دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/30faa40e-fc40-46ee-a7ac-3fdd59efbdc0.jpg

دانلود یکجا با کیفیت متوسط

تفکیک جز

جزء ۱ ۵۷:۱۰
جزء ۲ ۵۶:۵۴
جزء ۳ ۵۷:۱۴
جزء ۴ ۵۵:۵۳
جزء ۵ ۵۷:۲۹
جزء ۶ ۵۶:۰۴
جزء ۷ ۵۷:۵۶
جزء ۸ ۵۸:۰۶
جزء ۹ ۵۷:۰۰
جزء ۱۰ ۵۳:۵۲
جزء ۱۱ ۵۸:۳۹
جزء ۱۲ ۵۸:۲۰
جزء ۱۳ ۵۷:۴۹
جزء ۱۴ ۵۶:۴۱
جزء ۱۵ ۵۶:۴۴
جزء ۱۶ ۵۸:۰۵
جزء ۱۷ ۵۸:۴۵
جزء ۱۸ ۵۸:۴۳
جزء ۱۹ ۵۶:۴۷
جزء ۲۰ ۵۹:۴۷
جزء ۲۱ ۵۷:۱۹
جزء ۲۲ ۵۹:۰۵
جزء ۲۳ ۵۹:۳۴
جزء ۲۴ ۵۹:۱۵
جزء ۲۵ ۵۷:۴۸
جزء ۲۶ ۵۸:۲۵
جزء ۲۷ ۵۷:۳۱
جزء ۲۸ ۵۷:۴۰
جزء ۲۹ ۵۷:۲۴
جزء ۳۰ ۵۵:۴۳

تفکیک سوره

سوره فاتحه ۰:۵۰
سوره بقره ۲:۱۵:۰۳
سوره آل عمران ۱:۱۶:۳۵
سوره نساء ۱:۲۳:۳۲
سوره مائده ۱:۰۰:۵۲
سوره انعام ۱:۰۵:۳۵
سوره اعراف ۱:۱۶:۲۷
سوره انفال ۲۸:۰۶
سوره توبه ۵۵:۰۰
سوره یونس ۴۰:۵۴
سوره هود ۴۱:۲۳
سوره یوسف ۳۸:۲۲
سوره رعد ۱۸:۴۰
سوره ابراهیم ۱۹:۲۷
سوره حجر ۱۵:۵۹
سوره نحل ۴۰:۵۰
سوره اسراء ۳۳:۱۱
سوره کهف ۳۳:۰۵
سوره مریم ۲۰:۴۷
سوره طه ۲۷:۵۷
سوره انبیاء ۳۰:۰۴
سوره حج ۲۸:۴۴
سوره مومنون ۲۴:۴۳
سوره نور ۲۸:۱۹
سوره فرقان ۱۹:۰۰
سوره شعراء ۲۹:۱۶
سوره نمل ۲۵:۳۱
سوره قصص ۳۳:۴۲
سوره عنکبوت ۲۲:۴۴
سوره روم ۱۸:۵۱
سوره لقمان ۱۱:۲۹
سوره سجده ۸:۱۵
سوره احزاب ۲۸:۵۸
سوره سبأ ۱۸:۴۷
سوره فاطر ۱۷:۱۷
سوره یس ۱۶:۳۸
سوره صافات ۲۱:۰۴
سوره ص ۱۶:۲۹
سوره زمر ۲۵:۵۹
سوره غافر ۲۸:۴۱
سوره فصلت ۱۸:۰۴
سوره شوری ۱۷:۴۰
سوره زخرف ۱۸:۵۰
سوره دخان ۸:۳۸
سوره جاثیه ۹:۵۵
سوره احقاف ۱۴:۱۹
سوره محمد ۱۱:۵۳
سوره فتح ۱۱:۵۸
سوره حجرات ۸:۰۱
سوره ق ۸:۲۸
سوره ذاریات ۸:۰۹
سوره طور ۷:۰۸
سوره نجم ۷:۴۰
سوره قمر ۷:۳۶
سوره الرحمن ۹:۴۹
سوره واقعه ۹:۴۰
سوره حدید ۱۱:۳۷
سوره مجادله ۱۰:۳۶
سوره حشر ۱۰:۱۲
سوره ممتحنه ۸:۳۲
سوره صف ۴:۴۸
سوره جمعه ۳:۲۳
سوره منافقون ۳:۵۲
سوره تغابن ۵:۰۱
سوره طلاق ۵:۵۷
سوره تحریم ۵:۱۳
سوره ملک ۶:۳۵
سوره قلم ۶:۵۰
سوره حاقه ۶:۰۰
سوره معارج ۴:۵۸
سوره نوح ۴:۴۰
سوره جن ۵:۳۱
سوره مزمل ۴:۰۱
سوره مدثر ۵:۴۱
سوره قیامه ۳:۳۱
سوره انسان ۵:۲۶
سوره مرسلات ۴:۳۴
سوره نبأ ۴:۳۱
سوره نازعات ۴:۲۱
سوره عبس ۳:۳۱
سوره تکویر ۲:۲۴
سوره انفطار ۱:۵۴
سوره فجر ۴:۱۲
سوره مطففین ۲:۳۰
سوره انشقاق ۲:۳۰
سوره بروج ۱:۳۲
سوره طارق ۱:۴۱
سوره اعلی ۲:۱۰
سوره غاشیه ۳:۱۵
سوره بلد ۱:۵۱
سوره شمس ۱:۲۱
سوره لیل ۱:۵۰
سوره ضحی ۱:۰۲
سوره شرح ۰:۳۸
سوره تین ۰:۵۱
سوره علق ۱:۳۶
سوره قدر ۰:۳۹
سوره بینه ۱:۵۶
سوره زلزله ۰:۵۲
سوره عادیات ۰:۵۹
سوره قارعه ۰:۵۷
سوره تکاثر ۰:۴۷
سوره عصر ۰:۲۲
سوره همزه ۰:۴۸
سوره فیل ۰:۳۶
سوره قریش ۰:۳۲
سوره ماعون ۰:۴۰
سوره کوثر ۰:۲۰
سوره کافرون ۰:۴۱
سوره نصر ۰:۲۷
سوره مسد ۰:۳۴
سوره اخلاص ۰:۱۹
سوره فلق ۰:۲۷
سوره ناس ۰:۳۹

متفرقه

سوره واقعه ۲۷-۷۴ ۱۱:۴۰
سوره اسراء ۷۸-۸۴ ۰۳:۵۵
سوره مؤمنون ۹۳ تا آخر ۱۱:۳۰
سوره نور ۳۵-۴۰ ۰۷:۳۵
سوره زمر ۱-۵ ۰۴:۴۵
سوره روم ۱۷-۲۷ ۰۷:۴۰
سوره فصلت ۳۰-۳۶ ۰۷:۲۵
سوره نور ۴۱-۴۶ ۰۵:۴۰
سوره نجم ۱-۲۵ ۰۵:۵۵
انفال ۲۲ تا ۴۰ ۶:۵۱
احقاف ۱ تا ۱۰ ۰۷:۱۶
بقره ۸۷ تا ۹۵ ۰۹:۲۲
حج ۸ تا ۴۱ ۰۳:۴۰
احزاب ۵۷ تا ۶۲ ۰۴:۲۳
اسراء ۷۷ تا ۸۴ ۰۴:۲۰
حج ۳۸ تا ۴۱ ۰۳:۲۶
قصص ۶۸ تا ۷۳ ۰۴:۰۷
مائده ۵۱ تا ۵۶ ۰۳:۱۰
مائده ۵۷ تا ۶۲ ۰۳:۵۹
اسراء ۷۷ تا ۸۴ ۰۴:۲۱
انعام ۱۵۴ تا ۱۵۷ ۰۲:۰۳
بقره ۸۷ تا ۹۶ ۰۹:۲۱
بقره ۲۱۴ تا ۲۱۶ ۰۵:۴۸
حج ۳۸ تا ۴۱ ۰۳:۴۰
حج ۶۵ تا ۷۶ ۱۲:۰۳
ذاریات ۱ تا ۲۳ ۰۷:۰۸
سجده ۱ تا ۱۱ ۰۶:۲۵
قاف ۳۱ تا آخر ۰۸:۰۹
قصص ۶۸ تا ۷۳ ۰۴:۰۰
مؤمنون ۷ تا ۵۱ ۱۱:۰۳
نجم ۱ تا ۲۵ ۰۵:۵۹
انعام ۱۰۷ تا ۱۰۹ ۰۱:۳۳
مائده ۸۲ تا ۱۲۰ ۱۷:۲۴
نور ۳۵ تا ۴۰ ۰۷:۳۲
سوره مبارکه مومنون آیات ۵۱ تا۶۹ ۱۰:۱۵
سوره مبارکه صافات آیات ۷۵ تا ۱۱۳ ۱۳:۲۸
سوره مبارکه بقره ۹۴ تا ۱۰۱ ۱۱:۳۳
سوره مبارکه هود آیات ۱۱۰ تا آخر ۱۱:۰۶

تصویری

عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات ۲۹-۳۷ – تصویری ۰۸:۵۱
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات ۲۹-۳۷ – صوتی ۰۸:۵۱
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات ۳۵-۴۰ (تصویری) ۰۷:۲۶
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات ۳۵-۴۰ (صوتی) ۰۷:۲۶
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات ۲۸-۲۹ (تصویری) ۰۵:۳۸
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات ۲۸-۲۹ (صوتی) ۰۵:۳۸
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور – تصویری ۰۵:۴۸
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور – صوتی ۰۵:۴۸
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۲۴، شمس-صوتی ۱۲:۰۷
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره زخرف آیات ۸۱-۸۹ و سوره دخان آیات ۱-۱۶-صوتی ۱۶:۴۵
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مومنون آیات ۵۱-۷۰ -صوتی ۱۱:۲۳
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فجر و شمس-صوتی ۱۸:۰۱
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات ۹-۱۵ -صوتی ۱۰:۱۱
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات ۷-۱۰ -صوتی ۰۶:۴۹
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و تین -صوتی ۱۳:۱۰
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان -صوتی ۱۵:۲۰
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء – صوتی ۱۶:۴۱
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات ۱۸-۲۳- صوتی ۰۵:۵۹
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات ۱۰۸-آخر و تین -صوتی ۰۶:۱۸
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره نحل ۳۰-۳۴ – صوتی ۴:۴۹
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره نحل ۳۰-۳۴ ۴:۴۹
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات ۱۰۸-آخر و تین ۰۶:۱۸
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات ۱۸-۲۳ ۰۵:۵۹
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء ۱۶:۴۱
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان ۱۵:۲۰
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات ۷-۱۰ در محضر رهبر معظم انقلاب ۰۶:۴۹
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات ۹-۱۵ در حضور رهبر معظم انقلاب ۱۰:۱۱
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فجر و شمس در حضور رهبر معظم انقلاب ۱۸:۰۱
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مومنون آیات ۵۱-۷۰ در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۳۶۸ ۱۱:۲۳
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره زخرف آیات ۸۱-۸۹ و سوره دخان آیات ۱-۱۶ ۱۶:۴۵
عباس امام جمعه | تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۲۴، شمس ۰۰:۱۲:۰۷

عباس امام جمعه | تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۲۴، شمس ۰۰:۱۲:۰۷

مطالب مشابه

8721 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

  1. محمدعلی جوادزاده گفت:

    از سایت خوبتون بسیار متشکرم.
    تلاوت مجلسی اسرا۷۷تا۸۴آقای عباس امام جمعه فوق العاده است از دوستانم میخوام که اگه گوش نکردن حتما یکبار حداقل بشنوند.

    [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت