دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/30faa40e-fc40-46ee-a7ac-3fdd59efbdc0.jpg

دانلود یکجا با کیفیت متوسط

تفکیک جز

جزء ۱ ۵۷:۱۰
جزء ۲ ۵۶:۵۴
جزء ۳ ۵۷:۱۴
جزء ۴ ۵۵:۵۳
جزء ۵ ۵۷:۲۹
جزء ۶ ۵۶:۰۴
جزء ۷ ۵۷:۵۶
جزء ۸ ۵۸:۰۶
جزء ۹ ۵۷:۰۰
جزء ۱۰ ۵۳:۵۲
جزء ۱۱ ۵۸:۳۹
جزء ۱۲ ۵۸:۲۰
جزء ۱۳ ۵۷:۴۹
جزء ۱۴ ۵۶:۴۱
جزء ۱۵ ۵۶:۴۴
جزء ۱۶ ۵۸:۰۵
جزء ۱۷ ۵۸:۴۵
جزء ۱۸ ۵۸:۴۳
جزء ۱۹ ۵۶:۴۷
جزء ۲۰ ۵۹:۴۷
جزء ۲۱ ۵۷:۱۹
جزء ۲۲ ۵۹:۰۵
جزء ۲۳ ۵۹:۳۴
جزء ۲۴ ۵۹:۱۵
جزء ۲۵ ۵۷:۴۸
جزء ۲۶ ۵۸:۲۵
جزء ۲۷ ۵۷:۳۱
جزء ۲۸ ۵۷:۴۰
جزء ۲۹ ۵۷:۲۴
جزء ۳۰ ۵۵:۴۳

تفکیک سوره

سوره فاتحه ۰:۵۰
سوره بقره ۲:۱۵:۰۳
سوره آل عمران ۱:۱۶:۳۵
سوره نساء ۱:۲۳:۳۲
سوره مائده ۱:۰۰:۵۲
سوره انعام ۱:۰۵:۳۵
سوره اعراف ۱:۱۶:۲۷
سوره انفال ۲۸:۰۶
سوره توبه ۵۵:۰۰
سوره یونس ۴۰:۵۴
سوره هود ۴۱:۲۳
سوره یوسف ۳۸:۲۲
سوره رعد ۱۸:۴۰
سوره ابراهیم ۱۹:۲۷
سوره حجر ۱۵:۵۹
سوره نحل ۴۰:۵۰
سوره اسراء ۳۳:۱۱
سوره کهف ۳۳:۰۵
سوره مریم ۲۰:۴۷
سوره طه ۲۷:۵۷
سوره انبیاء ۳۰:۰۴
سوره حج ۲۸:۴۴
سوره مومنون ۲۴:۴۳
سوره نور ۲۸:۱۹
سوره فرقان ۱۹:۰۰
سوره شعراء ۲۹:۱۶
سوره نمل ۲۵:۳۱
سوره قصص ۳۳:۴۲
سوره عنکبوت ۲۲:۴۴
سوره روم ۱۸:۵۱
سوره لقمان ۱۱:۲۹
سوره سجده ۸:۱۵
سوره احزاب ۲۸:۵۸
سوره سبأ ۱۸:۴۷
سوره فاطر ۱۷:۱۷
سوره یس ۱۶:۳۸
سوره صافات ۲۱:۰۴
سوره ص ۱۶:۲۹
سوره زمر ۲۵:۵۹
سوره غافر ۲۸:۴۱
سوره فصلت ۱۸:۰۴
سوره شوری ۱۷:۴۰
سوره زخرف ۱۸:۵۰
سوره دخان ۸:۳۸
سوره جاثیه ۹:۵۵
سوره احقاف ۱۴:۱۹
سوره محمد ۱۱:۵۳
سوره فتح ۱۱:۵۸
سوره حجرات ۸:۰۱
سوره ق ۸:۲۸
سوره ذاریات ۸:۰۹
سوره طور ۷:۰۸
سوره نجم ۷:۴۰
سوره قمر ۷:۳۶
سوره الرحمن ۹:۴۹
سوره واقعه ۹:۴۰
سوره حدید ۱۱:۳۷
سوره مجادله ۱۰:۳۶
سوره حشر ۱۰:۱۲
سوره ممتحنه ۸:۳۲
سوره صف ۴:۴۸
سوره جمعه ۳:۲۳
سوره منافقون ۳:۵۲
سوره تغابن ۵:۰۱
سوره طلاق ۵:۵۷
سوره تحریم ۵:۱۳
سوره ملک ۶:۳۵
سوره قلم ۶:۵۰
سوره حاقه ۶:۰۰
سوره معارج ۴:۵۸
سوره نوح ۴:۴۰
سوره جن ۵:۳۱
سوره مزمل ۴:۰۱
سوره مدثر ۵:۴۱
سوره قیامه ۳:۳۱
سوره انسان ۵:۲۶
سوره مرسلات ۴:۳۴
سوره نبأ ۴:۳۱
سوره نازعات ۴:۲۱
سوره عبس ۳:۳۱
سوره تکویر ۲:۲۴
سوره انفطار ۱:۵۴
سوره فجر ۴:۱۲
سوره مطففین ۲:۳۰
سوره انشقاق ۲:۳۰
سوره بروج ۱:۳۲
سوره طارق ۱:۴۱
سوره اعلی ۲:۱۰
سوره غاشیه ۳:۱۵
سوره بلد ۱:۵۱
سوره شمس ۱:۲۱
سوره لیل ۱:۵۰
سوره ضحی ۱:۰۲
سوره شرح ۰:۳۸
سوره تین ۰:۵۱
سوره علق ۱:۳۶
سوره قدر ۰:۳۹
سوره بینه ۱:۵۶
سوره زلزله ۰:۵۲
سوره عادیات ۰:۵۹
سوره قارعه ۰:۵۷
سوره تکاثر ۰:۴۷
سوره عصر ۰:۲۲
سوره همزه ۰:۴۸
سوره فیل ۰:۳۶
سوره قریش ۰:۳۲
سوره ماعون ۰:۴۰
سوره کوثر ۰:۲۰
سوره کافرون ۰:۴۱
سوره نصر ۰:۲۷
سوره مسد ۰:۳۴
سوره اخلاص ۰:۱۹
سوره فلق ۰:۲۷
سوره ناس ۰:۳۹

متفرقه

سوره واقعه ۲۷-۷۴ ۱۱:۴۰
سوره اسراء ۷۸-۸۴ ۰۳:۵۵
سوره مؤمنون ۹۳ تا آخر ۱۱:۳۰
سوره نور ۳۵-۴۰ ۰۷:۳۵
سوره زمر ۱-۵ ۰۴:۴۵
سوره روم ۱۷-۲۷ ۰۷:۴۰
سوره فصلت ۳۰-۳۶ ۰۷:۲۵
سوره نور ۴۱-۴۶ ۰۵:۴۰
سوره نجم ۱-۲۵ ۰۵:۵۵
انفال ۲۲ تا ۴۰ ۶:۵۱
احقاف ۱ تا ۱۰ ۰۷:۱۶
بقره ۸۷ تا ۹۵ ۰۹:۲۲
حج ۸ تا ۴۱ ۰۳:۴۰
احزاب ۵۷ تا ۶۲ ۰۴:۲۳
اسراء ۷۷ تا ۸۴ ۰۴:۲۰
حج ۳۸ تا ۴۱ ۰۳:۲۶
قصص ۶۸ تا ۷۳ ۰۴:۰۷
مائده ۵۱ تا ۵۶ ۰۳:۱۰
مائده ۵۷ تا ۶۲ ۰۳:۵۹
اسراء ۷۷ تا ۸۴ ۰۴:۲۱
انعام ۱۵۴ تا ۱۵۷ ۰۲:۰۳
بقره ۸۷ تا ۹۶ ۰۹:۲۱
بقره ۲۱۴ تا ۲۱۶ ۰۵:۴۸
حج ۳۸ تا ۴۱ ۰۳:۴۰
حج ۶۵ تا ۷۶ ۱۲:۰۳
ذاریات ۱ تا ۲۳ ۰۷:۰۸
سجده ۱ تا ۱۱ ۰۶:۲۵
قاف ۳۱ تا آخر ۰۸:۰۹
قصص ۶۸ تا ۷۳ ۰۴:۰۰
مؤمنون ۷ تا ۵۱ ۱۱:۰۳
نجم ۱ تا ۲۵ ۰۵:۵۹
انعام ۱۰۷ تا ۱۰۹ ۰۱:۳۳
مائده ۸۲ تا ۱۲۰ ۱۷:۲۴
نور ۳۵ تا ۴۰ ۰۷:۳۲
سوره مبارکه مومنون آیات ۵۱ تا۶۹ ۱۰:۱۵
سوره مبارکه صافات آیات ۷۵ تا ۱۱۳ ۱۳:۲۸
سوره مبارکه بقره ۹۴ تا ۱۰۱ ۱۱:۳۳
سوره مبارکه هود آیات ۱۱۰ تا آخر ۱۱:۰۶

تصویری

عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات ۲۹-۳۷ – تصویری ۰۸:۵۱
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات ۲۹-۳۷ – صوتی ۰۸:۵۱
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات ۳۵-۴۰ (تصویری) ۰۷:۲۶
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات ۳۵-۴۰ (صوتی) ۰۷:۲۶
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات ۲۸-۲۹ (تصویری) ۰۵:۳۸
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات ۲۸-۲۹ (صوتی) ۰۵:۳۸
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور – تصویری ۰۵:۴۸
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور – صوتی ۰۵:۴۸
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۲۴، شمس-صوتی ۱۲:۰۷
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره زخرف آیات ۸۱-۸۹ و سوره دخان آیات ۱-۱۶-صوتی ۱۶:۴۵
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مومنون آیات ۵۱-۷۰ -صوتی ۱۱:۲۳
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فجر و شمس-صوتی ۱۸:۰۱
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات ۹-۱۵ -صوتی ۱۰:۱۱
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات ۷-۱۰ -صوتی ۰۶:۴۹
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و تین -صوتی ۱۳:۱۰
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان -صوتی ۱۵:۲۰
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء – صوتی ۱۶:۴۱
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات ۱۸-۲۳- صوتی ۰۵:۵۹
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات ۱۰۸-آخر و تین -صوتی ۰۶:۱۸
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره نحل ۳۰-۳۴ – صوتی ۴:۴۹
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره نحل ۳۰-۳۴ ۴:۴۹
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات ۱۰۸-آخر و تین ۰۶:۱۸
عباس امام جمعه – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات ۱۸-۲۳ ۰۵:۵۹
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء ۱۶:۴۱
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان ۱۵:۲۰
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات ۷-۱۰ در محضر رهبر معظم انقلاب ۰۶:۴۹
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات ۹-۱۵ در حضور رهبر معظم انقلاب ۱۰:۱۱
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فجر و شمس در حضور رهبر معظم انقلاب ۱۸:۰۱
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مومنون آیات ۵۱-۷۰ در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۳۶۸ ۱۱:۲۳
عباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره زخرف آیات ۸۱-۸۹ و سوره دخان آیات ۱-۱۶ ۱۶:۴۵
عباس امام جمعه | تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۲۴، شمس ۰۰:۱۲:۰۷

عباس امام جمعه | تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۲۴، شمس ۰۰:۱۲:۰۷

مطالب مشابه

9134 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

  1. محمدعلی جوادزاده گفت:

    از سایت خوبتون بسیار متشکرم.
    تلاوت مجلسی اسرا۷۷تا۸۴آقای عباس امام جمعه فوق العاده است از دوستانم میخوام که اگه گوش نکردن حتما یکبار حداقل بشنوند.

    [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت