دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

آمار سایت

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
در حال بارگذاری آمار

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/img_1860_thum3.jpg

تفکیک جز

جزء ۱ ۱:۰۵:۰۸
جزء ۲ ۱:۰۳:۳۱
جزء ۳ ۵۸:۵۴
جزء ۴ ۵۵:۰۷
جزء ۵ ۱:۰۱:۱۵
جزء ۶ ۵۰:۵۱
جزء ۷ ۵۹:۲۳
جزء ۸ ۱:۰۲:۳۹
جزء ۹ ۵۶:۳۰
جزء ۱۰ ۵۷:۲۰
جزء ۱۱ ۵۶:۴۰
جزء ۱۲ ۵۷:۲۰
جزء ۱۳ ۵۴:۴۹
جزء ۱۴ ۱:۰۰:۰۹
جزء ۱۵ ۵۴:۴۵
جزء ۱۶ ۱:۰۱:۵۰
جزء ۱۸ ۵۸:۲۵
جزء ۱۷ ۱:۰۰:۳۸
جزء ۱۹ ۱:۰۳:۴۶
جزء ۲۰ ۵۶:۰۰
جزء ۲۱ ۵۸:۳۰
جزء ۲۲ ۵۹:۲۹
جزء ۲۳ ۱:۰۱:۲۰
جزء ۲۴ ۵۱:۴۹
جزء ۲۵ ۵۶:۴۲
جزء ۲۶ ۵۲:۳۸
جزء ۲۷ ۵۸:۲۲
جزء ۲۸ ۱:۰۰:۲۰
جزء ۲۹ ۱:۰۱:۱۶
جزء ۳۰ ۱:۰۳:۳۰

تفکیک سوره

پورزرگری/ ترتیل سوره فاتحه الکتاب ۰۰:۰۰:۵۹
پورزرگری/ ترتیل سوره بقره ۰۲:۲۹:۴۲
پورزرگری/ ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۱۶:۳۴
پورزرگری/ ترتیل سوره نساء ۰۱:۲۳:۴۱
پورزرگری/ ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۶:۳۲
پورزرگری/ ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۷:۲۷
پورزرگری/ ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۶:۳۱
پورزرگری/ ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۸:۳۶
پورزرگری/ ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۶:۵۸
پورزرگری/ ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۸:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره هود ۰۰:۴۰:۰۲
پورزرگری/ ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۷:۲۴
پورزرگری/ ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۷:۲۶
پورزرگری/ ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۴۷
پورزرگری/ ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۷:۱۲
پورزرگری/ ترتیل سوره نحل ۰۰:۴۲:۴۲
پورزرگری/ ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۱:۳۲
پورزرگری/ ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۳:۰۱
پورزرگری/ ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۱:۴۵
پورزرگری/ ترتیل سوره طه ۰۰:۲۹:۱۹
پورزرگری/ ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۳۰:۲۰
پورزرگری/ ترتیل سوره حج ۰۰:۲۹:۲۸
پورزرگری/ ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۴:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره نور ۰۰:۲۷:۵۶
پورزرگری/ ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۹:۱۵
پورزرگری/ ترتیل سوره شعراء ۰۰:۳۴:۲۱
پورزرگری/ ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۵:۳۰
پورزرگری/ ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۰:۳۶
پورزرگری/ ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۳:۰۰
پورزرگری/ ترتیل سوره روم ۰۰:۱۹:۵۰
پورزرگری/ ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۱:۴۲
پورزرگری/ ترتیل سوره سجده ۰۰:۱۰:۰۱
پورزرگری/ ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۹:۱۵
پورزرگری/ ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۸:۴۵
پورزرگری/ ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۷:۴۱
پورزرگری/ ترتیل سوره یس ۰۰:۱۷:۰۷
پورزرگری/ ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۰:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره ص ۰۰:۱۶:۴۹
پورزرگری/ ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۴:۱۷
پورزرگری/ ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۴:۴۳
پورزرگری/ ترتیل سوره فصلت ۰۰:۱۷:۲۸
پورزرگری/ ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۷:۳۱
پورزرگری/ ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۸:۲۰
پورزرگری/ ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۵۳
پورزرگری/ ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۳۸
پورزرگری/ ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۳:۱۷
پورزرگری/ ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۰:۳۷
پورزرگری/ ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۰:۴۰
پورزرگری/ ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۱۳
پورزرگری/ ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۲۳
پورزرگری/ ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۳۸
پورزرگری/ ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۵۶
پورزرگری/ ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۴۶
پورزرگری/ ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۲۰
پورزرگری/ ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۳۳
پورزرگری/ ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۴۱
پورزرگری/ ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۱:۲۸
پورزرگری/ ترتیل سوره حشر ۰۰:۱۰:۱۴
پورزرگری/ ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۸:۲۴
پورزرگری/ ترتیل سوره صف ۰۰:۰۴:۵۷
پورزرگری/ ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۱۲
پورزرگری/ ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۴۵
پورزرگری/ ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۰۱
پورزرگری/ ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۶:۰۱
پورزرگری/ ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۱۷
پورزرگری/ ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۷:۴۶
پورزرگری/ ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۰۷
پورزرگری/ ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۲۵
پورزرگری/ ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۴۳
پورزرگری/ ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۴۲
پورزرگری/ ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۰۶
پورزرگری/ ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۴۰
پورزرگری/ ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۴
پورزرگری/ ترتیل سوره مرصلات ۰۰:۰۵:۱۳
پورزرگری/ ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۳۴
پورزرگری/ ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۴:۱۹
پورزرگری/ ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۶
پورزرگری/ ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۲۳
پورزرگری/ ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۵:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۵۰
پورزرگری / ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۳:۰۳
پورزرگری / ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۴
پورزرگری / ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۱۳
پورزرگری/ ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۶
پورزرگری/ ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۴
پورزرگری/ ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۵۴
پورزرگری/ ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۳
پورزرگری/ ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۰
پورزرگری/ ترتیل سوره تین ۰۰:۰۱:۰۶
پورزرگری/ ترتیل سوره علق ۰۰:۰۲:۱۹
پورزرگری/ ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۱۵
پورزرگری/ ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۶
پورزرگری/ ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۱۲
پورزرگری/ ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۳
پورزرگری/ ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۹
پورزرگری/ ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۴
پورزرگری/ ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۵۱
پورزرگری/ ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۴۱
پورزرگری/ ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۵۷
پورزرگری/ ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۱
پورزرگری/ ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۵۳
پورزرگری / ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۲
پورزرگری / ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۷
پورزرگری / ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۱
پورزرگری / ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۰
پورزرگری / ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۵۳

متفرقه

اعراف ۱۵۰ تا اخر ۲۲:۵۶
آل عمران ۳۸ تا ۵۱ ۱۲:۴۷
آل عمران ۶۴ تا ۷۷ ۱۴:۲۹
آل عمران ۷۷ تا ۹۲ ۱۶:۲۱
آل عمران ۵۲ تا ۶۸ ۱۴:۳۸
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۱
توبه ۷۱ تا ۷۲ ۰۳:۱۵
احزاب ۵۹ تا ۶۸ ۰۶:۱۳
انفال ۱ تا ۴ ۰۳:۳۸
بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۰۴:۲۸
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۱
سباء ۳۱ تا ۳۶ ۰۶:۲۸
صاد ۱ تا ۱۴ ۰۶:۲۷
آل عمران ۵۲ تا ۶۸ ۱۴:۳۷
آل عمران ۱۵ تا ۲۷ ۱۴:۱۰
آل عمران ۲۶ تا ۴۱ ۱۵:۴۸
بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۰۴:۳۱
بقره ۲۰۷ تا ۲۱۲ ۰۵:۱۳
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۹
توبه ۳۸ تا ۴۱ ۰۵:۴۰
اعراف ۱۵۰ تا اخر ۲۲:۵۶
آل عمران ۳۸ تا ۵۱ ۱۲:۴۷
آل عمران ۶۴ تا ۷۷ ۱۴:۲۹
آل عمران ۷۷ تا ۹۲ ۱۶:۲۱
آل عمران ۵۲ تا ۶۸ ۱۴:۳۸
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۱
توبه ۷۱ تا ۷۲ ۰۳:۱۵
احزاب ۵۹ تا ۶۸ ۰۶:۱۳
انفال ۱ تا ۴ ۰۳:۳۸
بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۰۴:۲۸
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۱
سباء ۳۱ تا ۳۶ ۰۶:۲۸
صاد ۱ تا ۱۴ ۰۶:۲۷
آل عمران ۵۲ تا ۶۸ ۱۴:۳۷
آل عمران ۱۵ تا ۲۷ ۱۴:۱۰
آل عمران ۲۶ تا ۴۱ ۱۵:۴۸
بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷ ۰۴:۳۱
بقره ۲۰۷ تا ۲۱۲ ۰۵:۱۳
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲ ۰۶:۲۹
توبه ۳۸ تا ۴۱ ۰۵:۴۰
صافات ۸۱ تا ۱۱۳ ۰۹:۱۷
قصص ۲۲ تا ۳۵ ۱۳:۲۹
آل عمران ۶۴ تا ۷۷ ۱۴:۲۴
بقره ۲۵۳ تا ۲۶۰ ۱۶:۰۴
بقره ۲۶۱ تا ۲۷۱ ۱۴:۴۵
بقره ۲۷۲ تا ۲۸۱ ۱۱:۳۸
بقره ۲۸۲ تا ۲۸۶ ۱۳:۲۸
آل عمران ۱ تا ۱۵ ۱۳:۳۰
سوره ی مبارکه ی قصص آیات ۲۲ تا ۳۵ ۱۳:۵۲

مجلسی

پورزرگری | تلاوت مجلسی سوره مریم آیات ۹۶ تا ۹۸، طه۱ تا ۸، انسان ۵ تا ۹ ۱۳۹۰
پورزرگری | تلاوت مجلسی سوره بقره آیات ۲۸۴ تا ۲۸۶، کوثر ۱۳۹۰
نحل آیات ۸۹ تا ۹۶ ۰۰:۱۰:۳۰
زمر – آیات۶۱-۷۵ ۲۶:۱۳
زمر – آیات۶۱-۷۵ ۲۶:۱۳
سوره ی احزاب آیات ۳۸ تا ۵۰ ۱۲:۱۹
7505 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

  1. علی گفت:

    سلام خدا خیرتون بده من اهل نظر دادن نیستم و حوصله ی نظر دادن هم ندارم,اما واقعا لازم دیدم ازتون تشکر کنم بخاطر زحمت هاتون. خدا خیرتون بده.حضرت زهرا محافظتون باشه.سایت واقعاااااااااااا عالی دارید.برای منم دعا کنید.یا زهرا س

  2. سبحان گفت:

    واقعا دستتون درد نکنه

  3. فاطمه گفت:

    سلام ممنون

سلام

با عرض معذرت به علت خدمت سربازی و عدم دسترسی به کامپیوتر و اینترنت تا اطلاع ثانوی امکان پاسخگویی به نظرات شما کاربران عزیز وجود نداره

یا حسین

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت