دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2012/02/rmp3tmm.jpg

 

 

musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فاتحه (حمد) ۰۰:۳۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه بقره ۰۱:۴۷:۵۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه آل عمران ۰۱:۰۰:۱۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره¬ی مبارکه نساء ۰۱:۰۴:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مائده ۴۹:۰۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه انعام ۵۰:۱۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه اعراف ۵۸:۳۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه انفال ۲۱:۴۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه توبه ۴۳:۰۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه یونس ۳۰:۳۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه هود ۳۲:۵۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه یوسف ۲۹:۵۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه رعد ۱۴:۰۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ابراهیم ۱۳:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه حجر ۱۰:۵۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نحل ۳۳:۳۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه اسراء ۲۵:۵۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه کهف ۲۳:۱۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مریم ۱۷:۴۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه طه ۲۳:۴۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه انبیاء ۲۰:۱۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه حج ۲۲:۱۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مؤمنون ۱۸:۲۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نور ۲۵:۲۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فرقان ۱۵:۴۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه شعراء ۲۴:۲۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نمل ۲۰:۱۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قصص ۲۵:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه عنکبوت ۱۵:۴۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه روم ۱۳:۵۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه لقمان ۰۸:۴۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه سجده ۰۶:۱۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه احزاب ۲۲:۱۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه سبأ ۱۴:۴۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فاطر ۱۳:۲۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه یس ۱۱:۳۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه صافات ۱۵:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ص ۱۲:۲۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه زمر ۱۸:۴۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه غافر ۲۰:۱۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فصلت ۱۴:۲۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه شوری ۱۴:۲۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه زخرف ۱۵:۵۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه دخان ۰۶:۳۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه جاثیه ۰۹:۱۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه احقاف ۱۱:۰۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۰۹:۴۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فتح ۰۹:۲۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه حجرات ۰۶:۱۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ق ۰۶:۲۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ذاریات ۰۶:۲۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه طور ۰۵:۴۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نجم ۰۵:۵۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قمر ۰۶:۰۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه الرحمن ۰۷:۱۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه واقعه ۰۸:۰۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه حدید ۰۹:۵۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مجادله ۰۸:۲۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه حشر ۰۸:۵۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ممتحنه ۰۶:۲۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه صف ۰۴:۱۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه جمعه ۰۳:۰۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه منافقون ۰۳:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه تغابن ۰۴:۵۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه طلاق ۰۵:۰۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه تحریم ۰۴:۳۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ملک ۰۵:۲۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قلم ۰۵:۳۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه حاقه ۰۵:۰۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه معارج ۰۴:۱۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نوح ۰۳:۵۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه جن ۰۴:۴۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مزمل ۰۳:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مدثر ۰۴:۲۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قیامه ۰۲:۵۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه انسان ۰۴:۵۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مرسلات ۰۳:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نبأ ۰۳:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نازعات ۰۳:۱۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه عبس ۰۲:۵۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه تکویر ۰۱:۵۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه انفطار ۰۱:۲۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مطففین ۰۳:۱۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه انشقاق ۰۱:۵۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه بروج ۰۱:۵۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه طارق ۰۱:۰۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه اعلی ۰۱:۲۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه غاشیه ۰۱:۳۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فجر ۰۲:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه بلد ۰۱:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه شمس ۰۱:۰۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه لیل ۰۱:۲۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ضحی ۰۰:۴۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه شرح ۰۰:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه تین ۰۰:۴۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه علق ۰۱:۱۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قدر ۰۰:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه بینه ۰۱:۳۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه زلزله ۰۰:۴۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه عادیات ۰۰:۴۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قارعه ۰۰:۴۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه تکاثر ۰۰:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه عصر ۰۰:۲۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه همزه ۰۰:۴۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فیل ۰۰:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قریش ۰۰:۲۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ماعون ۰۰:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه کوثر ۰۰:۱۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه کافرون ۰۰:۳۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نصر ۰۰:۲۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مسد ۰۰:۳۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه اخلاص (توحید) ۰۰:۱۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فلق ۰۰:۲۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ناس ۰۰:۳۰

مطالب مشابه

102327 بازدید ۸۵ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. ZAM گفت:

  سلام وخسته نباشید….آهنگ فراق علی ع که روی سایت گذاشتین خیلی خیلی خیلییییییییییییی قشنگه ممنون!!!!

  [پاسخ]

 2. امیر گفت:

  سلام خیلی خوب بود .

  [پاسخ]

 3. سعید گفت:

  ترتیل استاد ماهر بسیار زیبا و دلنشین بود مرسی .

  [پاسخ]

 4. وحید گفت:

  سلام،سپاس فراوان از شما،بسیار زیبا بود

  [پاسخ]

 5. si گفت:

  سلام خسته نباشید قسمت دوم دانلود نمیشه و سوره ها دانلود شده در قسمتهای سوم وچهارم باز نمیشن میشه راهنمایی کنید. ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۱۷:۴۰:

  سلام
  هر ۴ لینک سالمه بی زحمت دوباره کلیک کن

  [پاسخ]

 6. مصطفی خدایی گفت:

  ترتیل استاد ماهر بسیار زیبا و دلنشین بود مرسی

  [پاسخ]

 7. فاطمه گفت:

  سلام سوره ها ی قسمت ۳ و۴ دانلود شدن اما باز نمیشن لطفا رسیدگی کنید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۲۱:۲۲:

  سلام باید هر ۴ تاشو بگیری که باز بشن

  [پاسخ]

 8. فاطمه گفت:

  اگه میشه لطفا سریعتر رسیدگی کنید-خیلی ممنون

  [پاسخ]

 9. فاطمه گفت:

  قسمت ۳ فقط باز نمیشه ۴رو باز کرد

  [پاسخ]

 10. امیر گفت:

  سلام. ممنون از کار زیباتون.
  صدای استاد صدای آسمونیه،خیلی گیراست.

  [پاسخ]

 11. سجاد گفت:

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  من عاشق صدای استاد ماهر هستم…
  بازم ممنووووووووووووووووووون

  [پاسخ]

 12. مهران گفت:

  خدا رو شاکرم که ادمی با این صدا و مهم تر از همه این همه اخلاص رو خلق کرده

  خوشا به حالش که مسلمان حقیقیه

  [پاسخ]

 13. احمدرضا از اصفهان گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  با سلام خدمت همه عزیزان
  وقتی صدای استاد ماهر را گوش میکنم روحم زنده میشه .خدا حفظش کنه .واقعا بی نظیر میخونه -صداش صدای آسمانیه -چندین مرتبه قسمت شد پشت سر ایشون نماز بخونم در مسجد الحرام-ا-

  [پاسخ]

  محدثه پاسخ در تاريخ خرداد ۲ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۴۶:

  سلام قبول که صداش آسمانیه ولی شیعه نی و این باعث شده ازش خوشم نیاد و هیچ وقت دلم نخواد پشته سره همچین آآدمی نماز بخونم

  [پاسخ]

  عبدالله پاسخ در تاريخ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۳ ۰۲:۵۲:

  این یعنی تعصب محض. عقل رو ضایع میکنه و به کینه بدل میشه

  [پاسخ]

  حسن پاسخ در تاريخ آبان ۶ام, ۱۳۹۳ ۲۱:۵۷:

  سلام دوست عزیز توی کناب خدا نوشته ان اکرما عند الله اتقاکم پس خدا کاری نداره کسی سونی توشیبا یا مارک دیگه ای باشه مهم انسانیت و خضوع در پیشگاه خداست .

  [پاسخ]

  محمودی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۶:

  بسیاری از سنی ها پدری هستند همنگونه که بسیاری از شیعه ها پدری هستند یعنی چون در خانواده سنی متولد شده اند سنی شده اند باید ببینیم اگر شما هم درخانواده سنی بزرگ شده بودید آیا ما باید بشما کم محلی می کردیم مرحوم بروجردی مرجع عالی قدر و بی همتای زمان خود با علمای الازهر مصر رابطه داشتند ومتقابلا بیکدیگر احترام میگذاشتندپنجاه سال است صدای ملکوتی عبدالباسط درحجله های شهدا واموات ومراسم مذهبی ما پخش می شود وحق بگردن ما دارد .البته حساب تند رو ها ووهابی ها وتکفیری ها جداست

  [پاسخ]

 14. سارا گفت:

  سلام،من اولین باره که اومدم این سایت خیلی عالیه اجرکم عندالله…

  [پاسخ]

 15. مهدی گفت:

  با سلام اجرکم عند الله هرچقدر برایتان میسر بود قران بخوانید .لذت میبرم از صدای این عزیز با قران محشور شود ان شاالله

  [پاسخ]

 16. احمد جاوید نیکزاد گفت:

  من عاشق صدا وتلفظ مقبول استاد محترم هستم واز خداوند منان اجر عظیم بر ایشان میخواهم.

  [پاسخ]

 17. زهرا گفت:

  سلام لطفا ترتیل ماهر را به تفکیک جزء هم برای دانلود قرار بدید

  [پاسخ]

 18. جاسم از اهواز گفت:

  باعرض سلام دستون درد نکنه بهترین قاری بهترین صدا ولی مشاری العفاسی رو بهتون معرفی میکنم بهترین مرتل جهان ممنون.اجرکم عندالله بحق آل بیت الرسول(ع)

  [پاسخ]

 19. رشیدی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  لطفا بفرمایید دانلود صفحات ترتیل شیخ ماهر المعقلی رو از کدوم سایت میشه دانلود کرد

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱۹:۵۵:

  سلام متاسفانه جایی پیدا نمیشه

  [پاسخ]

  مصطفی پاسخ در تاريخ دی ۲ام, ۱۳۹۳ ۰۱:۰۴:

  سلام
  ترتیل جناب ماهرالمعیقلی، به تفکیک صفحه:
  https://archive.org/details/Quran–maher-almeaqli—604-part
  البته توصیه می کنم به جای شنیدن ترتیل امثال المعیقلی و العفاسی و …، ترتیل استاد منشاوی و خلیل الحصری رو گوش بدین که صدها برابر زیباتر و دلنشین تر خوندن.

  [پاسخ]

 20. اسماعیل گفت:

  سلام. فقط میتونم بگم عالی بود و اینکه ای کاش میشد ترتیل استاد ماهر رو یکجا دانلود کرد.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۳ ۱۸:۲۹:

  سلام
  http://rasekhoon.net/forum/thread/787375/page1/

  [پاسخ]

 21. مصطفی گفت:

  سلام
  ترتیل جناب ماهرالمعیقلی، به تفکیک صفحه:
  https://archive.org/details/Quran–maher-almeaqli—604-part
  البته توصیه می کنم به جای شنیدن ترتیل امثال المعیقلی و العفاسی و …، ترتیل استاد منشاوی و خلیل الحصری رو گوش بدین که صدها برابر زیباتر و دلنشین تر خوندن.

  [پاسخ]

 22. سامي بابلايي گفت:

  باسلام – امام صادق علیه السلام می فرمایند :خداوند ۳ تا ناموس دارد. قران – کعبه و اهل بیت علیه السلام. تعرض به هر یک از سه ناموس خداوند عذاب شدید الهی و ابدی را بهمراه دارد. سنی یا شیعه بودن مهم نیست بدانید با ناموس خداوند چگونه برخورد کرده ایم . توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!!!

  [پاسخ]

 23. فاطمه گفت:

  سسسسسسسسسسسسسسسلام خیییییییییییییییییییییییلی عالییییییییییییییییییییییییییییییی واقعا قشنگ بود…

  [پاسخ]

 24. سارا گفت:

  با سلام و تشکر بی نهایت از این مجموعه بی نظیر .
  واقعا عالی بود ..
  بیائیم تعصبات محض را کنار بگذاریم شیعه و سنی بودن مهم نیست ملاک انسانیت و تقوا و عمل صالح هر مسلمانیست . هر کس به طریقی خدا رو شکر میگه و همه انسانها در وجود خود ایمان دارند به اینکه خدایی هست و این دنیا و انسان بیهوده خلق نشده .. دنیا محل گذر است باید گذاشت و گذشت ..
  ازین مجموعه واقعا تشکر میکنم .. بهشت ابدی نصیبتان .. الله حافظ و پشتیبانتان

  [پاسخ]

 25. عالیه گفت:

  باسلام
  باتشکر از سایت خوبتون…
  خدا انشاا… هممون رو عاقبت بخیر کنه…
  تنها گوش کردن ما کافی نیست کنار تلاوت عمل کردن گواراتر هست…

  [پاسخ]

 26. http://tartilquran.blogfa.comسلام ترتیل استاد ماهر رو به تفکیک صفحه و جزء که برای اولین بار در فضای مجازی منتشر شده است رو تو وبلاگ یاد شده می تونید دانلود کنید

  [پاسخ]

 27. شیعه علی (ع) گفت:

  سلام به همه اونایی که میگن شیعه یا سنی بودن مهم نیست حضرت رسول (ص) دو چیز را در بین امت اسلامی به امانت گذاشتن قرآن و اهل بیت ایشان بر طبق حدیث کسا اهل بیت ایشان چه کسانی هستند ، حالا داشته باشید من بگم اهل بیت حضرت رسول قبول دارم ولی قرآن را نه به نظر شما اون دنیا کارم گیر هست یا نه حالا برعکسش چه طوره بشم سنی به نظرتون اون دنیا کسی که حق علی (ع) را رعایت نکرده به جایی می رسه ؟
  یه کم فکر کنید کجای دنیا وایسادید و به کجا می خواهید برید و خدا خودش راه رسیدن را چی گفته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  به قرآن هم رجوع کنید در بعضی آیات قرآن بعد از اسم خدا نام حضرت رسول آورده شده که این جایگاه ایشان را نشان می ده و بر حق بودن ایشان را
  اگر قرآن را قبول دارید ، حالا اگه حضرت رسول بر حق ، به ما چی گفته ، شان نزول چند آیه درباره حضرت علی (ع) ؟؟؟؟؟
  وقتی تعصب بچه شیعه همین قدر باشه ، پس شاید حقمونه که سنی فکر می کنه بر حق و حرف خودشو به کرسی نشونده ،اینطور رشد می کنه تا دنیا رو بگیره همچنان شیعه بیشتر و بیشتر تنها میشه و مظلوم تر…

  [پاسخ]

  عبدالله پاسخ در تاريخ آبان ۴ام, ۱۳۹۶ ۰۲:۴۹:

  دوست عزیز توی قرآن اصلا آیه ای در مورد امامت نیست. میتونی بری بگردید! خدا همه ما رو هدایت کنه

  [پاسخ]

  سعید پاسخ در تاريخ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۶ ۲۱:۲۱:

  آیه ۵۵ سوره ی مائده یکی از آیاتیه که در مورد امامته.

  إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ
  ولی و سرپرست شما ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻭﺳﺖ و مومنانی ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻛﻮﻋﻨﺪ ﺯﻛﺎﺕ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ .(۵۵)

  *فرقین اذعان دارند که مراد از الذین آمنوا، علی بن ابی طالب(ع) می باشد.

  بنده یک شیعه ام و افتخار میکنم به مذهبم و ولایت امیرالمومنین علی (ع).ما قائل به وحدت هستیم در عین اینکه بحث های علمی و فقهی سر جای خودش محفوظه .و شیعه و سنی همه ی ما مسلمانیم و برادر. به عنوان یک شیعه اعلام میکنم هر کس چه به اسم شیعه چه به اسم سنی بخواد بین شیعه و سنی اختلاف و تفرقه بندازه و با توهین به مقدسات طرف مقابل بین امت اسلامی شکاف ایجاد کنه مسلمان نیست.

  [پاسخ]

 28. hadi گفت:

  سلام یک آرشیو جدید هست از استاد معیقلی که اومده هیچ جا تا حالا پیداش نکردم اگه زحمتشو بکشید ممنون میشم.به سایت قرآن آنلاین مراجعه کنین متوجه میشید…بازم ممنون…..

  [پاسخ]

 29. سعید گفت:

  این ۴ تا لینکی که گذاشتید اول همشونو چشم بسته دانلود کردم اینا که همشون یکی ان همشون هم کامل اند

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۰۷:۰۹:

  سلام
  ۴ تای اولی یکی نیستن باید حتما اول هر ۴ تاشونو دانلود کرد تا اکسترکت بشن اگه یکیشونم نباشه فایده نداره

  [پاسخ]

 30. بنیامین گفت:

  من هرچی نگاه میکنم بحث سنی شییه میکنند چه ربطی داره مهم اینه یکی از مولوی های سنی در راه خودشو داده تو مکه بری همشون ینی نودونه نیم در صد سنی هستند تو مسجد النبی موذن سنی من خودم سنیم اونجا بودم تو به خدا ایمان داری نماز خودتونو بخونید به اونا کار نداشته باشید ممنون از این سایت خوبتون تشکر

  [پاسخ]

 31. سامی گفت:

  استاد ماهـــــر با تلاوت دلنشینشون خشوع خاصی به شنونده میبخشه خدا حفظشون کنه
  سایت شما بسیار زیباست

  [پاسخ]

 32. محمد علیزاده گفت:

  عالی مرسی

  [پاسخ]

 33. احمدرضا گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  من شیعه ام و افتخار میکنم و خدا را شکرم که به ولایت علی (ع)ایمان دارم وشیعه ام ولی اهل سنت برادران من هستند و اهل تشیع واقعی با اهل تسنن واقعی متحدند و من هم به اهل سنت احترام می گذارم و بنا بر فتوای مرجع تقلیم که امام خامنه ای است مکلفم که برای حفظ وحدت پشت سر اهل تسنن عزیز نماز بخونم و ما همه مسلمانیم و برادر و این تفاوت های فقهی از تعصب جداست و نمیتونه ما برادران را از هم جدا کنه و ما باهم تا به اخر متحدیم
  صل الله علیک یا رسول الله

  [پاسخ]

 34. طوبی گفت:

  یا الله :باسلام و ارزوی سلامتی و سرافرازی وصالح بودن همه مسلمانان بخصوص شیعه های عزیزم صدای قاری ماهر …. واقعا دلنشین است و دوست دارم صدایش را بار دیگر در مکه هنگام نماز بشنوم و امام زمانم مهدی(عج) هم حضور داشته باشد . ولی کار سردمداران عربستان رو اصلا قبول ندارم و دعا میکنم به زیبایی الله که نابود وبرچیده شوند تا ….*با تشکر از همگی .

  [پاسخ]

 35. محمد گفت:

  خیلی عالللللللللللللللللللللللللی بود

  [پاسخ]

 36. حسن گفت:

  دمتون گرم دعا کنید بتونم ختم قران کنم برا اولین بار

  [پاسخ]

 37. عبداله گفت:

  با سلام و احترام
  بی نهایت سپاسگزارم – خداوند به شما هر لحظه خیر لامتناهی در هر دو دنیا عنایت فرماید.

  [پاسخ]

 38. عليرضا گفت:

  با تشکر فراوان از اینکه این فایل کامل صوتی را در اختیار ما قرار دادید
  ممنون

  [پاسخ]

 39. محبوبه گفت:

  از صبح هزار دفعه گوش کردم سوره هاشونو…بی نظیر صداش…حالمو واقعا عوض میکنه،انگار به خدا نزدیک میشم…ای کاش ایرانی و شیعه بودن

  [پاسخ]

 40. محبوبه گفت:

  از صبح هزار دفعه گوش کردم سوره هاشونو…بی نظیر صداش…حالمو واقعا عوض میکنه،انگار به خدا نزدیک میشم…ای کاش ایرانی و شیعه بودن…هرچند اهل سنت هم برای ما شیعه ها عزیز و محترم هستن

  [پاسخ]

 41. معصومه گفت:

  سلام صداشون فوق العادست
  ممنونم ازتون

  [پاسخ]

 42. بنده ی گناهکار گفت:

  خدا خیرتون بده…خیلی خوبه

  [پاسخ]

 43. علی گفت:

  خیلی خوب بود

  [پاسخ]

 44. سمیه گفت:

  سلام
  خیلی خیلی ازتون ممنونم.من خیلی وقته که دنبال این ترتیل میگشتم ولی پیداش نمیکردم
  خدا خیرتون بده

  [پاسخ]

 45. زهره گفت:

  سلام علیکم,
  روزی مولاعلی علیه السلام و یکی از یاران ایشان از پشت منزلی رد شدند صدای صوت قرآن زیبایی از درون خانه به گوش آن صحابی رسید,ایستادو گوش داد…
  حضرت فرمودند:تعجب نکن از صوت زیبایش که او روزی در مقابل من به جنگ می ایستد و از خوارج است…

  عاقلان و یک اشاره….

  یاعلی مدد

  [پاسخ]

  عبدالله پاسخ در تاريخ آبان ۴ام, ۱۳۹۶ ۰۲:۴۰:

  مطالعه تفسیر قرآن انسان رو از پیش داوری ها و تعصبات جدا میکنه. الله خیر عما یشرکون!

  [پاسخ]

 46. محمد عموری گفت:

  نمی دونم چرا وقتی به صداش گوش میدم خیلی گریه می کنم

  [پاسخ]

 47. شیعه گفت:

  کدام احمقی می گوید شیعه یا سنی بودن مهم نیست؟؟

  [پاسخ]

  علی و خ پاسخ در تاريخ فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۵ ۰۶:۵۸:

  شما حرص نخور. ،کسی نبود ،اتفاقا خیلی هم مهمه.

  [پاسخ]

 48. ذبیح گفت:

  سلام خیلی خیلی خوب بود تشکر

  [پاسخ]

 49. جعفر گفت:

  سلام خیلی متشکرم خدا هر چه خیر است برشما عطا کند انشاا…

  [پاسخ]

 50. عباس گفت:

  با سلام
  تشکر از دست اندر کاران سایت
  ترتیل استاد ماهر بسیار زیبا و دلنشین بود و از شما سروران گرامی بسیار تشکر و قدردانی میکنم بابت زحمتات شما
  با تشکر

  [پاسخ]

 51. دانش گفت:

  ممنون .عالی بود.صوت استاد معیقلی بسیار دلنشین است.

  [پاسخ]

 52. هانی گفت:

  سلام
  خیلی وقت بود که دنبال تلاوت استاد ماهر بودم
  صدای ایشون بسیار ملکوتی،و اسمانی هست
  ولذت تلاوت قران رو چندین برابر میکنه
  خداوند خیر دنیا واخرت رو نصیب شما بگردانه
  ان شاءالله

  [پاسخ]

 53. توحید گفت:

  سلام . سایتتون واقعا بینظیره خیلی ممنون از زحماتتون . خدا قوت

  [پاسخ]

 54. سعید گفت:

  السلام و علیکم

  از این که این تلاوت هارو گذاشتید بسیار ممنونم.
  به نظر بنده سوره زخرف توی قران کریم نداریم لطفا غلط تایپی رو درستش کنید

  [پاسخ]

 55. محمدرضا گفت:

  سلام
  سپاس از شما – بسیار زیبا و دلنشین بود

  [پاسخ]

 56. زکریا "زاهد" گفت:

  الله مغفرت کند بسیار زیبا ودلنیشن صوت شیزین دارد الله ما ودوستان مارا هدایت کند

  [پاسخ]

 57. امین گفت:

  سلام… من آشنایی با قاریان قران ندارم چند وقت پیش یه ترتیل توی یکی از صفحات اینستاگرام شنیدم خیلی آرامشبخش بود ولی متاسفانه نشد بفهمم قاری کیه… خنده داره ولی لطفا اگه امکانش برا کسی هست، اینستاگرام صفحه adam batirov که یه کشتی گیر روس مسلمون هست یکی از پستاش که عکسش یه پیرهن سفید استخونی در کنار کناب قرآن و یه شیشه عطر هست…اسم قاری رو بهم بگه

  [پاسخ]

 58. محمد علی گفت:

  این بنده خدا تا جایی که من میدونم وهابی هست

  اصلا مسلمون حساب نمیشه

  [پاسخ]

  عبدالله پاسخ در تاريخ آبان ۴ام, ۱۳۹۶ ۰۲:۴۵:

  قرآن رو مطالعه کنید آن وقت حقیقت روشن می شود فقط به گفته دیگران بسنده نکنید. الله خیر و اکبر!

  [پاسخ]

 59. malak گفت:

  سلام لطفا صفحه به صفحه آر استاد رو هم بذارین لینک مستقیم رو .خیلی سخته بخابم دانلود کنیم

  [پاسخ]

 60. ع م گفت:

  سلام. آقای معیقلی واقعا صدای قشنگی داره. ولی خیلی از قاری های بزرگ ایرانی ایشان رو در برار استاد منشاوی،مصطفی اسماعیل،شحات انور و …. قاری به حساب نمی آرند. بازم میگم واقعا صداش قشنگ

  [پاسخ]

 61. مهدی گفت:

  ای کاش مومن به حق علی ع بود

  [پاسخ]

  عبدالله پاسخ در تاريخ آبان ۴ام, ۱۳۹۶ ۰۲:۴۳:

  ایشان مومن به حق الله هستند و دنباله رو علی حیدر کرار .

  [پاسخ]

 62. بلوچ گفت:

  شیعه های متعصب مجبور نیستند گوش نکنند برند مداحی گوش کنند بقول اونها ثوابش بیشتره

  [پاسخ]

 63. سیفی گفت:

  صدای خوبی داره
  اما….
  فقط دعا میکنم این صوت زیبا و قرائت زیباش هدایتش کنه!!!!

  [پاسخ]

  عبدالله پاسخ در تاريخ آبان ۴ام, ۱۳۹۶ ۰۲:۴۲:

  ایشان به برکت خدمتگذاری به این قرآن هدایت شده اند از خدای منان میخوام همه ما رو هدایت کنند

  [پاسخ]

 64. عبدالله گفت:

  جزاکم الله خیر! براستی که نور هدایت رو میشه با قرائت ایشان بهتر حس کرد. نوری از سمت خانه الله. اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین الذین لا خوف علیم و لاهم یحذنون! فقط الله برایمان کافی است!

  [پاسخ]

 65. زاهدی مجتبی گفت:

  با سلام قران به روش تدویر رو میخوام استاد ماهرالمقعیلی
  ممنون میشم کمکم کنید

  [پاسخ]

  ya zahra 135 پاسخ در تاريخ آبان ۲۲ام, ۱۳۹۶ ۱۷:۰۷:

  سلام ندارم شرمنده

  [پاسخ]

 66. رضا. س گفت:

  با سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه مخصوصا دوستان عزیزی که فایل های صوتی زیبا رو گذاشتن.من هم مث بعضی از دوستانی که حساسیت مذهب دارن بودم.حتی نسبت به زیارت مکه تا این که فقط و فقط به خواست و اراده خدا بون ثبت نام قبلی و در آخرین لحظات سفر حج تمتع نصیبم شد. عظمت و شکوه مسجد الحرام درکنار میلیون ها انسان سپید پوش با صوت زیبا و البته حسن رفتار اکثر مردم در عربستان …!
  فقط باید در اون فضا قرار بگیرید.الان با نرم افزار سعی می کنم نماز جماعت اونجا روببینم. هرچند که شنیدن کی بود مانند رفتن و دیدن! ان شاءالله خدا نصیب و روزی همه شما بکنه.

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت