دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/07/mohamed-ayoub.jpg

دانلود یکجا

دانلود با کیفیت بالا

توبه ۴۶ تا ۵۹ ۰۵:۴۱
احزاب ۱ تا ۱۷ ۰۶:۴۱
سوره مبارکه فاتحه (حمد) ۰۰:۵۹
سوره مبارکه بقره ۰۲:۲۳:۳۶
سوره مبارکه آل عمران ۰۱:۳۲:۳۲
سوره مبارکه نساء ۰۱:۲۳:۵۶
سوره مبارکه مائده ۰۱:۰۷:۵۹
سوره مبارکه انعام ۰۱:۲۱:۲۲
سوره مبارکه اعراف ۰۱:۲۵:۱۹
سوره مبارکه انفال ۳۶:۳۹
سوره مبارکه توبه ۰۱:۰۳:۰۲
سوره مبارکه یونس ۴۳:۲۷
سوره مبارکه هود ۴۸:۳۴
سوره مبارکه یوسف ۴۵:۰۵
سوره مبارکه رعد ۲۱:۰۰
سوره مبارکه ابراهیم ۲۳:۲۴
سوره مبارکه نحل ۵۱:۰۶
سوره مبارکه اسراء ۳۲:۱۸
سوره مبارکه مریم ۱۹:۴۳
سوره مبارکه طه ۲۹:۵۴
سوره مبارکه انبیاء ۳۲:۲۹
سوره مبارکه حج ۳۰:۱۹
سوره مبارکه مؤمنون ۲۶:۰۰
سوره مبارکه نور ۳۵:۵۱
سوره مبارکه فرقان ۱۸:۲۷
سوره مبارکه شعراء ۳۸:۱۳
سوره مبارکه نمل ۳۰:۲۶
سوره مبارکه قصص ۰۶:۲۵
سوره مبارکه عنکبوت ۲۴:۳۴
سوره مبارکه روم ۲۰:۴۵
سوره مبارکه لقمان ۱۲:۵۳
سوره مبارکه سجده ۱۱:۰۸
سوره مبارکه احزاب ۳۴:۰۹
سوره مبارکه سبأ ۲۲:۲۷
سوره مبارکه فاطر ۱۷:۱۵
سوره مبارکه یس ۱۷:۴۴
سوره مبارکه صافات ۲۴:۱۲
سوره مبارکه ص ۱۸:۰۳
سوره مبارکه زمر ۲۶:۰۱
سوره مبارکه غافر ۲۷:۴۰
سوره مبارکه فصلت ۲۱:۰۶
سوره مبارکه شوری ۲۲:۴۱
سوره مبارکه زخرف ۲۰:۴۹
سوره مبارکه دخان ۰۹:۵۰
سوره مبارکه جاثیه ۱۰:۵۱
سوره مبارکه احقاف ۱۵:۰۰
سوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۱۲:۴۶
سوره مبارکه فتح ۱۲:۳۶
سوره مبارکه حجرات ۰۹:۳۷
سوره مبارکه ق ۰۸:۲۳
سوره مبارکه طور ۰۸:۵۵
سوره مبارکه نجم ۰۸:۴۹
سوره مبارکه قمر ۰۸:۵۳
سوره مبارکه الرحمن ۱۲:۴۲
سوره مبارکه واقعه ۱۳:۰۲
سوره مبارکه حدید ۱۵:۰۵
سوره مبارکه مجادله ۱۱:۰۹
سوره مبارکه حشر ۱۱:۳۷
سوره مبارکه ممتحنه ۰۹:۱۶
سوره مبارکه صف ۰۵:۲۴
سوره مبارکه جمعه ۰۴:۱۵
سوره مبارکه منافقون ۰۴:۲۳
سوره مبارکه تغابن ۰۵:۴۳
سوره مبارکه طلاق ۰۶:۱۸
سوره مبارکه تحریم ۰۶:۰۰
سوره مبارکه ملک ۰۷:۲۵
سوره مبارکه قلم ۰۷:۵۹
سوره مبارکه حاقه ۰۶:۳۶
سوره مبارکه معارج ۰۵:۳۱
سوره مبارکه نوح ۰۵:۰۳
سوره مبارکه جن ۰۵:۵۳
سوره مبارکه مزمل ۰۴:۳۴
سوره مبارکه مدثر ۰۶:۵۵
سوره مبارکه قیامه ۰۴:۱۵
سوره مبارکه انسان ۰۶:۳۳
سوره مبارکه مرسلات ۰۵:۴۹
سوره مبارکه نبأ ۰۵:۰۸
سوره مبارکه نازعات ۰۴:۴۷
سوره مبارکه عبس ۰۴:۰۴
سوره مبارکه تکویر ۰۳:۰۵
سوره مبارکه انفطار ۰۲:۲۰
سوره مبارکه مطففین ۰۵:۱۴
سوره مبارکه انشقاق ۰۲:۴۶
سوره مبارکه بروج ۰۲:۵۹
سوره مبارکه طارق ۰۱:۳۸
سوره مبارکه اعلی ۰۱:۵۰
سوره مبارکه غاشیه ۰۲:۲۱
سوره مبارکه فجر ۰۳:۳۵
سوره مبارکه بلد ۰۱:۵۸
سوره مبارکه شمس ۰۱:۲۶
سوره مبارکه لیل ۰۱:۵۶
سوره مبارکه ضحی ۰۱:۱۰
سوره مبارکه شرح ۰۰:۴۸
سوره مبارکه تین ۰۱:۰۹
سوره مبارکه علق ۰۱:۴۸
سوره مبارکه قدر ۰۰:۴۹
سوره مبارکه بینه ۰۲:۲۳
سوره مبارکه زلزله ۰۱:۰۵
سوره مبارکه عادیات ۰۱:۱۴
سوره مبارکه قارعه ۰۱:۰۹
سوره مبارکه تکاثر ۰۱:۰۱
سوره مبارکه عصر ۰۰:۲۹
سوره مبارکه همزه ۰۱:۰۰
سوره مبارکه فیل ۰۰:۴۹
سوره مبارکه قریش ۰۰:۴۵
سوره مبارکه ماعون ۰۰:۵۸
سوره مبارکه کوثر ۰۰:۲۶
سوره مبارکه کافرون ۰۰:۵۶
سوره مبارکه نصر ۰۰:۳۵
سوره مبارکه مسد ۰۰:۴۲
سوره مبارکه اخلاص (توحید) ۰۰:۲۴
سوره مبارکه فلق ۰۰:۳۵
سوره مبارکه ناس ۰۰:۵۲
شماره سوره سوره شنیدن دانلود فایل MP3
۱ فاتحه برای دانلود کلیلک کنید
۲ بقره برای دانلود کلیلک کنید
۳ آل عمران برای دانلود کلیلک کنید
۴ نساء برای دانلود کلیلک کنید
۵ مائده برای دانلود کلیلک کنید
۶ أنعام برای دانلود کلیلک کنید
۷ أعراف برای دانلود کلیلک کنید
۸ أنفال برای دانلود کلیلک کنید
۹ توبه برای دانلود کلیلک کنید
۱۰ یونس برای دانلود کلیلک کنید
۱۱ هود برای دانلود کلیلک کنید
۱۲ یوسف برای دانلود کلیلک کنید
۱۳ رعد برای دانلود کلیلک کنید
۱۴ إبراهیم برای دانلود کلیلک کنید
۱۵ حجر برای دانلود کلیلک کنید
۱۶ نحل برای دانلود کلیلک کنید
۱۷ إسراء برای دانلود کلیلک کنید
۱۸ کهف برای دانلود کلیلک کنید
۱۹ مریم برای دانلود کلیلک کنید
۲۰ طه برای دانلود کلیلک کنید
۲۱ أنبیاء برای دانلود کلیلک کنید
۲۲ حج برای دانلود کلیلک کنید
۲۳ مؤمنون برای دانلود کلیلک کنید
۲۴ نور برای دانلود کلیلک کنید
۲۵ فرقان برای دانلود کلیلک کنید
۲۶ شعراء برای دانلود کلیلک کنید
۲۷ نمل برای دانلود کلیلک کنید
۲۸ قصص برای دانلود کلیلک کنید
۲۹ عنکبوت برای دانلود کلیلک کنید
۳۰ روم برای دانلود کلیلک کنید
۳۱ لقمان برای دانلود کلیلک کنید
۳۲ سجده برای دانلود کلیلک کنید
۳۳ أحزاب برای دانلود کلیلک کنید
۳۴ سبأ برای دانلود کلیلک کنید
۳۵ فاطر برای دانلود کلیلک کنید
۳۶ یس برای دانلود کلیلک کنید
۳۷ صافات برای دانلود کلیلک کنید
۳۸ ص برای دانلود کلیلک کنید
۳۹ زمر برای دانلود کلیلک کنید
۴۰ غافر برای دانلود کلیلک کنید
۴۱ فصلت برای دانلود کلیلک کنید
۴۲ شورى برای دانلود کلیلک کنید
۴۳ زخرف برای دانلود کلیلک کنید
۴۴ دخان برای دانلود کلیلک کنید
۴۵ جاثیه برای دانلود کلیلک کنید
۴۶ أحقاف برای دانلود کلیلک کنید
۴۷ محمد برای دانلود کلیلک کنید
۴۸ فتح برای دانلود کلیلک کنید
۴۹ حجرات برای دانلود کلیلک کنید
۵۰ ق برای دانلود کلیلک کنید
۵۱ ذاریات برای دانلود کلیلک کنید
۵۲ طور برای دانلود کلیلک کنید
۵۳ نجم برای دانلود کلیلک کنید
۵۴ قمر برای دانلود کلیلک کنید
۵۵ رحمن برای دانلود کلیلک کنید
۵۶ واقعه برای دانلود کلیلک کنید
۵۷ حدید برای دانلود کلیلک کنید
۵۸ مجادله برای دانلود کلیلک کنید
۵۹ حشر برای دانلود کلیلک کنید
۶۰ ممتحنه برای دانلود کلیلک کنید
۶۱ صف برای دانلود کلیلک کنید
۶۲ جمعه برای دانلود کلیلک کنید
۶۳ منافقون برای دانلود کلیلک کنید
۶۴ تغابن برای دانلود کلیلک کنید
۶۵ طلاق برای دانلود کلیلک کنید
۶۶ تحریم برای دانلود کلیلک کنید
۶۷ ملک برای دانلود کلیلک کنید
۶۸ قلم برای دانلود کلیلک کنید
۶۹ حاقه برای دانلود کلیلک کنید
۷۰ معارج برای دانلود کلیلک کنید
۷۱ نوح برای دانلود کلیلک کنید
۷۲ جن برای دانلود کلیلک کنید
۷۳ مزمل برای دانلود کلیلک کنید
۷۴ مدثر برای دانلود کلیلک کنید
۷۵ قیامه برای دانلود کلیلک کنید
۷۶ إنسان برای دانلود کلیلک کنید
۷۷ مرسلات برای دانلود کلیلک کنید
۷۸ نبأ برای دانلود کلیلک کنید
۷۹ نازعات برای دانلود کلیلک کنید
۸۰ عبس برای دانلود کلیلک کنید
۸۱ تکویر برای دانلود کلیلک کنید
۸۲ انفطار برای دانلود کلیلک کنید
۸۳ مطففین برای دانلود کلیلک کنید
۸۴ انشقاق برای دانلود کلیلک کنید
۸۵ بروج برای دانلود کلیلک کنید
۸۶ طارق برای دانلود کلیلک کنید
۸۷ أعلى برای دانلود کلیلک کنید
۸۸ غاشیه برای دانلود کلیلک کنید
۸۹ فجر برای دانلود کلیلک کنید
۹۰ بلد برای دانلود کلیلک کنید
۹۱ شمس برای دانلود کلیلک کنید
۹۲ لیل برای دانلود کلیلک کنید
۹۳ ضحى برای دانلود کلیلک کنید
۹۴ شرح برای دانلود کلیلک کنید
۹۵ تین برای دانلود کلیلک کنید
۹۶ علق برای دانلود کلیلک کنید
۹۷ قدر برای دانلود کلیلک کنید
۹۸ بینه برای دانلود کلیلک کنید
۹۹ زلزله برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۰ عادیات برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۱ قارعه برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۲ تکاثر برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۳ عصر برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۴ همزه برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۵ فیل برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۶ قریش برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۷ ماعون برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۸ کوثر برای دانلود کلیلک کنید
۱۰۹ کافرون برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۰ نصر برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۱ مسد برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۲ إخلاص برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۳ فلق برای دانلود کلیلک کنید
۱۱۴ ناس برای دانلود کلیلک کنید
ترتیل قرآن کریم شیخ محمد أیوب ( طول )
متن سوره السوره الفاتحه ۱
متن سوره السوره البقره ٢
متن سوره السوره آل عمران ٣
متن سوره السوره النساء ۴
متن سوره السوره المائده ۵
متن سوره السوره الانعام ۶
متن سوره السوره الاعراف ٧
متن سوره السوره الانفال ٨
متن سوره السوره التوبه ٩
متن سوره السوره یونس ۱٠
متن سوره السوره هود ۱۱
متن سوره السوره یوسف ۱٢
متن سوره السوره الرعد ۱٣
متن سوره السوره ابراهیم ۱۴
متن سوره السوره الحجر ۱۵
متن سوره السوره النحل ۱۶
متن سوره السوره الاسراء ۱٧
متن سوره السوره الکهف ۱٨
متن سوره السوره مریم ۱٩
متن سوره السوره طه ٢٠
متن سوره السوره الانبیاء ٢۱
متن سوره السوره الحج ٢٢
متن سوره السوره المؤمنون ٢٣
متن سوره السوره النور ٢۴
متن سوره السوره الفرقان ٢۵
متن سوره السوره الشعراء ٢۶
متن سوره السوره النمل ٢٧
متن سوره السوره القصص ٢٨
متن سوره السوره العنکبوت ٢٩
متن سوره السوره الروم ٣٠
متن سوره السوره لقمان ٣۱
متن سوره السوره السجده ٣٢
متن سوره السوره الاحزاب ٣٣
متن سوره السوره سبأ ٣۴
متن سوره السوره فاطر ٣۵
متن سوره السوره یس ٣۶
متن سوره السوره الصافات ٣٧
متن سوره السوره ص ٣٨
متن سوره السوره الزمر ٣٩
متن سوره السوره غافر ۴٠
متن سوره السوره فصلت ۴۱
متن سوره السوره الشورى ۴٢
متن سوره السوره الزخرف ۴٣
متن سوره السوره الدخان ۴۴
متن سوره السوره الجاثیه ۴۵
متن سوره السوره الاحقاف ۴۶
متن سوره السوره محمد ۴٧
متن سوره السوره الفتح ۴٨
متن سوره السوره الحجرات ۴٩
متن سوره السوره ق ۵٠
متن سوره السوره الذاریات ۵۱
متن سوره السوره الطور ۵٢
متن سوره السوره النجم ۵٣
متن سوره السوره القمر ۵۴
متن سوره السوره الرحمن ۵۵
متن سوره السوره الواقعه ۵۶
متن سوره السوره الحدید ۵٧
متن سوره السوره المجادله ۵٨
متن سوره السوره الحشر ۵٩
متن سوره السوره الممتحنه ۶٠
متن سوره السوره الصف ۶۱
متن سوره السوره الجمعه ۶٢
متن سوره السوره المنافقون ۶٣
متن سوره السوره التغابن ۶۴
متن سوره السوره الطلاق ۶۵
متن سوره السوره التحریم ۶۶
متن سوره السوره الملک ۶٧
متن سوره السوره القلم ۶٨
متن سوره السوره الحاقه ۶٩
متن سوره السوره المعارج ٧٠
متن سوره السوره نوح ٧۱
متن سوره السوره الجن ٧٢
متن سوره السوره المزمل ٧٣
متن سوره السوره المدثر ٧۴
متن سوره السوره القیامه ٧۵
متن سوره السوره الانسان ٧۶
متن سوره السوره المرسلات ٧٧
متن سوره السوره النبا ٧٨
متن سوره السوره النازعات ٧٩
متن سوره السوره عبس ٨٠
متن سوره السوره التکویر ٨۱
متن سوره السوره الانفطار ٨٢
متن سوره السوره المطففین ٨٣
متن سوره السوره الانشقاق ٨۴
متن سوره السوره البروج ٨۵
متن سوره السوره الطارق ٨۶
متن سوره السوره الاعلى ٨٧
متن سوره السوره الغاشیه ٨٨
متن سوره السوره الفجر ٨٩
متن سوره السوره البلد ٩٠
متن سوره السوره الشمس ٩۱
متن سوره السوره اللیل ٩٢
متن سوره السوره الضحى ٩٣
متن سوره السوره الشرح ٩۴
متن سوره السوره التین ٩۵
متن سوره السوره العلق ٩۶
متن سوره السوره القدر ٩٧
متن سوره السوره البینه ٩٨
متن سوره السوره الزلزله ٩٩
متن سوره السوره العادیات ۱٠٠
متن سوره السوره القارعه ۱٠۱
متن سوره السوره التکاثر ۱٠٢
متن سوره السوره العصر ۱٠٣
متن سوره السوره الهمزه ۱٠۴
متن سوره السوره الفیل ۱٠۵
متن سوره السوره قریش ۱٠۶
متن سوره السوره الماعون ۱٠٧
متن سوره السوره الکوثر ۱٠٨
متن سوره السوره الکافرون ۱٠٩
متن سوره السوره النصر ۱۱٠
متن سوره السوره المسد ۱۱۱
متن سوره السوره الاخلاص ۱۱٢
متن سوره السوره الفلق ۱۱٣
متن سوره

مطالب مشابه

10531 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت