱۴ ۵۵:۳۷
جزء ۱۵ ۵۷:۲۸
جزء ۱۶ ۵۵:۴۸
جزء ۱۷ ۵۲:۵۶
جزء ۱۸ ۵۹:۳۱
جزء ۱۹ ۵۸:۳۶
جزء ۲۰ ۵۷:۳۳
جزء ۲۱ ۵۷:۲۳
جزء ۲۲ ۵۹:۲۸
جزء ۲۳ ۵۹:۴۲
جزء ۲۴ ۵۷:۲۳
جزء ۲۵ ۰۱:۰۰۳۹
جزء ۲۶ ۵۵:۳۰
جزء۲۷ ۵۹:۰۰
جزء ۲۸ ۰۱:۰۲:۰۱
جزء ۲۹ ۵۷:۳۱
جزء ۳۰ ۵۴:۵۱

تفکیک سوره

حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۹
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۰
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بقره ۰۲:۲۵:۵۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۲۰:۲۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نساء ۰۱:۲۹:۳۲
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مائده ۰۱:۰۹:۵۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انعام ۰۱:۱۱:۳۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اعراف ۰۱:۲۲:۰۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انفال ۰۰:۳۱:۵۹
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره توبه ۰۱:۰۱:۱۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۷:۲۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره هود ۰۰:۴۸:۵۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره یوسف ۰۰:۴۲:۲۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۸:۵۵
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۸:۵۹
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۴:۴۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نحل ۰۰:۴۰:۴۰
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۲:۲۲
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۲:۳۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۹:۲۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره طه ۰۰:۲۷:۱۴
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۶:۲۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حج ۰۰:۲۶:۱۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۲:۱۵
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نور ۰۰:۳۰:۲۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۹:۱۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۹:۵۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۵:۳۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۲:۰۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۱:۵۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره روم ۰۰:۱۸:۲۹
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۱:۲۲
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۸:۰۹
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره احزاب ۰۰:۳۰:۰۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۸:۴۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۶:۳۵
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره یس ۰۰:۱۵:۳۹
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۰:۴۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ص ۰۰:۱۶:۴۹
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۵:۱۴
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۷:۲۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فصلت ۰۰:۱۸:۰۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۹:۴۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۹:۲۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۴۵
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۱۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۳:۱۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۱:۲۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۳۰
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۳۵
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۴۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۵۰
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۴۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۱۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۵۰
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۰۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۵۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۳۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۳۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۳۵
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۴۴
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره صف ۰۰:۰۵:۰۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۵۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۲۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۳۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۳۴
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۱۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۶:۳۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۴۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۵۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۴۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۳۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۰۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۳۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۵
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۴:۳۲
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۲۰
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۰۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۲
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۵۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۰۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۲
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۲۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۵
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۰
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۱۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۹
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۲۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۲
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۰
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۲
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۹
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۰
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۰
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۷
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۳
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۸
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۱
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۶
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۲

در حضور مقام معظم رهبری

آیات ۱تا۳ سوره احزاب و آیات ۵و۶ سوره قصص ۰۰:۰۴:۱۳
آیات ۱تا۳ سوره احزاب و آیات ۵و۶ سوره قصص ۰۰:۰۷:۵۶

ابتهال

حب الحسین ۰۷:۵۶

مجلسی

حامد شاکرنژاد | تلاوت مجلسی سوره فاطر آیات ۵ تا ۱۱ ۰۰:۱۸:۲۱
سوره نجم آیات ۳۳ تا ۵۸، حاقه ۱ تا ۱۶ ۰۰:۲۷:۴۹
سوره طه ۱ تا ۲۸ ۰۰:۱۶:۴۷
سوره توبه آیات ۱۲۸ و ۱۲۹، احزاب ۱تا ۳ و کوثر ۰۰:۰۷:۳۹
نجم، ضحی، انشراح ۰۰:۳۲:۴۸
سوره بلد آیات: ۸۸-۱ ۳۵:۱۲
سوره بلد آیات: ۸۸-۱ ۳۵:۱۲

استودیو

سوره توبه آیات ۱۱۱ و ۱۱۲، کوثر ۰۰:۰۶:۵۳

متفرقه

قرائت در مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران _ ۱/۴/۱۳۹۱ ۵۲:۲۶
قرائت در بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران _ صوتی ۵۲:۲۶
فاطر ۸ تا ۱۱ و سوره حمد ۲۱:۳۸
سوره کهف آیات ۳۰ و ۳۱ و ۱۰۷ تا آخر سوره و سوره حمد ۲۳:۴۹
تحریم ۱ الی ۵ و نصر ۲۳:۳۱
تحریم ۴ و ۵ و سوره بلد ۱ تا ۱۸ ۳۰:۰۸
سورهای دهر آیات ۱ تا ۲۲ و حمد و بقره آیات ا و ۲ ۳۷:۱۳
سوره ذاریات آیات ۱۵ تا ۳۰ ۲۲:۲۵
سورهای یوسف آیات ۴ تا ۲۱ و شمس ۱ تا ۵ ۳۶:۱۰
سوره های یس آیات ۷۷ تا آخر ، شمس و کوثر ۲۱:۲۳
سوره های یوسف آیات ۵۳ تا ۸۳ و حاقه ۱ تا ۱۲ ۰۱:۰۹:۰۸
سوره های زمر آیات ۷۳ تا آخر ، غافر آیات ۱ تا ۳ ، شمس و علق آیات ۱ تا ۵ ۳۰:۱۵
سوره های آل عمران آیات ۱۸۹ تا ۱۹۵ و حمد ۳۱:۵۳
نساء ۵۹ تا ۶۳ ۰۲:۲۴
بقره ۶۲ تا ۷۴ ۲۷:۵۰
یونس ۱ تا ۵ ۱۱:۰۰
اعراف ۱ تا ۸۷ ۳۵:۲۹
انعام ۱۱۱ تا آخر ۲۷:۰۵
انفطار و مطففین ۰۹:۲۷
بقره ۱۲۴ تا ۱۲۹ ۱۵:۴۹
آیاتی از سوره کهف (از آیه ۲۳) ۲۶:۱۶
آیاتی از سوره احزاب (از آیه ۴۵) ۱۲:۳۹
آیاتی از سوره آل عمران (از آیه ۱۹۰) ۱۶:۱۱

مطالب مشابه

64426 بازدید ۶۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. ali گفت:

  انصافا قشنگه فقط جای تلاوت های مجلسی خیلی کمه مخصوصا سوره فرقان

  [پاسخ]

 2. روح الامین گفت:

  سلام عالیه ممنون

  [پاسخ]

 3. عرفان گفت:

  مسابقاتسال۸۹و۹۰بزارید

  [پاسخ]

 4. حمید گفت:

  سلام علیکم
  تشکر از حسن سلیقه ی شما برای گردآوری چنین مجموعه زیبایی . در این جا فرصت رو مغتنم می شمارم و از دوستانی که دستشون به برنامه نویسی گرم خواهش می کنم قرائت های اساتید بزرگ شیعه مثل آقایان کریم منصوری عباس امام جمعه و پرهیزکار و حامد شاکرزاده و دیگر اساتید رو روی برنامه های موبایل قرآنی محیا کنند واقعا حیف ببینید این وهابی ها چه مانوری روی این سعد القمدی و ماهیر المعیقلی میدن روی نرم افزار های آی فون و اندروید مثل iquran و quran majieed حسابی کار کردن واقعا جای یک نرم افزار قوی قرآنی شیعه خالیه
  متشکرم

  [پاسخ]

 5. سجاد گفت:

  سلام علیکم.اگه میشه فایل تصویری تلاوت سوره های یوسف ایات۵۳تا۵۸ و حاقه۱تا۱۲ رو برای دانلود بذارید.ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۳۰:

  سلام
  اگه اسن قاریش رو بگی شاید بتونم پیدا کنم

  [پاسخ]

 6. hamed گفت:

  باسلام وعرض ادب..
  مزلب پایین وبتون خیلی زیبا بود.
  تمام حقوق این سایت متعلق به پروردگاریکتا….
  به وبلاگ قرآنی من هم بیایدخوشحال میشم ازنظراتتون استفاده کنم..
  موفق باشید..

  [پاسخ]

 7. علیرضا گفت:

  لطفا به وبلاگ استاد حامد خدا بخشی مراجعه کنید.

  [پاسخ]

 8. حمید گفت:

  خسته نباشد.لطفا قرائت های جدید ایشون رو هم بذارین
  یا علی

  [پاسخ]

 9. رضا گفت:

  سلام
  خدا قوت
  لطفا تلاوت سوره ی واقعه_حدید استاد طاروطی را برا دانلود بگذارید(تصویری(

  [پاسخ]

 10. علیرضا گفت:

  سلام علیکم .لطفا تلاوت تصویری استاد شاکرنژاد از سوره ی جمعه رو هم بگذارید.متشکرم.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۸:۰۸:

  سلام بفرما
  http://www.aparat.com/v/CvpZH

  [پاسخ]

 11. سجاد گفت:

  واقعا تلاوت های استاد حامد شاکرنژاد حرف نداره و بسیار قشنگه

  [پاسخ]

 12. احمد گفت:

  استاد واقعن صداش عجیبه و تو دلم میشینه…
  خالقتو و خودتو قربون…

  [پاسخ]

 13. دنیا گفت:

  سلام…خیلی ممنون از شما بابت این کار قشنگتون…هر وقت یکی به تلاوت استاد گوش کنه اگه از شما دانلود کرده باشه حتما شما هم در صواب شریکین..خیلی ممنون

  [پاسخ]

 14. س. الف گفت:

  سلام
  ممنون از سایت خوبی که دارید ولی بخش حمایت مالی اشکال داره، وارد درگاه های پرداخت نمیشه.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۱۵:۵۰:

  سلام ممنون
  بررسی کردم درست بود ولی اگه نتونستی هم مشکلی نیست همین که از مطالب سایت استفاده کنی بهتر از حمایت مالیه

  [پاسخ]

 15. س. الف گفت:

  سلام
  ممنون
  با اکسپلورر وارد شد.

  [پاسخ]

 16. رحیم محرمی گفت:

  خیلی عالی بود من عاشق حامد جون عزیز هستم ولی فک کنم سوره انسان ایه چهارم رو نزاشتین

  [پاسخ]

 17. رحیم محرمی گفت:

  من خییلی از حامد شاکر نژاد عزیز دلگیرم>>>چون تو دوازدهم بهمن قرار بود بیاد شهرستان میانه ولی نیومد و ما ارزو به دل موندیم…اگه بشه شماره اون رو بدین

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۱۷:۵۸:

  سلام ندارم والا

  [پاسخ]

 18. مرید استاد حامد گفت:

  سلام علیکم.تلاوت از استاد حامد بسیار کم است در وبلاگ.استاد حامد در روز نزدیک ۲۰ تا تلاوت میکنه همش که این نیست.لطفا تلاوتهای بیشتری از استاد حامد تو وبلاگ بذارید.با تشکر

  [پاسخ]

 19. احسان گفت:

  در دنیای آلوده و غم گرفته کفر تنها آهنگ دلنشین قرآن است که زنگار از قلب می زداید
  من به شخصه اکثر اوقات در اتوموبیل تلاوت قرآن می شنوم و معجزات زیادی از قرآن دیدم

  [پاسخ]

 20. احسان گفت:

  از شما خواهش می کنم سخنرانی استاد عزیزتر از جانم”استاد پناهیان” فراموش نشود

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۲ ۱۹:۱۷:

  سلام
  http://www.zahra-media.ir/?cat=105

  [پاسخ]

 21. ali69 گفت:

  مجلسیاش کمه ولی در کل خوبه

  [پاسخ]

 22. محمدرضا پورپاکار گفت:

  سلام.دمتون گرم واقعا اصل کارتون خوبه دستتون درد نکنه حال کردم یه پیشنهاد دارم اونم اینکه تلاوتای بیشتری بذارین!البته((بازدم))استاد شاکرنژاد هم گرم خدا زیادش کنه که انگار تموم قاریارو ریختن رو هم شده حاج حامد!طنین قشنگ بم عالی اوج عالی قدرت صوتی و آهنگ پردازی عالی سلیقه ی عالی…خلاصه همچیش عالی چشم حسود کور بشه صلوااااات!

  [پاسخ]

 23. محمدرضا پورپاکار گفت:

  میشه بفرمایین حامد شاکرزاده کیه؟چقد اسمش آشناس!

  [پاسخ]

 24. سلام
  جناب استاد شیخ حامد قاری برتر جهان اسلام می باشند.
  قاری پر طرفدار ایرانی است .
  شناختی ؟؟؟؟؟؟؟؟
  بازهم ازایشون براتون بگم!!!!!!!!!!!
  اگر بخواهی به وبلاگ من سر بزن تا در باره شیخ حامد شاکرنژاد بشتر بدانی
  این نظر پاسخ به نظر اقایمحمدرضا پورپاکار است
  از وبلاگ زیبا ی شمامتشکرم
  اگه می شه تلاوت تصویرس بگذارید باتشکر

  [پاسخ]

 25. آریان گفت:

  سلام کدام قراءت های استاد صوتی اس

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۶ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۰۲:

  سلام همشون صوتیه

  [پاسخ]

 26. امیر گفت:

  سلام چرا نمیتونم دانلود کنم؟در کل صدای استاد حامد فوق العاده است خوش به حالش بخاطر این نعمت.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۳ ۱۳:۱۸:

  سلام روی آیکونهای آبی کلیک کن

  [پاسخ]

 27. رمضانعلی گفت:

  با سلام
  آفرین به شما و کار مفیدتون.

  [پاسخ]

 28. رمضانعلی گفت:

  با سلام
  آفرین به شما و کار مفیدتون. ان شاء الله همین مجموعه یکی از دلایل ورود شما به جوار رحمت الهی باشد و قرآن نامتان را به عنوان خادمش قلمداد نماید.

  [پاسخ]

 29. ایرج رجبلو گفت:

  سلام : ضمن قبولی طاعات و عبادات شما سروران
  قرائت حامد جان واقعا عالیه من خیلی به قراعتهای نازنیش گوش میدم و حالشو میبرم ،احسن به مادرش که همچون فرزندی تحویل جامعه داده

  [پاسخ]

 30. علی گفت:

  سلام لطفا تلاوت تصویری حامد شاکرنژاد از سوره ی طارق رو بذارید. با تشکر

  [پاسخ]

 31. محمد گفت:

  ممنون خیلی دنبالشون میگشتم

  [پاسخ]

 32. ایرج رجبلو گفت:

  بازهم سلام ایرج هستم این دفعه میگم هیچ ماشینی بنز نمیشه هیچ قاری استاد حامد شاکرنژاد نمیشه – دست خدا برسر تو باد حامد جون

  [پاسخ]

 33. جواد گفت:

  درود بر آقاحامددوست داشتنی. خیلی دوسش دارم پرچم بچه های مشهد بالا

  [پاسخ]

 34. مرتضی حسینی گفت:

  سلام
  علاقه ای که الان من به قرآن دارم تا حدود زیاد مدیون تلاوت های زیبای استاد هست. خیلی دوست دارم ایشون رو از نزدیک ببینم

  [پاسخ]

 35. امیر گفت:

  سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون استاد حامد از کریم منصوری هم بهتر تلاوت می کنند

  [پاسخ]

 36. سیدجواد گفت:

  انشألله با قرآن محشور شوید.
  به من هم سربزنید
  یاعلی

  [پاسخ]

 37. محمدرضاپورپاکار گفت:

  من گفتم حامد شاکر زاده کیه.حامدشاکرنژاد رو اصلاااا نیاز ندارم کسی بهم بشناسونه…

  [پاسخ]

 38. محمدرضاپورپاکار گفت:

  درضمن بعضیا کاسه داغ تر از آش نشن.من۶ساله ازحامدتقلیدمیکنم صدبارم دیدمش اونقد که باهم حال واحوال پیدا کردیم!!!

  [پاسخ]

 39. محمدرضاپورپاکار گفت:

  اگ بی ادبی شد ببخشید.خیلی لجم گرفت!شرمنده

  [پاسخ]

 40. مصطفیه‌ها کی تلاوت استاد شاکر نژاد از سوره یوسف وحاقه در اردیبهشت 91دریزدو داره؟؟؟؟؟؟ گفت:

  سلام بچه‌ها کی تلاوت دوساعته استاد شاکر نژاد از سوره یوسف وحاقه در اردیبهشت ۹۱دریزدو داره؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 41. حسین گفت:

  حاج حامد عاشقتم …. دیونه ام کردی با تلاوت هات …… هر روز گوش میدم …..

  [پاسخ]

 42. حسین گفت:

  سلام اقا مصطفی اگه میتونین بیاین سایت ما رو هم سری بزنین ….

  [پاسخ]

 43. حسین گفت:

  سایت هواداران حاج مصطفی قاسمی

  [پاسخ]

 44. سلام علیکم بسیار بسیار عالی با قرآن محشور بشید ان شاالله

  [پاسخ]

 45. عبدیزدان گفت:

  حاج حامدشاکر نژاد بی نظیره فوق العاده س

  [پاسخ]

 46. امیر گفت:

  خوب عالی متمدن

  [پاسخ]

 47. حافظ کل گفت:

  سلام چرا استاد در مسابقات بین الملل امسال تلاوت. نکردن ما همه از اول مسابقه منتظر بودیم تاآخر من ارادت خاصی به استاد دارم خواهش میکنم تلاوت های استاد رو برام ایمیل کنین

  [پاسخ]

 48. علي گفت:

  خداحفظتون کنه واقعا عالیه انشالا حاج حامد عاقبت به خیر بشه

  [پاسخ]

 49. زهرا گفت:

  سلام…در اینکه جناب استاد فوق العاده میخونن شکی نیست.ایشون معنی خوان عااااااالیی هستن..من ک از تلاوتاشون لذت میبرم. لطفا کیلیپ یا فایل صوتی تلاوت ایشون ک برای رئیس جمهورهای هشتاد کشور خوندنو بذارید. مرسی

  [پاسخ]

 50. شاهین گفت:

  با درود
  لطفا به استاد شاکرنژاد بفرمایید در هیبت و هیأت یک ایرانی ظاهر بشه. به عنوان یک عاشق، حق دارم از معشوقم اینو بخوام!

  [پاسخ]

 51. مهدی گفت:

  بسیار عالی اجرتان با آقا امام زمان.

  [پاسخ]

 52. علی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  ببخشین تلاوت های استودیویی این عزیز رو با کیفیت بالا تو بیرون میفروشن؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۶ام, ۱۳۹۴ ۰۳:۰۲:

  سلام فکر نمیکنم

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ بهمن ۶ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۴۳:

  آخه چرا؟
  این نفروختن به گفته شما که نمیتونه دلیل بر نبود کیفیت بالای اینا باشه؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۶ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۳۷:

  سلام دلیلش رو نمیدونم
  شایدم وجود داشته باشه ولی من تا جایی که سرچ کردم چیزی پیدا نکردم
  بهتره به فروشگاههای فرهنگی شهرتون یه سری بزنی اونا بهتر میدونن

  [پاسخ]

 53. یه کاربر گفت:

  سلام مدیر گرامی این سایت
  خدا قوت بابت این مطالب
  من با اجازتون این مطالب صوتی استاد شاکرنژاد رو در سایت خودم قرار دادم
  ممنون از شما یاعلی.

  [پاسخ]

 54. آرشیو بسیار خوبی است. ممنون.

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت