دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

10 سخنرانی های آیت الله بها الدینی 13914016814612019610811836170114171871449942

 

 

 

جلسه

عنوان

اجرا
(WMA)
حجم
(KB)
۱ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۵۳۲
۲ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۶۴۷
۳ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۴۲۹
۴ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۵۱۵
۵ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۹۶۳
۶ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۰۶۳
۷ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۲۴۵
۸ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۰۳۶
۹ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۸۷۵
۱۰ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۰۰۵
۱۱ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۳۰۳
۱۲ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۱۳۲
۱۳ سخنرانی    
۱۴ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۱۲۳
۱۵ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۳۰۷
۱۶ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۲۸۶
۱۷ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۳۲۷
۱۸ سخنرانی    
۱۹ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۸۳۳
۲۰ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۱,۱۰۰
۲۱ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۲,۱۰۳
۲۲ سخنرانی bolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی bolandgoo ۲,۷۶۶

 

(لطفاً توجه فرمایید که حجم فایلهای ذکر شده در جداول زیر صحیح نمی باشد .
ارقام واقعی بتدریج اضافه خواهند گردید )

 

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)
حجم
(KB)
۱ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۵۳۲
۲ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۶۴۷
۳ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۴۲۹
۴ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۵۱۵
۵ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۹۶۳
۶ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۰۶۳
۷ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۲۴۵
۸ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۰۳۶
۹ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۸۷۵
۱۰ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۰۰۵
۱۱ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۳۰۳
۱۲ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۳۲
۱۳ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۳۲
۱۴ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۲۳
۱۵ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۳۰۷
۱۶ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۲۸۶
۱۷ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۳۲۷
۱۸ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۳۲
۱۹ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۸۳۳
۲۰ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۰۰
۲۱ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۲,۱۰۳
۲۲ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۲,۷۶۶
۲۳ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۳۲
۲۴ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۲۳
۲۵ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۳۰۷
۲۶ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۲۸۶
۲۷ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۳۲۷
۲۸ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۳۲
۲۹ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۸۳۳
۳۰ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۰۰
۳۱ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۲,۱۰۳
۳۲ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۲,۷۶۶
۳۳ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۳۲
۳۴ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۲۳
۳۵ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۳۰۷
۳۶ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۲۸۶
۳۷ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۳۲۷
۳۸ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۳۲
۳۹ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۸۳۳
۴۰ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۰۰
۴۱ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۲,۱۰۳
۴۲ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۲,۷۶۶
۴۳ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۳۲
۴۴ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۱۲۳
۴۵ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۳۰۷
۴۶ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۲۸۶
۴۷ سخنرانی b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio ۱,۳۲۷

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون
b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  سخنرانی های آیت الله بها الدینی b audio کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ، واحد صوت

سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 حق شناسی انسان در برابر پروردگار ۱۵:۳۶
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 نظام خداوند تحت سیطره پروردگار ۲۴:۵۱
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 نعمت عقـل ۱۴:۰۶
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 همه موجودات آیات الهی هستند ۱۴:۲۳
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 خودسازی و مقابله با نفس ۱۲:۵۵
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 قدرت پروردگار و ضعف انسان ۱۵:۲۹
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 تذکر خداوند به بنی اسرائیل ۱ (شرارت و زور گویی) ۱۴:۳۱
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 تذکر خداوند به بنی اسرائیل ۲ (مرحله اولیه عقلانیت خودسازیست) ۱۴:۳۹
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 تذکر خداوند به بنی اسرائیل ۳ (عذاب کفر و الحاد) ۱۴:۴۵
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 تذکر خداوند به بنی اسرائیل ۴ (تبعیت از انبیاء) ۱۱:۰۳
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۱ (ترس از خدا و خودسازی) ۱۱:۵۱
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۲ (انسان، اسفل السافلین و کرام الکاتبین) ۹:۱۸
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۴ (انسان و حقیقت بندگی) ۱۶:۴۸
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۳ (مراتب و استحام ایمان) ۱۲:۴۸
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۵ (انسان و مالکیت دنیا) ۱۷:۱۵
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 احوال روز قیامت ۱۴:۱۰
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 تعریفی از مساله ایمان ۲۰:۱۱
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 قضا و قدر ۱۶:۱۶
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 آثار عمل صالح برای مومن ۱۶:۴۶
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 ایمان از طریق بندگی خداوند ۱۷:۱۳
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 بحثی در اعجاز قرآن کریم ۲۴:۳۴
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 شکست مبارزه با قرآن ۲۶:۴۳

 

سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 انسان و حدود استفاده از مادیات ۱۸:۲۰
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 بشر نیازمند خداوندست ۱۱:۱۷
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 سه نحوه حرکت انسان به سوی پروردگار ۱۸:۵۶
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 اثبات اصل مبداء انسان ۱۸:۱۲
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 آگاهی بشر، هدف انبیاء است ۱۵:۰۱
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 خداوند انسان را خلیفه در زمین قرار داد ۱۷:۵۰
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 وسوسه شیطانی ۲۰:۳۷
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 گناه وسیله ای برای تنزل انسان ۲۲:۳۳
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 مقتضای فطرت انسانی و عمل به آن ۲۲:۰۲
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 بررسی ریشه فطرت انسان ۲۱:۳۲
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 آنچه انسان را از فطرت خارج و یا به آن بر می گرداند ۱۳:۵۰
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 نجات آدم بوسیله اسمائی که خداوند به وی القا کرد ۱۵:۵۱
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 انواع نعمت های الهی ۱۴:۵۸
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 شکر نعمت های الهی ۱۲:۳۰
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 همه نعمت ها برای انسان ۱۶:۰۲
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 تزکیه نفس ۱۶:۲۷
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 نماز، معراج مومن ۱۴:۱۰
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 همه نعمت ها از خداوندست ۱۴:۰۳
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 نعمتهای مادی و معنوی برای چه کسانیست؟ ۱۴:۵۷
سخنرانی های آیت الله بها الدینی musicdl12 نعمت های روحانی ۱۴:۰۲

 

کانال تلگرام زهرامدیا
4624 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. Persian Gulf گفت:

  سلام، خوب قربون شکلت برم آدم پدرش در میاد دونه دونه د انلود بکنه که؟!!!! خوب ی فایل یکجا (هم) میزاشتی خلاص دیگه؟!! نه نه اصلا از سایتتون راضی نیستم :,(

 2. م گفت:

  تشکر فراوان . تشکر

دسته بندی