دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/Naehi11.jpg

ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره بقره ۰۲:۰۰:۴۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره آل عمران ۰۱:۰۸:۱۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نساء ۰۱:۱۳:۰۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مائده ۰۰:۵۳:۱۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انعام ۰۰:۵۵:۳۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره اعراف ۰۱:۰۲:۲۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انفال ۰۰:۲۴:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره توبه ۰۰:۴۷:۵۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره یونس ۰۰:۳۶:۳۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره هود ۰۰:۳۴:۴۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره یوسف ۰۰:۳۲:۰۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره رعد ۰۰:۱۴:۴۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۴۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حجر ۰۰:۱۱:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نحل ۰۰:۳۲:۵۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره اسراء ۰۰:۲۸:۲۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره کهف ۰۰:۲۷:۴۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مریم ۰۰:۱۷:۲۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره طه ۰۰:۲۲:۴۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انبیاء ۰۰:۲۲:۰۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حجّ ۰۰:۲۳:۰۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مومنون ۰۰:۱۹:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نور ۰۰:۲۴:۰۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فرقان ۰۰:۱۵:۲۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره شعراء ۰۰:۲۳:۰۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نمل ۰۰:۲۰:۴۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قصص ۰۰:۲۴:۰۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۳۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره روم ۰۰:۱۴:۵۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره لقمان ۰۰:۰۹:۰۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره سجده ۰۰:۰۶:۴۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره احزاب ۰۰:۲۳:۵۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره سبأ ۰۰:۱۵:۲۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فاطر ۰۰:۱۳:۲۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره یس ۰۰:۱۲:۴۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره صافات ۰۰:۱۶:۳۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ص ۰۰:۱۲:۵۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره زمر ۰۰:۱۹:۳۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره غافر ۰۰:۲۰:۲۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۴۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره شوری ۰۰:۱۴:۵۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره زخرف ۰۰:۱۵:۴۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره دخان ۰۰:۰۶:۵۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۰۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره احقاف ۰۰:۱۲:۰۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۱۰:۱۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فتح ۰۰:۱۰:۴۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حجرات ۰۰:۰۶:۵۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ق ۰۰:۰۶:۵۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۴۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره طور ۰۰:۰۵:۵۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نجم ۰۰:۰۶:۳۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قمر ۰۰:۰۶:۲۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۰۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره واقعه ۰۰:۰۸:۰۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حدید ۰۰:۱۰:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مجادله ۰۰:۰۸:۵۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حشر ۰۰:۰۸:۲۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۵۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره صفّ ۰۰:۰۳:۵۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره جمعه ۰۰:۰۲:۵۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره طلاق ۰۰:۰۵:۱۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره تحریم ۰۰:۰۴:۵۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ملک ۰۰:۰۵:۵۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قلم ۰۰:۰۵:۴۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره حاقه ۰۰:۰۵:۰۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره معارج ۰۰:۰۴:۱۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نوح ۰۰:۰۴:۰۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره جنّ ۰۰:۰۵:۰۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۴۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۵۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قیامه ۰۰:۰۲:۵۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انسان ۰۰:۰۴:۵۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۵۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نباء ۰۰:۰۳:۴۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انفطار ۰۰:۰۱:۲۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۱۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۵۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره بروج ۰۰:۰۱:۵۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فجر ۰۰:۰۲:۲۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۹
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره تین ۰۰:۰۰:۳۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره علق ۰۰:۰۱:۱۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قدر ۰۰:۰۱:۳۰
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۵
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۸
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۲
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۷
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۶
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
ترتیل ولید النائحی (قالون عن نافع من طریق أبی نشیط) / سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۷

مطالب مشابه

1313 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت