دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

Mahmod Karimi1 گلچین فاطمیه محمود کریمی

مراسم احیاء شب بیست و سوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش هفتم ۰۷:۴۰
مراسم احیاء شب بیست و سوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش ششم ۱۵:۵۱
مراسم احیاء شب بیست و سوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش پنجم ۰۷:۳۴
مراسم احیاء شب بیست و سوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش چهارم ۱۶:۳۳
مراسم احیاء شب بیست و سوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش سوم ۱۴:۰۴
مراسم احیاء شب بیست و سوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش دوم ۱۲:۳۷
مراسم احیاء شب بیست و سوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش اول ۲۱:۱۳
مراسم مناجات و عزاداری شب بیست و دوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش ششم ۱۲:۰۹
مراسم مناجات و عزاداری شب بیست و دوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش پنجم ۰۲:۳۲
مراسم مناجات و عزاداری شب بیست و دوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش چهارم ۱۲:۳۶
مراسم مناجات و عزاداری شب بیست و دوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش سوم ۱۳:۰۱
مراسم مناجات و عزاداری شب بیست و دوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش دوم ۱۳:۰۳
مراسم مناجات و عزاداری شب بیست و دوم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش اول ۱۴:۲۴
مراسم احیاء شب بیست و یکم(حاج محمود کریمی) – بخش نهم ۰۵:۱۶
مراسم احیاء شب بیست و یکم(حاج محمود کریمی) – بخش هشتم ۰۹:۱۴
مراسم احیاء شب بیست و یکم(حاج محمود کریمی) – بخش هفتم ۰۷:۱۰
مراسم احیاء شب بیست و یکم(حاج محمود کریمی) – بخش پنجم ۲۳:۱۹
مراسم احیاء شب بیست و یکم(حاج محمود کریمی) – بخش چهارم ۱۴:۲۵
مراسم احیاء شب بیست و یکم(حاج محمود کریمی) – بخش سوم ۱۱:۰۰
مراسم احیاء شب بیست و یکم(حاج محمود کریمی) – بخش دوم ۰۶:۴۶
مراسم احیاء شب بیست و یکم رمضان(حاج محمود کریمی) – بخش اول ۱۱:۳۰
مراسم شب بیستم رمضان ۹۱ _ مناجات بخش اول ۲۱:۱۳
مراسم شب بیستم رمضان ۹۱ _ مناجت بخش دوم ۲۰:۲۶
مراسم شب بیستم رمضان ۹۱ _ مناجات بخش دوم ۲۰:۰۳
مراسم شب بیستم رمضان ۹۱ _ سینه زنی (زمینه) ۱۵:۰۹
مراسم شب بیستم رمضان ۹۱ _ سینه زنی (واحد) ۲۰:۱۵
مراسم شب نوزدهم رمضان ۹۱ – بخش هشتم ۱:۳۲
مراسم شب نوزدهم رمضان ۹۱ – بخش اول ۲۱:۳۴
مراسم شب نوزدهم رمضان ۹۱ – بخش دوم ۱۵:۰۹
مراسم شب نوزدهم رمضان ۹۱ – بخش سوم ۱۵:۰۱
مراسم شب نوزدهم رمضان ۹۱ – بخش چهارم ۱۴:۳۱
مراسم شب نوزدهم رمضان ۹۱ – بخش پنجم ۵:۴۶
مراسم شب نوزدهم رمضان ۹۱ – بخش ششم ۵:۲۳
مراسم شب نوزدهم رمضان ۹۱ – بخش هفتم ۳:۵۰
شب هجدهم رمضان ۹۱ _ بخش اول ۲۱:۳۴
شب هجدهم رمضان ۹۱ _ بخش دوم ۱۵:۰۹
شب هجدهم رمضان ۹۱ _ بخش سوم ۱۵:۰۱
شب هجدهم رمضان ۹۱ _ بخش چهارم ۱۴:۳۱
شب هجدهم رمضان ۹۱ _ بخش پنجم ۵:۴۶
شب هجدهم رمضان ۹۱ _ بخش ششم ۵:۲۴
شب هجدهم رمضان ۹۱ _ بخش هفتم ۳:۵۰
شب هفدهم رمضان ۹۱-حاج محمود کریمی-مناجات و دعا-قسمت چهارم ۱۱:۴۴
شب هفدهم رمضان ۹۱-حاج محمود کریمی-مناجات و دعا-قسمت سوم ۳۲:۲۲
شب هفدهم رمضان ۹۱-حاج محمود کریمی-مناجات و دعا-قسمت دوم ۱۹:۵۸
شب هفدهم رمضان ۹۱-حاج محمود کریمی-مناجات و دعا-قسمت اول ۲۳:۲۶
شب هفتم رمضان۹۱ – بخش اول – دعای کمیل ۱۳:۳۲
شب هفتم رمضان۹۱ – بخش دوم – مناجات امام زمان(عج) ۰۷:۳۱
شب هفتم رمضان۹۱ – بخش سوم – روضه حضرت علی اصغر(ع) ۰۳:۱۱
شب هفتم رمضان۹۱ – بخش چهارم – دعای کمیل ۱۳:۱۹
شب هفتم رمضان۹۱ – بخش پنجم – دعای کمیل ۱۴:۳۸
شب هفتم رمضان۹۱ – بخش ششم – روضه امام حسین(ع) ۰۶:۴۸
شب ششم رمضان۱۳۹۱ – بخش اول – مناجات ۱۰:۰۵
شب ششم رمضان۱۳۹۱ – بخش دوم – دعای ابوحمزه ۱۴:۲۲
شب ششم رمضان۱۳۹۱ – بخش سوم – دعای ابوحمزه ۱۶:۳۸
شب ششم رمضان۱۳۹۱ – بخش چهارم – دعای ابوحمزه ۱۴:۴۵
شب ششم رمضان۱۳۹۱ – بخش پنجم – دعای ابوحمزه ۲۰:۲۵
بخش اول – روضه ۱۵:۲۸
بخش دوم – قرائت دعای ابوحمزه ۱۳:۳۶
بخش سوم – قرائت دعای ابوحمزه ۱۵:۰۵
بخش چهارم – روضه ۰۲:۵۳
بخش پنجم – زمینه ۰۹:۴۱
بخش ششم – واحد ۰۳:۳۲
بخش هفتم – واحد ۰۵:۵۱
بخش هشتم – واحد ۰۳:۵۸
بخش نهم – شور ۱۱:۰۱
مناجات ۱ ۱۶:۲۳
مناجات ۲ ۱۸:۱۱
مناجات ۳ ۱۹:۵۸
روضه ۱۲:۱۴
سینه زنی ۲۶:۳۹
بخش اول – روضه ۰۵:۱۰
بخش دوم – روضه ۱۱:۴۱
بخش سوم – قرائت دعای ابوحمزه ۱۱:۴۰
بخش چهارم – قرائت دعای ابوحمزه ۱۵:۰۴
بخش پنجم – قرائت دعای ابوحمزه ۱۳:۲۸
بخش ششم – روضه ۱۳:۳۱
بخش هفتم – مراسم احیاء ۱۸:۳۶
بخش هشتم – زمینه ۱۷:۴۱
بخش نهم – شور ۰۹:۱۲
بخش اول – مناجات با خدا ۱۵:۱۹
بخش دوم – قرائت دعای کمیل ۱۵:۲۱
بخش سوم – قرائت دعای کمیل ۱۵:۵۱
بخش چهارم – قرائت دعای کمیل ۲۰:۰۱
بخش پنجم – قرائت دعای کمیل ۱۰:۵۸
بخش ششم – روضه حضرت رقیه ۰۸:۲۳
بخش هفتم – سینه زنی ۰۹:۳۲
بخش اول – مناجات ۱۲:۴۳
بخش دوم – دعای ابوحمزه ۱۴:۳۷
بخش سوم – دعای ابوحمزه ۰۹:۵۴
بخش چهارم – دعای ابوحمزه ۱۶:۱۰
بخش پنجم – روضه امام رضا (ع) ۱۲:۰۳
بخش ششم – سینه زنی ۱۲:۴۳
حاج محمود کریمی شب ۱۷ (۱) ۱۱:۰۰
حاج محمود کریمی شب ۱۷ (۳) ۱۱:۰۰
حاج محمود کریمی شب ۱۷ (۴) ۱۱:۰۰
حاج محمود کریمی شب ۱۷ (۵) ۱۰:۰۹
حاج محمود کریمی شب ۱۷ (۶) ۱۱:۴۶
حاج محمود کریمی شب ۱۸ (۱) ۱۳:۰۷
حاج محمود کریمی شب ۱۸ (۱) ۱۳:۰۷
حاج محمود کریمی شب ۱۸ (۲) ۱۱:۲۵
حاج محمود کریمی شب ۱۸ (۳) ۱۱:۲۵
حاج محمود کریمی شب ۱۸ (۴) ۳:۳۵
حاج محمود کریمی شب ۱۹ (۱) ۱۵:۵۰
حاج محمود کریمی شب ۱۹ (۲) ۴:۲۶
حاج محمود کریمی شب ۱۹ (۴) ۴:۲۶
حاج محمود کریمی شب ۱۹ (۵) ۱۵:۵۰
حاج محمود کریمی شب ۲۰ (۱) ۱۶:۵۳
حاج محمود کریمی شب ۲۰ (۲) ۱۸:۲۲
حاج محمود کریمی شب ۲۰ (۳) ۲۶:۲۴
حاج محمود کریمی شب ۲۰ (۴) ۸:۰۹
حاج محمود کریمی شب ۲۰ (۵) ۱۰:۵۴
حاج محمود کریمی شب ۲۰ (۶) ۳:۴۹
حاج محمود کریمی شب ۲۰ (۷) ۱:۳۱
حاج محمود کریمی شب ۲۰ (۸) ۱۱:۰۰
حاج محمود کریمی شب ۲۱ (۱) ۱۹:۰۲
حاج محمود کریمی شب ۲۱ (۲) ۱۶:۱۷
حاج محمود کریمی شب ۲۱ (۳) ۱۲:۴۵
حاج محمود کریمی شب ۲۱ (۴) ۱۳:۰۲
حاج محمود کریمی شب ۲۱ (۵) ۱۹:۱۳
حاج محمود کریمی شب ۲۱ (۶) ۱۰:۰۳
حاج محمود کریمی شب ۲۱ (۷) ۱۰:۰۳
حاج محمود کریمی شب ۲۱ (۸) ۳:۰۸
حاج محمود کریمی ظهر ۲۱ (۱) ۱۳:۱۴
حاج محمود کریمی ظهر ۲۱ (۲) ۴:۴۴
حاج محمود کریمی ظهر ۲۱ (۳) ۱۴:۰۰
حاج محمود کریمی ظهر ۲۱ (۴) ۳:۲۶
حاج محمود کریمی ظهر ۲۱ (۵) ۲:۴۰
حاج محمود کریمی ظهر ۲۱ (۶) ۵:۱۳
حاج محمود کریمی ظهر ۲۱ (۷) ۴:۲۰
حاج محمود کریمی ظهر ۲۱ (۸) ۷:۰۶
حاج محمود کریمی ظهر ۲۱ (۹) ۳:۴۹
حاج محمود کریمی شام ۲۱ (۱) ۱۹:۵۵
حاج محمود کریمی شام ۲۱ (۲) ۱۰:۱۳
حاج محمود کریمی شام ۲۱ (۳) ۲:۲۵
حاج محمود کریمی شام ۲۱ (۴) ۵:۰۶
حاج محمود کریمی شام ۲۱ (۵) ۵:۰۶
حاج محمود کریمی شام ۲۱ (۶) ۹:۴۳
حاج محمود کریمی شب ۲۳ (۱) ۱۲:۰۱
حاج محمود کریمی شب ۲۳ (۲) ۱۰:۲۶
حاج محمود کریمی شب ۲۳ (۳) ۱۶:۰۴
حاج محمود کریمی شب ۲۳ (۴) ۱۵:۰۱
حاج محمود کریمی شب ۲۳ (۵) ۱۵:۰۰
حاج محمود کریمی شب ۲۳ (۶) ۱۳:۰۴
حاج محمود کریمی شب ۲۳ (۷) ۱۰:۳۸
حاج محمود کریمی شب ۲۳ (۸) ۹:۰۱
حاج محمود کریمی شب ۲۳ (۹) ۶:۰۵
شب سی ام : زهرا در پشت دره و ای آتش شعله وره ۹:۵۲
شب ۱۹:شرحه شرحه می خوانم شرح دوری ات یارا ۷:۵۱
شب ۱۹:مناجات با خدا ۸:۰۸
شب ۱۹:من بنده ی بیچاره ام خدا جان ۷:۴۹
شب ۱۹:روضه ومناجات ۷:۰۳
شب ۱۹:مناجات با خدا ۷:۵۲
شب ۱۹:مناجات با خدا ۸:۲۳
شب ۱۹:مناجات با خدا ۴:۴۰
شب ۱۹:مناجات با خدا ۸:۴۸
شب ۱۹:مناجات با خدا ۶:۱۶
شب ۱۹:مناجات با خدا ۶:۰۳
شب ۱۹:روضه ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام ۷:۲۶
شب ۱۹:روضه ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام ۳:۵۰
شب ۱۹:شب وصال مولاست این شب بی نهایت ۸:۲۰
شب ۱۹:دل من دل بی قراره ۷:۵۰
شب ۲۰:مناجات با خدا ۵:۴۸
شب ۲۰:گاهی به خودم می گم وقتی که اشک میبارم ۷:۲۲
شب ۲۰:کی میگه گریه نکن به والله گریه می کنم ۷:۴۴
شب ۲۰:مناجات با خدا ۹:۴۳
شب ۲۰:مناجات با خدا ۳:۲۲
شب ۲۰:ای سد روئین تن علی ای سیل بنیان کن علی ۶:۱۳
شب ۲۰:وای حیدر ، آسمون چشمات خونه ۷:۴۸
شب ۲۰:بغض سنگینی میون هر نفس پسراته ۴:۵۰
شب ۲۰:یا امیر المؤمنین ۳:۰۴
شب ۲۰:یا علی یا علی حیدر حیدر ۱:۵۸
شب ۲۰:به خدا بهشت من ایوون طلای حیدره ۳:۰۶
شب ۲۰:علی علی مولا حیدر علی مولا ۱۰:۲۲
شب ۲۱:مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه ۵:۰۵
شب ۲۱:مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه ۶:۵۸
شب ۲۱:مناجات با خدا ۵:۱۴
شب ۲۱:تو دعا می گه خدای مهربون ۶:۳۷
شب ۲۱:سهم شیرشو آورده پریشون و دل شکسته ۷:۰۶
شب ۲۱:ناد علیا مظهر العجائب ۵:۰۰
شب ۲۱:یتیم یتیم سفارش آخر پدره ۵:۲۹
شب ۲۱:رو بروی ایوون طلای تو ۵:۴۵
شب ۲۲:من که غیر در خونت آ خدا جا ندارم ۳:۲۴
شب ۲۲:از کوچیکیم یادمه سینه زن حسینتم ۸:۰۹
شب ۲۲:مناجات امام علی علیه السلام در مسجد کوفه ۴:۴۶
شب ۲۲:مناجات امام علی علیه السلام در مسجد کوفه ۴:۴۱
شب ۲۲:مناجات امام علی علیه السلام در مسجد کوفه ۳:۳۲
شب ۲۲:روضه عطش ۵:۴۲
شب ۲۲:شب بلند آسمونه دل ملائک پریشونه ۳:۴۳
شب ۲۲:خرابه ها در انتظارند یتیما امشب روزه دارن ۷:۲۹
شب ۲۲:من اول سفره دار هل اتایم ۵:۵۰
شب ۲۲:باز داغ سینه بی اندازه شد ۴:۵۸
شب ۲۲:کاش آن زمان برامدی از کوه تا به کوه ۹:۰۹
شب۲۳:مناجات با امام حسین علیه السلام ۲:۱۵
شب۲۳:تمام عمر خطا کردم و عطا کردی ۷:۵۸
شب۲۳:زیارت عاشورا ۷:۳۵
شب۲۳:زیارت عاشورا ۷:۲۹
شب۲۳:زیارت عاشورا ۹:۴۶
شب۲۳:زیارت عاشورا ۸:۴۴
شب۲۳:زیارت عاشورا ۸:۵۰
شب۲۳:زیارت عاشورا ۲:۰۴
شب۲۳:شب دلای بی تاب شب کرم ارباب ۱۰:۱۴
شب۲۳:چو دید تشنه لبهای خشک او دریاست ۹:۵۸
شب۲۳:الا العباس وا ویلا حسین تنهاست واویلا ۸:۳۵
شب ۱: مناجات با خدا ۶:۱۴
شب ۱:شکر لله که باز آیینه ی ذاتم داد ۱۱:۰۰
شب ۱: مناجات با خدا ۱۴:۰۸
شب ۱: مناجات با خدا ۱۴:۰۶
شب ۱: مناجات با خدا ۱۰:۱۲
شب ۱: روضه ی حضرت رقیه علیها السلام ۵:۵۲
شب ۲: ز عقده های دل من گره گشایی کن ۱۳:۴۳
شب ۲: مناجات با خدا ۱۴:۱۷
شب ۲: مناجات با خدا ۱۶:۱۳
شب ۳: ماه خدا آمده آماده نیستیم ۵:۰۹
شب ۳: مناجات با خدا ۱ ۱۲:۵۸
شب ۳: مناجات با خدا ۲ ۱۳:۵۳
شب ۳: مناجات با خدا ۳ ۱۳:۳۳
شب ۳: روضه ی حضرت رقیه علیهاالسلام ۲:۰۱
شب ۴: دعای کمیل ۱ ۱۴:۳۲
شب ۴: دعای کمیل ۲ ۱۳:۱۲
شب ۴: دعای کمیل ۴ ۱۳:۵۰
شب ۴: دعای کمیل ۳ ۱۲:۴۰
شب ۴: دعای کمیل ۵ ۱۴:۵۳
شب ۵: ار بسکه وقت را به بطالت گماشتم ۱۳:۵۴
مناجات با خدا ۱۲:۴۲
شب ۵: ترسم تو بیایی و من آن روز نباشم ۹:۱۴
مناجات ۷:۵۷
شب ۵ : تا عاشقان به نام نکویت شروع کنند ۲:۲۸
شب ۵: آسمون غم داره دیگه حسین نداره ۵:۲۸
شب ۵ : من گدای دوره گردم ۹:۰۸
شب۶: باید دری برای مناجات وا شود ۱۳:۱۵
شب ۶: مناجات با خدا ۱۲:۴۱
شب ۶: مناجات با خدا ۱۰:۴۲
شب ۶: روضه ی حضرت زاهرا علیها السلام ۵:۰۰
شب ۶ : تویی همه دار ندار من یا زهرا ۱۴:۱۶
شب ۱۹: مناجات با خدا ۱ ۱۰:۵۹
شب ۱۹: مناجات با خدا ۲ ۱۳:۱۲
شب ۱۹: مناجات با خدا ۳ ۱۲:۵۱
شب ۱۹: مناجات با خدا ۴ ۱۲:۱۹
شب ۱۹: مناجات با خدا ۵ ۱۲:۴۰
شب ۱۹: مناجات با خدا ۶ ۱۵:۰۹
شب ۱۹: روضه امیرالمومنین (ع) ۶:۴۸
شب ۱۹ : واویلا یا مولا ۱۰:۱۴
شب ۲۲: روضه و مناجات ۱۱:۳۲
شب ۲۲: از حرم تا قتلگه زینب صدا می زد حسین ۷:۵۵
شب ۲۲: مناجات امیر المومنین(ع) در مسجد کوفه ۱ ۹:۱۸
شب ۲۲: مناجات امیر المومنین(ع) در مسجد کوفه ۲ ۱۲:۰۹
شب ۲۲: چشم های به رنگ خونت را بر پرستارت کمی وا کن ۸:۱۴
شب ۲۲: بارخود بستم ۱۱:۳۳
شب ۲۲: یا ابا عبدالله ۸:۳۷
شب ۲۳: مناجات با امام زمان علیه السلام ۱۰:۱۴
شب ۲۳: لب تو چند تا ترک خورده ۹:۱۵
شب ۲۳: معجرم خاکی است ۸:۱۸
شب ۲۳: گوهری را که خدا قیمت آنرا داند و بس ۷:۴۹
شب ۲۳: روضه امام حسین علیه السلام ۱۵:۲۰
شب ۲۳: زیارت عاشورا ۱۴:۲۸
شب ۲۳: مناجات با خدا ۱۳:۱۴
شب ۲۳: ذوالجناح بگو چه شد بابا حسینم /نوحه ۱۰:۴۰
شب و دشت ستاره ۳:۲۶
شور ۱۰:۲۲
امید آخر من عباس ۱۲:۱۵
روضه حضرت عباس علیه السلام ۱۳:۲۵
روضه و مناجات ۳ ۲۶:۵۳
روضه و مناجات ۲ ۲۵:۵۰
روضه و مناجات ۱ ۲۳:۲۵
شور ۹:۰۲
دوباره پر شدم گریه های کودکی ام ۱۲:۵۸
شب بلند آسمون ، دل ملائک پریشون ۱۲:۰۱
روضه و مناجات ۱۴:۰۹
روضه و مناجات ۳ ۱۴:۴۳
روضه و مناجات ۲ ۱۳:۲۷
روضه و مناجات ۱ ۱۶:۱۵
شور ۱۳:۴۵
سکوت تلخ وقت دل بریدن ۱۵:۴۹
روضه حضرت علی علیه السلام ۱۶:۰۶
مراسم شب قدر و احیا ۱۹:۲۰
روضه و مناجات ۳ ۱۳:۵۰
روضه و مناجات ۲ ۲۰:۲۰
روضه و مناجات ۱ ۱۶:۴۹
روضه و مناجات ۴ ۱۵:۲۳
روضه و مناجات ۳ ۱۵:۴۱
روضه و مناجات ۲ ۲۲:۲۲
روضه و مناجات ۱ ۲۱:۳۸
واویلا علی علی علی علی ۲۳:۲۶
احیاء و روضه امیر المومنین علی علیه السلام ۲۴:۳۹
روضه و مناجات ۲۵:۳۶
یا امام رضا ۱۲:۴۶
روضه و مناجات ۳ ۱۳:۰۶
روضه و مناجات ۲ ۱۹:۳۵
روضه و مناجات ۱ ۱۵:۲۳
به حیرتم ز چه عالم ز هم نمی پاشد ۱۵:۲۵
روضه و مناجات ۳ ۲۲:۳۸
روضه و مناجات ۲ ۲۲:۰۴
روضه و مناجات ۱ ۱۰:۱۱
شور (حسین) ۸:۴۶
تو ضریح نگاه آبی ۹:۲۸
ای وای آقام ای وای ۱۳:۰۹
مراسم احیاء ۱۳:۳۹
زیارت عاشورا ۵ ۱۱:۱۹
زیارت عاشورا ۴ ۱۲:۱۷
زیارت عاشورا ۳ ۱۲:۰۸
زیارت عاشورا ۲ ۱۳:۳۲
زیارت عاشورا ۱ ۱۳:۲۷
اگه منو رها کنی ۱۱:۵۱
توی دل تاریکی ۱۰:۴۶
عمه سادات بی قراره ۱۴:۲۰
غمم را داغ بی اندازه کرده ۱۰:۳۸
روضه و مناجات با خدا ۲ ۱۳:۲۴
مناجات با خدا ۱ ۱۲:۲۰
نفس آروم آروم ۸:۱۸
اسدالله علی علی ۱۲:۵۳
آسمون دلم تیره و تاره ۷:۵۶
روضه حضرت علی علیه السلام ۲ ۱۰:۴۷
روضه حضرت علی علیه السلام ۱ ۱۲:۳۱
بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا ۱۲:۰۶
روضه حضرت زهرا علیها السلام و مراسم قرآن به سر ۱۴:۰۷
روضه حضرت رقیه علیها السلام ۱۲:۵۶
مناجات با خدا ۳ ۱۲:۲۱
مناجات با خدا ۲ ۱۳:۲۸
روضه و مناجات ۱ ۱۳:۰۳
سری به نیزه بلند است ۸:۰۴
آسمون دلم تیره و تاره ۸:۲۰
در بستر زهرا با سری پر خون ۱۳:۴۷
نفس آروم آرومه ۱۰:۵۱
با دو شیشه گلاب چشمانم ۵:۱۴
در دلم آتشی از داغ تو برپا شده است ۱۴:۳۳
روضه و مناجات ۱۴:۴۱
ای اهل زمین ، اهل آسمون ۹:۰۳
یاعلی و یاعلی و یاعلی ۹:۴۳
روضه حضرت علی علیه السلام ۳ ۱۴:۲۱
روضه حضرت علی علیه السلام ۲ ۱۵:۵۶
روضه حضرت علی علیه السلام ۱ ۱۲:۱۶
مناجات با خدا ۴ ۱۴:۲۱
مناجات با خدا ۳ ۱۶:۱۷
مناجات با خدا ۲ ۱۲:۴۱
مناجات با خدا ۱ ۱۱:۴۶
صدای گریه بلنده ۹:۵۳
تو دین و دنیای منی ۱۰:۱۷
مناجات با خدا ۴ و روضه حضرت رقیه علیها السلام ۵:۵۴
مناجات با خدا ۳ ۱۶:۰۱
مناجات با خدا ۲ و روضه امام حسین علیه السلام ۱۴:۰۱
مناجات با خدا ۱ ۱۳:۲۲
الدخیلک یا باب الحوائج ۱۳:۴۹
روضه حضرت علی اصغر علیه السلام ۱۰:۱۹
دعای ابو حمزه ۴ ۶:۱۲
دعای ابو حمزه ۳ ۱۳:۲۳
دعای ابو حمزه ۲ ۱۴:۴۷
دعای ابو حمزه ۱ ۱۳:۳۰
مناجات با خدا ۵ ۷:۳۹
مناجات با خدا ۴ ۱۱:۳۹
خوشا آن غریبی که یارش تو باشی ۱۸:۲۳
مناجات با خدا ۳ ۱۱:۴۲
مناجات با خدا ۲ ۱۳:۵۵
مناجات با خدا ۱ ۱۳:۴۳
روضه و مناجات ۲ ۱۰:۲۰
روضه و مناجات ۱ ۸:۲۵
علی نور بصرم (روضه حضرت علی اکبر علیه السلام) ۶:۰۵
روضه و مناجات ۵:۲۰
دعای کمیل ۶ ۶:۳۵
دعای کمیل ۵ ۱۳:۲۰
دعای کمیل ۴ ۱۴:۲۶
دعای کمیل ۳ ۱۱:۰۵
دعای کمیل ۲ ۱۰:۰۰
دعای کمیل ۱ ۱۰:۱۵

مطالب مشابه

16167 بازدید ۵ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. مسعود گفت:

  ممنون عالی بود دعاتون میکنم

  [پاسخ]

 2. سلام گفت:

  سلام
  واقعا خسته نباشید
  احسنت
  فقط یک درخواست داشتم،نمیشه همه ی فایل هارو یکجا بزارید برا دانلود؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۶:

  سلام از این روش استفاده کن
  http://rasekhoon.net/forum/thread/787375/page1

  [پاسخ]

 3. علیرضا گفت:

  سلام خسته نباشید عالیه التماس دعا
  تو گوشی من انلاین پخش میشه ولی وقتی دانلود میکنم پخش نمیشه لطفا راهنمای کنید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ تیر ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۱۵:۲۲:

  سلام دلیلش رو نمیدونم والا ولی در حالت عادی باید پخش بشه

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت