دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

                     مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم YaRoghayye

 

سلیم موذن زاده
ردیف موضوع پخش اجرا حجم
۱ در راه شام ۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۷۱۷.۹۱ KB
۲ در راه شام ۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۷۵۶.۵۸ KB
۳ در راه شام ۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۳۶ MB
۴ در راه شام ۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۰۴ MB
۵ در راه شام ۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۹۷ MB
۶ در راه شام ۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۲۵ MB
۷ در راه شام ۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۵۱ MB
۸ در راه شام ۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۹۰۷.۹۱ KB
۹ حضرت علی اصغر ۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۱۴ MB
۱۰ حضرت علی اصغر ۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۷۳ MB
۱۱ حضرت علی اصغر ۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۸۳ MB
۱۲ حضرت علی اصغر ۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۳.۲۲ MB
۱۳ حضرت علی اصغر ۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۶۰ MB
۱۴ حضرت علی اصغر ۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۵۲ MB
۱۵ حضرت علی اصغر ۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۳۲ MB
۱۶ حضرت علی اصغر ۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۴۴ MB
۱۷ حضرت علی اصغر ۹   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۷۸ MB
۱۸ حضرت علی اصغر ۱۰   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۸۹ MB
۱۹ عاشورا ۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۶۱ MB
۲۰ عاشورا ۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۵۵ MB
۲۱ عاشورا ۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۴۴ MB
۲۲ عاشورا ۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۸۶ MB
۲۳ عاشورا ۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۴۶ MB
۲۴ عاشورا ۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۶۸ MB
۲۵ عاشورا ۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۳.۳۸ MB
۲۶ عاشورا ۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۳.۳۸ MB
۲۷ عاشورا ۹   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۹۵ MB
۲۸ عاشورا ۱۰   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۲۴ MB
۲۹ عاشورا ۱۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۶۷ MB
۳۰ عاشورا ۱۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۸۱ MB
۳۱ عاشورا ۱۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۵.۶۱ MB
۳۲ عاشورا ۱۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۵۱۹.۷۵ KB
۳۳ حضرت علی اصغر ۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۲۴ MB
۳۴ حضرت علی اصغر ۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۸۵ MB
۳۵ حضرت علی اصغر ۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۷۹ MB
۳۶ حضرت علی اصغر ۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۷۷ MB
۳۷ حضرت علی اصغر ۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۴۴ MB
۳۸ حضرت علی اصغر ۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۳۹ MB
۳۹ حضرت علی اصغر ۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۳.۰۰ MB
۴۰ حضرت علی اصغر ۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۱۹ MB
۴۱ حضرت قاسم بن الحسن ۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۹۹ MB
۴۲ حضرت قاسم بن الحسن ۲ – فارسی   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۵۶ MB
۴۳ حضرت قاسم بن الحسن ۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۱۷ MB
۴۴ حضرت قاسم بن الحسن ۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۹۸ MB
۴۵ حضرت قاسم بن الحسن ۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۴۶ MB
۴۶ حضرت قاسم بن الحسن ۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۴۲ MB
۴۷ حضرت قاسم بن الحسن ۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۷۲ MB
۴۸ حضرت قاسم بن الحسن ۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۲۶ MB
۴۹ حضرت قاسم بن الحسن ۹   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۸۶ MB
۵۰ حضرت زینب ۱ – فارسی   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۵۴ MB
۵۱ حضرت زینب ۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۵۰ MB
۵۲ حضرت زینب ۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۳۳ MB
۵۳ حضرت زینب ۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۳.۳۶ MB
۵۴ حضرت زینب ۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۱۸ MB
۵۵ حضرت زینب ۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۳۲ MB
۵۶ حضرت زینب ۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۴.۱۷ MB
۵۷ حضرت زینب ۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۳.۰۳ MB
۵۸ حضرت زینب ۹   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۳۵ MB
۵۹ حضرت زینب ۱۰   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۳۴ MB
۶۰ وداع ۱ – فارسی   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۱۹ MB
۶۱ وداع ۲ – فارسی   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۴۹۳.۳۲ KB
۶۲ وداع ۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۲۹ MB
۶۳ وداع ۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱,۰۰۹.۱۴ KB
۶۴ وداع ۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۹۲۴.۷۵ KB
۶۵ وداع ۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۰۷ MB
۶۶ وداع ۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۱۰ MB
۶۷ وداع ۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۷۹۲.۵۰ KB
۶۸ حضرت علی اکبر ۱ – عربی   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۹۵۴.۰۳ KB
۶۹ حضرت علی اکبر ۲ – فارسی   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۱۱ MB
۷۰ حضرت علی اکبر ۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۲۵ MB
۷۱ حضرت علی اکبر ۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۹۱۵.۰۵ KB
۷۲ حضرت علی اکبر ۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۶۳۱.۹۹ KB
۷۳ حضرت علی اکبر ۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۲۶ MB
۷۴ حضرت علی اکبر ۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۰۳ MB
۷۵ حضرت علی اکبر ۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۳۰۸.۴۲ KB
۷۶ حضرت علی اکبر ۹   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۵۴ MB
۷۷ حضرت علی اکبر ۱۰   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۳۶ MB
۷۸ حضرت عباس ۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۴.۰۳ MB
۷۹ حضرت عباس ۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۳۸ MB
۸۰ حضرت عباس ۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۴۹ MB
۸۱ حضرت عباس ۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۰۶ MB
۸۲ حضرت عباس ۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۶۳۹.۹۵ KB
۸۳ حضرت عباس ۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۷۴۸.۹۳ KB
۸۴ حضرت عباس ۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۱۲ MB
۸۵ حضرت عباس ۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۶۸۹.۷۵ KB
۸۶ حضرت رقیه ۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۳۷۹.۸۵ KB
۸۷ حضرت رقیه ۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۲۲ MB
۸۸ حضرت رقیه ۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۴۱ MB
۸۹ حضرت رقیه ۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۶۷۷.۲۰ KB
۹۰ حضرت رقیه ۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۱۲ MB
۹۱ حضرت رقیه ۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۲۴ MB
۹۲ حضرت رقیه ۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۵۴۲.۵۰ KB
۹۳ حضرت رقیه ۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۷۲ MB
۹۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۸۷ MB
۹۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۹۶۳.۴۲ KB
۹۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۹۷۹.۹۵ KB
۹۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۹۷۷.۵۰ KB
۹۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۴۲ MB
۹۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۷۷۲.۲۰ KB
۱۰۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۱۷ MB
۱۰۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۵۹۱.۶۹ KB
۱۰۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۹   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۳.۲۰ MB
۱۰۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۰   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۶۲۰.۶۷ KB
۱۰۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۵۹ MB
۱۰۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۸۴۱.۲۸ KB
۱۰۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۶۶ MB
۱۰۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۲۰ MB
۱۰۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۵۸ MB
۱۰۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۷۳ MB
۱۱۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۸۳ MB
۱۱۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۱۵ MB
۱۱۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۹   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۲۰ MB
۱۱۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۰   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۵۵ MB
۱۱۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۶۵ MB
۱۱۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۵۴۲.۸۱ KB
۱۱۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۸۳ MB
۱۱۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۸۹ MB
۱۱۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۱۳ MB
۱۱۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۳۷ MB
۱۲۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۱۳ MB
۱۲۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۳.۰۳ MB
۱۲۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۹   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۴۰ MB
۱۲۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۰   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۱۴ MB
۱۲۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۴۲ MB
۱۲۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۸۳ MB
۱۲۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۴۳ MB
۱۲۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۴۱ MB
۱۲۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۲۷ MB
۱۲۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۱۰ MB
۱۳۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۹۰۳.۶۳ KB
۱۳۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۰۱ MB
۱۳۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۹   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱,۰۲۳.۴۲ KB
۱۳۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۰   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۱۰ MB
۱۳۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۱   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۴۲ MB
۱۳۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۲   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۱۴ MB
۱۳۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۳   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۲.۴۹ MB
۱۳۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۴   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۷۴ MB
۱۳۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۵   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۵.۷۷ MB
۱۳۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۶   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۴.۸۵ MB
۱۴۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۷   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۳.۰۴ MB
۱۴۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۸   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۶۳ MB
۱۴۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۹   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۳.۳۲ MB
۱۴۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۵۰   مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 ۱.۶۹ MB

 

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون مجموعه مداحی آذری با موضوع محرم ejra 01 کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

کانال تلگرام زهرامدیا
5775 بازدید ۱۵ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. فرزان گفت:

  سلام.
  خدا اجرت بده.
  من بچه اردبیلم وقتی دیدم نوحه خوانی های قدیمی آذری رو گذاشتی جدا لذت بردم. دعا گوتیم
  دمت گرم حال دادی.

 2. بابک گفت:

  سلام
  همه ائمه عزیز هستن دیروز دخترم به دنیا اومد اسمش رو نیت کرده بودم بذارم زینب، همه ی زینب ها رو دانلود کردم.انشاا… از ثواب اشکایی که با شنیدنشون ریختم نصیب عزیزی که زحمت این مداحی ها رو کشیده هم بشه.خدا محبت ائمه علیهم السلام رو هر لحظه تو دلمون افزونتر کنه… آمین.

 3. اکبر گفت:

  سلام وتقدیر وسپاس از زحماتی که کشیده اید

 4. اصغر گفت:

  با سلام ..من یک مداح ونوکر اهل بیت هستم از زحماتتان تشکر میکنم از مداحی های قرار شده استفاده کردموو

 5. شهرام کرمزاده گفت:

  ما منتظر منتقم فاطمه(س) هستیم اجرتان با امام حسین(ع)

 6. هادی گفت:

  سلام ، خیلی زیبا بودند ، فقط کیفیتشون کم بودن.

 7. irovan گفت:

  خیلی ممنون از این نوحه های آذری که گذشته اید استفاه کردیم. اجرتون با سید الشهدا

 8. مهدی گفت:

  با سلام اگه امکان داره مداحی قدیمی حاج باقر تمدن را هم بذارید.با تشکر

 9. مرتضی علیزاده گفت:

  سلام واقعا به جوونایی مثل شما که نمیزارید اشکای امام زمانمون ازاینم که هست بیشتر بشه.بخدا تنها امید امام زمان به ما شیعیا وهیئتیا وحسینیاست .پس بیاید باهم علم امام حسین رو همیشه بلند واستوار نگه داریم .التماس دعا دارم ازتون.
  نوکر ناقابل ابا عبدالله الحسین

 10. طاهر گفت:

  سایت بسیار زیبایی دارید. ممنونم از طرف اردبیلی ها

 11. علی گفت:

  سلام.
  خدا خیرتون بده.اشاالله هممون عاقبت بخیر بشیم. دستتون درد نکنه.

 12. علی گفت:

  سلام خوب بود لطفا نام واسامی مداحان رابنویسید یا علی

دسته بندی