دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/fayazbakhsh3.jpg

شرح و توضیح در کنار ترجمه لغات قرآن کریم توسط استاد محمدتقی فیاض‌بخش بر اساس کتب معتبر ترجمه در برنامه رادیویی «ترجمان وحی» پخش شده از رادیو قرآن

مقدمه ۰۰:۱۹:۵۹
سوره حمدآیه۱ تا۵ ۰۰:۱۹:۱۲
سوره حمد آیه ۶ و۷ ۰۰:۱۵:۳۰
سوره بقره آیه ۱ تا۳ ۰۰:۱۹:۰۳
سوره بقره آیه ۴ و۵ ۰۰:۱۶:۴۵
سوره بقره آیه ۶ و۷ ۰۰:۲۰:۲۳
سوره بقره آیه ۸ تا۱۰ ۰۰:۲۰:۲۹
سوره بقره آیه ۱۱ تا۱۴ ۰۰:۲۱:۳۴
سوره بقره آیه ۱۵ تا۱۷ ۰۰:۲۱:۰۲
سوره بقره آیه ۱۸ تا۲۰ ۰۰:۲۲:۲۷
سوره بقره آیه ۲۱ تا۲۳ ۰۰:۲۱:۵۰
سوره بقره آیه ۲۴ و۲۵ ۰۰:۱۹:۳۶
سوره بقره آیه ۲۵ و۲۶ ۰۰:۲۱:۳۶
سوره بقره آیه ۲۶ ۰۰:۲۰:۲۶
سوره بقره آیه ۲۷ و۲۸ ۰۰:۱۸:۱۱
سوره بقره آیه ۲۹ و۳۰ ۰۰:۹:۳۶
سوره بقره آیه ۳۰ ۰۰:۲۱:۴۱
سوره بقره آیه ۳۱ و۳۲ ۰۰:۲۰:۱۳
سوره بقره آیه ۳۳ و۳۴ ۰۰:۲۱:۳۶
سوره بقره آیه ۳۵ و۳۶ ۰۰:۲۰:۳۱
سوره بقره آیه ۳۷ ۰۰:۱۹:۵۳
سوره بقره آیه ۳۸ و۳۹ ۰۰:۱۹:۲۹
سوره بقره آیه ۴۰ ۰۰:۲۰:۴۱
سوره بقره آیه ۴۱ و۴۲ ۰۰:۲۱:۱۰
سوره بقره ایه ۴۳ و۴۴ ۰۰:۱۹:۴۷
سوره بقره آیه ۴۵ و۴۶ ۰۰:۲۰:۰۲
سوره بقره آیه ۴۷ و۴۸ ۰۰:۲۰:۵۱
سوره بقره آیه ۴۹ ۰۰:۲۱:۲۷
سوره بقره آیه ۵۰ و بخشی از آیه ۵۱ ۰۰:۲۰:۴۶
سوره بقره ایه ۵۱ و۵۲ ۰۰:۲۱:۱۹
سوره بقره آیه ۵۳ و۵۴ ۰۰:۲۰:۴۲
سوره بقره آیه ۵۴ ۰۰:۲۱:۰۳
سوره بقره آیه ۵۵ و۵۶ ۰۰:۱۸:۲۶
سوره بقره آیه ۵۷ ۰۰:۲۰:۴۰
سوره بقره آیه ۵۸ ۰۰:۲۱:۰۲
سوره بقره آیه ۵۹ ۰۰:۲۰:۱۲
سوره بقره آیه ۶۰ ۰۰:۲۰:۴۸
سوره بقره آیه ۶۱ / قسمت اول ۰۰:۲۰:۲۳
سوره بقره آیه ۶۱ / قسمت دوم ۰۰:۲۱:۲۲
سوره بقره آیه ۶۲ ۰۰:۲۰:۰۲
سوره بقره آیه ۶۳ و۶۴ ۰۰:۲۰:۳۰
سوره بقره آیه ۶۵ و۶۶ ۰۰:۱۹:۴۳
سوره بقره آیه ۶۷ و۶۸ ۰۰:۲۰:۴۳
سوره بقره آیه ۶۹ و۷۰ ۰۰:۱۹:۵۶
سوره بقره آیه ۷۱ ۰۰:۲۰:۰۹
سوره بقره آیه ۷۲ و۷۳ ۰۰:۱۸:۱۰
سوره بقره آیه ۷۴ ۰۰:۲۰:۵۴
سوره بقره آیه ۷۵ ۰۰:۱۸:۴۹
سوره بقره آیه ۷۶ و۷۷ ۰۰:۲۰:۰۲
سوره بقره آیه ۷۸ و۷۹ ۰۰:۱۹:۵۲
سوره بقره آیه ۷۹ و۸۰ ۰۰:۲۰:۵۴
سوره بقره آیه ۸۱ و۸۲ ۰۰:۱۹:۱۹
سوره بقره آیه ۸۳ ۰۰:۲۰:۱۳
سوره بقره آیه ۸۴ و۸۵ ۰۰:۲۰:۰۸
سوره بقره آیه ۸۵ ۰۰:۱۹:۰۰
سوره بقره آیه ۸۶ و۸۷ ۰۰:۲۰:۰۵
سوره بقره آیه ۸۷ ۰۰:۲۰:۱۸
سوره بقره آیه ۸۸ و۸۹ ۰۰:۲۰:۴۰
سوره بقره آیه ۹۰ ۰۰:۱۹:۰۷
سوره بقره آیه ۹۱ و۹۲ ۰۰:۲۰:۳۹
سوره بقره آیه ۹۳ ۰۰:۲۰:۰۵
سوره بقره آیه ۹۴ و۹۵ ۰۰:۲۰:۰۳
سوره بقره آیه ۹۶ ۰۰:۲۰:۴۶
سوره بقره آیه ۹۷ ۰۰:۲۰:۳۴
سوره بقره آیه ۹۸ و۹۹ ۰۰:۱۹:۲۵
سوره بقره آیه ۱۰۰ و۱۰۱ ۰۰:۱۹:۳۳
سوره بقره آیه ۱۰۲ / قسمت ۱ ۰۰:۲۰:۳۸
سوره بقره آیه ۱۰۲ / قسمت ۲ ۰۰:۲۰:۵۵
سوره بقره آیه ۱۰۳و۱۰۴ ۰۰:۲۰:۴۸
سوره بقره آیه ۱۰۵و۱۰۶ ۰۰:۱۹:۳۱
سوره بقره آیه ۱۰۶و۱۰۷ ۰۰:۲۰:۳۹
سوره بقره آیه ۱۰۸و۱۰۹ ۰۰:۱۹:۲۶
سوره بقره آیه ۱۱۰ ۰۰:۱۹:۴۰
سوره بقره آیه ۱۱۱ ۰۰:۱۸:۵۹
سوره بقره آیه ۱۱۲ ۰۰:۲۰:۱۴
سوره بقره آیه ۱۱۳ ۰۰:۲۰:۲۰
سوره بقره ایه۱۱۴ ۰۰:۲۰:۰۴
سوره بقره آیه ۱۱۵ ۰۰:۱۹:۳۳
سوره بقره آیه ۱۱۶و۱۱۷ ۰۰:۱۹:۵۵
سوره بقره آیه ۱۱۸و۱۱۹ ۰۰:۲۰:۰۵
سوره بقره آیه ۱۲۰ ۰۰:۲۰:۱۴
سوره بقره آیه ۱۲۱و۱۲۲ ۰۰:۱۸:۵۷
سوره بقره آیه ۱۲۳و۱۲۴ ۰۰:۱۹:۰۸
سوره بقره آیه ۱۲۴ ۰۰:۲۰:۳۹
سوره بقره آیه ۱۲۵ ۰۰:۱۹:۴۱
سوره بقره ایه ۱۲۶ ۰۰:۲۰:۵۳
سوره بقره آیه ۱۲۷و۱۲۸ ۰۰:۱۹:۲۳
سوره بقره آیه ۱۲۸ ۰۰:۲۰:۰۶
سوره بقره آیه ۱۲۹ ۰۰:۲۰:۲۴
سوره بقره آیه ۱۳۰ ۰۰:۱۹:۴۶
سوره بقره آیه ۱۳۱و۱۳۲ ۰۰:۱۸:۱۳
سوره بقره آیه ۱۳۲ ۰۰:۲۰:۵۹
سوره بقره آیه ۱۳۳ ۰۰:۲۰:۲۸
سوره بقره آیه ۱۳۴و۱۳۵ ۰۰:۲۰:۱۴
سوره بقره آیه ۱۳۶ ۰۰:۲۰:۳۳
سوره بقره آیه ۱۳۷و۱۳۸ ۰۰:۲۰:۰۶
سوره بقره آیه ۱۳۷ ۰۰:۲۰:۳۹
سوره بقره آیه ۱۳۹و۱۴۰ ۰۰:۲۰:۲۸
سوره بقره آیه ۱۴۱ ۰۰:۱۸:۴۴
سوره ناس آیه ۱ ۰۰:۲۰:۱۰
سوره ناس آیه ۲ تا۴ ۰۰:۲۰:۳۳
سوره ناس آیه ۴ تا آخر ۰۰:۲۰:۲۸
سوره فلق ۰۰:۱۹:۰۸
سوره اخلاص ۱ ۰۰:۲۰:۳۴
سوره اخلاص ۲ ۰۰:۱۹:۵۰
سوره مسد ۰۰:۲۰:۴۴
سوره نصر ۱ ۰۰:۲۰:۳۷
سوره نصر ۲ ۰۰:۲۰:۰۶
سوره کافرون ۱ ۰۰:۱۹:۴۶
سوره کافرون ۲ ۰۰:۱۹:۵۲
سوره کوثر ۰۰:۱۹:۵۷
سوره ماعون ۱ ۰۰:۲۰:۰۷
سوره ماعون ۲ ۰۰:۲۰:۲۹
سوره قریش ۰۰:۲۰:۴۰
سوره فیل ۱ ۰۰:۲۰:۲۸
سوره فیل ۲ ۰۰:۲۰:۳۹
سوره همزه ۱ ۰۰:۲۰:۱۵
سوره همزه ۲ ۰۰:۱۹:۵۴
سوره همزه ۳ ۰۰:۱۹:۳۴
سوره عصر ۰۰:۲۰:۱۶
سوره تکاثر ۱ ۰۰:۲۰:۱۰
سوره تکاثر ۲ ۰۰:۲۰:۰۱
سوره قارعه ۱ ۰۰:۱۹:۱۳
سوره قارعه ۲ ۰۰:۱۹:۵۲
سوره قارعه ۳ ۰۰:۱۹:۵۴
سوره عادیات ۱ ۰:۱۹:۲۲
سوره عادیات ۲ ۰۰:۲۰:۳۶
سوره عادیات ۳ ۰۰:۲۰:۱۲
سوره عادیات ۴ ۰۰:۱۹:۴۱
سوره زلزال ۱ ۰۰:۱۸:۱۰
سوره زلزال ۲ ۰۰:۲۰:۰۴
سوره بینه آیه ۱ ۰۰:۲۰:۲۲
سوره بینه آیه ۲ ۰۰:۱۸:۵۳
سوره بینه آیه ۳ ۰۰:۲۰:۲۳
سوره بینه آیه ۴ ۰۰:۲۰:۳۲
سوره بینه آیه ۵ ۰۰:۲۰:۳۱
سوره بینه آیه ۶ ۰۰:۲۰:۳۴
سوره بینه آیه ۷ و ۸ ۰۰:۱۹:۱۴
سوره بینه آیه۸ ۰۰:۲۰:۱۹
سوره قدرآیه۱و۲ ۰۰:۱۹:۰۰
سوره قدرآیه ۳و۴و۵ ۰۰:۲۰:۴۱
سوره قدرآیه ۴و۵ ۰۰:۲۰:۱۹
سوره قدرآیه ۵ ۰۰:۲۰:۲۲
سوره علق آیه ۱و۲ ۰۰:۱۸:۵۰
سوره علق آیه ۳ تا۶ ۰۰:۲۰:۲۹
سوره علق آیه۶ تا۸ ۰۰:۲۰:۰۰
سوره علق آیه ۹ تا۱۴ ۰۰:۲۰:۱۴
سوره علق آیه ۱۴ تا۱۶ ۰۰:۱۹:۲۱
سوره علق آیه ۱۵ تا۱۸ ۰۰:۱۹:۴۸
سوره علق آیه ۱۸ و۱۹ ۰۰:۱۹:۴۶
سوره تین آیه ۱ تا۵ ۰۰:۲۰:۴۰
سوره تین آیه ۵و۶ ۰۰:۱۹:۲۵
سوره تین آیه ۶ تا۸ ۰۰:۱۸:۵۸
سوره شرح آیه ۱و۲ ۰۰:۱۹:۳۵
سوره شرح آیه ۲ تا۴ ۰۰:۱۹:۲۶
سوره شرح آیه ۵ تا۸ ۰۰:۲۰:۴۰
سوره ضحی آیه ۱ تا۴ ۰۰:۲۰:۰۴
سوره ضحی آیه ۵ تا۷ ۰۰:۱۹:۱۰
سورضحی آیه ۷ تا۹ ۰۰:۱۹:۱۰
سوره ضحی آیه ۱۰و۱۱ ۰۰:۲۰:۲۰
سوره لیل سوره ۱تا۴ ۰۰:۱۹:۵۳
سوره لیل آیه ۷ تا۱۳ ۰۰:۱۸:۲۰
سوره لیل آیه ۱۴ تا۱۷ ۰۰:۲۰:۱۲
سوره لیل آیه ۱۸ تاآخر ۰۰:۲۰:۱۳
سوره شمس آیه ۱و۲ ۰۰:۱۹:۳۶
سوره شمس آیه ۱تا۵ ۰۰:۲۰:۳۴
سوره شمس آیه ۶ تا۸ ۰۰:۱۹:۴۱
سوره شمس آیه ۸ تا۱۰ ۰۰:۱۹:۵۳
سوره شمس آیه ۱۰ تا۱۲ ۰۰:۲۰:۰۲
سوره شمس آیه ۱۲ تا آخر ۰۰:۲۰:۳۸
سوره بلد آیه ۱تا۵ ۰۰:۲۰:۰۲
سوره بلد آیه ۶ تا۱۰ ۰۰:۱۸:۵۷
سوره بلد آیه۱۱تا۱۴ ۰۰:۲۰:۱۲
سوره بلد آیه۱۱تا۱۴ ۰۰:۲۰:۱۲
سوره بلد آیه ۱۵ تا۱۸ ۰۰:۲۰:۱۱
سوره بلد آیه ۱۹و۲۰ ۰۰:۱۹:۱۹
سوره فجر آیه ۱تا۵ ۰۰:۱۹:۵۱
سوره فجر آیه ۶ تا۹ ۰۰:۲۰:۱۰
سوره فجر آیه ۱۰تا۱۴ ۰۰:۱۹:۴۰
سوره فجر آیه ۱۵و۱۶ ۰۰:۱۹:۵۸
سوره فجر آیه ۱۷تا۲۰ ۰۰:۱۹:۰۰
سوره فجر آیه ۲۱ تا۲۳ ۰۰:۱۹:۴۸
سوره فجر آیه ۲۴ تا۲۶ ۰۰:۲۰:۱۸
سوره فجر ۲۷ تا آخر ۰۰:۱۹:۵۱
سوره غاشیه سوره ۱تا۴ ۰۰:۱۹:۵۴
سوره غاشیه آیه ۵تا۱۳ ۰۰:۱۹:۴۴
سوره غاشیه آیه ۱۴ تا۱۷ ۰۰:۱۹:۴۹
سوره غاشیه آیه ۱۷ تا۲۱ ۰۰:۱۹:۵۹
سوره غاشیه آیه ۲۲ تا آخر ۰۰:۱۸:۴۲
سوره اعلی آیه ۱و۲ ۰۰:۱۹:۳۳
سوره اعلی آیه ۲ تا۵ ۰۰:۱۹:۵۶
سوره اعلی آیه ۶تا۹ ۰۰:۲۰:۲۰
سوره اعلی آیه ۹ تا۱۲ ۰۰:۱۸:۵۴
سوره اعلی آیه ۱۲ تا۱۶ ۰۰:۱۹:۰۷
سوره اعلی آیه ۱۶ تا۱۹ ۰۰:۲۰:۰۲
سوره طارق آیه ۱تا۴ ۰۰:۲۰:۰۳
سوره طارق آیه۵تا۹ ۰۰:۱۹:۲۴
سوره طارق آیه ۱۰ تا۱۷ ۰۰:۱۹:۵۶
سوره بروج آیه ۱تا۵ ۰۰:۱۹:۵۰
سوره بروج آیه ۶ تا۹ ۰۰:۱۹:۰۴
سوره بروج آیه ۶تا۹ ۰۰:۱۸:۴۶
سوره بروج آیه ۱۱ تا۱۳ ۰۰:۲۰:۰۴
سوره بروج آیه ۱۴ تا۱۶ ۰۰:۱۹:۱۶
سوره بروج آیه ۱۷ تا۲۰ ۰۰:۱۷:۳۰
سوره بروج آیه ۲۱و۲۲ ۰۰:۱۹:۵۶
سوره انشقاق آیه ۱تا۵ ۰۰:۲۰:۱۱
سوره انشقاق آیه ۶ و۷ ۰۰:۱۹:۴۶
سوره انشقاق آیه ۷ تا۹ ۰۰:۱۹:۵۱
سوره انشقاق آیه ۱۰ تا۱۲ ۰۰:۱۸:۵۰
سوره انشقاق آیه ۹ تا۱۳ ۰۰:۱۹:۳۷
سوره انشقاق آیه ۱۳ تا۱۵ ۰۰:۲۰:۱۸
سوره انشقاق آیه ۱۶ تا۲۱ ۰۰:۱۹:۵۲
سوره انشقاق آیه ۲۲ تا۲۵ ۰۰:۲۰:۱۶
سوره مطففین آیه ۱تا۳ ۰۰:۲۰:۱۷
سوره مطففین آیه ۴ تا۶ ۰۰:۲۰:۱۷
سوره مطففین آیه ۷ تا۱۱ ۰۰:۲۰:۱۹
سوره مطففین آیه ۱۱ تا۱۳ ۰۰:۲۰:۰۳
سوره مطففین آیه ۱۳تا۱۵ ۰۰:۲۰:۱۳
سوره مطففین آیه ۱۵ تا۱۸ ۰۰:۲۰:۴۵
سوره مطففین آیه ۱۸ تا۲۱ ۰۰:۲۰:۳۹
سوره مطففین آیه ۲۲و ۲۳ ۰۰:۱۹:۴۲
سوره مطففین آیه ۲۳ تا۲۵ ۰۰:۱۹:۱۶
سوره مطففین آیه ۲۶ تا۲۸ ۰۰:۲۰:۰۹
سوره مطففین آیه ۲۸و۲۹ ۰۰:۱۹:۵۴
سوره مطففین آیه ۲۹ تا۳۱ ۰۰:۱۹:۵۲
سوره مطففین آیه ۳۱ تا۳۵ ۰۰:۱۹:۰۸
سوره مطففین آیه ۳۴ تا۳۶ ۰۰:۲۰:۰۹
سوره انفطار آیه ۱تا۴ ۰۰:۲۰:۳۶
سوره انفطار آیه ۳ تا۵ ۰۰:۱۹:۴۸
سوره انفطار آیه ۵و۶ ۰۰:۲۰:۳۲
سوره انفطار آیه ۷ تا۹ ۰۰:۱۹:۱۵
سوره انفطار آیه ۹ تا۱۸ ۰۰:۱۹:۰۸
سوره انفطار آیه ۱۹ ۰۰:۱۸:۲۷
سوره تکویر آیه ۱ تا۴ ۰۰:۱۸:۱۸
سوره تکویر آیه ۴ تا۸ ۰۰:۲۱:۰۲
سوره تکویر آیه ۸ تا۱۰ ۰۰:۱۷:۴۱
سوره تکویر آیه ۱۱ تا۱۴ ۰۰:۱۹:۱۰
سوره تکویر آیه ۱۵ تا۱۷ ۰۰:۱۹:۵۵
سوره تکویر آیه ۱۷ تا۲۰ ۰۰:۱۹:۳۷
سوره تکویر آیه ۲۰ تا۲۳ ۰۰:۲۰:۲۳
سوره تکویر آیه ۲۳ تا۲۵ ۰۰:۱۹:۵۳
سوره تکویر آیه ۲۶ تا۲۸ ۰۰:۱۹:۴۳
سوره تکویر آیه ۲۸ و۲۹ ۰۰:۲۰:۲۹
سوره عبس آیه ۱ تا۸ ۰۰:۲۰:۰۵
سوره عبس آیه ۸ تا۱۴ ۲۴۵ ۰۰:۱۹:۲۵
سوره عبس آیه ۱۳ تا۱۷ ۰۰:۲۰:۰۳
سوره عبس آیه ۱۷ تا۱۹ ۰۰:۲۰:۰۱
سوره عبس آیه ۲۰ تا۲۲ ۰۰:۱۹:۲۸
سوره عبس آیه ۲۲ تا۲۵ ۰۰:۲۰:۳۸
سوره عبس آیه ۲۵ تا۳۱ ۰۰:۲۰:۲۲
سوره عبس آیه ۳۲ تا۳۵ ۰۰:۲۰:۳۳
سوره عبس آیه ۳۴ تا۳۷ ۰۰:۲۰:۰۲
سوره عبس آیه ۳۸ تا۴۱ ۰۰:۱۹:۵۴
سوره عبس آیه ۴۰ تا آخر ۰۰:۱۹:۵۳
سوره نازعات آیه ۱ تا۴ ۰۰:۲۰:۰۲
سوره نازعات آیه ۴ تا۷ ۰۰:۱۹:۲۹
سوره نازعات آیه ۶ تا۹ ۰۰:۱۹:۵۰
سوره نازعات ۱۰ تا۱۳ ۰۰:۲۰:۵۱
سوره نازعات آیه ۱۶ و۱۷ ۰۰:۲۰:۱۱
سوره نازعات آیه ۲۰ تا۲۳ ۰۰:۲۰:۰۱
سوره نازعات آیه ۲۴ تا۲۶ ۰۰:۱۹:۴۶
سوره نازعات آیه ۲۶ و۲۷ ۰۰:۲۰:۳۸
سوره نازعات آیه ۲۷ تا۲۹ ۰۰:۱۹:۲۸
سوره نازعات آیه ۳۰ تا۳۳ ۰۰:۲۰:۳۴
سوره نازعات آیه ۳۴ تا۳۶ ۰۰:۱۹:۲۱
سوره نازعات آیه ۳۷ و۳۸ ۰۰:۱۹:۱۱
سوره نازعات آیه۳۹و۴۰ ۰۰:۲۱:۲۲
سوره نازعات آیه ۴۰ ۰۰:۲۰:۰۳
سوره نازعات آیه ۴۰تا ۴۲ ۰۰:۲۰:۲۰
سوره نازعات آیه ۴۳ تا۴۵ ۰۰:۲۰:۳۰
سوره نازعات آیه ۴۵ و۴۶ ۰۰:۲۱:۱۹
سوره نبأ آیه ۱ تا۳ ۰۰:۲۰:۱۸
سوره نبأ آیه ۴ تا۶ ۰۰:۱۹:۵۵
سوره نبأ آیه ۶ تا۱۰ ۰۰:۱۸:۴۹
سوره نبأ آیه ۱۱ تا ۱۳ ۰۰:۱۹:۵۶
سوره نبأ آیه ۱۴ تا۱۶ ۰۰:۲۰:۱۸
سوره نبأ ایه ۱۷ ۰۰:۲۰:۵۰
سوره نبأ آیه ۱۸ ۰۰:۲۰:۱۳
سوره نبأ آیه ۱۹ و۲۰ ۰۰:۲۰:۳۰
سوره نبأ آیه ۲۰و ۲۱ ۰۰:۲۰:۴۸
سوره نبأ آیه ۲۱ و۲۲ ۰۰:۲۰:۰۲
سوره نبأ آیه ۲۲ و۲۳ ۰۰:۱۹:۵۰
سوره نبأ آیه ۲۴و۲۵ ۰۰:۲۰:۵۳
سوره نبأ آیه ۲۶ و۲۷ ۰۰:۲۱:۰۰
سوره نبأ آیه ۲۷ و۲۸ ۰۰:۲۰:۲۳
سوره نبأ آیه ۲۸ و۲۹ ۰۰:۲۰:۲۰
سوره نبأ آیه ۲۹ ۰۰:۱۸:۲۶
سوره نبأ آیه ۳۰ ۰۰:۲۰:۱۴
سوره نبأ آیه ۳۱ ۰۰:۲۰:۱۳
سوره نبأ آیه ۳۲و۳۳ ۰۰:۲۰:۵۴
سوره نبأ آیه ۳۳ و۳۴ ۰۰:۱۹:۳۹
سوره نبأ آیه ۳۵ و۳۶ ۰۰:۱۹:۵۹
سوره نبأ آیه ۳۶ و۳۷ ۰۰:۲۰:۰۱
سوره نبأ آیه ۳۷ ۰۰:۲۰:۳۳
سوره نبأ آیه ۳۸ / قسمت ۱ ۰۰:۲۰:۴۱
سوره نبأ آیه ۳۸ / قسمت ۲ ۰۰:۲۰:۲۶
سوره نبأ آیه ۳۸ / قسمت ۳ ۰۰:۲۰:۴۴
سوره نبأ آیه ۳۹ ۰۰:۱۹:۳۰
سوره نبأ آیه۴۰ / قسمت ۱ ۰۰:۲۱:۰۱
سوره نبأ آیه۴۰ / قسمت ۲ ۰۰:۲۰:۴۶
سوره نبأ آیه۴۰ / قسمت ۳ ۰۰:۲۱:۱۲
سوره نبأ آیه۴۰ / قسمت ۴ ۰۰:۲۰:۱۲
سوره نبأ آیه۴۰ / قسمت ۵ ۰۰:۱۹:۳۹
گزارش کلی برنامه ۰۰:۲۰:۰۲
سوره بقره آیه ۲۵۵/ قسمت ۱ ۰۰:۲۰:۱۷
سوره بقره آیه ۲۵۵/ قسمت ۲ ۰۰:۱۹:۱۹
سوره بقره آیه ۲۵۵/ قسمت ۳ ۰۰:۱۹:۳۹
سوره بقره آیه ۲۵۵/ قسمت ۴ ۰۰:۲۰:۰۹
سوره بقره آیه ۲۵۵/ قسمت ۵ ۰۰:۲۰:۲۲
سوره بقره آیه ۲۵۵/ قسمت ۶ ۰۰:۲۰:۳۱
سوره بقره آیه ۲۵۵/ قسمت ۷ ۰۰:۲۰:۰۸
سوره بقره آیه ۲۵۵و۲۵۶ ۰۰:۲۰:۲۳
سوره بقره آیه ۲۵۶ / قسمت ۱ ۰۰:۱۹:۳۳
سوره بقره آیه ۲۵۶ / قسمت ۲ ۰۰:۲۰:۴۹
سوره بقره آیه ۲۵۶ / قسمت ۳ ۰۰:۲۰:۳۴
سوره بقره آیه ۲۵۷/ قسمت ۱ ۰۰:۲۰:۰۵
سوره بقره آیه ۲۵۷/ قسمت ۲ ۰۰:۲۰:۴۷
سوره مرسلات ایه ۱ و۲ ۰۰:۱۷:۲۲
سوره مرسلات آیه ۳ تا۵ ۰۰:۱۹:۲۹
سوره مرسلات آیه ۵و۶ ۰۰:۱۹:۳۷
سوره مرسلات آیه ۶و۷ ۰۰:۱۷:۱۸
سوره مرسلات آیه ۷و۸ ۰۰:۱۸:۵۸
سوره مرسلات آیه ۹ تا۱۱ ۰۰:۱۸:۴۳
سوره مرسلات آیه ۱۲ تا۱۴ ۰۰:۲۰:۰۹
سوره مرسلات آیه ۱۴ تا۱۶ ۰۰:۱۹:۱۶
سوره مرسلات ایه ۱۶ تا۲۰ ۰۰:۱۸:۵۱
سوره مرسلات آیه ۲۰و۲۱ ۰۰:۱۹:۳۷
سوره مرسلات آیه ۲۱ تا۲۴ ۰۰:۲۰:۰۶
سوره مرسلات آیه ۲۵ تا۲۸ ۰۰:۲۰:۲۵
سوره مرسلات آیه ۲۸ تا۳۰ ۰۰:۲۰:۴۲
سوره مرسلات آیه ۲۹ تا۳۱ ۰۰:۱۹:۲۷
سوره مرسلات آیه ۳۲ تا۳۶ ۰۰:۱۸:۳۲
سوره مرسلات آیه ۳۵ تا۳۸ ۰۰:۱۹:۴۵
سوره مرسلات آیه ۳۸ تا۴۱ ۰۰:۱۷:۳۵
سوره مرسلات آیه ۴۱ تا۴۳ ۰۰:۲۰:۲۲
سوره مرسلات آیه ۴۳ تا۴۷ ۰۰:۲۰:۲۳
سوره مرسلات آیه ۴۶ و۴۷ ۰۰:۱۹:۴۸
سوره مرسلات آیه ۴۸ تا۵۰ ۰۰:۱۸:۲۵
سوره دهر آیه ۱و۲ ۰۰:۲۰:۳۳
سوره دهر آیه ۲و۳ ۰۰:۱۷:۵۹
سوره دهر آیه ۳ ۰۰:۲۰:۳۱
سوره دهر آیه ۴ ۰۰:۱۸:۳۹
سوره دهر آیه ۵ ۰۰:۱۹:۵۱
سوره دهر آیه ۶ ۰۰:۱۸:۴۳
سوره دهر آیه ۶و۷ ۰۰:۱۸:۵۷
سوره دهر آیه ۷ ۰۰:۱۹:۵۳
سوره دهر آیه ۸ ۰۰:۲۰:۲۶
سوره دهر آیه ۸و۹ / قسمت ۱ ۰۰:۲۰:۲۸
سوره دهر آیه ۸و۹ / قسمت ۲ ۰۰:۱۹:۵۰
سوره دهر آیه ۹ و۱۰ ۰۰:۱۹:۲۲
سوره دهر آیه ۱۰و۱۱ ۰۰:۱۹:۳۰
سوره دهر آیه ۱۱ ۰۰:۱۹:۰۴
سوره دهر آیه ۱۱و۱۲ ۰۰:۱۹:۵۴
سوره دهر آیه ۱۲و۱۳ ۰۰:۲۰:۲۷
سوره دهر آیه ۱۳و۱۴ ۰۰:۱۹:۱۵
سوره دهر آیه ۱۵ و۱۶ ۰۰:۲۰:۱۲
سوره دهر آیه ۱۷ و۱۸ ۰۰:۱۴:۴۵
سوره دهر آیه ۱۹ و۲۰ ۰۰:۲۰:۲۳
سوره دهر آیه ۲۱/ قسمت ۱ ۰۰:۲۰:۲۶
سوره دهر آیه ۲۱/ قسمت ۲ ۰۰:۲۰:۱۸
سوره دهر آیه ۲۱/ قسمت ۳ ۰۰:۱۹:۱۳
سوره دهر آیه ۲۱/ قسمت ۴ ۰۰:۲۰:۱۲
سوره دهر آیه ۲۲ ۰۰:۲۱:۰۱
سوره دهر آیه ۲۳ و۲۴ ۰۰:۱۸:۴۵
سوره دهر آیه ۲۴و۲۵ ۰۰:۲۰:۳۸
سوره دهر آیه ۲۵ ۰۰:۲۲:۳۸
سوره دهر آیه ۲۶ ۰۰:۱۸:۴۹
سوره دهر آیه ۲۷/ قسمت ۱ ۰۰:۱۹:۴۴
سوره دهر آیه ۲۷/ قسمت ۲ ۰۰:۱۹:۰۲
سوره دهر آیه ۲۷/ قسمت ۳ ۰۰:۱۹:۰۵
سوره دهر آیه ۲۸/ قسمت ۱ ۰۰:۲۱:۴۴
سوره دهر آیه ۲۸/ قسمت ۲ ۰۰:۲۰:۵۰
سوره دهر آیه ۲۹ ۰۰:۲۰:۲۹
سوره دهر آیه ۲۹ و۳۰ ۰۰:۲۱:۰۹
سوره دهر آیه ۳۰ ۰۰:۲۰:۵۶
سوره دهر آیه ۳۱/ قسمت ۱ ۰۰:۲۰:۳۵
سوره دهر آیه ۳۱/ قسمت ۲ ۰۰:۲۰:۴۵
سوره دهر آیه ۳۱/ قسمت ۳ ۰۰:۲۰:۵۵
سوره قیامه آیه ۱ ۰۰:۱۹:۳۹
سوره قیامه آیه ۱و۲ ۰۰:۱۹:۲۴
سوره قیامه آیه ۱و۲ ۰۰:۱۹:۴۱
سوره قیامه آیه ۳ ۰۰:۲۰:۱۰
سوره قیامه آیه ۴ ۰۰:۱۹:۱۵
سوره قیامه آیه ۴و۵ ۰۰:۱۷:۴۹
سوره قیامه آیه ۵و۶ ۰۰:۲۲:۲۹
سوره قیامه آیه ۶و۷ ۰۰:۱۸:۳۹
سوره قیامه آیه ۷ تا۱۰ ۰۰:۱۹:۳۷
سوره قیامه آیه ۱۱ ۰۰:۱۸:۴۲
سوره قیامه آیه ۱۱ و ۱۲ ۰۰:۱۹:۵۵
سوره قیامه آیه ۱۲و۱۳ ۰۰:۲۰:۴۲
سوره قیامه آیه ۱۴ ۰۰:۲۱:۱۸
سوره قیامه آیه ۱۴ و۱۵ ۰۰:۲۱:۰۷
سوره قیامه آیه ۱۶ ۰۰:۲۰:۰۱
سوره قیامه آیه ۱۷ و۱۸ ۰۰:۱۹:۵۶
سوره قیامه آیه ۱۹ ۰۰:۱۹:۱۰
سوره قیامه آیه ۲۰و۲۱ ۰۰:۲۰:۳۱
سوره قیامه آیه ۲۰ تا۲۴ ۰۰:۲۱:۰۵
سوره قیامه آیه ۲۲ و۲۳/ قسمت ۱ ۰۰:۲۱:۱۳
سوره قیامه آیه ۲۲ و۲۳/ قسمت ۲ ۰۰:۲۰:۳۲
سوره قیامه آیه ۲۴ و۲۵ ۰۰:۲۱:۴۱
سوره قیامه آیه ۲۵و۲۶/ قسمت ۱ ۰۰:۱۹:۵۳
سوره قیامه آیه ۲۵و۲۶/ قسمت ۲ ۰۰:۲۰:۰۹
سوره قیامه آیه ۲۶و۲۷ ۰۰:۲۱:۰۹
سوره قیامه آیه ۲۷و۲۸ ۰۰:۲۲:۰۷
سوره قیامه آیه ۲۹ تا۳۲ ۰۰:۲۱:۵۲
سوره قیامه آیه ۳۱و۳۲/ قسمت ۱ ۰۰:۲۰:۵۵
سوره بقره آیه ۳۱و۳۲/ قسمت ۲ ۰۰:۱۸:۰۶
سوره بقره آیه ۳۱و۳۲/ قسمت ۳ ۰۰:۲۰:۴۷
سوره قیامه آیه ۳۳ تا۳۵ ۰۰:۲۱:۳۵
سوره قیامه آیه ۳۴ تا۳۶ ۰۰:۲۰:۴۵
سوره قیامه آیه ۳۶ تا۳۷ ۰۰:۲۱:۱۲
سوره قیامه آیه ۳۷ ۰۰:۲۰:۰۵
سوره قیامه آیه ۳۸ و۳۹ ۰۰:۲۰:۲۹
سوره قیامه آیه ۳۹ و بخشی از ۴۰ ۰۰:۲۱:۱۲
آیات ابتدایی سوره مدثر ۰۰:۱۷:۵۹
ترجمه آیات ابتدایی سوره مدثر ۰۰:۱۸:۵۱
سوره مدثر آیه ۳و۴ ۰۰:۱۸:۰۴
سوره مدثر آیات ۴و۵ ۰۰:۱۸:۲۴
سوره مدثر آیات ۶و۷ ۰۰:۱۷:۰۱
سوره مدثر آیات ۷و۸ ۰۰:۱۹:۱۷
سوره مدثر آیات ۹و۱۰ ۰۰:۱۹:۳۸
سوره مدثر آیه ۱۱و۱۲ ۰۰:۱۹:۰۶
سوره مدثر آیه ۱۲و۱۳ ۰۰:۱۸:۳۲
سوره مدثر آیه ۱۲و۱۳ ۰۰:۱۷:۵۳
سوره مدثر آیات ۱۴ تا۱۶ ۰۰:۱۸:۲۵
سوره مدثر آیه۱۶/ قسمت ۱ ۰۰:۱۷:۳۹
سوره مدثر آیه۱۶/ قسمت ۲ ۰۰:۱۸:۲۲
سوره مدثر آیه ۱۶ و۱۷ ۰۰:۱۹:۳۲
سوره مدثر آیه ۱۷ ۰۰:۱۸:۴۵
سوره مدثر آیه ۱۸ تا۲۱ ۰۰:۱۹:۴۲
سوره مدثر آیه ۲۱ تا۲۳ ۰۰:۱۹:۲۳
سوره مدثر آیه ۲۳و۲۴ ۰۰:۱۸:۵۴
سوره مدثر آیه ۲۴ ۰۰:۱۹:۵۹
سوره مدثر آیه ۲۴و۲۵/ قسمت ۱ ۰۰:۱۹:۰۴
سوره مدثر آیه ۲۴و۲۵/ قسمت ۲ ۰۰:۱۸:۲۰
سوره مدثر آیه ۲۶ و۲۷ ۰۰:۱۹:۴۲
سوره مدثر آیه ۲۸و۲۹/ قسمت ۱ ۰۰:۱۷:۱۳
سوره مدثر آیه ۲۸ و۲۹/ قسمت ۲ ۰۰:۱۹:۳۰
سوره مدثر آیه ۲۸ و۲۹/ قسمت ۳ ۰۰:۱۹:۳۱
سوره مدثر آیه ۲۹و۳۰ ۰۰:۱۷:۳۶
سوره مدثر آیه ۳۱و۳۲ ۰۰:۱۶:۵۱
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۱ ۰۰:۱۸:۰۶
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۲ ۰۰:۱۹:۳۹
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۳ ۰۰:۱۸:۱۳
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۴ ۰۰:۱۹:۴۹
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۵ ۰۰:۱۸:۴۸
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۶ ۰۰:۱۹:۳۹
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۷ ۰۰:۷:۴۱
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۸ ۰۰:۲۰:۱۸
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۹ ۰۰:۱۷:۵۰
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۱۰ ۰۰:۲۰:۰۱
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۱۱ ۰۰:۱۸:۵۸
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۱۲ ۰۰:۱۹:۲۱
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۱۳ ۰۰:۱۸:۴۰
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۱۴ ۰۰:۱۷:۳۹
سوره مدثر آیه ۳۱/ قسمت ۱۵ ۰۰:۱۷:۱۸
سوره مدثر آیه ۳۹ ۰۰:۱۹:۴۰
سوره مدثر آیه ۳۲ تا۳۵/ قسمت ۱ ۰۰:۱۹:۳۷
سوره مدثر آیه ۳۲ تا۳۵/ قسمت ۲ ۰۰:۱۹:۲۹
سوره مدثر آیه ۳۶ ۰۰:۱۹:۵۶
سوره مدثر آیه ۳۷ ۰۰:۲۰:۱۱
سوره مدثر آیه ۳۸/ قسمت ۱ ۰۰:۱۹:۰۰
سوره مدثر آیه ۳۸/ قسمت ۲ ۰۰:۱۹:۲۵
سوره مدثر آیه ۳۸/ قسمت ۳ ۰۰:۱۹:۴۳
سوره مدثر آیه ۳۸/ قسمت ۴ ۰۰:۱۹:۴۹
سوره مدثر آیه ۳۹/ قسمت ۱ ۰۰:۱۸:۲۸
سوره مدثر آیه ۳۹/ قسمت ۲ ۰۰:۹:۴۱
سوره مدثر آیه ۴۰ ۰۰:۱۹:۰۷
سوره مدثر آیه ۴۰و۴۱ ۰۰:۱۹:۲۶
سوره مدثر آیه ۴۱ ۰۰:۱۸:۵۲
سوره مدثر آیه ۴۲و۴۳ ۰۰:۱۸:۵۷
سوره مدثر آیه ۴۳/ قسمت ۱ ۰۰:۲۰:۵۱
سوره مدثر آیه ۴۳/ قسمت ۲ ۰۰:۱۹:۳۵
سوره مدثر آیه ۴۳/ قسمت ۳ ۰۰:۱۹:۱۷
سوره مدثر آیه ۴۴ ۰۰:۱۹:۳۲
سوره مدثر آیه ۴۵ ۰۰:۲۰:۲۹
سوره مدثر آیه ۴۶/ قسمت ۱ ۰۰:۱۸:۵۲
سوره مدثر آیه ۴۶/ قسمت ۲ ۰۰:۲۰:۱۳
سوره مدثر آیه ۴۶و۴۷ ۰۰:۱۹:۴۵
سوره مدثر آیه ۴۷ ۰۰:۱۹:۳۷
سوره مدثر آیه ۴۸ ۰۰:۱۹:۴۷
سوره مدثر آیه ۴۹/ قسمت ۱ ۰۰:۱۹:۱۵
سوره مدثر آیه ۴۹/ قسمت ۲ ۰۰:۱۶:۰۵
سوره مدثر آیه ۴۹/ قسمت ۳ ۰۰:۱۸:۲۲
سوره مدثر آیه ۵۰ ۰۰:۱۹:۰۷
سوره مدثر آیه ۵۰و۵۱ ۰۰:۱۸:۰۴
سوره مدثر آیه ۵۲ ۰۰:۱۹:۴۶
سوره مدثر آیه ۵۰ مجدد ۰۰:۱۹:۱۶
سوره مدثر آیه ۵۰ مجدد ۰۰:۱۸:۰۰
سوره مدثر آیه۵۳/ قسمت ۱ ۰۰:۱۹:۳۶
سوره مدثر آیه۵۳/ قسمت ۲ ۰۰:۲۰:۲۹
سوره مدثر آیه۵۳/ قسمت ۳ ۰۰:۱۸:۲۲
سوره مدثر آیه ۵۳ تا۵۵ ۰۰:۱۸:۰۷
سوره مدثر آیه ۵۴و۵۵ ۰۰:۱۸:۵۷
سوره مدثر آیه ۵۴ ۰۰:۱۸:۵۱
سوره مدثر آیه ۵۴ ۰۰:۱۹:۳۹
سوره مدثر آیه ۵۴ ۰۰:۱۷:۳۹
سوره مدثر آیه ۵۵ ۰۰:۱۹:۴۸
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۱ ۰۰:۱۹:۵۳
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۲ ۰۰:۱۹:۱۸
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۳ ۰۰:۲۰:۰۳
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۴ ۰۰:۲۰:۳۳
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۵ ۰۰:۱۹:۲۸
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۶ ۰۰:۲۰:۲۳
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۷ ۰۰:۱۹:۱۸
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۸ ۰۰:۲۰:۰۱
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۹ ۰۰:۲۰:۴۲
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۱۰ ۰۰:۲۱:۲۱
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۱۱ ۰۰:۲۰:۲۳
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۱۲ ۰۰:۲۰:۱۲
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۱۳ ۰۰:۲۰:۰۵
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۱۴ ۰۰:۲۱:۰۳
سوره مدثر آیه ۵۶/ قسمت ۱۵ ۰۰:۲۱:۰۶

مطالب مشابه

15174 بازدید ۱۰ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. مجتبی گفت:

  سلام اگه میشه تفسیر صوتی حجه الاسلام قرائتی رو هم اضافه کنید
  یا علی

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۲۲ام, ۱۳۹۱ ۱۴:۳۰:

  سلام
  تمام جلسات درسهایی از قرآن از سال ۵۸ تا ۹۱ تو سایت هست

  [پاسخ]

 2. میثم گفت:

  سلام و خسته نباشید
  دست مریزاد عالیه سایتت
  فقط لطف می کنی این فایل هایی که بصورت تک تک است به صورت یکجا هم بگذارید.
  خیلی سخته دانلودشون
  تشکر فراوان

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۱۵:۵۸:

  سلام
  نه والا نمیشه چون از جایی که کپی میکنم همینجوریه
  دانلودشون خیلی راحته کافیه همشونو با موس انتخاب کنی بعد کلیک راست بزنی و دانلود ویت آی دی ام رو بزنی بعد یه پنجره میاد چک ال رو بزن همش میاد تو لیست منیجر

  [پاسخ]

 3. کاظم گفت:

  سلام.متاسفانه باز خرابه.و بازم شما میگید درست میشه!!!!!!!!!!شوخی کردم دادا.یا علی

  [پاسخ]

 4. رضا گفت:

  اجرتون با اباصالح (عجل الله تعالی فرجه الشریف).خداقوت.فقط این لینک بالای صفحه سخنرانی های استاد رائفی پور مشکل داره اگه زحمتی نیست توجهی بکنید.

  [پاسخ]

 5. محمد گفت:

  سلام دوست عزیز . افتخار میدید باهم تبادل لینک داشته باشیم ؟
  ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۰۱:۰۴:

  سلام باشه

  [پاسخ]

 6. یوسفی گفت:

  با سلام
  من کتاب ترجمان وحی از استاد فیاض بخش را مطالعه کردم و کتاب مفردات ایشان و آقای روحی را نیز گاهی مراجعه می کنم. نقطه نظراتی در مورد کار ایشان داشتم که می خواستم در صورت امکان آدرس ایشان و یا چگونگی دسترسی آسان به ایشان را به من اطلاع دهید.
  ممنون

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت