دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

http://www.ebnearabi.com/wp-content/uploads/2013/08/Seyyedan.jpg

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲؛ خدا شناسی – سنخیّت بین خالق و مخلوق ۰۰:۳۵:۲۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳؛ خدا شناسی – سنخیّت بین خالق و مخلوق ۰۰:۳۲:۴۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴؛ خدا شناسی – سنخیّت بین خالق و مخلوق ۰۰:۳۰:۲۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵؛ خدا شناسی – سنخیّت بین خالق و مخلوق ۰۰:۳۰:۳۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶؛ خدا شناسی – سنخیّت بین خالق و مخلوق ۰۰:۳۲:۲۸
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷؛ خدا شناسی – سنخیّت بین خالق و مخلوق ۰۰:۳۰:۱۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸؛ خدا شناسی – حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام فی یوم جمل ۰۰:۰۲:۱۳
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۹؛ خدا شناسی – حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام فی یوم جمل ۰۰:۴۲:۲۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۰؛ خدا شناسی – خطبه امیر المؤمنین: لا تراه بمشاهده العیان ولکن تدرکه القلب بحقایق الایمان ۰۰:۳۵:۱۳
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۱؛ خدا شناسی – خطبه امیر المؤمنین: لا تراه بمشاهده العیان ولکن تدرکه القلب بحقایق الایمان ۰۰:۲۷:۵۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۲؛ خدا شناسی – عدم تعقل در ذات حضرت حق ۰۰:۳۰:۲۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۳؛ خدا شناسی – خدا شناسی عدم تعقل در ذات حضرت حق ۰۰:۳۹:۲۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۴؛ خدا شناسی – خدا شناسی عدم تعقل در ذات حضرت حق ۰۰:۵۳:۱۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۵؛ خدا شناسی – معیارهای قرآن و حدیث إنّ اللّه علم أن یکون فی آخرالزمان اقوام متعمّقون ۰۰:۳۰:۳۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۶؛ خدا شناسی – معیارهای قرآن و حدیث إنّ اللّه علم أن یکون فی آخرالزمان اقوام متعمّقون ۰۰:۲۷:۲۳
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۷؛ خدا شناسی – معیارهای قرآن و حدیث تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه ۰۰:۲۳:۴۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۸؛ خدا شناسی – معیارهای قرآن و حدیث تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه ۰۰:۳۰:۴۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۹؛ خدا شناسی – تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه ۰۰:۳۰:۱۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۰؛ خدا شناسی – تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه ۰۰:۳۲:۵۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۱؛ خدا شناسی – تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه ۰۰:۲۶:۱۳
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۲؛ خدا شناسی – تجلّی و جلوه و فناء فی الله ۰۰:۲۲:۵۰
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۳؛ خدا شناسی – تجلّی و جلوه و فناء فی الله ۰۰:۲۲:۵۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۴؛ خدا شناسی – تجلّی و جلوه و فناء فی الله ۰۰:۲۱:۴۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۵؛ خدا شناسی – فناء افعالی وفناء صفاتی ۰۰:۲۱:۵۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۶؛ خدا شناسی – فناء افعالی وفناء صفاتی ۰۰:۲۶:۰۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۷؛ خدا شناسی – فناء افعالی وفناء صفاتی، مرحله سوم فناء ذاتی ۰۰:۲۹:۲۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۸؛ خدا شناسی – فناء افعالی وفناء صفاتی، مرحله سوم فناء ذاتی ۰۰:۲۶:۴۳
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۹؛ خدا شناسی – فناء فی اللّه ۰۰:۲۴:۵۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۰؛ خدا شناسی – فناء فی الله ۰۰:۲۰:۴۹
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۱؛ خدا شناسی – فناء فی افعال و صفات و قسمتی از معنی اراده ۰۰:۲۴:۰۸
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۲؛ خدا شناسی – فناء فی افعال و صفات و قسمتی از معنی اراده ۰۰:۳۱:۱۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۳؛ خدا شناسی – آیا اراده از صفات فعل است یا از صفات ذات و … ۰۰:۲۷:۰۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۴؛ خدا شناسی – آیا اراده از صفات فعل است یا از صفات ذات و … ۰۰:۳۰:۰۹
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۵؛ خدا شناسی – اقوال مختلف در معنی اراده ۰۰:۲۳:۳۰
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۶؛ خدا شناسی – اقوال مختلف در معنی اراده ۰۰:۲۶:۳۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۷؛ خدا شناسی – مستفاد قرآن و حدیث در اراده اللّه ۰۰:۲۹:۴۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۸؛ خدا شناسی – مستفاد قرآن و حدیث در اراده اللّه ۰۰:۲۳:۵۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۹؛ خدا شناسی – مبحث اراده اللّه و معنی مشیت و فرق بین اراده و مشیت ۰۰:۱۷:۲۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۰؛ خدا شناسی – مبحث اراده اللّه و معنی مشیت و فرق بین اراده و مشیت ۰۰:۳۱:۰۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۱؛ خدا شناسی – مبحث اراده و مشیت ۰۰:۳۳:۴۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۲؛ خدا شناسی – مبحث اراده و مشیت ۰۰:۳۴:۲۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۳؛ خدا شناسی – مبحث قدرت حق ۰۰:۲۱:۱۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۴؛ خدا شناسی – مبحث قدرت حق ۰۰:۳۱:۲۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۵؛ خدا شناسی – مبحث قدرت حق ۰۰:۳۲:۲۸
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۶؛ خدا شناسی – مبحث قدرت حق ۰۰:۲۸:۰۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۷؛ خدا شناسی – مبحث قدرت حق ۰۰:۳۰:۲۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۸؛ خدا شناسی – مبحث قدرت حق ۰۰:۲۶:۳۸
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۹؛ ابتداء مبحث جبر و تفویض ۰۰:۳۱:۰۹
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۰؛ ابتداء مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۸:۰۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۱؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۳:۴۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۲؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۸:۲۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۳؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۳۲:۲۸
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۴؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۰:۴۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۵؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۳۰:۰۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۶؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۳۳:۵۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۷؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۷:۵۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۸؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۸:۱۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۹؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۴:۳۹
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۰؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۸:۱۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۱؛ معاد ، بهشت و دوزخ ۰۰:۲۶:۲۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۲؛ معاد، بهشت و دوزخ ۰۰:۲۳:۱۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۳؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۳:۴۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۴؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۲۶:۲۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۵؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۲۹:۰۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۶؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۴:۰۸
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۷؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۲:۵۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۸؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۲۴:۰۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۰؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۰:۱۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۱؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۲۶:۲۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۲؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۱۶:۴۰
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۳؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۰:۱۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۴؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۴:۲۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۵؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۳:۰۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۶؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۴:۰۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۷؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۲۵:۳۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۸؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۲۶:۱۰
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۹؛ موجودیت بهشت و دوزخ ۰۰:۳۰:۴۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۰؛ موجودیت بهشت و دوزخ ۰۰:۳۷:۱۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۱؛ عذاب اهل دوزخ ۰۰:۲۵:۵۳
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۲؛ عذاب و خلود اهل دوزخ ۰۰:۴۹:۰۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۳؛ عذاب و خلود اهل دوزخ ۰۰:۴۲:۴۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۴؛ عذاب و خلود اهل دوزخ ۰۰:۳۷:۱۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۵؛ عذاب و خلود اهل دوزخ ۰۰:۳۸:۴۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۶؛ صراط و تطایر کتب ۰۰:۴۹:۳۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۷؛ میزان اعمال ۰۰:۴۷:۵۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۸؛ معاد و اصول دهگانه ملاصدرا ۰۰:۴۴:۱۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۹؛ معاد و اصول دهگانه ملاصدرا ۰۰:۴۰:۱۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۹۰؛ مبحث حدوث و قدم ۰۰:۳۲:۰۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۹۱؛ مبحث حدوث و قدم ۰۰:۳۲:۲۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۹۲؛ مبحث حدوث و قدم ۰۰:۳۹:۱۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۹۳؛ مبحث حدوث و قدم ۰۰:۳۹:۳۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۹۴؛ مبحث حدوث و قدم

مطالب مشابه

82 بازدید نظر: »

ارسال نظر

ّبسم الله الرحمن الرحیم

علی یک شب به ذات خود سفر کرد

شبی را با خدای خود سحر کرد

اگر بینی خدایی میکند او

کمال همنشین در او اثر کرد

سلام

با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

یا حسین

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت