دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/110/2012/02/0886572a-5fef-4b1d-a1f6-c9f8b7b0a3f0.jpg

 

musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فاتجه الکتاب (حمد) ۰۰:۰۰:۳۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۶:۰۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۰۹:۲۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نساء ۰۱:۱۲:۴۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مائده ۰۰:۵۶:۱۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۱:۲۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۲:۴۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۲:۱۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۴:۴۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۱:۵۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۱:۴۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۱:۴۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۵:۰۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۵:۰۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۲:۱۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۳:۰۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۷:۰۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۷:۵۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۷:۲۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۳:۳۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۳:۱۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۳:۰۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۰:۱۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۳:۴۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۶:۴۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۴:۱۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۱:۱۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۶:۰۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۴۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۲۷
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۰۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۵:۱۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۵:۴۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۴:۱۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۳:۵۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۶:۵۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۳:۳۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۱:۳۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۱:۱۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۱۷
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۶:۰۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره زخزف ۰۰:۱۶:۴۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۲۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۱۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۱:۵۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره محمّد صلّ الله علیه و آله ۰۰:۱۰:۴۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۰:۰۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۴۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۸:۳۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۲۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۵۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۳۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۰۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۲۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۸:۳۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۰:۴۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۸:۴۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۴۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ممتجنه ۰۰:۰۶:۵۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۲۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۴۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۵۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۳۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۰۷
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مُلک ۰۰:۰۶:۳۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۳۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۴۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۴۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۳۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۱۹
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۲۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۰۷
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۲۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۲۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۳۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۲۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۳۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۱۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۵۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۲
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۳۷
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۷
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۳۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۱
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۰
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۸
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۳
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۴
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۵
musicdl747 دانلود قرائت های نبیل الرفاعی نبیل الرفاعی | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۰

مطالب مشابه

12080 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. حسین گفت:

  کاشکی جزء به جزء هم داشتین.

  [پاسخ]

 2. میثم گفت:

  ویروسیه دانلود نمیشه شمام با این قران گذاشتنتون……..

  [پاسخ]

  محمدرضا پاسخ در تاريخ اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۰۷:

  مشکلی نداره برادر

  [پاسخ]

 3. سلام دوست عزیز؛
  از زحمتی که در راه اشاعه ی فرهنگ قرآنی می کشید و کشیدید بسیار ممنونم.. ببخشید لینکها ایراد پیدا کرده و بنده این ترتیل را شدیدا لازم دارم..
  بیزحمت در صورت درست کردن لینکها به وبلاگم اطلاع بدید.. تشکر و قدردانی دوست عزیز و قرآنی

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۷:۲۴:

  سلام ممنون
  لینکها همه سالم هستن با سرعت بالا هم دانلود میشن
  کافیه روی آیکون آبی رنگ کنار هر سوره کلیک کنی

  [پاسخ]

 4. محمدرضا گفت:

  با سلام و تشکررررررررررررررررررررررر بسیار عالیییییییییییییییی بود
  اجرتان با خدا

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت