دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

قرائت ترتیل کامل قرآن با صدای استاد مصطفی اسماعیل با تفکیک ۱۱۴ سوره آماده دانلود از سرور سایت می باشد .

دانلود بخش اول با حجم ۲۶ مگابایت

دانلود بخش دوم با حجم ۲۶ مگابایت

دانلود بخش سوم با حجم ۲۶مگابایت

دانلود بخش چهارم با حجم ۲۶مگابایت

دانلود بخش پنجم با حجم ۲۶ مگابایت

ین مجموعه شامل ۱۱۹۰ تلاوت از استاد مصطفی اسماعیل هست که در یک فایل zip و با

حجم نزدیک به ۱۲ گیگ آماده شده است که از لینک مستقیم زیر می توانید دریافت کنید:

http://ia601605.us.archive.org/31/items/Mustafa_Ismaiil_uP_bY_mUSLEm/1190.zip

 

musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه فاتحه (حمد) ۰۰:۴۶
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه بقره ۰۲:۰۲:۴۲
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه آل عمران ۰۱:۰۷:۰۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره¬ مبارکه نساء ۰۱:۲۳:۲۰
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه مائده ۵۳:۴۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه انعام ۰۱:۰۲:۵۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه اعراف ۰۱:۲۰:۱۰
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه انفال ۳۱:۳۵
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه توبه ۵۵:۵۷
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه یونس ۴۰:۲۹
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه هود ۵۱:۰۷
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه یوسف ۵۶:۵۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه رعد ۲۲:۳۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه ابراهیم ۲۲:۳۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه حجر ۱۶:۰۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه نحل ۴۵:۴۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه اسراء ۳۸:۳۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه کهف ۴۱:۳۷
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه مریم ۲۵:۵۶
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه طه ۲۶:۵۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه انبیاء ۲۳:۱۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه حج ۲۶:۲۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه نور ۲۸:۱۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه فرقان ۲۰:۱۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه شعراء ۳۱:۱۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه نمل ۲۷:۲۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه قصص ۳۴:۲۵
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه عنکبوت ۲۳:۵۴
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه روم ۱۸:۱۹
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه لقمان ۱۱:۴۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه سجده ۰۸:۲۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه احزاب ۳۲:۲۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه سبأ ۲۰:۵۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه فاطر ۱۹:۲۰
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه یس ۱۷:۲۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه صافات ۲۰:۳۶
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه ص ۱۶:۰۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه زمر ۲۶:۴۶
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه غافر ۳۰:۱۴
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه فصلت ۲۰:۵۵
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه شوری ۲۲:۳۹
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه زخرف ۲۱:۱۰
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه دخان ۰۹:۰۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه جاثیه ۱۲:۲۲
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه احقاف ۱۵:۲۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۱۴:۳۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه فتح ۱۵:۰۹
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه حجرات ۰۹:۱۰
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه ق ۰۸:۲۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه ذاریات ۰۸:۵۴
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه طور ۰۷:۳۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه نجم ۰۸:۴۶
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه قمر ۰۹:۰۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه الرحمن ۱۰:۲۵
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه واقعه ۱۰:۳۷
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه حدید ۱۴:۳۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه مجادله ۱۲:۲۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه حشر ۱۲:۰۹
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه ممتحنه ۰۹:۵۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه صف ۰۵:۴۲
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه جمعه ۰۴:۱۶
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه منافقون ۰۴:۵۷
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه تغابن ۰۶:۲۰
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه طلاق ۰۵:۵۷
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه تحریم ۰۵:۱۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه ملک ۰۶:۲۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه قلم ۰۶:۱۵
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه حاقه ۰۵:۵۵
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه معارج ۰۵:۱۲
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه نوح ۰۵:۰۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه جن ۰۶:۰۲
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه مزمل ۰۴:۱۷
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه مدثر ۰۵:۳۰
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه قیامه ۰۳:۵۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه انسان ۰۶:۰۲
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه مرسلات ۰۴:۵۵
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه نبأ ۰۴:۳۴
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه نازعات ۰۴:۴۰
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه عبس ۰۳:۴۰
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه تکویر ۰۲:۳۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه انفطار ۰۲:۰۰
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه مطففین ۰۴:۰۹
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه انشقاق ۰۲:۳۲
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه بروج ۰۲:۳۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه طارق ۰۱:۴۲
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه اعلی ۰۱:۵۴
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه غاشیه ۰۲:۲۵
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه فجر ۰۳:۴۲
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه بلد ۰۲:۳۴
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه شمس ۰۱:۵۶
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه لیل ۰۲:۲۲
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه ضحی ۰۱:۱۶
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه شرح ۰۰:۵۴
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه تین ۰۱:۰۶
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه علق ۰۲:۱۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه قدر ۰۰:۴۹
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه بینه ۰۲:۲۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه زلزله ۰۱:۰۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه عادیات ۰۱:۱۴
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه قارعه ۰۱:۰۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه تکاثر ۰۰:۵۲
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه عصر ۰۰:۲۷
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه همزه ۰۱:۰۳
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه فیل ۰۰:۴۴
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه قریش ۰۰:۳۸
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه ماعون ۰۰:۵۱
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه کوثر ۰۰:۲۴
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه کافرون ۰۰:۴۴
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه نصر ۰۰:۳۶
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه مسد ۰۰:۴۲
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه اخلاص (توحید) ۰۰:۲۴
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه فلق ۰۰:۳۹
musicdl1237 مجموعه تلاوتهای قرآن کریم با صدای مرحوم مصطفی اسماعیل سوره مبارکه ناس ۰۰:۴۴

برخی از تلاوت ها

  نجم، قمر، رحمن، حاقه، نازعات، شمس ۰۰:۶۰:۳۰   یوسف ۳۴-۴، حاقه ۱۲-۱ ۰۰:۵۰:۱۰
  نمل ۴۴-۱۵، تین ۶-۱ ۰۰:۴۰:۱۲   بقره ۲۸۱-۲۶۳، نازعات ۴۱-۲۶ ۰۰:۴۰:۳۵
  مریم ۳۶-۱۲ ۰۰:۱۷:۵۵   قمر ۵۴ تا آخر، رحمن ۱۱-۱، حاقه ۱۲-۱، نازعات ۳۳-۲۶ ۰۰:۱۷:۰۰
  قصص ۲۸-۵، شمس ۰۰:۳۳:۵۵   کهف ۳۱-۱۳، ضحی، شرح، تین ۰۰:۳۸:۱۵
  کهف ۳۴-۱۹ ۰۰:۱۹:۰۰   اسراء ۱۵-۱، طارق ۰۰:۲۵:۰۵
  آل عمران ۱۱۷-۹۵ ۰۰:۲۵:۲۵   فرقان ۵۸ الی آخر، حاقه ۷-۱ ۰۰:۲۶:۳۰
  حج ۲۹-۱ ۰۰:۳۰:۱۰   بقره ۲۵۲-۲۳۸، طارق، شرح ۰۰:۳۲:۵۰
  طارق، اخلاص، ق ۳۱ الی آخر، ذاریات ۳۰-۱ ۰۰:۳۴:۱۵   حجرات ۱۳ الی آخر، ق ۲۷-۱ ۰۰:۵۱:۰۰
  تحریم، حاقه ۱۴-۱ ۰۰:۳۷:۱۵   آل عمران ۱۹۵-۱۷۱ ۰۰:۳۸:۲۰
  ابراهیم ۴۱-۱۲ ۰۰:۴۰:۰۰   هود ۵۰-۲۵ ۰۰:۴۰:۰۰
  تحریم، ضحی، شرح ۴-۱ ۰۰:۴۲:۴۰   رعد ۲۹-۱ ۰۰:۴۲:۵۵
  قصص ۲۸-۵، علق، قدر ۰۰:۴۳:۵۰   آل عمران ۱۸۵ الی آخر ۰۰:۴۶:۵۵
  احزاب ۴۸-۲۸، حاقه ۰۰:۴۸:۱۰   حجرات ۱۳ الی آخر، ق، شرح، اخلاص ۰۰:۴۹:۰۰
  حجرات، ق ۱۳ الی آخر ۰۰:۴۹:۱۵   حجرات ۱۳ الی آخر، ق ۲۷-۱ ۰۰:۵۱:۰۰
 
۰ دقیقه یحکی فیها الشیخ مصطفى اسماعیل قصه حیاته استماع   حفظ mp3 ۱ -آخر آل عمران سوریا ۱۹۵۷ استماع   حفظ mp3
۲ -آخر البقره استماع   حفظ mp3 ۳ آخر النحل و الذاریات نادره جدا استماع   حفظ mp3
۴ آخر هود والحاقه والنازعات من الإسکندریه استماع   حفظ mp3 ۵ آذان باستودیو اذاعه القرءان الکریم المصریه استماع   حفظ mp3
۶ -آذان فى صلاه الفجر استماع   حفظ mp3 ۷ آل عمران ۱۸۵-۲۰۰ استماع   حفظ mp3
۸ آل عمران ۱۹۶۵ استماع   حفظ mp3 ۹ آل عمران ۱۹۶۶ استماع   حفظ mp3
۱۰ -آل عمران ۳۳-۵۹ عابدین ۱۹۷۰ استماع   حفظ mp3 ۱۱ -آل عمران ۳۳-۶۶ رائعه الإسکندریه ۱۹۶۲ استماع   حفظ mp3
۱۲ -آل عمران ۹۵-۱۱۰ والبلد والشمس والقدر – المسجد العمری لبنان ۱۹۶۵ استماع   حفظ mp3 ۱۳ -آل عمران ۹۵-۱۱۰ والبلد والشمس والقدر – نادره المسجد العمری لبنان ۱۹۶۵ استماع   حفظ mp3
۱۴ آل عمران العراق استماع   حفظ mp3 ۱۵ -آل عمران النازعات الحاقه استماع   حفظ mp3
۱۶ -آل عمران والبلد والشمس استماع   حفظ mp3 ۱۷ آیات الصیام استماع   حفظ mp3
۱۸ -آیه الصیام استماع   حفظ mp3 ۱۹ أخر القمر التین العلق القدر من مسجد الحسین استماع   حفظ mp3
۲۰ أول یوسف من أبو العلا ۱۹۵۶ استماع   حفظ mp3 ۲۱ إبراهیم تسجیل نادر – المسجد الأموی بسوریا سنه ۱۹۶۰م استماع   حفظ mp3
۲۲ ابراهیم ۱ استماع   حفظ mp3 ۲۳ -ابراهیم ۱۲-۴۱ الاسکندریه ۱۹۶۵ استماع   حفظ mp3
۲۴ -ابراهیم ۱۲-۴۱ الحسین ۱۹۶۱_ استماع   حفظ mp3 ۲۵ -ابراهیم ۱۲-۴۵ مسجد احمد سعید ۱۹۶۹ استماع   حفظ mp3
۲۶ -ابراهیم ۱۲-۴۸ الاخلاص استماع   حفظ mp3 ۲۷ -ابراهیم ۱۲-۴۸ الدسوق ۱۹۵۹ استماع   حفظ mp3
۲۸ ابراهیم ۱۴-۵۲ المغرب استماع   حفظ mp3 ۲۹ -ابراهیم ۱۹۶۶ استماع   حفظ mp3
۳۰ ابراهیم ۲ استماع   حفظ mp3 ۳۱ -ابراهیم ۲۳-۳۴ استماع   حفظ mp3
۳۲ -ابراهیم ۲۳-۴۱ البلد الشمس سوریا ۱۹۶۰ استماع   حفظ mp3 ۳۳ -ابراهیم ۲۳-۴۱ مسجد السیده زینب ۱۹۶۲_ استماع   حفظ mp3
۳۴ -ابراهیم ۲۳-۴۱_ استماع   حفظ mp3 ۳۵ -ابراهیم ۲۳-۴۴ النازعات ۱۵-۴۶ الغاشیه والقصار سوریا ۱۹۵۷ استماع   حفظ mp3
۳۶ -ابراهیم ۲۳-۴۵ مسجد ابو العلا ۱۹۷۳_ استماع   حفظ mp3 ۳۷ ابراهیم ۲۳-۴۶ مسجد احمد سعید ۱۹۵۵ استماع   حفظ mp3
۳۸ -ابراهیم ۲۳-۴۸ الضحى الانشراح العراق ۱۹۶۷_ استماع   حفظ mp3 ۳۹ -ابراهیم ۲۳-۵۲ الاسکندریه ۱۹۵۷ استماع   حفظ mp3
۴۰ ابراهیم ۲۳-۵۲ البلد الشمس الاخلاص الاسکندریه ۱۹۶۹_ استماع   حفظ mp3 ۴۱ -ابراهیم ۲۳-۵۲ قریش النصر المسد الاخلاص الفلق الناس استماع   حفظ mp3
۴۲ ابراهیم ۲۳-۵۲ مسجد احمد سعید ۱۹۶۶_ استماع   حفظ mp3 ۴۳ -ابراهیم ۳ استماع   حفظ mp3
۴۴ -ابراهیم استدیو المغرب استماع   حفظ mp3 ۴۵ -ابراهیم اسکندریه ۱۹۶۹ استماع   حفظ mp3
۴۶ -ابراهیم الاسکندریه ۱۹۵۷_ استماع   حفظ mp3 ۴۷ -ابراهیم الاقصى استماع   حفظ mp3
۴۸ ابراهیم البلد الشمس الاخلاص استماع   حفظ mp3 ۴۹ -ابراهیم دسوق ۱۹۵۹_ استماع   حفظ mp3
۵۰ -ابراهیم رادیو سوریا استماع   حفظ mp3 ۵۱ ابراهیم سوریا استماع   حفظ mp3
۵۲ ابراهیم لبنان استماع   حفظ mp3 ۵۳ ابراهیم مسجد ابو العلا ۱۹۷۳ استماع   حفظ mp3
۵۴ ابراهیم والبلد والشمس من الاسکندریه استماع   حفظ mp3 ۵۵ ابراهیم والضحى العراق_ استماع   حفظ mp3
۵۶ -ابرهیم ۱۹۵۹ استماع   حفظ mp3 ۵۷ اخر القمر الرحمن ۱-۲۷ الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۴۱ الشمس سوریا استماع   حفظ mp3
۵۸ اخر القمر الرحمن استماع   حفظ mp3 ۵۹ اخر ق والقصار_ استماع   حفظ mp3
۶۰ -اخرهود الاسکندریه ۱۹۶۴ استماع   حفظ mp3 ۶۱ -اذان التلیفزیون المصرى استماع   حفظ mp3
۶۲ اذان المسجد الاموى ۱۹۵۹ استماع   حفظ mp3 ۶۳ اذان مصطفى اسماعیل النادر استماع   حفظ mp3
۶۴ -ال عمران – الاقصى_ استماع   حفظ mp3 ۶۵ -ال عمران ۱-۲۷ الانشراح التین_ استماع   حفظ mp3
۶۶ -ال عمران ۱_ استماع   حفظ mp3 ۶۷ ال عمران ۱۰۲-۱۰۴_۱۶۹-۱۷۱ عام ۱۹۵۷_ استماع   حفظ mp3
۶۸ -ال عمران ۱۱۸-۱۲۶ البلد القدر استماع   حفظ mp3 ۶۹ ال عمران ۱۳۳-۱۵۲ استماع   حفظ mp3
۷۰ ال عمران ۱۷۱-۱۷۴ وسورتى الشرح والنصر کاملتین استماع   حفظ mp3 ۷۱ -ال عمران ۱۷۱-۱۹۴ القصار_ استماع   حفظ mp3
۷۲ -ال عمران ۱۷۱-۱۹۵ الاخلاص السجد الاموى سوریا ۱۹۶۱ استماع   حفظ mp3 ۷۳ -ال عمران ۱۷۱-۱۹۵ الاسکندریه ۱۹۷۲ استماع   حفظ mp3
۷۴ -ال عمران ۱۷۱-۱۹۵ سوریا ۱۹۵۷ استماع   حفظ mp3 ۷۵ -ال عمران ۱۷۱-۲۰۰ الشرابیه ۱۹۷۵ استماع   حفظ mp3
۷۶ -ال عمران ۱۷۱-۲۰۰ سوق السمک ۱۹۷۵ استماع   حفظ mp3 ۷۷ -ال عمران ۱۸۵-۱۹۵ حدائق القبه ۱۹۷۴_ استماع   حفظ mp3
۷۸ -ال عمران ۱۸۵-۱۹۵ عام ۱۹۶۷ استماع   حفظ mp3 ۷۹ ال عمران ۱۸۵-۲۰۰ المنیل ۱۹۶۲_ استماع   حفظ mp3
۸۰ ال عمران ۱۸۶-۱۹۵ الحسین ۱۹۷۴_ استماع   حفظ mp3 ۸۱ ال عمران ۱۸۶-۲۰۰ البلد ۱-۱۸ میت غمر ۱۹۶۰ استماع   حفظ mp3
۸۲ -ال عمران ۱۸۹-۱۹۵ استنبول ۱۹۶۹_ استماع   حفظ mp3 ۸۳ -ال عمران ۱۸۹-۱۹۵ استماع   حفظ mp3
۸۴ -ال عمران ۱۸۹-۲۰۰ البلد ۱-۲۰ الضحى ۱-۱۱ الانشراح ۱-۴ السبتیه ۱۹۵۹ استماع   حفظ mp3 ۸۵ -ال عمران ۱۹۵۷ استماع   حفظ mp3
۸۶ -ال عمران ۱۹۷۵ استماع   حفظ mp3 ۸۷ ال عمران ۲ استماع   حفظ mp3
۸۸ -ال عمران ۳۳-۵۱ الشمس التین استماع   حفظ mp3 ۸۹ ال عمران ۳۳-۵۱ الشمس الضحى الانشراح التین استماع   حفظ mp3
۹۰ -ال عمران ۳۳-۵۶ استدیو_ استماع   حفظ mp3 ۹۱ -ال عمران ۳۳-۵۹ عابدین ۱۹۷۰_ استماع   حفظ mp3
۹۲ -ال عمران ۳۳-۶۱_ استماع   حفظ mp3 ۹۳ ال عمران ۳۳-۶۲ الاسبتیه ۱۹۵۹ استماع   حفظ mp3
۹۴ ال عمران ۳۳-۶۲ الاسکندریه ۱۹۵۸ استماع   حفظ mp3 ۹۵ ال عمران ۳۳-۶۲ الاسکندریه ۱۹۶۴ استماع   حفظ mp3
۹۶ -ال عمران ۳۳-۶۲ بولاق ۱۹۶۶ استماع   حفظ mp3 ۹۷ ال عمران ۳۳-۶۲ مسجد امین سعید ۱۹۵۹ استماع   حفظ mp3
۹۸ -ال عمران ۳۳-۶۶ الاسکندریه ۱۹۵۸ استماع   حفظ mp3 ۹۹ -ال عمران ۳۳-۶۶ الاسکندریه ۱۹۶۲_ استماع   حفظ mp3
۱۰۰ ال عمران ۳۳-۶۸ الازهر ۱۹۷۱ استماع   حفظ mp3 ۱۰۱ -ال عمران ۳۳-۶۸ السیده عائشه ۱۹۷۱ استماع   حفظ mp3
۱۰۲ -ال عمران ۳۳-۶۸ عام ۱۹۷۰ استماع   حفظ mp3 ۱۰۳ ال عمران ۳۳-۷۳ مسجد امین سعید ۱۹۵۹ استماع   حفظ mp3
۱۰۴ ال عمران ۹۵-۱۱۰ البلد الشمس مسجد العمرى لبنان ۱۹۵۹ استماع   حفظ mp3 ۱۰۵ ال عمران ۹۵-۱۱۰ البلد الشمس مسجد مسجد العمرى لبنان ۱۹۵۹ مختلف استماع   حفظ mp3
۱۰۶ -ال عمران ۹۵-۱۱۸ استماع   حفظ mp3 ۱۰۷ ال عمران ۹۶-۱۱۸ الشمس ۱۹۵۰ استماع   حفظ mp3
۱۰۸ -ال عمران ۹۶-۱۲۶ الاسکندریه ۱۹۶۹ استماع   حفظ mp3 ۱۰۹ -ال عمران ۹۶-۱۲۶ بولاق ۱۹۷۴ استماع   حفظ mp3
۱۱۰ ال عمران ۹۶-۱۲۶ بولاق ۱۹۷۷ استماع   حفظ mp3 ۱۱۱ ال عمران ۹۶-۱۲۶ بولاق ۱۹۷۷_ استماع   حفظ mp3
۱۱۲ -ال عمران ۹۶-۱۴۸ النازعات ۲۶-۴۶ الحاقه ۱-۱۲ مسجد ابو العلا ۱۹۶۶ استماع   حفظ mp3 ۱۱۳ ال عمران ۹۶-۱۶۲_ استماع   حفظ mp3
۱۱۴ -ال عمران اذاعه سوریا استماع   حفظ mp3 ۱۱۵ -ال عمران من ۱۱۸-۱۲۶ استماع   حفظ mp3
۱۱۶ -ال عمران هود ق استماع   حفظ mp3 ۱۱۷ -ال عمران هود ق استماع   حفظ mp3
۱۱۸ -ال عمران هود ق استماع   حفظ mp3 ۱۱۹ -ال عمران هود ق استماع   حفظ mp3
 
۱۲۰ -ال عمران هود ق استماع   حفظ mp3 ۱۲۱ ال عمران وقصار السور استماع   حفظ mp3
۱۲۲ -الآذان من الجامع الازهر عام ۱۹۵۵ استماع   حفظ mp3 ۱۲۳ -الآذان من الجامع الازهر عام ۱۹۵۵ استماع   حفظ mp3
۱۲۴ -الأحزاب مختلف استماع   حفظ mp3 ۱۲۵ -الأنعام ۱۶۰-۱۶۵ استدیو استماع   حفظ mp3
۱۲۶ الإسراء قصر الملک ۱۹۴۸ استماع   حفظ mp3 ۱۲۷ -الإسراء من کفر الزیات فی عزاء ابن الشیخ حصان ۸۷ استماع   حفظ mp3
۱۲۸ الاحزاب ۱ استماع   حفظ mp3 ۱۲۹ الاحزاب ۲ استماع   حفظ mp3
۱۳۰ -الاحزاب ۳۱-۴۸ العراق ۱۹۵۷_ استماع   حفظ mp3 ۱۳۱ الاحزاب ۳۸-۴۸ البلد الشمس العلق ۱-۵ الفاتحه البقره ۱-۵ امین سعید ۱۹۷۵ استماع   حفظ mp3
۱۳۲ -الاحزاب ۳۸-۴۸ الحاقه ۱-۲۴ الشمس ۱-۱۵ الاسکندریه ۱۹۶۹ استماع   حفظ mp3 ۱۳۳ -الاحزاب ۳۸-۴۸ الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۴۱ الشمس ۱-۸ امین سعید ۱۹۵۹ استماع   حفظ mp3
۱۳۴ الاحزاب ۳۸-۴۸ الطارق ۱-۱۷ العلق ۱-۸ طنطا ۱۹۴۹ استماع   حفظ mp3 ۱۳۵ الاحزاب ۳۸-۴۸ المغرب استماع   حفظ mp3
۱۳۶ -الاحزاب ۳۸-۴۸_۶۹-۷۳ الاسکندریه ۱۹۷۱ استماع   حفظ mp3 ۱۳۷ -الاحزاب ۳۸-۴۸الرحمن ۱-۲۳ الاخلاص سوریا ۱۹۶۱ استماع   حفظ mp3
۱۳۸ الاحزاب ۶۳-۷۳ الحاقه ۱-۲۴ الطارق ۱-۱۷ الضحى ۱-۱۱ الانشراح ۱-۴ الاسکندریه ۱۹۶۹ استماع   حفظ mp3 ۱۳۹ -الاحزاب ۶۳-۷۳ استماع   حفظ mp3
۱۴۰ -الاحزاب الاقصى ۱۹۶۱_ استماع   حفظ mp3 ۱۴۱ -الاحزاب العراق ۱۹۵۷ استماع   حفظ mp3
۱۴۲ الاخلاص ۱_ استماع   حفظ mp3 ۱۴۳ -الاخلاص ۲ استماع   حفظ mp3
۱۴۴ -الاداء المختلف فى فن الابداع ال عمران استماع   حفظ mp3 ۱۴۵ الاذان ۱_ استماع   حفظ mp3
۱۴۶ -الاذان ۱۹۵۹ من المسجد الاموى_ استماع   حفظ mp3 ۱۴۷ الاذان ۲ استماع   حفظ mp3
۱۴۸ الاذان ۳_ استماع   حفظ mp3 ۱۴۹ الاذان الرائع_ استماع   حفظ mp3
۱۵۰ الاذان ترکیا ۱۹۶۹ استماع   حفظ mp3 ۱۵۱ -الاسراء ۱-۱۴ عام ۱۹۷۸ استماع   حفظ mp3
۱۵۲ الاسراء ۱-۱۵ الطارق الحسین عام ۶۲ بمناسبه الاحتفال بالاسراء والمعراج اذاعه استماع   حفظ mp3 ۱۵۳ الاسراء ۱-۱۵ الطارق من مسجد الحسین ۱۹۶۲_ استماع   حفظ mp3
۱۵۴ الاسراء ۱-۲۲ استماع   حفظ mp3 ۱۵۵ الاسراء ۱-۲۳ سوریا ۱۹۵۲ استماع   حفظ mp3
۱۵۶ -الاسراء ۱-۲۳ عام ۱۹۶۱_ استماع   حفظ mp3 ۱۵۷ -الاسراء ۱-۲۵ الطارق العراق ۱۹۶۷ استماع   حفظ mp3
۱۵۸ -الاسراء ۱-۲۹ القدر_ استماع   حفظ mp3 ۱۵۹ -الاسراء ۱-۳۰ الاسکندریه ۱۹۶۱_ استماع   حفظ mp3
۱۶۰ الاسراء ۱-۳۰ مختلف_ استماع   حفظ mp3 ۱۶۱ -الاسراء ۱-۳۰ استماع   حفظ mp3
۱۶۲ الاسراء ۱-۳۱ البولاقیه ۱۹۶۸ استماع   حفظ mp3 ۱۶۳ الاسراء ۱-۳۱ ذکرى المنشاوى ۱۹۷۴_ استماع   حفظ mp3
۱۶۴ -الاسراء ۱-۳۲ بیروت ۱۹۷۳ استماع   حفظ mp3 ۱۶۵ -الاسراء ۱-۳۴ قریش الکوثر الاخلاص لبنان ۱۹۶۶ استماع   حفظ mp3
۱۶۶ -الاسراء ۱-۳۵ الدسوق ۱۹۶۳_ استماع   حفظ mp3 ۱۶۷ الاسراء ۱-۳۶ اذاعه_ استماع   حفظ mp3
۱۶۸ الاسراء ۱-۳۶ الاسکندریه ۱۹۵۳ استماع   حفظ mp3 ۱۶۹ الاسراء ۱-۳۶ الاسکندریه ۱۹۶۱_ استماع   حفظ mp3
۱۷۰ الاسراء ۱-۳۶ الاسکندریه ۱۹۶۹ استماع   حفظ mp3 ۱۷۱ -الاسراء ۱-۳۶ الاسکندریه ۱۹۷۱_ استماع   حفظ mp3
۱۷۲ الاسراء ۱-۳۶ الاسکندریه روووعه استماع   حفظ mp3 ۱۷۳ -الاسراء ۱-۳۶ البلد ۱-۴ الحاقه ۱-۲۴ الاسکندریه ۱۹۵۹ استماع   حفظ mp3
۱۷۴ -الاسراء ۱-۳۶ الدسوق ۱۹۶۷ استماع   حفظ mp3 ۱۷۵ -الاسراء ۱-۳۶ الشمس العلق ۱-۸ عام ۱۹۷۴_ استماع   حفظ mp3
۱۷۶ -الاسراء ۱-۳۶ العلق ۱-۵ المسجد الاموى ۱۹۵۹ استماع   حفظ mp3 ۱۷۷ -الاسراء ۱-۳۶ القبه_ استماع   حفظ mp3
۱۷۸ الاسراء ۱-۳۶ باب الشعریه ۱۹۶۴ استماع   حفظ mp3 ۱۷۹ الاسراء ۱-۳۶ باق الخلق ۱۹۶۲_ استماع   حفظ mp3
۱۸۰ -الاسراء ۱-۳۶ بولاق ۱۹۶۶ استماع   حفظ mp3 ۱۸۱ -الاسراء ۱-۳۶ حدائق القبه ۱۹۷۴_ استماع   حفظ mp3
۱۸۲ الاسراء ۱-۳۶ دمیاط ۱۹۶۰ استماع   حفظ mp3 ۱۸۳ -الاسراء ۱-۳۶ طنطا ۱۹۷۶_ استماع   حفظ mp3
۱۸۴ -الاسراء ۱-۳۶ عام ۱۹۷۸_ استماع   حفظ mp3 ۱۸۵ -الاسراء ۱-۳۶ عام ۱۹۶۲_ استماع   حفظ mp3
۱۸۶ الاسراء ۱-۳۶ عام ۱۹۶۴ استماع   حفظ mp3 ۱۸۷ الاسراء ۱-۳۶ عام ۱۹۷۶ استماع   حفظ mp3
۱۸۸ -الاسراء ۱-۳۶ مختلف استماع   حفظ mp3 ۱۸۹ -الاسراء ۱-۳۶_ استماع   حفظ mp3
۱۹۰ الاسراء ۱-۳۶_۷۸-۸۵ میتم ام کلثوم ۱۹۷۷ استماع   حفظ mp3 ۱۹۱ -الاسراء ۱-۳۷ الازهر ۱۹۷۴ استماع   حفظ mp3
۱۹۲ الاسراء ۱-۳۷ امین سعد ۱۹۶۲ استماع   حفظ mp3 ۱۹۳ الاسراء ۱-۳۷ جامع منطقه الازهر ۱۹۷۴_ استماع   حفظ mp3
۱۹۴ -الاسراء ۱-۳۷ ذکرى ام کلثوم ۱۹۷۶ استماع   حفظ mp3 ۱۹۵ -الاسراء ۱-۳۷ مسجد امین سعید ۱۹۶۲ استماع   حفظ mp3
۱۹۶ الاسراء ۱-۳۷ استماع   حفظ mp3 ۱۹۷ الاسراء ۱-۳۷_۷۸-۸۴_ استماع   حفظ mp3
۱۹۸ -الاسراء ۱-۳۷_۷۸-۸۵ الاسکندریه ۱۹۵۹ استماع   حفظ mp3 ۱۹۹ -الاسراء ۱-۳۷_۷۸-۸۵_ استماع   حفظ mp3
۲۰۰ الاسراء ۱-۴۰ استدیو استماع   حفظ mp3 ۲۰۱ -الاسراء ۱-۴۰ البلد الشمس العلق ۱-۸ سوریا ۱۹۶۱ استماع   حفظ mp3
۲۰۲ -الاسراء ۱-۴۰ القصر الملکى ۱۹۴۸ استماع   حفظ mp3 ۲۰۴ -الاسراء ۱-۴۰ مختلف استماع   حفظ mp3
۲۰۵ الاسراء ۱-۴۰ استماع   حفظ mp3 ۲۰۷ -الاسراء ۱-۴۲ مسجد السیده زینب ۱۹۶۷_ استماع   حفظ mp3
۲۰۸ -الاسراء ۱-۴۲ مسجد السیده زینب ۱۹۷۷ استماع   حفظ mp3 ۲۰۹ -الاسراء ۱-۴۹ قلیوب ۱۹۶۴_ استماع   حفظ mp3
۲۱۱ -الاسراء ۱-۶۹ استدیو استماع   حفظ mp3 ۲۱۲ -الاسراء ۱_ استماع   حفظ mp3
۲۱۳ الاسراء ۱۳-۱۴ اذاعه استماع   حفظ mp3 ۲۱۴ الاسراء ۱۳-۲۸ استماع   حفظ mp3
۲۱۵ الاسراء ۱۵-۲۲ استماع   حفظ mp3 ۲۱۶ -الاسراء ۱۹۶۸_ استماع   حفظ mp3
۲۱۷ الاسراء ۱۹۷۴ استماع   حفظ mp3 ۲۱۸ الاسراء البولاقیه ۱۹۶۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۱۹ الاسراء قصر الملک فاروق عام ۱۹۴۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۲۰ الاسراء قلیوب ۱۹۶۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۲۱ الاسراء والطارق من الحسین ۱۹۶۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۲۲ الانبیاء استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۲۳ الانسان استدیو استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۲۴ الانشراح استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۲۵ الانعام ۱۰-۳۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۲۶ الانعام ۵۹-۷۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۲۷ الانفال ۲۲-۴۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۲۸ الانفال ۲۳-۴۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۲۹ الانفطار استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۳۰ البروج والقصار استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۳۱ البقره ۲۸۴- ۲۸۶ ال عمران ۱۹۳-۱۹۵ من صلاه عید الفطر من مسجد الامام الحسین ۱۹۷۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۳۲ البقره ۱۵۱-۱۵۸ الشمس ۱-۱۵ العلق ۱-۱۹ الاسکندریه ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۳۳ البقره ۱۷۷-۱۹۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۳۴ البقره ۱۸۳- ۱۸۷ من مسجد الامام الحسین ۱۹۷۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۳۵ البقره ۱۸۳-۱۸۷ الضحى استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۳۶ البقره ۲۳۸-۲۵۲ الطارق۱-۱۷ الانشراح ۱-۸ سوریا ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۳۷ البقره ۲۳۸-۲۵۲ والطارق والإنشراح – سوریا ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۳۸ البقره ۲۳۸-۲۵۲_۲۸۵-۲۸۶ عام ۱۹۶۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۳۹ البقره ۲۳۸-۲۵۸ الاسکندریه ۱۹۶۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۴۰ البقره ۲۶۳-۲۸۱ الاسکندریه استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۴۱ البقره ۲۶۳-۲۸۱ النازعات ۲۶-۴۱ سوریا ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۴۲ البقره ۲۸۴-۲۸۶ ال عمران ۱۹۲-۱۹۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3

 

 
۲۴۳ البقره ۲۸۴-۲۸۶ الطارق ۱-۱۷ الشمس استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۴۴ البقره ۲۸۴-۲۸۶ الفجر القصار ذکرى ام کلثوم ۱۹۷۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۴۵ البقره ۲۸۴-۲۸۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۴۶ البقره ۲۸۵-۲۸۶ الدعاء ترکیا استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۴۷ البقره ۴۵-۷۴ الاسکندریه ۱۹۶۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۴۸ البقره ۴۵-۷۴ عام ۱۹۶۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۴۹ البقره ۴۵-۷۴ عام ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۵۰ البقره ۵۱-۷۳ العراق استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۵۱ البقره ۵۱-۷۳ العراق استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۵۲ البقره ۶۱-۷۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۵۳ البقره استدیو استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۵۴ البقره الفجر البلد الشمس القصار الحسین ۱۹۷۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۵۵ البقره سوریا ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۵۶ البقره ـ سهره ۱۵-۱-۲۰۰۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۵۷ البقره و قصار السور الاسکندریه ۱۹۶۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۵۸ البقره وآل عمران والشعراء والصافات والفتح استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۵۹ البقره وقصار الصور خارجی سوریا ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۶۰ البقره-حفله من مسجد الحسین استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۶۱ البلد تسجیل نادر سجل من المسجد الأموی بسوریا سنه ۱۹۶۰م استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۶۲ البلد الفجر استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۶۳ البینه القارعه استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۶۴ التحریم ۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۶۵ التحریم ۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۶۶ التحریم ۳ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۶۷ التحریم الحاقه ۱-۱۲ الرحمن ۱-۱۱الفاتحه النازعات الشمس الفاتحه البولاقیه ۱۹۶۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۶۸ التحریم الحاقه ۱-۲۱ المسجد الاموى ۱۹۵۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۶۹ التحریم الحاقه ۱-۲۱ سوریا ۱۹۵۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۷۰ التحریم الحاقه ۱-۲۴ البلد الشمس الانشراح سلامه الراضى ۱۹۷۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۷۱ التحریم الحاقه ۱-۲۴ البلد الشمس الفاتحه الاخلاص الناس الاقصى ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۷۲ التحریم الحاقه ۱-۲۴ البلد القدر القصر الملکى ۱۹۴۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۷۳ التحریم الحاقه ۱-۲۴ الشمس الاسکندریه ۱۹۶۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۷۴ التحریم الحاقه ۱-۲۴ الشمس الفاتحه البقره ۱-۵ الجمالیه ۱۹۷۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۷۵ التحریم الحاقه ۱-۲۴ العلق ۱-۸ مسجد سلامه الراضى ۱۹۷۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۷۶ التحریم الحاقه ۱-۲۴ القدر البلد الشمس الفاتحه الاخلاص سوریا ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۷۷ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۱۵-۳۳ الطارق البلد الشمس الضحى الانشراح ۱-۴ دمیاط ۱۹۶۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۷۸ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۷۹ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس ۱-۸ الاسکندریه استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۸۰ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس ۱-۸ القدر مسجد ابو الفتح ۱۹۷۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۸۱ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس العلق ۱-۸ الاسکندریه ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۸۲ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس العلق ۱-۸ عام ۱۹۷۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۸۳ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس ۱-۸ الاسکندریه ۱۹۶۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۸۴ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس ۱-۸ قلیوب ۱۹۶۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۸۵ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ النازعات ۲۶-۳۳ القاتحه الاسکندریه ۱۹۶۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۸۶ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ النازعات ۲۶-۳۳ مسجد ابو العلا ۱۹۴۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۸۷ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۴۱ الطارق الاسکندریه ۱۹۶۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۸۸ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۴۱ الفاتحه البقره ۱-۵ امبابه ۱۹۶۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۸۹ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۴۱ مسجد امین سعد ۱۹۶۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۹۰ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۴۱الشمس الفاتحه احمد سعید ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۹۱ التحریم الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۴۶ الازهر ۱۹۷۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۹۲ التحریم الحاقه ۱-۴ لبنان ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۹۳ التحریم الحاقه ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۹۴ التحریم الحاقه الاسکندریه ۱۹۵۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۹۵ التحریم الحاقه الاسکندریه ۱۹۵۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۹۶ التحریم الحاقه الاسکندریه ۱۹۶۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۹۷ التحریم الحاقه الاسکندریه ۱۹۶۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۲۹۸ التحریم الحاقه الحاقه ۱-۲۴ الطارق الاسکندریه ۱۹۶۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۲۹۹ التحریم الحاقه الحاقه ۱-۲۴ الطارق العلق الفاتحه البقره الاسکندریه ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۰۰ التحریم الحاقه الطارق ۱-۴ المنیل ۱۹۶۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۰۱ التحریم الحاقه القصار قلیوب ۱۹۶۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۰۲ التحریم الحاقه النازعات ۲۶-۳۳ الضحى الانشراح الفاتحه البقره استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۰۳ التحریم الحاقه النازعات الشمس دسوق ۱۹۵۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۰۴ التحریم الحاقه بمیت غمر ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۰۵ التحریم الحاقه لبنان ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۰۶ التحریم الضحى ۱۹۶۳ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۰۷ التحریم سوریا ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۰۸ التحریم فی ذکرى الشیخ طه الفشنی استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۰۹ التحریم کامله من مسجد الامام الحسین عام ۵۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۱۰ التحریم من الإسکندریه ۵۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۱۱ التحریم من الجمالیه ۷۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۱۲ التحریم من المسجد الأموی ۱۹۵۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۱۳ التحریم من المنیل۶۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۱۴ التحریم من جرجا ۱۹۷۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۱۵ التحریم من دسوق ۵۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۱۶ التحریم من لبنان۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۱۷ التحریم من مسجد أمین سعید ۵۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۱۸ التحریم من مسجد أمین سعید۶۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۱۹ التحریم من مسجد سلامه الراضی۷۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۲۰ التحریم و الحآقّه و النازعات استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۲۱ التحریم و الحاقه سوریا ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۲۲ التحریم والحاقه ۱۹۴۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۲۳ التحریم والحاقه وقصار السور من امبابه ۱۹۶۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۲۴ التحریم والحاقه ابو العلا بالإسکندریه ۱۹۴۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۲۵ التحریم والرحمن والحاقه والنازعات والشمس والفاتحه ۱۹۶۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۲۶ التحریم والقصار من مولد ابو المعاطی بدمیاط ۶۳ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۲۷ التحریم والقصار استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۲۸ التوبه ۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۲۹ التوبه ۱۸-۲۲ القمر ۴۹-۵۵ الرحمن ۱-۲۳ الانشراح العلق سوریا ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۳۰ التوبه ۱۸-۲۲ القمر ۴۹-۵۵الرحمن ۱-۲۲ العلق ۱-۵ سوریا ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۳۱ التوبه ۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۳۲ التوبه ۴۶-۶۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۳۳ التوبه ۶۰-۸۹ استدیو استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۳۴ التین استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۳۵ الجن ۱-۲۸ المزمل ۱-۱۸ الاعلى البلد استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۳۶ الجن المزمل اذاعه سوریا استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۳۷ الحاقه ۱-۲۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۳۸ الحاقه ۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۳۹ الحاقه ۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۴۰ الحاقه جزء ۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۴۱ الحاقه جزء ۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۴۲ الحاقه جزء ۳ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۴۳ الحاقه سوریا ۱۹۷۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۴۴ الحج ۱-۲۵ اواخر الاربعینیات استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۴۵ الحج ۱-۲۶ التحریم الشمس ۱-۸ سوریا ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۴۶ الحج ۱-۲۶ سوریا ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۴۷ الحج ۱-۲۷ سوریا ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۴۸ الحج ۱-۳۶ المرسی ابو العباس ۱۹۶۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۴۹ الحج ۱-۳۶ من صلاه عید الاضحى المبارک من مسجد المرسى ابو العباس استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۵۰ الحج ۱-۳۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۵۱ الحج ۱-۳۷ _۷۵-۷۸ بولاق ۱۹۶۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۵۲ الحج ۱-۳۷ الاسکندریه ۱۹۶۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۵۳ الحج ۱-۳۷ الاسکندریه ۱۹۶۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۵۴ الحج ۱-۳۷ الشمس الحاقه ۱-۱۲ زین العابدین ۱۹۷۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۵۵ الحج ۱-۳۷ المحله الکبرى ۱۹۵۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۵۶ الحج ۱-۳۷ عام ۱۹۶۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۵۷ الحج ۱-۳۷_۷۵-۷۸ الاسکندریه ۱۹۵۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۵۸ الحج ۱-۷۸ الاسکندریه ۱۹۵۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۵۹ الحج ۱-۷۸ مسجد سلامه الراضى ۱۹۶۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۶۰ الحج ۲۳-۲۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۶۱ الحج ۳۲-۳۵ المغرب استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۶۲ الحج ۷۵-۷۸ القصر الملکى ۱۹۴۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
 
۳۶۳ الحج أول تسجیل خارجی للإذاعه سنه ۱۹۴۵م سجل من مسجد الحسین استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۶۴ الحج مجهوله المکان ممتازه استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۶۵ الحج من المحله ۱۹۵۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۶۶ الحج من سوریا ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۶۷ الحج من مسجد الحسن ۱۹۴۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۶۸ الحجر ۸۵-۹۹ الرحمن ۱-۳۲ البروج الاسکندریه ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۶۹ الحجر ۸۵-۹۹ الرحمن ۱-۳۲ البروج الحاقه ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۷۰ الحجر الرحمن الاسکندریه ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۷۱ الحجر من وما خلقنا السموات والأرض الاخیر استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۷۲ الحجر والرحمن والبروج تسجیل نادر من الاسکندریه بمصر فی عام ۱۹۶۱م استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۷۳ الحجرات ۱-۱۰ ق ۱-۱۱ الازهر ۱۹۵۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۷۴ الحجرات ۱-۱۰ ق ۱-۱۱ من الجامع الازهر فى رمضان ۱۹۵۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۷۵ الحجرات ۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۷۶ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۱۵ الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس الفاتحه البقره الاسکندریه ۱۹۶۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۷۷ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۱۵ الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس الفاتحه البقره الدسوق استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۷۸ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۱۵ الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ الفاتحه البقره باب الشعریه ۱۹۶۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۷۹ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۱۵ الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ الفاتحه اول البقره وآخرها استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۸۰ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۱۵ الرحمن ۱-۳۰ الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ الفاتحه البقره ۱۹۷۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۸۱ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲ _۳۱-۴۵ الحاقه ۱-۱۲ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس الاسکندریه ۱۹۶۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۸۲ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲ _۴۰-۴۵ الحاقه ۱-۷ مسجد امین سعید ۱۹۵۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۸۳ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲ البلد الشمس الاقصى ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۸۴ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲ البلد العلق الاسکندریه ۱۹۵۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۸۵ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲ الحاقه ۱-۲۴ الشمس ۱-۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۸۶ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲ الحاقه ۱-۲۴ الفاتحه استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۸۷ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲ الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس ۱-۸ الاسکندریه ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۸۸ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲ الحاقه ۱-۲۴ عام ۱۹۵۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۸۹ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲ الطارق الانشراح طنطا ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۹۰ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲ الطارق استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۹۱ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۹۲ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲_۳۱-۴۵ الحاقه ۱-۱۲ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس الاسکندریه ۱۹۶۳ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۹۳ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۳۵ الطارق النازعات ۲۶-۳۳ العلق ۱۹۷۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۹۴ الحجرات ۱۳-۱۸ ق ۱-۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۹۵ الحجرات ۱۳-۱۸ ق الانشراح الاخلاص الفلق الناس سوریا ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۹۶ الحجرات ۱۳-۱۸ ق الحاقه ۱-۱۲ النازعات ۲۶-۳۳ الشمس استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۹۷ الحجرات ۱۳-۱۸ ق الحاقه ۱-۲۴ الرحمن ۱-۲۷ الاسکندریه ۱۹۶۳ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۳۹۸ الحجرات ۱۳-۱۸ ق الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۴۶ الشمس الفاتحه البقره ابو العلا ۱۹۷۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۳۹۹ الحجرات ۱۳-۱۸ ق الشمس ۱-۸ عام ۱۹۶۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۰۰ الحجرات ۱۳-۱۸ ق الفجاله ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۰۱ الحجرات ۱۳-۱۸ ق استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۰۲ الحجرات ۱۳-۱۸ق ۱-۱۵_۳۱-۴۵ الطارق الغاشیه ۸-۲۶ الاخلاص استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۰۳ الحجرات ۱۷-۱۸ ق ۱-۲۲ الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۰۴ الحجرات ۱۹۶۳ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۰۵ الحجرات ۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۰۶ الحجرات ۳ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۰۷ الحجرات الاقصى استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۰۸ الحجرات البلد الشمس الفاتحه البقره ۱-۵ عام ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۰۹ الحجرات الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۴۱ البلد الفاتحه ۱۹۶۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۱۰ الحجرات ق ۱-۱۵ الحاقه ۱-۲۴ النازعات ۲۶-۳۳ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۱۱ الحجرات ق ۱-۱۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۱۲ الحجرات ق ۱-۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۱۳ الحجرات ق ۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۱۴ الحجرات ق ۱۹۵۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۱۵ الحجرات ق ۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۱۶ الحجرات ق ۳ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۱۷ الحجرات ق ۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۱۸ الحجرات ق اذاعه سوریا استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۱۹ الحجرات ق الاسکندریه ۱۹۵۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۲۰ الحجرات ق الاسکندریه ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۲۱ الحجرات ق الحاقه ۱۹۷۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۲۲ الحجرات ق الحاقه القصار الاسکندریه ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۲۳ الحجرات ق الحاقه القصار باب الشعریه ۱۹۶۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۲۴ الحجرات ق الحاقه النازعات باب الخلق ۱۹۶۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۲۵ الحجرات ق الحاقه استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۲۶ الحجرات ق سوریا ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۲۷ الحجرات ق سوریا ۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۲۸ الحجرات کامله ق ۱-۸ مسجد السیده زینب فتره السبعینیات استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۲۹ الحجرات و الکهف استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۳۰ الحجرات وق والحاقه میت غمر ۱۹۵۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۳۱ الحجرات وق والرحمن والحاقه والنازعات ولفاتحه والبقره التسجیل قبل الاخیر استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۳۲ الحجرات-ق-الشرح-الاخلاص استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۳۳ الحجرات۱۳-۱۸ ق ۱-۲۲ الطارق والشرح طنطا ۱۹۶۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۳۴ الحجرات۱۳-۱۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۳۵ الحجرات_من الإحتفال بمولد النبوی استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۳۶ الحدید الاسکندریه ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۳۷ الحدید الاسکندریه ۱۹۷۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۳۸ الذاریات جلسه خاصه استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۳۹ الرحمن ۱-۷۸ الحاقه ۱-۲۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۴۰ الرحمن ۱-۷۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۴۱ الرحمن القصار الاذان ترکیا استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۴۲ الرحمن کامله استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۴۳ الرحمن والواقعه استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۴۴ الرحمن استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۴۵ الرعد ۱-۱۴ الضحى الانشراح استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۴۶ الرعد ۱-۱۶ الضحى الانشراح التین سوریا ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۴۷ الرعد ۱-۱۶ الضحى التین سوریا ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۴۸ الرعد ۱-۱۶ سوریا ۱۹۵۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۴۹ الرعد ۱-۲۹ عام ۱۹۷۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۵۰ الرعد ۱-۲۹ مسجد سلامه الراضى ۱۹۶۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۵۱ الرعد ۱-۳۰ الاسکندریه ۱۹۵۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۵۲ الرعد ۱-۳۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۵۳ الرعد ۱-۳۱ الاذان استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۵۴ الرعد ۱-۳۱ الاسکندریه ۱۹۵۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۵۵ الرعد ۱-۳۱ الاسکندریه ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۵۶ الرعد ۱-۳۱ الاسکندریه ۱۹۶۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۵۷ الرعد ۱-۳۱ الاسکندریه ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۵۸ الرعد ۱-۳۱ الاسکندریه ۱۹۷۰ مختلف استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۵۹ الرعد ۱-۳۱ الاسکندریه ۱۹۷۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۶۰ الرعد ۱-۳۱ الضحى الانشراح الاخلاص المسجد الحسین ۱۹۴۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۶۱ الرعد ۱-۳۱ الضحى الانشراح الاخلاص میدان الحسین ۱۹۴۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۶۲ الرعد ۱-۳۱ النجم القمر استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۶۳ الرعد ۱-۳۱ فاطر استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۶۴ الرعد ۱-۳۱ ق ۳۱-۴۵ الذاریات ۱-۲۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۶۵ الرعد ۱-۳۱ مسجد ابو العباس ۱۹۵۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۶۶ الرعد ۱-۳۵ باب الشعریه ۱۹۶۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۶۷ الرعد ۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۶۸ الرعد ۱۹۴۴ الاسکندریه استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۶۹ الرعد ۲-۳۱ الاسکندریه ۱۹۶۸ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۷۰ الرعد ۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۷۱ الرعد ۳ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۷۲ الرعد ۴ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۷۳ الرعد الاسبتیه ۱۹۶۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۷۴ الرعد الاسکندریه ۱۹۶۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۷۵ الرعد القصار ۱۹۷۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۷۶ الرعد نادره جدا باب الشعریه سنه ۱۹۶۵ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۷۷ الرعد نادره جدا عام ۱۹۴۶ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۷۸ الرعد وق الذاریات استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۷۹ الرعد وقصار السور خارجی من سوریا ۱۹۵۷ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۸۰ الرعد-استودیو استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۸۱ الروم ۱-۲۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۸۲ الزمر ۱ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
 
۴۸۳ الزمر ۲ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۸۴ الزمر ۵۳-۷۵ الفیل الناس الفاتحه ۱۹۵۰ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۸۵ الزمر ۶۹-۷۵ الفجر البلد الضحى الاسکندریه ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3 ۴۸۶ الزمر القصار الاسکندریه ۱۹۶۹ استماع تحمیل real palyer rm حفظ mp3
۴۸۷