دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

آیت الله حق شناس

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
۱ دانلود قسمت اول ۵,۶۴۱ ۰:۲۴:۰۳ سخنرانی های متنوع از آیت الله حق شناس
۲ دانلود قسمت دوم ۶,۳۰۰ ۰:۲۶:۵۲
۳ دانلود قسمت سوم ۵,۵۱۱ ۰:۲۳:۳۰
۴ دانلود قسمت چهارم ۵,۲۹۲ ۰:۲۲:۳۴
۵ دانلود قسمت پنجم ۵,۳۳۵ ۰:۲۲:۴۵
۶ دانلود قسمت ششم ۶,۲۰۶ ۰:۲۶:۲۷
۷ دانلود قسمت هفتم ۴,۹۷۱ ۰:۲۱:۱۱
۸ دانلود قسمت هشتم ۶,۹۹۹ ۰:۲۹:۵۱
۹ دانلود قسمت نهم ۷,۰۱۳ ۰:۲۹:۵۴
۱۰ دانلود قسمت دهم ۶,۳۹۸ ۰:۲۷:۱۷
۱۱ دانلود قسمت یازدهم ۹,۲۹۹ ۰:۳۹:۳۹
۱۲ دانلود قسمت دوازدهم ۵,۷۷۱ ۰:۲۴:۳۶
۱۳ دانلود قسمت سیزدهم ۳,۳۴۰ ۰:۱۴:۱۴
۱۴ دانلود قسمت چهاردهم ۶,۴۸۶ ۰:۲۷:۴۰
۱۵ دانلود قسمت پانزدهم ۴,۲۶۰ ۰:۱۸:۰۹
۱۶ دانلود قسمت شانزدهم ۵,۷۶۵ ۰:۲۴:۳۵
۱۷ دانلود قسمت هفدهم ۲,۹۵۵ ۰:۱۲:۳۵
۱۸ دانلود قسمت هجدهم ۳,۵۷۳ ۰:۱۵:۳۰
۱۹ دانلود قسمت نوزدهم ۵,۷۰۴ ۰:۲۴:۱۹
۲۰ دانلود قسمت بیستم ۳,۰۳۸ ۰:۱۲:۵۶
۲۱ دانلود قسمت بیست و یکم ۴,۹۰۳ ۰:۲۰:۵۴
۲۲ دانلود قسمت بیست و دوم ۳,۱۶۸ ۰:۱۳:۳۰
۲۳ دانلود قسمت بیست و سوم ۱,۷۲۶ ۰:۷:۲۱
۲۴ دانلود قسمت بیست وچهارم ۳,۰۲۸ ۰:۱۲:۵۴
۲۵ دانلود قسمت بیست و پنجم ۵,۸۴۹ ۰:۲۴:۵۶
۲۶ دانلودقسمت بیست و ششم ۶,۰۷۱ ۰:۲۵:۵۳
۲۷ دانلود قسمت بیست و هفتم ۶,۳۲۳ ۰:۲۶:۵۷
۲۸ دانلود قسمت بیست و هشتم ۶,۸۲۷ ۰:۲۹:۰۶
۲۹ دانلود قسمت بیست و نهم ۶,۵۹۰ ۰:۲۸:۰۶
۳۰ دانلود قسمت سی ام ۵,۲۵۵ ۰:۲۲:۲۴
۳۱ دانلود قسمت سی و یکم ۵,۷۵۳ ۰:۲۴:۳۲
۳۲ دانلود قسمت سی و دوم ۴,۲۰۴ ۰:۱۷:۵۵
۳۳ دانلود قسمت سی و سوم ۴,۹۶۸ ۰:۲۱:۱۱
۳۴ دانلود قسمت سی و چهارم ۳,۷۰۸ ۰:۱۵:۴۸
۳۵ دانلود قسمت سی و پنجم ۵,۶۳۹ ۰:۲۴:۰۳
۳۶ دانلود قسمت سی و ششم ۴,۵۶۸ ۰:۱۹:۲۸
۳۷ دانلود قسمت سی و هفتم ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۳۸ دانلود قسمت سی و هشتم ۴,۳۷۰ ۰:۱۸:۳۷
۳۹ دانلود قسمت سی و نهم ۳,۹۴۵ ۰:۱۶:۴۹
۴۰ دانلود قسمت چهلم ۵,۶۶۸ ۰:۲۴:۱۰
۴۱ دانلود قسمت چهل و یکم ۴,۹۸۷ ۰:۲۱:۱۵
۴۲ دانلود قسمت چهل و دوم ۵,۳۴۴ ۰:۲۲:۴۷
۴۳ دانلود قسمت چهل و سوم ۱۰,۷۲۵ ۰:۴۵:۴۴
۴۴ دانلود قسمت چهل و چهارم ۶,۲۹۱ ۰:۲۶:۴۹
۴۵ دانلود قسمت چهل و پنجم ۳,۶۱۲ ۰:۱۵:۲۴
۴۶ دانلود قسمت چهل و ششم ۵,۲۳۰ ۰:۲۲:۱۸
۴۷ دانلود قسمت چهل و هفتم ۳,۷۴۰ ۰:۱۵:۵۶
۴۸ دانلود قسمت چهل و هشتم ۴,۳۳۸ ۰:۱۸:۲۹
۴۹ دانلود قسمت چهل و نهم ۴,۵۵۳ ۰:۱۹:۲۴
۵۰ دانلود قسمت پنجاهم ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۵۱ دانلود قسمت پنجاه و یکم ۴,۸۸۱ ۰:۲۰:۴۸
۵۲ دانلود قسمت پنجاه و دوم ۶,۰۱۲ ۰:۲۵:۵۸
۵۳ دانلود قسمت پنجاه و سوم ۵,۸۵۹ ۰:۲۴:۵۹
۵۴ دانلود قسمت پنجاه و چهارم ۶,۵۴۰ ۰:۲۷:۵۳
۵۵ دانلود قسمت پنجاه و پنجم ۵,۴۷۰ ۰:۲۳:۲۰
۵۶ دانلود قسمت پنجاه و ششم ۷,۱۱۷ ۰:۳۰:۲۲
۵۷ دانلود قسمت پنجاه و هفتم ۱۳,۲۸۰ ۰:۵۶:۳۹
۵۸ دانلود قسمت پنجاه و هشتم ۶,۱۶۳ ۰:۲۶:۱۸
۵۹ دانلود قسمت پنجاه و نهم ۴,۷۷۷ ۰:۲۰:۲۳
۶۰ دانلود قسمت شصتم ۶,۶۱۲ ۰:۲۸:۱۳
۶۱ دانلود قسمت شصت و یکم ۶,۷۹۰ ۰:۲۸:۵۸
۶۲ دانلود قسمت شصت و دوم ۵,۷۱۶ ۰:۲۴:۲۳
۶۳ دانلود قسمت شصت و سوم ۴,۰۶۰ ۰:۱۷:۱۹
۶۴ دانلود قسمت شصت و چهارم ۵,۷۶۹ ۰:۲۴:۳۷
۶۵ دانلود قسمت شصت و پنجم ۶,۳۶۲ ۰:۲۷:۰۹
آیت اللّه حق شناس | جای خدا کجاست؟ ۰۰:۰۵:۴۴
آیت اللّه حق شناس | در بند صاحبخانه باش ۰۰:۰۱:۴۱
آیت الله حق شناس | چرا رفیق راه و استاد ، آرامش دهنده اند ۰۰:۰۵:۴۲
آیت الله حق شناس | دعا ۰۰:۰۳:۰۷
آیت الله حق شناس | اسیر چاه طبیعت ۰۰:۰۵:۱۸
آیت الله حق شناس | کسب یقین در تبعیت است و نه چله نشینی ۰۰:۰۲:۵۵
آیت الله حق شناس | طیران آدمیت ۰۰:۰۴:۰۳
آیت الله حق شناس | آگاهی از سرّ وحدت ۰۰:۰۳:۴۳
مرحوم آیت الله حق شناس: عاقل کیست؟ / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۴۵
مرحوم آیت الله حق شناس: اهمیت تهذیب اخلاق / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۵۳
مرحوم آیت الله حق شناس: قلب نورانی، چگونه؟ / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۵:۲۴
مرحوم آیت الله حق شناس: طلب علم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۴۳
مرحوم آیت الله حق شناس: واعظ نفس / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۲۱
مرحوم آیت الله حق شناس: ایستادگی در مقابل نفس / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۵:۱۰
مرحوم آیت الله حق شناس: طاعت خدا در علم است / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۳۰
مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت عالم و متعلم (۲) / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۳۳
مرحوم آیت الله حق شناس: من علمنی حرفا قد صیرنی عبدا / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۱۱
مرحوم آیت الله حق شناس: بهترین خوشبختی / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۴:۰۸
مرحوم آیت الله حق شناس: سبک خواندن نماز / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۳۷
مرحوم آیت الله حق شناس: عظمت نماز با تمأنینه / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۴۹
مرحوم آیت الله حق شناس: بهترین هدیه از زبان پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۲۸
مرحوم آیت الله حق شناس: نفس گروگان اعمال / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۱۷
مرحوم آیت الله حق شناس: غفلت از حضرت حق / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۴۹
مرحوم آیت الله حق شناس: انسان به خودش ضرر می‌زند / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۱۸
مرحوم آیت الله حق شناس: یقین / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۵۹
مرحوم آیت الله حق شناس: انسانیت انسان / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۴:۱۰
مرحوم آیت الله حق شناس: خلوت با پروردگار / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۲۰
مرحوم آیت الله حق شناس: قدرت نماز در عاقب بخیری / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۴:۳۰
مرحوم آیت الله حق شناس: بیان امام خمینی (ره) در مکارم اخلاق / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۴۰
مرحوم آیت الله حق شناس: اخلاص / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۰۵
مرحوم آیت الله حق شناس: نماز با ارزش / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۴۵
مرحوم آیت الله حق شناس: آزمایشات الهی / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۴:۱۱
مرحوم آیت الله حق شناس: گنجهای درون انسان / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۴۱
مرحوم آیت الله حق شناس: ضرورت طلب علم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۰۶
مرحوم آیت الله حق شناس: ادعونی استجب لکم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۵۵
مرحوم آیت الله حق شناس: ضرورت حضور در مجالس وعظ و خطابه / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۳۲
مرحوم آیت الله حق شناس: تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۱۸
مرحوم آیت الله حق شناس: روشنی دل در به یاد مرگ بودن / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۱:۳۲
مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت استاد و معلم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۱۴
مرحوم آیت الله حق شناس: نیت المؤمن خیر من عمله / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۴:۰۲
مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت استغفار / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۲۳
مرحوم آیت الله حق شناس: مصیبت ها عامل هدایت / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۲:۴۰
مرحوم آیت الله حق شناس: فضیلت عالم و متعلم / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان ۰۳:۵۱

 

 

 

 

 

 

 

وسواس ۲۴:۰۲
اقسام علوم ۲۶:۵۱
مبارزه با امیال نفسانی ۲۳:۲۹
مقام و فضائل نماز شب ۲۶:۲۷
علم عامل آبادانی ۲۲:۳۳
اخلاص ۲۲:۴۴
ورع ۲۹:۵۰
توکل ۲۱:۱۱
کلمات گوهر بار امام حسین(ع) ۲۷:۱۶
ملک الموت در لحظه مرگ ۲۹:۵۴
فضائل ماه رجب ۲۴:۳۶
بهره وری از علم در دسترس انسان ۱۸:۰۹
رحمت پروردگار به سبب انجام اعمال نیک ۱۴:۱۳
هر عمل انسان در محضر پروردگار ۳۹:۳۹
آثار رذایل اخلاقی در باطن انسان ۲۴:۳۴
توجه به خدا و معرفت به او ۱۲:۳۵
عبد پروردگار ۱۴:۱۳
آداب معاشرت اجتماعی ۱۵:۱۳
فعلیات انسان در جهت رضایت خدا ۲۴:۱۸
تاثیر درک هدف خلقت ۱۲:۵۶
عمل به علم ۲۰:۵۳
عمل به قرآن راه رسیدن به سعادت ۱۳:۲۹
مذمت پیروی از امیال نفسانی ۱۲:۵۳
چگونگی عمل به احکام دین ۷:۲۰
مساله خمس ۲۵:۵۲
تشخیص حق از باطل ۲۴:۵۶
حضرت علی (ع)،قرآن ناطق ۲۶:۵۷
فضائل نیمه شعبان ۲۹:۰۶
آداب معاشرت ۲۸:۰۵
بیداری و توجه ۲۲:۲۴
هدایت خاصه پروردگار ۲۴:۳۱
امتحان پیامبران ۱۷:۵۵
مساله سهم امام ۲۱:۱۰
علم پروردگار و اولیاء الهی ۱۵:۴۸
اجابت خدا و رسول ۲۴:۰۲
نتایج تراکم گناهان در قلب ۱۹:۲۸
شرایط وصیت ۱۳:۱۷
لزوم وصیت کردن ۱۸:۳۷
احکام روزه ۱۶:۴۸
دوری از منکرات ۲۴:۰۹
حکم خواندن سوره های سجده دار در نماز ۲۱:۱۵
طرق کمال یافتن ۲۲:۴۶
دعا کردن ۴۵:۴۴
ارکان نماز ۲۶:۴۹
لزوم دعا در حق دیگران ۱۵:۲۳
توصیه به احترام گذاشتن در معاشرت ۲۲:۱۷
فضائل ماه ذی الحجه ۱۵:۵۶
حضور قلب در نماز ۱۸:۲۹
نتایج پی بردن به تبعات اعمال ۱۹:۲۴
فضائل آموختن علم ۱۳:۱۷
باز شدن ابواب الهی در شب قدر ۲۰:۴۸
عبودیت و پرهیز از حب نفس ۲۵:۳۸
کرنش در برابر فرامین اسلام ۲۴:۵۸
آثار اشتغال به نماز ۲۷:۵۳
نتایج چشیدن حلاوت دنیا ۲۳:۲۰
مقام ولایت و ولایت پذیری ۳۰:۲۱
کنترل زبان ۵۶:۳۹
طول عمر ، افضل نعمت ها ۲۶:۱۷
ملاک و معیار خمس ۲۰:۲۲
رابطه ی نیاز انسان و خمس ۲۸:۱۲
در آمد انسان و خمس ۲۸:۵۸
ارزش عمل صالح در ماه ذی الحجه ۲۴:۲۳
دلائل قیام امام حسین (ع) ۱۷:۱۹
عبادت همراه با تفکر ۲۴:۳۶
هدف از خلقت ۲۷:۰۸
روزی که در آن گناه نشود عید است ۲۷:۴۰

11695 بازدید ۱۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. سيد گفت:

  سلام آبجی.من از فیلم های سینماییتون تو وبم گذاشتم(البته با ذکر منبعش که شما باشید).
  اگه عوامل اون فیلمای سینمایی راضیشون نباشه چی میشه؟حق الناس میشه نه؟چون منم یه بازدید کننده بهم گفت.
  اگه میشه تو وبم جوابمو بدین.
  ضمن اینکه من از مطالبتون تو وب کوچکم استفاده میکنم

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام خوب کاری کردی ولی منبع رو نمیخاد بزنی
   حتما عوامل فیلم راضی بودن که اجازه دادن تلویزیون پخش کنه نگران این چیزا نباش

 2. سيد گفت:

  یه چیز دیگه اینکه من چندبار گفتم از آقای مجتهدی هم کلیپ و سخنرانی بذارید.
  به جرأت میگم مؤثرترین شیوه و بیان سخنرانی برای ما جوونا سخنرانیای آقای مجتهدی تهرانیه.خدا رحمتشون کنه

 3. سيد گفت:

  نه آبجی پیدا نکردم(سخنرانی آقای مجتهدی تهرانی).
  سایت شهید آوینی هم راضی هستن که مطلب ازشون میذارید؟
  ممنون که مشکلمو برطرف کردید.
  اجرکم عندالله

 4. سيد گفت:

  جدی؟ببخشید داداش.خب زودتر بگو.سایت عاشورا قسمت نرم افزاراش لینکاش تقریبا همه خرابن

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام
   نه همشون سالمه منتها باید اول روشون راست کلیک کنی بعدا گزینه دانلود توسط idm رو بزنی

 5. سيد گفت:

  من idmدارم ولی وقتی کلیک راست میکنم گزینش نمیاد.شما نمیدونی مشکل از کجاست؟ممنون

 6. سيد گفت:

  اینستال رو میزنم دانلودم میشه ولی نمیدونم چه نرم افزاری میخواد که بالا بیاردش و نصب بشه!!!
  ببخشید دیگه مزاحم میشم

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام
   هر سوالی داشتی بپرس نوکرتم هستم
   وقتی دانلود شد موزیلا رو باز کن
   از اون بالا گزینه تولز و بعدش گزینه add ons رو بزن تا یه صفحه باز بشه
   روی گزینه دومی که اسمش extention هست کلیک کن ببین تو گزینه هاش idm cc هست یا نه
   اگه بود که فعالش کن اگه نبود اون بالا سمت راست یه چیزی شبیه چرخ دنده هست روش کلیک کن چند تا گزینه زیرش میاد گزینه install add ons from file رو بزن بعد فایلی که دانلود کردی رو انتخاب کن اکی بزن دیگه حله
   اگه بازم نتونستی بهم بگو نه خجالت بکشی

 7. فدات.آره درست شد داداش.ممنونم.خیلی ممنونم.خیلی خیلی ممنونم

 8. جواد گفت:

  شما محشرید.من عاشق سایت شمام.
  اگه میشه فایل ها را با بهترین کیفیت منتشر کنیدممنون

 9. غلام حسن بخشی گفت:

  با سلام و عرض ادب و خسته نباشید
  کانال رسمی حوزه سطح عالی آیت الله حق شناس (قم) مشتمل بر مطالب اخلاقی، تصاویر، فایل های صوتی تصویری و دست نوشته های آن مرحوم جهت استفاده علاقمندان به معارف ناب اسلامی راه اندازی شده است ..
  لطفا در صورت صلاحدید اطلاع رسانی فرمایید.
  با تشکر
  حوزه علمیه قم

  لینک کانال:

  https://telegram.me/joinchat/Cg1yqzwf5DoaC5iRbhtdhA

سلام

با عرض معذرت به علت خدمت سربازی و عدم دسترسی به کامپیوتر و اینترنت تا اطلاع ثانوی امکان پاسخگویی به نظرات شما کاربران عزیز وجود نداره

یا حسین

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت