دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

آخرین نظرات

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/fb65daf3-b9ac-43e1-83e0-9ea8dedaff671.jpg

 

 

جلسه ۱- کیفیت بنیانگذاری مکتب عرفانی مرحوم علامه طهرانی ۱:۱۰:۴۸
جلسه ۲- کیفیت هدایت و دستگیری توسط امام معصوم۱ ۵۹:۱۸
جلسه ۳- کیفیت هدایت و دستگیری توسط امام معصوم۲ ۱:۱۰:۱۱
جلسه ۴-حقیقت معنای هدایت و عدم تاثیر حضور و غیبت امام در آن ۱:۰۳:۱۶
جلسه ۵- حقیقت معنای سلوک و وظایف سالکین الی ا… ۱:۰۵:۵۹
جلسه ۶- حقیقت مقام ولایت و امامت ائمه معصومین ۱:۵۱:۳۵
جلسه ۷- اختلاف شواکل و خصوصیات ائمه معصومین ۱:۱۰:۲۴
جلسه ۸- ذکر و وردو لزوم پرداختن به ان برای سالکین راه خدا ۱:۲۷:۲۱
جلسه ۹- ضرورت نیاز به ذکر و ورد در مسیر سیر و سلوک الی ا… ۱:۲۷:۲۹
جلسه۱۰ – حقیقت دنیا در کلام اولیاء الهی و تاثیر ذکر و ورد در تکامل سالک الهی ۱:۳۴:۳۴
جلسه ۱۱- دیدگاه استقلالی آلی داشتن نسبت به دنیا و پدیده های آن ۱:۰۶:۱۳
جلسه ۱۲- مراتب ذکر ۱:۱۲:۲۷
جلسه ۱۳- اهمیت ذکر و جایگاه آن در سیرو سلوک الی ا… ۱:۱۰:۲۸
جلسه ۱۴- اهمیت ذکر و جایگاه آن در سیرو سلوک الی ا… ۱:۳۲:۳۸
جلسه ۱۵- حقیقت معنای اسماء حسنای پروردگار ۱:۱۸:۱۶
جلسه ۱۶ – اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن ۱:۰۸:۴۸
جلسه ۱۷- اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن ۱:۱۷:۵۵
جلسه ۱۸- اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن ۱:۰۶:۴۵
جلسه ۱۹- شناخت مقام اولیاء الهی وقدردانی از نعمت وجود آنها ۱:۱۹:۰۷
جلسه ۲۰- حقیقت علم ۱:۰۰:۵۶
جلسه ۲۱- حقیقت علم ۵۷:۳۹
جلسه ۲۲- لزوم تهیا و آمادگی افراد برای درک معارف الهی ۱:۲۵:۰۲
جلسه ۲۳- کیفیت نزول حقیقت علم در مجاری عالم وجود ۴۷:۵۱
جلسه ۲۴- کیفیت نزول اسماء کلیه پروردگار در عالم وجود ۱:۰۲:۰۰
جلسه ۲۵- حقیقت علم حصولی و حضوری ۱:۱۲:۲۱
جلسه ۲۶- حقیقت علم حصولی و حضوری ۵۸:۴۹
جلسه ۲۷- حقیقت علم ۱:۲۴:۱۷
جلسه ۲۸- حقیقت معنای عبودیت ۱:۱۳:۲۵
جلسه ۲۹- لزوم تزکیه و تهذیب نفس قبل از فراگیری علوم ۱:۲۳:۵۷
جلسه ۳۰- حقیقت عبودیت و چگونگی تحقق آن در انسان ۴۶:۰۸
جلسه ۳۱- لزوم تزکیه و تهذیب نفس قبل از فراگیری علوم ۱:۲۱:۵۱
جلسه ۳۲- طلب علم و بکارگیری آن ۱:۰۳:۱۶
جلسه ۳۳- طلب علم و بکارگیری آن ۱:۴۸:۰۰
جلسه ۳۴- پیروی و متابعت از حق ۱:۳۰:۲۷
جلسه ۳۵- حقیقت معنای فهم و طلب آن ۱:۱۴:۵۸
جلسه ۳۶- پرهیز از ورود در عالم کثرات و اعتباریات ۱:۲۵:۲۳
جلسه ۳۷- پرهیز از ورود در عالم کثرات و اعتباریات ۱:۰۷:۰۳
جلسه ۳۸- آثار و نتایج سوءورود در عالم کثرات و جاذبه های عالم نفس ۱:۲۹:۵۰
جلسه ۳۹- آثار و تبعات سوء ملقب شدن به عناوین در بعد فردی و اجتماعی ۱:۱۹:۲۹
جلسه ۴۰- پرهیز از غلو و افراط در توصیف و مدح افراد ۱:۱۲:۴۹
جلسه ۴۱- حقیقت عبودیت و چگونگی تحقق آن در انسان ۱:۳۱:۳۰
جلسه ۴۲- اعتباریات عالم دنیا و مظاهر آن ۱:۰۴:۱۸
۴۳-امور حقیقی و امور اعتباری ۱:۰۲:۲۹
جلسه ۴۴- اولی به تصرف بودن چروردگار و ائمه نسبت به جمیع شئون افراد ۱:۱۴:۵۶
جلسه ۴۵- حقیقت ولایت معصومین و علت وجوب تبعیت از ایشان ۱:۳۰:۰۴
جلسه ۴۶- تاکید بر حفظ هویت و اصالتهای اسلامی ۱:۲۶:۳۸
جلسه ۴۷-تصحیح دیدگاه و فکر انسان نسبت به مالکیت خویش ۱:۲۷:۱۴
جلسه ۴۸- تبیین حقیقت سلوک الی ا… و ذکر برخی از شرائط آن ۱:۰۹:۵۳
جلسه ۴۹- تفاوت حریت و آزادی دنیوی با حریت و آزادی الهی ۱:۲۳:۴۱
جلسه ۵۰- ارزش جایگاه عبودیت و شرایط تحقق معنای آن در وجود افراد ۱:۳۶:۳۸
جلسه ۵۱- بیان مراد از عدم تدبیر عبد نسبت به خود ۱:۱۸:۱۴
جلسه ۵۲- اساس نظام خلقت و تکوین بر نظم نهاده شده است ۱:۱۹:۴۴
جلسه ۵۳- محوریت توحید در مکاتب الهی و محوریت مادیات در مکاتب غیر الهی ۱:۲۱:۵۱
جلسه ۵۴- حکومت حاکم در جامعه اسلامی ۱:۰۹:۴۶
جلسه ۵۵- حکومت در مکتب انبیا و ائمه بر محوریت توحید و حق بوده است ۱:۱۴:۳۶
جلسه ۵۶- شعار مکتب اسلام توحید ۱:۰۶:۲۹
جلسه ۵۷- شعار مکتب اسلام توحید ۱:۱۷:۲۷
جلسه ۵۸- کیفیت نظام تربیتی انسانها توسط پروردگارمتعال در عالم در عالم وجود ۱:۲۰:۱۸
جلسه ۵۹- اصل مهم مشورت در کیفیت تدبیر امور اجتماعی ۱:۱۱:۲۲
جلسه ۶۰- مشورت والتزام به تعهدات دو اصل مهم در حکومت اسلامی ۱:۱۷:۴۶
جلسه ۶۱- اصل شور و مشورت در حکومت ۱:۰۸:۰۵
جلسه ۶۲- تخصص و تعهد مهمترین مبانی در حکومت اسلامی ۱:۲۶:۳۴
جلسه ۶۳- تامین امنیت اخلاقی در حکومت اسلامی ۱:۰۴:۰۱
جلسه ۶۴- رعایت نظم و تدبیر در امور ۱:۲۲:۵۳
جلسه ۶۵- تعهد و التزام در روابط فردی اجتماعی ۱:۰۳:۵۱
جلسه ۶۶- نظام تربیتی و تکاملی انسان بر اساس حفظ ظاهر و توجه به باطن میباشد ۱:۱۷:۲۴
جلسه ۶۷- توحید و حق در امور فردی و اجتماعی ۱:۱۴:۴۵
جلسه ۶۸- لزوم اهتمام و پایبندی نسبت به تعهدات و التزامات ۱:۳۱:۱۰
جلسه ۶۹- تعهد و التزام به حقوق الهی و خلقی ۱:۰۴:۴۸
جلسه ۷۰- تنظیم روابط و ارتباطات در محیط داخل و خارج منزل ۱:۰۵:۴۴
جلسه ۷۱- تنظیم روابط ۱:۱۰:۴۹
جلسه ۷۲- اهمیت تسمیه و اسم گذاری در مکتب اسلام ۱:۱۵:۵۲
جلسه ۷۳- تبیین ابعاد وجودی زنان در آیاتو روایات وارده ۱:۲۷:۳۹
جلسه ۷۴- بیان وظیفه علماء در امر تبلیغ ۱:۲۹:۰۷
جلسه ۷۵- حقیقت عقل عملی و نظری ۱:۰۱:۲۶
جلسه ۷۶- تفسیر سخنان امیر المومنین در ارتباط با زنان ۱:۳۸:۱۴
جلسه ۷۷-حقیقت نفس و روح مرد و زن ۱:۲۷:۱۷
جلسه ۷۸- حقیقت نفس و روح مرد و زن ۱:۳۱:۱۳
جلسه ۷۹- کیفیت ارتباط میان زن و شوهر از دیدگاه مکتب اسلام ۱:۲۱:۳۴
جلسه ۸۰- تطبیق برنامه های تربیتی اسلام بر نهاد خانواده ۱:۲۷:۴۸
جلسه ۸۱- ارتباط زن و مرد بر اساس دستورات اسلام ۱:۰۷:۳۹
جلسه ۸۲- بیان وظایف و اموری که بر عهدهء زنان است ۱:۱۸:۲۶
جلسه ۸۳- کیفیت تدبیر امور به مقتضای مقام عبودیت ۱:۲۶:۴۹
جلسه ۸۴- دیدگاه مکتب عرفان در ارتباط با امتثال تکالیف و دستورات الهی ۱:۵۹:۰۲
جلسه ۸۵- دیدگاه مکتب عرفان در ارتباط با امتثال تکالیف و دستورات الهی ۱:۲۳:۵۷
جلسه ۸۶- کیفیت تاثیر اعمال و رفتار انسانها بر نفس و روح آنها ۱:۱۷:۴۷
جلسه ۸۷- کیفیت تاثیر اعمال و رفتار انسانها بر نفس وملکوت آنها ۱:۳۲:۵۷
جلسه ۸۸- دیدگاه مکتب عرفان در ارتباط با امتثال تکالیف و دستورات الهی ۱:۲۹:۳۵
جلسه ۸۹ – مراتب انفاق در راه پروردگار ۱:۲۵:۴۷
جلسه ۹۰- مراتب انفاق در راه پروردگار ۱:۳۰:۲۷
جلسه ۹۱- مراتب انفاق در راه پروردگار ۱:۴۷:۴۴
جلسه ۹۲- عبور از نفس و خواسته های آن ۱:۴۷:۴۴
جلسه ۹۳- عبور از نفس و خواسته های آن ۱:۱۳:۴۲
جلسه ۹۴- حقیقت مصیبت و ضرورت و فلسفه وجود آن ۱:۱۰:۱۱
جلسه ۹۵- حقیقت مصیبت و ضرورت و فلسفه وجود آن ۱:۴۷:۰۵
جلسه ۹۶ – ارتباط میان اشتغال به تکالیف الهی و پرهیز از مراء و مباهات ۱:۱۰:۵۵
جلسه ۹۷- بیان مراتب مباهات و چگونگی مقابله با آن ۱:۳۰:۴۳
جلسه ۹۸ – آثار سوءمباهات و راه های مقابله با آن ۱:۲۱:۵۷
جلسه ۹۹- حقیقت دنیا و نحوه ارتباط انسان با آن ۱:۲۳:۱۸
جلسه ۱۰۰- فلسفه و حکمت هبوط حضرت آدم به عالم دنیا ۱:۱۸:۳۰
جلسه ۱۰۱- علت و فلسفه خلقت شیطان ۱:۴۳:۴۸
جلسه ۱۰۲- علت و فلسفه خلقت شیطان ۱:۳۱:۳۵
جلسه ۱۰۳- علت و فلسفه خلقت شیطان ۱:۴۷:۱۷
جلسه ۱۰۴- علت و فلسفه خلقت شیطان ۱:۳۵:۴۱
جلسه ۱۰۵- پرهیز از تفاخر و تکاثر در امور ۱:۴۲:۰۸
جلسه ۱۰۶-حقیقت دنیا از دیدگاه مکتی عرفان ۱:۳۶:۳۱
جلسه ۱۰۷– پرهیز از تفاخر و تکاثر ۱:۵۲:۲۰
جلسه ۱۰۸- بیان سر تاخیر ورود حضرت سلیمان به بهشت ۱:۴۸:۱۲
جلسه ۱۰۹- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۱۱:۱۲
جلسه ۱۱۰- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۰۶:۳۶
جلسه ۱۱۱- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۲۳:۵۲
جلسه ۱۱۲-اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۳۸:۰۸
جلسه ۱۱۳- اختصاص عزت و علو به پروردگار و تبیین حرکت سیدالشهدا ۱:۲۳:۳۵
جلسه ۱۱۴-ادراک اختصاص حقیقت عزت و علو در پروردگار ۱:۱۶:۲۳
جلسه ۱۱۵- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار ۱:۱۱:۵۹
جلسه ۱۱۶- بیان حقیقت معنای باطل و ذکر برخی از مراتب آن ۱:۲۸:۰۰
جلسه ۱۱۷- بیان حقیقت معنای باطل و ذکر برخی از مراتب آن ۱:۲۹:۲۴
جلسه ۱۱۸- معنای حق و باطل و ذکر برخی از مراتب آنها ۱:۰۸:۰۷
جلسه ۱۱۹- بیان برخی از مراتب بطلان و وظایف سالک الهی در قبال آن ۱:۱۶:۰۳
جلسه ۱۲۰- بیان برخی از مراتب بطلان و وظایف سالک الهی در قبال آن ۱:۲۴:۳۱
جلسه ۱۲۱- حقیقت معنای باطل و مراتب آن ۱:۱۳:۴۵
جلسه ۱۲۲-بیان برخی از مراتب بطلان و وظائف سالک الهی در قبال آن ۱:۴۳:۲۴
جلسه ۱۲۳-چگونگی حفظ و تداوم بخشیدن به حالات معنوی و الهی ۱:۲۷:۳۵
جلسه ۱۲۴-بیان یکی از مراتب بطلان و کیفیت سلوک عقلانی ۱:۱۶:۳۱
جلسه ۱۲۵- کیفیت سلوک عقلانی ۱:۱۵:۴۶
جلسه ۱۲۶-لزوم حرکت سالک الهی بر اساس سلوک عقلانی ۱:۲۲:۲۸
جلسه ۱۲۷- پرهیز از گذراندن عمر به بطالت ۱:۲۴:۲۸
جلسه ۱۲۸- بیان مقام اخلاص و مراتب آن ۱:۲۲:۴۳
جلسه ۱۲۹- لزوم عمل به دستورات بزرگان و تطبیق آن با مراتب وجودی خویش ۱:۳۱:۱۰
جلسه ۱۳۰- بیان اصول اساسی راه سیر و سلوک الهی ۲:۰۶:۴۱
جلسه ۱۳۱-حقیقت تقوا ۱:۱۷:۰۶
جلسه ۱۳۲- حقیقت تقوا ۱:۲۷:۴۹
جلسه ۱۳۳- میزان اهتمام سالک راه الهی نسبت به مسیر عرغان ۱:۲۶:۴۲
جلسه ۱۳۴ – حقیقت معنای تقوا و زهد ۱:۴۶:۱۴
جلسه ۱۳۵- حقیقت معنای تقوا و تصور نادرست افراد از آن ۱:۲۶:۲۰
جلسه ۱۳۶- حقیقت معنای تقوا و مراتب زهد دروغین ۱:۲۲:۴۶
جلسه ۱۳۷-حریت و آزادی افراد از قید عبودیت و بندگی غیر از او ۱:۱۱:۰۸
جلسه ۱۳۸– حقیقت معنای تقوا و ملاک ارزش اعمال ۱:۱۲:۰۵
جلسه ۱۳۹– حقیقت معنای تقوا و تصور نادرست افراد از آن ۱:۳۱:۰۶
جلسه ۱۴۰- حقیقت معنای تقوا وآثار آن ۱:۲۰:۴۷
جلسه ۱۴۱- حقیقت معنای تقوا وآثار آن ۱:۳۰:۵۰
جلسه ۱۴۲- حقیقت معنای تقوا وآثار آن ۱:۴۵:۲۰
جلسه ۱۴۳– حقیقت لوح محفوظ و کیفیت احاطه و اشراق ائمه اطهار ۱:۳۸:۱۳
جلسه ۱۴۴- حقیقت معنای عصمت و کیفیت آن در ائمه اطهار ۱:۳۵:۵۶
جلسه ۱۴۵- وظیفه انسان در قبال حق و کیفیت سلوک عقلانی ۱:۲۸:۴۳
جلسه ۱۴۶- کیفیت سلوک عقلانی ۱:۴۲:۲۱
جلسه ۱۴۷- تبیین جایگاه اولیای الهی و کیفیت احاطه ایشان نسبت به امور ۱:۳۶:۴۴
جلسه ۱۴۸- ارتداد و شرایط آن ۱:۳۲:۱۴
جلسه ۱۴۹- لزوم تصحیح دیدگاه افراد نسبت به عالم وجود ۱:۳۰:۱۷
جلسه ۱۵۰- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۰۷:۲۱
جلسه ۱۵۱- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۱۲:۵۹
جلسه ۱۵۲- حقیقت وحی و ابعاد وجودی پیامبرو ائمه اطهار ۱:۲۰:۲۴
جلسه ۱۵۳- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۱۶:۳۹
جلسه ۱۵۴- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۲۰:۲۵
جلسه ۱۵۵- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی ۱:۱۷:۱۴
جلسه ۱۵۶- حقیقت معنای محکم و متشابه و گرایش های افراد در قبال آن ۱:۲۵:۰۱
۱۵۷- ائمه اطهار و اولیای الهی برا اساس صداقت و… ۱:۲۴:۱۸
جلسه ۱۵۸- محوریت ارتبط انسان با خداوند بر اساس رعایت نکات جمالیه ۱:۴۳:۴۵
جلسه ۱۵۹- ریاضت نفس و ضرورت نیاز به آن در مسیر سیر و سلوک ۱:۲۵:۲۰
جلسه ۱۶۰- ریاضت نفس و ضرورت نیاز به آن در مسیر سیر و سلوک ۱:۲۰:۰۱
جلسه ۱۶۱- دیدگاه نادرست افراد نسبت به مسئله ریاضات نفسانیه ۱:۲۷:۳۸
جلسه ۱۶۲- بیان مبانی مسیر سیر و سلوک و علت نیاز افراد به ریاضت ۱:۳۹:۳۱
جلسه ۱۶۳- ریاضت نفس و دیدگاه اهل معرفت نسبت به ماه محرم ۱:۳۹:۱۹
جلسه ۱۶۴- مکتب اسلام مکتب عقل گرایی حریت و انتخاب است ۱:۴۰:۰۲
جلسه ۱۶۵- ابعاد گسترده مسئله ریاضت نفس کیفیت نزول قرآن ۱:۴۳:۵۳
جلسه ۱۶۶- پایه تفکر اسلامی بر اساس مسئله تعاضد بقاء ۱:۴۲:۴۱
جلسه ۱۶۷- اصالت روح و معنا در قبال اصالت ماده و انسان ۱:۳۵:۰۰
جلسه ۱۶۸- مبانی تشریع ادیان الهی براساس مسئله کمک به هم نوع ۱:۳۷:۴۳
جلسه ۱۶۹- تقنین احکام در ادیان الهی بر محوریت توحید ۱:۴۲:۴۲
جلسه ۱۷۰ – کیفیت تاثیر اعمال و رفتار انسانها در صورت برزخی و ملکوت ۱:۵۵:۳۴
جلسه ۱۷۱- چگونه امام سجاد به خود نسبت گناه میدهند؟ ۱:۵۹:۰۵
جلسه ۱۷۲- چگونه امام سجاد به خود نسبت گناه میدهند؟ ۱:۵۳:۰۷
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۳-چگونه امام سجاد به خود نسبت گناه میدهند؟ ۱:۴۳:۴۲
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۴-حقیقت ریاضات شرعیه نفسانیه در مکتب عرفان و ضرورت آن ۱:۴۶:۲۵
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۵-حقیقت ریاضات شرعیه نفسانیه در مکتب عرفان و ضرورت آن ۱:۴۴:۳۰
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۶ ۱:۴۷:۲۵
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۷ ۱:۰۸:۰۳
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۸ ۱:۲۱:۳۴
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۹ ۱:۴۵:۳۶
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۸۰ ۱:۱۲:۱۶

مطالب مشابه

3924 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. داود گفت:

  با سلام
  بسیار خوشحالم که با سایت خوب شما آشنا شدم
  کاش می شد مباحث مورد نظرمان را از صاحبان سایت بخریم
  من دسترسی به اینترنت پر سرعت ندارم و در ضمن حوصلۀ این که این همه بنشینم و سخنرانی ها و یا مستندهایتان را دانلود کنم، ندارم
  چگونه می توانم برخی مباحث منرج در سایت شما را خریداری کنم؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۱۶:۰۳:

  سلام
  والا خودمم چون محدودیت حجم دارم خیلی از چیزایی که اینجا میزارم رو نمیتونم دانلود کنم ولی اگه خاستی بخری این یکی سایت خوبیه
  http://www.hayatcenter.ir/
  سایتهای دیگه هم هست اگه خاستی بهت معرفی کنم

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت