هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

hakim ferdosi 654 دانلود کتاب صوتی شاهنامه  فردوسی

شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان، مهم‌ترین نامه? اندیشه? سیاسی ایران‌شهری در دوره? اسلامی، شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسه? ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است، چنان که ضیاءالدین ابن اثیر آن را قرآن ایرانیان خوانده‌است. شاهنامه اثری است منظوم در حدود پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن فعل (فعول)). سرایش آن حدود سی‌سال به طول انجامید.این کتاب صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید.

 

 

دانلود یکجا

 

آغاز کتاب‏ ۲:۲۰
گفتار اندر ستایش خرد ۲:۵۳
گفتار اندر آفرینش گیهان‏ ۳:۳۸
گفتار اندر آفرینش مردم‏ ۲:۰۶
گفتار اندر آفرینش آفتاب‏ ۰۰:۴۶
در آفرینش ماه‏ ۱:۰۵
گفتار اندر ستایش پیامبر ۳:۴۵
گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه‏ ۲:۳۲
داستان دقیقى سخن سراى‏ ۱:۳۴
گفتار اندر بنیاد نهادن این نامه‏ ۱:۵۸
در داستان ابو منصور بن محمد ۲:۱۴
اندر ستایش سلطان محمود ۶:۴۰
کیومرث ۴:۰۰
کشته شدن سیامک بر دست دیو ۲:۵۵
رفتن هوشنگ و گیومرت به جنگ دیو سیاه‏ ۲:۴۵
هوشنگ ۱:۲۵
بنیاد نهادن جشن سده‏ ۲:۳۲
آبادانى و آرامش شهرها هنگام پادشاهى هوشنگ‏ ۲:۳۱
طهمورث ۷:۳۳
جمشید ۱۲:۲۱
داستان ضحاک با پدرش ۷:۵۶
خوالیگرى کردن ابلیس ۶:۲۰
تباه شدن روزگار جمشید ۴:۰۱
ضحاک ۱:۴۸
درمان کردن ضحاک ۴:۳۸
اندر خواب دیدن ضحاک فریدون را ۹:۲۶
اندر زادن فریدون‏ ۴:۰۵
سیر نشدن ضحاک از جستجو ۲:۳۱
پرسیدن فریدون نژاد خود را از مادر ۵:۰۲ز
داستان ضحاک با کاوه آهنگر ۱۳:۳۰
رفتن فریدون به جنگ ضحاک ۱:۲۸
پیروزى فریدون بر ضحاک و دست یافتن بر گنجهاى آن ۴:۱۵
دیدن فریدون دختران جمشید را ۶:۵۴
داستان فریدون با کارگزار ضحاک ۷:۱۷
بند کردن فریدون ضحاک را ۹:۴۶
فریدون ۶:۵۱
فرستادن فریدون جندل را به یمن ۹:۲۲
پاسخ دادن شاه یمن جندل را ۴:۴۵
رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن‏ ۳:۴۳
بخش کردن فریدون جهان را بر پسران‏ ۱:۵۲
رشک بردن سلم بر ایرج‏ ۴:۳۸
پیغام سلم و تور به نزدیک فریدون‏ ۶:۰۴
پاسخ دادن فریدون پسران را ۴:۵۳
رفتن ایرج بسوى پدر ۵:۳۰
رفتن ایرج به نزد برادران‏ ۲:۴۰
شکیبایى ایرج و برترى عقلش‏ ۲:۵۷
کشته شدن ایرج بر دست برادران‏ ۶:۳۳
آگاهى یافتن فریدون از کشته شدن ایرج‏ ۷:۰۸
گفتار اندر زادن دختر ایرج ۱:۳۲
زادن منوچهر از مادرش‏ ۳:۵۸
آگاهى شدن سلم و تور از منوچهر ۴:۳۶
پیام فرستادن پسران نزد فریدون‏ ۳:۱۲
پاسخ دادن فریدون پسران را ۹:۴۰
فرستادن فریدون منوچهر را به جنگ تور و سلم‏ ۸:۰۶
تاخت کردن منوچهر بر سپاه تور ۲:۲۷
مردانگى منوچهر و سپاه او در جنگ با تور ۲:۳۲
کشته شدن تور بر دست منوچهر ۳:۱۳
پیروز نامه منوچهر نزد فریدون‏ ۳:۱۰
گرفتن قارن دژ الانان را ۶:۱۱
گریختن سلم و کشته شدن او به دست منوچهر ۵:۲۸
فرستادن سر سلم را به نزد فریدون‏ ۳:۱۷
گفتار اندر مردن فریدون‏ ۱:۴۷
منوچهر ۶:۱۸
گفتار اندر زادن زال‏ ۷:۵۹
خواب دیدن سام از چگونگى کار پسر ۹:۲۶
آگه شدن منوچهر از کار سام و زال زر ۶:۱۷
بازگشتن زال به زابلستان‏ ۴:۴۹
پادشاهى دادن سام زال را ۶:۰۶
آمدن زال به نزد مهراب کابلى‏ ۸:۵۱
پرسیدن همسر مهراب از دستان ویژگیهاى او را ۳:۳۶
راى زدن رودابه با کنیزکان‏ ۵:۴۹
رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زر ۱۱:۲۰
بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه ۴:۵۷
رفتن زال به نزد رودابه‏ ۷:۲۰
راى زدن زال با موبدان در کار رودابه‏ ۷:۵۱
نامه نوشتن زال نزدیک سام نمودن چگونگى کار ۷:۳۳
راى زدن سام با موبدان بر کار زال‏ ۴:۱۹
آگاهى یافتن سیندخت از کار رودابه‏ ۸:۲۰
آگاهى شدن مهراب از کار دخترش‏ ۱۰:۰۲
آگاه شدن منوچهر از کار زال و رودابه‏ ۵:۰۰
آمدن سام به نزد منوچهر ۶:۰۶
رفتن سام به جنگ مهراب‏ ۷:۰۷
رفتن زال به رسولى نزد منوچهر ۱۰:۱۳
خشم گرفتن مهراب بر سیندخت ۵:۰۲
دلخوشى دادن سام سیندخت را ۱۲:۲۵
آمدن زال با نامه سام نزد منوچهر ۳:۰۰
گفتارى در بخت زال در نزد ستاره‏شناسان‏ ۱:۴۸
پژوهش کردن موبدان از زال‏ ۳:۴۹
پاسخ دادن زال موبدان را ۴:۳۶
هنر نمودن زال در پیش منوچهر ۵:۳۶
پاسخ نامه سام از منوچهر ۶:۱۲
رسیدن زال به نزدیک سام‏ ۲:۵۱
رسیدن سام و دستان به کابل‏ ۷:۰۵
گفتار اندر زادن رستم‏ ۵:۴۲
نامگذارى رستم ۶:۲۶
آمدن سام به دیدن رستم‏ ۸:۵۰
اندرز کردن منوچهر پسرش را ۵:۴۱
پادشاهى نوذر ۸:۴۳
آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچهر ۶:۳۶
آمدن افراسیاب به ایران زمین‏ ۴:۱۵
رزم بارمان و قباد و کشته شدن قباد ۱۰:۱۸
رزم افراسیاب با نوذر دیگر بار ۵:۰۹
جنگ نوذر با افراسیاب سدیگر بار ۶:۵۹
گرفتار شدن نوذر به دست افراسیاب‏ ۳:۱۲
کشته یافتن ویسه پسر خود را ۳:۱۳
تاخته کردن شماساس و خزروان به زابلستان‏ ۳:۴۰
رسیدن زال به یارى مهراب‏ ۵:۳۵
کشته شدن نوذر به دست افراسیاب‏ ۴:۴۳
آگاهى یافتن زال از مرگ نوذر ۱۰:۲۰
کشته شدن اغریرث به دست برادر ۲:۵۸
پادشاهى زو زوطهماسپ‏ ۶:۱۵
پادشاهى گرشاسپ‏ ۶:۴۹
گرفتن رستم رخش را ۵:۰۶
لشکر کشیدن زال سوى افراسیاب‏ ۲:۲۲
آوردن رستم کى‏قباد را از کوه البرز ۱:۰۳
راى زدن رستم با کى‏قباد ۱۱:۱۳
کى‏قباد ۳:۲۲
جنگ رستم با افراسیاب‏ ۵:۰۷
آمدن افراسیاب به نزدیک پدر خود ۶:۱۶
آشتى خواستن پشنگ از کى‏قباد ۷:۴۷
آمدن کى‏قباد به استخر پارس‏ ۴:۰۱
کى کاوس‏ ۴:۴۹
رفتن کى‏کاوس به مازندران‏ ۸:۱۴
پند دادن زال کاوس را ۷:۲۶
پند دادن زال کاوس را ۷:۲۶
رفتن کاوس به مازندران‏ ۹:۴۰
پیغام کاوس به زال و رستم‏ ۷:۱۷
رزم کردن رستم با سه شاه و رها شدن کاوس از بند ۴:۵۰
پیغام فرستادن کاوس به نزدیک قیصر روم و افراسیاب‏ ۷:۰۵
آراستن کاوس گیتى را ۲:۴۷
گمراه کردن اهریمن کاوس را و به آسمان رفتن کاوس‏ ۶:۱۴
باز آوردن رستم کاوس را ۵:۱۶
رفتن پادشاه مازندران به جنگ کى‏کاوس‏ ۰۰:۴۲
جنگ کاوس با شاه مازندران‏ ۱۶:۰۳
باز آمدن کاوس به ایران زمین و گسی کردن رستم را ۵:۳۰
رزم کاوس با شاه هاماوران‏ ۹:۴۴
به زن خواستن کاوس سودابه دختر شاه هاماوران را ۶:۴۵
گرفتن شاه هاماوران کاوس را ۷:۲۲
تاخته کردن افراسیاب بر ایران زمین‏ ۳:۱۰
پیام فرستادن رستم به نزد شاه هاماوران‏ ۶:۴۴
رزم کردن رستم با سه شاه و رها شدن کاوس از بند ۴:۵۰
پیغام فرستادن کاوس به نزدیک قیصر روم و افراسیاب‏ ۷:۰۵
آراستن کاوس گیتى را ۲:۴۷
گمراه کردن اهریمن کاوس را و به آسمان رفتن کاوس‏ ۶:۱۴
باز آوردن رستم کاوس را ۵:۱۶
داستان جنگ هفت گردان‏ ۱۰:۰۹
رزم رستم با تورانیان‏ ۳:۵۷
رزم الکوس ۴:۳۱
گریختن افراسیاب از رزمگاه‏ ۲:۴۳
سهراب‏ ۲:۱۸
آمدن رستم به نخجیرگاه‏ ۳:۰۷
آمدن رستم به شهر سمنگان‏ ۳:۰۲
آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان به نزد رستم‏ ۶:۴۱
زادن سهراب از مادرش تهمینه‏ ۳:۵۲
فرستادن افراسیاب بارمان و هومان را به نزدیک سهراب‏ ۳:۳۴
رسیدن سهراب به دژ سپید ۳:۱۰
رزم سهراب با گردآفرید ۹:۴۵
نامه گژدهم به نزدیک کاوس‏ ۳:۲۶
گرفتن سهراب دژ سپید را ۲:۱۰
نامه کاوس به رستم و خواندن او از زابلستان‏ ۶:۴۰
خشم گرفتن کاوس بر رستم‏ ۱۰:۱۳
لشکر کشیدن کاوس با رستم‏ ۳:۰۶
کشتن رستم ژنده‏رزم را ۵:۵۸
پرسیدن سهراب نام سرداران ایران را از هجیر ۱۴:۰۵
تاختن سهراب بر سپاه کاوس‏ ۷:۰۱
رزم رستم با سهراب‏ ۷:۰۵
بازگشتن رستم و سهراب به لشگرگاه‏ ۸:۳۱
افگندن سهراب رستم را ۹:۲۲
کشته شدن سهراب به دست رستم‏ ۱۰:۱۲
نوشدارو خواستن رستم از کاوس‏ ۱:۵۹
زارى کردن رستم بر سهراب‏ ۷:۲۳
بازگشتن رستم به زابلستان‏ ۴:۰۰
داستان سیاوش‏ ۲:۳۳
داستان مادر سیاوش‏ ۵:۵۲
زادن سیاوش از مادر ۴:۳۸
باز آمدن سیاوش از زابلستان‏ ۴:۲۶
دلدادگى سودابه بر سیاوش‏ ۴:۲۶
آمدن سیاوش به نزد سودابه‏ ۹:۰۷
آمدن سیاوش دو دیگر بار به شبستان‏ ۸:۳۶
رفتن سیاوش سدیگر بار در شبستان‏ ۲:۱۸
فریب دادن سودابه کاوس را ۶:۲۰
چاره ساختن سودابه و زن جادو ۳:۲۳
پرسیدن کاوس کار بچگان را ۷:۳۰
گذشتن سیاوش بر آتش‏ ۷:۰۲
بخشش جان سودابه خواستن سیاوش از پدر ۴:۴۵
آگاهى یافتن کاوس از آمدن افراسیاب‏ ۵:۱۰
لشگر کشیدن سیاوش‏ ۶:۰۷
نامه سیاوش به کاوس‏ ۱:۳۹
پاسخ نامه سیاوش از کى‏کاوس‏ ۴:۲۲
خواب دیدن افراسیاب و ترسیدن‏ ۳:۵۸
پرسیدن افرسیاب موبدان را از خواب‏ ۴:۰۵
۱۹۷- Ferdosi- Shahnameh 0220-5.mp3 ۵:۰۵
آمدن گرسیوز نزد سیاوش‏ ۴:۰۸
پیمان کردن سیاوش به افراسیاب‏ ۴:۱۸
فرستادن سیاوش رستم را به نزد کاوس‏ ۳:۵۹
پیغام دادن رستم کاوس را ۴:۵۱
فرستادن کاوس رستم را به سیستان‏ ۱:۵۰
پاسخ نامه سیاوش از کاوس‏ ۵:۴۰
سگالش سیاوش با بهرام و زنگه‏ ۹:۳۵
رفتن زنگه پیش افراسیاب‏ ۶:۱۱
نامه افراسیاب به سیاوش‏ ۴:۳۰
سپاه سپردن سیاوش به بهرام‏ ۳:۳۱
یادآورى راه سیاوش به ترکستان‏ ۸:۲۳
دیدن سیاوش افراسیاب را ۵:۰۰
هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب‏ ۱۰:۱۷
رفتن افراسیاب و سیاوش به شکار ۲:۲۸
به زن دادن پیران دختر خود را به سیاوش‏ ۵:۰۷
سخن گفتن پیران با سیاوش از فرنگیس‏ ۳:۲۶
سخن گفتن پیران با افراسیاب‏ ۵:۱۹
پیوگانى فرنگیس با سیاوش‏ ۴:۱۰
کشورى دادن افراسیاب سیاوش را ۶:۴۵
سخن گفتن سیاوش با پیران از بودنیها ۳:۳۱
ساختن سیاوش شهر گنگ‏دژ ۱۱:۰۷
یا ارحم رحماء ۰۰:۵۰
فرستادن افراسیاب پیران را در کشورها ۱:۱۱
بنا کردن سیاوش سیاوشگرد را ۳:۰۶
آمدن پیران به سیاوشگرد ۶:۳۳
فرستادن افراسیاب گرسیوز را نزد سیاوش‏ ۵:۵۰
گفتار اندر گوى زدن سیاوش‏ ۹:۳۹
بازگشتن گرسیوز و بدگوى کردن پیش افراسیاب‏ ۱۱:۴۱
باز آمدن گرسیوز به نزد سیاوش‏ ۱۴:۰۳
نامه سیاوش به افراسیاب‏ ۳:۲۵
آمدن افراسیاب به جنگ سیاوش‏ ۲:۴۱
خواب دیدن سیاوش‏ ۳:۲۹
اندرز کردن سیاوش فرنگیس را ۴:۵۱
گرفتار شدن سیاوش به دست افراسیاب‏ ۱۰:۴۶
زارى کردن فرنگیس پیش افراسیاب‏ ۳:۵۵
کشته شدن سیاوش به دست گروى‏ ۳:۱۵
غمگین شدن فرنگیس بر سیاوش بعد از کشته شدنش‏ ۵:۵۴
رهانیدن پیران فرنگیس را ۵:۰۱
اندر زادن کى‏خسرو ۶:۲۹
سپردن پیران کى‏خسرو را به شبانان‏ ۴:۰۸
آوردن پیران کى‏خسرو را پیش افراسیاب‏ ۵:۵۰
بازگشتن کى‏خسرو به سیاوشگرد ۲:۵۵
رفتن کى‏خسرو به ایران زمین‏ ۲:۲۰
آگاه شدن کاوس از کار سیاوش‏ ۱:۴۹
رسیدن رستم به نزد کاوس‏ ۳:۰۵
کشتن رستم سودابه را و سپاه کشیدن‏ ۴:۲۷
کشتن فرامرز ورزاد را ۴:۴۷
لشگر کشیدن سرخه به جنگ رستم‏ ۸:۴۹
لشگر کشیدن افراسیاب به کین پسر ۴:۱۸
کشته شدن پیلسم به دست رستم‏ ۸:۱۰
گریختن افراسیاب از رستم‏ ۵:۰۷
فرستادن افراسیاب خسرو را به ختن‏ ۱:۴۷
پادشاهى رستم در توران زمین هفت سال بود ۴:۲۰
رفتن زواره به لشگرگاه سیاوش‏ ۲:۳۶
ویران کردن رستم توران زمین را ۳:۱۵
باز رفتن رستم به ایران زمین‏ ۲:۵۹
دیدن گودرز کى‏خسرو را به خواب‏ ۴:۴۶
رفتن گیو به توران به جستن کى‏خسرو ۲:۰۵
پنهان کردن گیو و آشکار نساختن نیاکان خود ۵:۴۱
یافتن گیو کى‏خسرو را ۸:۰۶
رفتن گیو و کى‏خسرو به سیاوشگرد ۳:۰۰
گرفتن کى‏خسرو بهزاد را ۵:۴۷
رفتن فرنگیس با کى‏خسرو و گیو به ایران‏ ۲:۲۰
گریختن کلباد و نستهین از بر گیو ۴:۴۹
آمدن پیران از پى کى‏خسرو ۳:۴۸
جنگ پیران با گیو ۲:۰۱
گرفتار شدن پیران در دست گیو ۴:۰۲
رها کردن فرنگیس پیران را از گیو ۲:۴۸
یافتن افراسیاب پیران را به راه‏ ۵:۳۷
گفتگوى گیو با باژبان‏ ۲:۵۷
گذشتن کى‏خسرو از جیحون‏ ۶:۰۰
رفتن کى‏خسرو به ایران‏ ۴:۵۹
رسیدن کى‏خسرو نزد کاوس‏ ۳:۰۸
سرکشى کردن توس از کى‏خسرو ۳:۴۰
خشم کردن گودرز با توس‏ ۲:۰۲
رفتن گودرز و توس پیش کاوس از بهر پادشاهى‏ ۵:۰۰
رفتن توس و فریبرز به دژ بهمن و باز آمدن کام نایافته‏ ۲:۵۴
رفتن کى‏خسرو به دژ بهمن و گرفتن آن را ۶:۵۵
باز آمدن کى‏خسرو به پیروزى‏ ۲:۵۶
بر تخت شاهى نشانیدن کاوس خسرو را ۱:۵۸
کى‏خسرو ۲:۰۵
آفرین کردن مهتران، کى‏خسرو را ۵:۵۴
گردیدن کى‏خسرو گرد پادشاهى‏ ۲:۳۰
پیمان گشتن کى‏خسرو با کاوس از کین افراسیاب‏ ۷:۵۸
شمردن کى‏خسرو، پهلوانان را ۳:۴۳
گنجها بخشیدن خسرو، پهلوانان را ۹:۱۳
فرستادن کى‏خسرو رستم را به زمین هند ۳:۳۴
آراستن کى‏خسرو، سپاه خود را ۱۳:۰۴
گفتار اندر داستان فرود سیاوش‏ ۱:۱۸
گفتار اندر رفتن توس به ترکستان‏ ۸:۱۸
آگاهى یافتن فرود از آمدن توس‏ ۵:۴۹
رفتن فرود و تخواره به دیدن سپاه‏ ۵:۵۰
آمدن بهرام به نزد فرود به کوه‏ ۹:۱۸
باز آمدن بهرام نزد توس‏ ۳:۳۰
کشته شدن ریونیز بر دست فرود ۲:۴۲
کشته شدن زراسپ از دست فرود ۱:۵۵
جنگ توس با فرود ۵:۴۹
رزم گیو با فرود ۷:۳۹
جنگ بیژن با فرود ۳:۵۳
کشته شدن فرود ۷:۱۲
کشتن جریره خود را ۱۲:۱۵
تنگ شدن ایرانیان از برف‏ ۵:۱۰
گرفتن بهرام کبوده را ۳:۰۲
گرفتن بهرام کبوده را ۳:۰۲
رزم ایرانیان با تژاو ۸:۲۱
آگاه شدن افراسیاب از توس و سپاه او ۳:۴۸
شبیخون کردن پیران بر ایرانیان‏ ۷:۴۲
باز خواندن کى‏خسرو توس را ۸:۳۲
درنگ خواستن فریبرز از پیران در جنگ‏ ۴:۱۰
شکسته شدن ایرانیان به جنگ ترکان‏ ۱۴:۵۴
بازگشتن بهرام به جستن تازیانه به رزمگاه‏ ۷:۱۱
کشته شدن بهرام بر دست تژاو ۷:۰۹
کشتن گیو، تژاو را به کین بهرام‏ ۸:۱۶
بازگشتن ایرانیان به نزد خسرو ۵:۴۳
داستان کاموس کشانى‏ ۲:۲۱
خوار کردن خسرو توس را ۴:۴۶
آمرزش کردن خسرو ایرانیان را ۳:۱۵
فرستادن خسرو توس را به توران‏ ۴:۳۱
پیغام پیران به لشکر ایران‏ ۳:۰۴
سپاه فرستادن افراسیاب به نزدیک پیران‏ ۳:۴۴
کشتن توس ارژنگ را ۲:۳۰
جنگ هومان با توس‏ ۱۲:۳۶
دو دیگر جنگ ایرانیان و تورانیان‏ ۸:۲۰
جادوى کردن تورانیان بر سپاه ایران‏ ۹:۴۲
رفتن ایرانیان به کوه هماون ۴:۳۳
گرد کردن توران سپاه، کوه هماون را ۹:۴۶
آمدن پیران از پى ایرانیان به کوه هماون ۳:۵۳
شبیخون کردن ایرانیان ۱۰:۰۴
آگاهى یافتن کى‏خسرو از کار سپاه ۸:۲۸
دیدن توس، سیاوش را به خواب ۵:۲۵
فرستادن افراسیاب، خاقان و کاموس را به یارى پیران ۷:۲۷
آمدن خاقان چین به هماون ۲:۵۷
سگالش ایرانیان از کار خود ۲:۵۰
آگاهى یافتن گودرز از آمدن رستم ۱۰:۰۰
رفتن خاقان چین به دیدن سپاه ایران ۶:۴۰
رسیدن فریبرز به کوه هماون ۴:۰۲
سگالش پیران با خاقان چین ۸:۴۰
رزم کردن گیو و توس با کاموس ۶:۱۳
رزم کردن گیو و توس با کاموس ۶:۱۳
رسیدن رستم نزدیک ایرانیان ۷:۱۹
سپاه آراستن تورانیان و ایرانیان ۱۲:۴۵
رزم رستم با اشکبوس ۸:۴۳
پرسیدن پیران از آمدن رستم ۶:۴۳
سپاه آراستن تورانیان و ایرانیان ۵:۰۳
کشته شدن الوا به دست کاموس ۳:۵۴
کشته شدن کاموس به دست رستم ۴:۵۰
داستان خاقان چین ۴:۳۳
رزم چنگش با رستم ۵:۱۴
فرستادن خاقان هومان را نزد رستم ۸:۴۸
سگالش پیران با هومان و خاقان ۵:۱۴
آمدن پیران نزد رستم ۹:۵۲
سگالش تورانیان از جنگ ایرانیان ۱۱:۲۰
سخن گفتن رستم با سپاه خویش ۱۰:۵۰
سپاه آراستن ایرانیان و تورانیان ۴:۰۰
سرزنش کردن رستم با پیران ۶:۰۹
آغاز رزم‏ ۳:۵۶
رزم شنگل با رستم و گریختن شنگل‏ ۵:۳۳
رزم رستم با ساوه‏ ۴:۰۵
کشتن رستم گهارگهانى را ۷:۱۰
گرفتار شدن خاقان ۸:۰۷
شکسته شدن سپاه تورانیان ۳:۰۲
خواسته بخش کردن رستم ۱۴:۳۲
نامه نوشتن رستم به کى‏خسرو ۵:۵۶
پاسخ نامه رستم از کى‏خسرو ۵:۵۰
آگاهى یافتن افراسیاب از کار سپاه ۴:۴۰
جنگ رستم با کافور مردم‏خوار ۱۴:۰۰
آگاهى یافتن افراسیاب از آمدن رستم ۱۲:۵۴
نامه افراسیاب به پولادوند ۶:۲۷
رزم پولادوند با گیو و توس‏ ۴:۱۶
رزم رستم با پولادوند ۵:۲۸
کشتى گرفتن رستم و پولادوند ۶:۲۶
گریختن افراسیاب از رستم ۴:۳۶
بازگشتن رستم به درگاه شاه ۶:۰۰
بازگشتن رستم به سیستان‏ ۲:۰۵
جنگ رستم با اکوان دیو ۳:۱۴
خواستن خسرو رستم را براى جنگ اکوان دیو ۲:۰۶
جستن رستم، دیو را ۳:۳۵
افگندن اکوان دیو، رستم را به دریا ۶:۲۹
آمدن افراسیاب به دیدار اسپان خویش و کشتن رستم اکوان دیو را ۵:۳۹
بازگشتن رستم به ایران زمین ۱:۱۲
داستان بیژن و منیژه ۵:۴۵
دادخواهى ارمانیان از خسرو ۹:۴۱
رفتن بیژن به جنگ گرازان‏ ۴:۰۵
فریب دادن گرگین، بیژن را ۵:۲۰
رفتن بیژن به دیدن منیژه دختر افراسیاب‏ ۶:۲۲
آمدن بیژن به سراپرده منیژه‏ ۱:۵۷
بردن منیژه بیژن را به کاخ خود ۵:۲۹
بردن گرسیوز بیژن را پیش افراسیاب‏ ۱۱:۰۶
جان بیژن خواستن پیران از افراسیاب‏ ۷:۴۶
به زندان افگندن افراسیاب بیژن را ۳:۵۴
باز رفتن گرگین به ایران زمین و دروغ گفتن در کار بیژن‏ ۱۱:۵۲
آوردن گیو گرگین را به نزد خسرو ۸:۲۲
دیدن کى‏خسرو بیژن را در جام گیتى‏نماى‏ ۴:۱۲
نامه نوشتن خسرو به رستم‏ ۳:۵۰
بردن گیو نامه کى‏خسرو به نزد رستم‏ ۷:۲۵
بزم ساختن رستم از بهر گیو ۳:۴۵
آمدن رستم نزد خسرو ۶:۴۵
بزم کردن کى‏خسرو با پهلوانان‏ ۵:۲۸
خواست کردن رستم گرگین را از شاه‏ ۵:۲۸
آراستن رستم سپاه خویش‏ ۳:۰۳
رفتن رستم به شهر ختن به نزد پیران‏ ۶:۱۶
آمدن منیژه به پیش رستم‏ ۶:۲۵
آگاهى یافتن بیژن از آمدن رستم‏ ۱۰:۳۵
برآوردن رستم، بیژن را از چاه‏ ۷:۰۱
شبیخون کردن رستم به ایوان افراسیاب‏ ۴:۳۸
آمدن افراسیاب به جنگ رستم‏ ۶:۲۶
شکست یافتن افراسیاب از ایرانیان‏ ۴:۰۰
باز آمدن رستم پیش کى‏خسرو ۵:۲۰
جشن آراستن خسرو ۵:۱۰
داستان دوازده رخ‏ ۲:۵۴
در خواندن افراسیاب سپاه را ۵:۵۳
فرستادن کى‏خسرو گودرز را به جنگ تورانیان‏ ۱۱:۲۰
پیام بردن گیو از گودرز نزد پیران ۷:۵۶
رفتن گیو به ویسه‏گرد به نزدیک پیران‏ ۵:۲۴
رده بر کشیدن هر دو سپاه‏ ۱۲:۴۶
رفتن بیژن به نزد گیو و رزم خواستن‏ ۷:۰۱
دستور نبرد خواستن هومان از پیران‏ ۵:۱۵
رزم خواستن هومان از رهام‏ ۶:۰۲
رزم خواستن هومان از فریبرز ۳:۱۷
رزم خواستن هومان از گودرز ۹:۳۱
آگاه شدن بیژن از کردار هومان‏ ۱۱:۲۱
دادن گیو زره سیاوش را به بیژن‏ ۷:۱۵
آمدن هومان به جنگ بیژن‏ ۸:۱۵
کشته شدن هومان به دست بیژن‏ ۸:۵۶
شبیخون کردن نستهین و کشته شدن او ۸:۰۶
یارى خواستن گودرز از خسرو ۷:۱۱
پاسخ نامه گودرز از خسرو ۷:۴۸
سپاه آراستن خسرو ۶:۲۸
نامه نوشتن پیران به گودرز و آشتى خواستن‏ ۱۴:۲۸
پاسخ نامه پیران از گودرز ۱۹:۵۴
یارى خواستن پیران از افراسیاب‏ ۷:۱۴
پاسخ پیام پیران از افراسیاب‏ ۹:۲۹
رزم ایرانیان و تورانیان به انبوه‏ ۷:۳۷
رزم گیو و پیران و فرو ماندن اسب گیو ۱۰:۱۶
پیمان کردن گودرز و پیران به جنگ یازده رخ‏ ۱۶:۵۰
سخن کردن پیران با نامداران خویش‏ ۵:۱۹
نامزد کردن گودرز و پیران پهلوانان را براى جنگ‏ ۸:۲۷
رزم فریبرز با کلباد ۱:۰۵
رزم گیو با گروى‏زره‏ ۲:۰۳
رزم گرازه با سیامک‏ ۱:۳۹
رزم فروهل با زنگله‏ ۱:۴۶
رزم رهام با بارمان‏ ۲:۱۵
رزم بیژن با رویین‏ ۲:۲۴
رزم هجیر با سپهرم‏ ۱:۴۵
رزم زنگه‏شاوران با اوخاست‏ ۲:۵۰
رزم گرگین با اندریمان‏ ۱:۵۲
رزم براه با کهرم‏ ۱:۱۱
رزم گودرز با پیران‏ ۹:۳۰
باز آمدن گودرز به نزد پهلوانان ایران‏ ۷:۰۵
زارى کردن لهاک و فرشیدورد بر پیران‏ ۱۰:۰۶
راه توران گرفتن لهاک و فرشیدورد ۴:۳۷
رفتن گستهم از پس لهاک و فرشیدورد ۶:۲۵
رفتن بیژن از پس گستهم‏ ۵:۵۰
کشته شدن لهاک و فرشیدورد به دست گستهم‏ ۶:۱۷
دیدن بیژن گستهم را به مرغزار ۷:۱۰
دخمه کردن کى‏خسرو بر پیران و سران توران و کشتن گروى‏زره را ۸:۱۶
زنهار خواستن تورانیان از کى‏خسرو ۵:۵۶
باز آمدن بیژن با گستهم‏ ۵:۴۰
اندر ستایش سلطان محمود ۱۴:۴۰
سپاه آراستن کى‏خسرو با افراسیاب‏ ۱۴:۴۸
آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران و سپاه آراستن کى‏خسرو ۱۷:۲۰
آگاهى یافتن کى‏خسرو از آمدن افراسیاب به جنگ او ۲:۰۳
آمدن پشنگ نزدیک پدر، افراسیاب‏ ۸:۱۶
پیام فرستادن افراسیاب به نزدیک کى‏خسرو ۹:۳۳
پاسخ فرستادن کى‏خسرو به افراسیاب‏ ۸:۰۹
پاسخ فرستادن کى‏خسرو افراسیاب را ۴:۴۴
رزم کى‏خسرو با شیده پسر افراسیاب‏ ۱۱:۱۸
کشته شدن شیده بر دست خسرو ۶:۵۰
رزم دو سپاه به انبوه‏ ۱۶:۱۵
گریختن افراسیاب‏ ۴:۱۷
پیروز نامه نوشتن کى‏خسرو به کاوس‏ ۲:۰۳
رسیدن افراسیاب به گنگ‏دژ ۳:۵۵
گذشتن خسرو به جیحون‏ ۷:۵۱
رزم کردن کى‏خسرو بار دیگر با افراسیاب‏ ۶:۰۶
پناه گرفتن افراسیاب در گنگ بهشت‏ ۹:۴۰
نامه افراسیاب نزدیک فغفور چین‏ ۳:۲۵
آمدن کى‏خسرو به پیش گنگ‏دژ ۵:۳۶
آمدن جهن به پیام افراسیاب‏ ۱۰:۱۵
پاسخ دادن کى‏خسرو، جهن را ۹:۳۹
رزم کى‏خسرو به افراسیاب و گرفته شدن گنگ‏دژ ۱۰:۲۵
گریختن افراسیاب از گنگ‏دژ ۳:۳۷
زنهار دادن خسرو خویشان افراسیاب را ۹:۱۷
پند دادن کى‏خسرو ایرانیان را ۳:۱۵
نامه خسرو به کاوس به نوید پیروزى‏ ۳:۳۶
آگاهى یافتن خسرو از رفتن افراسیاب با سپاه فغفور ۶:۱۲
نامه افراسیاب به کى‏خسرو ۴:۳۳
جنگ ایرانیان با تورانیان‏ ۴:۲۳
شبیخون کردن افراسیاب بر کى‏خسرو و شکست یافتن‏ ۱۱:۳۰
پیک فرستادن خاقان چین نزد کى‏خسرو ۲:۵۳
برگذشتن افراسیاب از آب زره‏ ۶:۱۰
فرستادن کى‏خسرو بندیان را با گنج نزد کاوس‏ ۱۲:۲۱
پاسخ نامه خسرو از کاوس شاه‏ ۴:۳۳
پیام فرستادن کى‏خسرو نزدیک فغفور چین و شاه مکران‏ ۶:۳۲
رزم کى‏خسرو با شاه مکران و کشته شدن شاه مکران‏ ۹:۲۱
در گذشتن کى‏خسرو از آب زره‏ ۶:۵۱
رسیدن کى‏خسرو به گنگ‏دژ ۵:۴۶
بازگشتن خسرو از گنگ‏دژ به سوى سیاوشگرد ۱۱:۲۶
بازگشتن کى‏خسرو از توران به ایران زمین‏ ۴:۲۵
باز آمدن کى‏خسرو به نزد نیا ۸:۴۲
گرفتار شدن افراسیاب بر دست هوم از نژاد فریدون‏ ۴:۳۱
گریختن افراسیاب از دست هوم‏ ۶:۰۷
آمدن کاوس و خسرو نزدیک هوم‏ ۱۲:۳۳
باز آمدن کاوس و خسرو به پارس‏ ۳:۱۸
مردن کى‏کاوس‏ ۴:۱۱
نا امید گشتن کى‏خسرو از گیتى‏ ۶:۳۸
پژوهش کردن بزرگان از بار بستن کى‏خسرو ۶:۱۱
خواندن ایرانیان زال و رستم را ۷:۲۴
در خواب دیدن کى‏خسرو سروش را ۴:۰۳
اندرز کردن زال کى‏خسرو را ۷:۰۹
پاسخ دادن کى‏خسرو زال را ۴:۵۶
نکوهش کردن زال کى‏خسرو را ۵:۰۲
پاسخ دادن کى‏خسرو و پوزش کردن زال‏ ۷:۳۱
اندرز کردن کى‏خسرو به ایرانیان‏ ۶:۲۹
اندرز کردن خسرو گودرز را ۴:۴۲
خواستن زال گشادنامه از خسرو براى رستم‏ ۳:۵۳
گشادنامه دادن کى‏خسرو گیو را ۲:۵۸
گشادنامه دادن خسرو توس را ۲:۲۱
دادن کى‏خسرو پادشاهى به لهراسب‏ ۸:۱۶
بدرود کردن کى‏خسرو به کنیزکان خود ۴:۲۰
رفتن کى‏خسرو به کوه و ناپدید شدن در برف‏ ۷:۱۳
فرو شدن پهلوانان در میان برف‏ ۶:۴۴
آگه شدن لهراسب از ناپدید شدن کى‏خسرو ۵:۱۵
پادشاهى لهراسپ و آتشگاه ساختن وی به بلخ‏ ۳:۲۹
رفتن گشتاسب از پیش لهراسب به خشم‏ ۶:۲۳
باز آمدن گشتاسب با زریر ۷:۳۴
رفتن گشتاسب به سوى روم‏ ۲:۴۴
رسیدن گشتاسب به روم‏ ۹:۰۵
بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خویش‏ ۲:۵۲
بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خویش‏ ۲:۵۲
بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خویش‏ ۲:۵۲
داستان کتایون دختر قیصر ۶:۲۵
دادن قیصر کتایون را به گشتاسب‏ ۴:۲۹
خواستن میرین دختر دیگر از قیصر ۱۰:۴۴
کشتن گشتاسب گرگ را ۱۳:۰۸
به زن خواستن اهرن، دختر سوم شاه را ۱۱:۰۵
کشتن گشتاسب، اژدها را و دادن قیصر دختر خود را به اهرن‏ ۸:۰۴
هنر نمودن گشتاسب در میدان‏ ۸:۲۸
نامه قیصر به الیاس و باژخواستن از او ۶:۴۹
رزم گشتاسب با الیاس و کشته شدن الیاس‏ ۳:۳۱
باژ ایران خواستن قیصر از لهراسب‏ ۱:۰۵
نامه نگارى قیصر به لهراسب‏ ۶:۳۱
بردن زریر پیغام لهراسب به قیصر ۵:۱۶
باز رفتن گشتاسب با زریر به ایران زمین و دادن لهراسب تخت ایران او را ۱۰:۳۸
پادشاهى گشتاسپ و بخواب دیدن فردوسى دقیقى را ۲:۲۶
سخن دقیقى‏ به بلخ رفتن لهراسب و بر تخت نشستن گشتاسب‏ ۱۱:۲۸
نپذیرفتن گشتاسب باژ ایران ارجاسپ را ۵:۰۰
نامه نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را ۶:۴۳
پیمبران فرستادن ارجاسپ گشتاسپ را ۴:۱۵
پاسخ دادن زریر ارجاسپ را ۳:۵۵
بازگشتن فرستادگان ارجاسپ با پاسخ گشتاسپ‏ ۷:۵۴
گرد آوردن گشتاسپ سپاه خود را ۳:۱۹
گفتن جاماسپ انجام رزم را با گشتاسپ‏ ۱۶:۵۱
سپاه آراستن گشتاسپ و ارجاسپ‏ ۴:۴۵
آغاز رزم ایرانیان و تورانیان‏ ۵:۱۰
کشته شدن گرامى پور جاماسپ‏ ۶:۳۲
کشته شدن زریر برادر گشتاسپ‏ ۴:۵۴
کشته شدن زریر به دست بیدرفش‏ ۵:۳۴
آگاه یافتن اسفندیار از کشته شدن زریر ۴:۱۹
رفتن اسفندیار به جنگ ارجاسپ‏ ۶:۴۸
کشتن نستور و اسفندیار بیدرفش را ۴:۳۰
گریختن ارجاسپ از کارزار ۲:۵۹
بخشایش یافتن ترکان از اسفندیار ۵:۰۲
باز آمدن گشتاسپ به بلخ‏ ۴:۱۳
فرستادن گشتاسپ اسفندیار را به همه کشور و کیش به گرفتن ایشان از او ۵:۲۲
بدگوى کردن گرزم از اسفندیار ۶:۰۳
آمدن جاماسپ نزد اسفندیار ۵:۱۳
بند کردن گشتاسپ اسفندیار را ۶:۳۵
رفتن گشتاسپ به سیستان و سپاه آراستن ارجاسپ بار دیگر ۶:۱۰
سخن فردوسى‏ نکوهش کردن فردوسى، مر دقیقى را ۵:۰۷
آمدن سپاه ارجاسپ به بلخ و کشتن لهراسب‏ ۸:۰۷
آگاه شدن گشتاسپ از کشته شدن لهراسب و سپاه کشیدن سوى بلخ‏ ۸:۱۱
کشته شدن گشتاسپ از ارجاسپ‏ ۶:۴۱
رفتن جاماسپ به دیدن اسفندیار ۱۱:۴۶
دیدن اسفندیار برادر خود فرشیدورد ۹:۰۰
رسیدن اسفندیار بر کوه به نزد گشتاسپ‏ ۱۹:۰۷
فرستادن گشتاسپ اسفندیار را بار دیگر به جنگ افراسیاب‏ ۳:۰۴
داستان هفتخوان اسفندیار؛ ستایش پادشاه محمود ۳:۳۲
هفتخوان اسفندیار؛ خوان نخست: کشتن اسفندیار دو گرگ را ۱۰:۲۶
هفتخوان اسفندیار؛ خوان دوم: کشتن اسفندیار شیران را ۳:۴۹
هفتخوان اسفندیار؛ خوان سوم: کشتن اسفندیار اژدها را ۶:۵۷
هفتخوان اسفندیار؛ خوان چهارم: کشتن اسفندیار زن جادو را ۸:۰۳
هفتخوان اسفندیار؛ خوان پنجم: کشتن اسفندیار سیمرغ را ۶:۵۰
هفتخوان اسفندیار؛ خوان ششم: گذشتن اسفندیار از برف‏ ۱۳:۲۹
هفتخوان اسفندیار؛ خوان هفتم: گذشتن اسفندیار از رود و کشتن گرگسار را ۸:۵۹
رفتن اسفندیار به رویین‏دژ به جامه بازارگان‏ ۱۱:۲۹
شناختن خواهران اسفندیار را ۷:۳۸
تاختن پشوتن به رویین‏دژ ۵:۲۷
کشتن اسفندیار ارجاسپ را ۷:۱۹
کشتن اسفندیار کهرم را ۹:۲۲
نامه نوشتن اسفندیار به گشتاسپ و پاسخ او ۵:۳۹
بازگشتن اسفندیار نزد گشتاسپ‏ ۷:۵۵
داستان رستم و اسفندیار ۲:۳۵
سخن اسفندیار با مادرش کتایون‏ ۷:۳۸
خواستن اسفندیار پادشاهى از پدر ۵:۳۶
پاسخ دادن گشتاسپ پسر را ۶:۴۹
پند دادن کتایون اسفندیار را ۵:۲۵
سپاه آوردن اسفندیار به زابل ۴:۰۳
فرستادن اسفندیار بهمن را به نزد رستم‏ ۹:۰۵
رسیدن بهمن به نزد زال‏ ۴:۱۳
پیام دادن بهمن رستم را ۷:۲۳
پیام دادن بهمن رستم را ۷:۲۳
پیام دادن بهمن رستم را ۷:۲۳
پیام دادن بهمن رستم را ۷:۲۳
پاسخ دادن رستم بهمن را ۷:۴۲
بازگشتن بهمن‏ ۴:۵۴
رسیدن رستم و اسفندیار با یکدیگر ۱۰:۴۸
نخواندن اسفندیار رستم را به مهمانى‏ ۵:۱۵
پوزش کردن اسفندیار از ناخواندن رستم به مهمانى‏ ۶:۴۸
نکوهش کردن اسفندیار نژاد رستم‏ ۲:۴۰
پاسخ رستم به اسفندیار و ستایش کردن نژاد خویش را ۵:۳۵
ستایش کردن اسفندیار نژاد خویش را ۵:۳۶
ستایش کردن رستم پهلوانى خود را ۸:۴۸
مى خوردن رستم با اسفندیار ۱۲:۲۰
بازگشتن رستم به ایوان خود ۸:۲۸
پند دادن زال رستم را ۷:۰۷
جنگ رستم با اسفندیار ۸:۲۱
کشته شدن پسران اسفندیار از دست زواره و فرامرز ۸:۰۶
گریختن رستم به بالاى کوه‏ ۱۰:۴۹
سگالش رستم با خویشان‏ ۳:۴۱
چاره ساختن سیمرغ، رستم را ۱۱:۳۸
بازگشتن رستم به جنگ اسفندیار ۷:۰۵
تیر انداختن رستم اسفندیار را به چشم‏ ۱۰:۱۷
اندرز کردن اسفندیار رستم را ۱۰:۰۴
آوردن پشوتن گاسونه اسفندیار نزد گشتاسپ‏ ۱۱:۵۵
باز فرستادن رستم، بهمن را به ایران‏ ۸:۴۱
داستان رستم و شغاد ۴:۲۶
رفتن رستم به کابل از بهر برادرش- شغاد ۱۳:۰۸
چاه کندن شاه کابل در شکارگاه و فتادن رستم و زواره در آن‏ ۵:۵۹
کشتن رستم، شغاد را و مردن‏ ۵:۵۲
آگاهى یافتن زال از کشته شدن رستم ۱۰:۲۵
سپاه کشیدن فرامرز به کین رستم و کشتن او شاه کابل را ۴:۵۲
بیهوش گشتن رودابه از سوگ رستم‏ ۳:۰۷
سپردن گشتاسپ شاهى به بهمن و مردن‏ ۳:۲۵
پادشاهى بهمن اسفندیار ۴:۵۲
در بند انداختن بهمن زال را ۶:۰۲
رزم فرامرز با بهمن و کشته شدن او ۶:۰۹
رها کردن بهمن زال را و بازگشتن به ایران‏ ۵:۳۴
به زنى گرفتن بهمن هماى- دختر خویش- را ‏ ۳:۱۵
پادشاهى هماى چهرزاد ۶:۰۴
پروردن گازر داراب را ۸:۴۷
پرسیدن داراب نژاد خود را از زن گازر و جنگ آوردن به رومیان‏ ۶:۳۸
آگاه شدن رشنواد از کار داراب‏ ۵:۵۰
رزم داراب با سپاه روم‏ ۶:۴۱
شناختن هماى پسر را ۴:۴۹
بر تخت نشاندن هماى، داراب را ۶:۰۷
پادشاهى داراب ۳:۴۲
شکستن داراب سپاه شعیب ۲:۰۱
رزم کردن داراب با فیلپوس و به زنى گرفتن دخترش را ۷:۱۰
باز فرستادن داراب ناهید را و زادن سکندر از او ۵:۴۷
پادشاهی دارای داراب ۳:۳۰
مردن فیلیپوس و بر تخت نشستن اسکندر ۶:۲۰
آمدن اسکندر به فرستادگى خویش نزد دارا ۱۰:۵۷
رزم دارا با اسکندر و شکست یافتن او ۳:۰۰
دو دیگر رزم دارا با اسکندر ۶:۳۶
سدیگر رزم اسکندر با دارا و گریختن دارا به کرمان‏ ۶:۲۰
نامه دارا به اسکندر در کار آشتى جستن‏ ۳:۰۵
کشته شدن دارا به دست دستوران خود ۴:۵۰
اندرز کردن دارا با اسکندر و مردن‏ ۱۱:۲۶
نامه نوشتن اسکندر نزد بزرگان ایران‏ ۶:۵۱
پادشاهی اسکندر ۱:۵۰
نامه اسکندر نزد دلاراى- مادر روشنک‏ ۴:۰۱
پاسخ دلاراى به نامه اسکندر ۳:۳۶
به زنى گرفتن اسکندر روشنک را ۴:۱۳
خواب دیدن کید- پادشاه قنوج‏ ۷:۲۸
پاسخ دادن مهران کید را ۹:۰۱
سپاه کشیدن اسکندر سوى کید ۲:۱۳
پاسخ کید به نامه اسکندر و نمایاندن چهار چیز شگفت‏ ۱:۵۶
باز فرستادن اسکندر پیغامى را به کید پادشاه هند براى گرفتن چهار چیز شگفت‏ ۳:۴۲
فرستادن اسکندر نه مرد دانا براى دیدن چهار چیز شگفت‏ ۴:۴۲
آوردن نه مرد دانا چهار چیز از کید هندى به نزد اسکندر ۳:۱۷
آزمودن اسکندر فرزانه و پزشک و جام کید ۵:۴۳
آزمودن اسکندر پزشک هندوستان را ۶:۲۸
آزمودن اسکندر جام کید را ۳:۱۵
نامه اسکندر به فور هندى‏ ۲:۵۳
پاسخ دادن فور هندى به نامه اسکندر ۲:۴۴
سپاه آراستن اسکندر به رزم فور ۷:۵۲
جنگ اسکندر با هندوان و کشته شدن فور بر دست او ۸:۲۹
رفتن اسکندر به دیدار خانه کعبه‏ ۴:۳۲
سپاه کشیدن اسکندر سوى مصر ۳:۴۵
نامه اسکندر نزد قیدافه‏ ۳:۱۵
گرفتار شدن پسر قیدافه به دست رومیان‏ ۶:۲۴
رفتن اسکندر به فرستادگى سوى قیدافه‏ ۱۱:۵۸
پند دادن قیدافه اسکندر را ۴:۲۳
چاره نمودن اسکندر با طینوش‏ ۲:۲۵
پاسخ طینوش به اسکندر ۶:۴۰
پیمان اسکندر با قیدافه و بازگشتن او ۱۲:۵۵
رفتن اسکندر به شهر برهمنان‏ ۱۰:۰۸
رفتن اسکندر به دریاى خاور ۳:۴۵
رفتن اسکندر به زمین حبش‏ ۲:۱۳
رسیدن اسکندر به شهر نرم‏پایان و کشتن اژدها ۸:۰۰
دیدن اسکندر شگفتیها به شهر هروم‏ ۱۲:۱۱
سپاه به باختر راندن اسکندر ۲:۲۸
جستن اسکندر آب زندگانى‏ ۳:۵۷
گفتگوى اسکندر با مرغان‏ ۳:۱۴
دیدن اسکندر اسرافیل را ۳:۳۶
بستن اسکندر بند یأجوج و مأجوج‏ ۷:۲۵
دیدن اسکندر مرده را در ایوان یاکند زرد ۲:۲۷
دیدن اسکندر، درخت گویا را ۷:۳۰
رفتن اسکندر به نزدیک فغفور چین‏ ۱۱:۴۵
رسیدن اسکندر به کشور سند و جنگ کردن‏ ۵:۰۱
سپاه کشیدن اسکندر سوى بابل‏ ۴:۴۳
نامه اسکندر نزد ارسطاطالیس و پاسخ یافتن‏ ۶:۰۶
نامه اسکندر به نزدیک مادر و اندرز کردن‏ ۵:۳۳
مردن اسکندر به بابل‏ ۵:۴۰
مردن اسکندر به بابل‏ ۵:۴۰
شیون فرزانگان بر اسکندر ۵:۱۹
شیون کردن مادر و زن اسکندر بر او ۴:۱۰
گله کردن فردوسى از پیرى و روزگار ۳:۳۵
پادشاهى اشکانیان؛ گفتار اندر ستایش سلطان محمود ۶:۰۸
آغاز داستان اشکانیان‏ ۲:۴۱
خواب دیدن بابک در کار ساسان‏ ۶:۳۵
زادن اردشیر بابکان‏ ۳:۳۸
آمدن اردشیر به اردوگاه اردوان‏ ۶:۲۴
دیدن گلنار اردشیر را و مردن بابک‏ ۵:۴۴
گریختن اردشیر با گلنار ۳:۲۹
آگاهى یافتن اردوان از کار گلنار و اردشیر ۶:۴۰
نامه نوشتن اردوان به پسر خود بهمن‏ ۰۰:۴۲
گرد کردن سپاه، اردشیر ۵:۱۰
جنگ کردن اردشیر با بهمن و پیروزى یافتن‏ ۴:۴۶
جنگ اردشیر با اردوان و کشته شدن اردوان‏ ۷:۳۱
جنگ اردشیر با کردان‏ ۴:۴۳
شبیخون زدن اردشیر به کردان و پیروزى اردشیر ۱:۵۱
داستان کرم هفتواد ۸:۰۰
پخش شدن گزارش کرم و افزونى دادهاى خدایى بر آنان‏ ۴:۰۶
رزم اردشیر با هفتواد و شکست یافتن اردشیر ۴:۲۷
تاراج دادن مهرک نوشزاد خانه اردشیر را ۳:۳۸
دانستن اردشیر راز کرم ‏ ۶:۵۷
کشتن اردشیر، کرم هفتواد را ۷:۲۴
کشتن اردشیر، هفتواد را ۴:۰۹
پادشاهى اردشیر بابکان ۲:۰۹
سرگذشت اردشیر با دختر اردوان‏ ۶:۲۰
زادن شاپور اردشیر ۲:۳۴
گفتگوی اردشیر با وزیر ۶:۱۴
گوى زدن شاپور و شناختن او را پدر ۵:۴۱
اختر پرسیدن اردشیر از کید هندى‏ ۵:۲۷
به زنى گرفتن شاپور، دختر مهرک را ۶:۱۸
زادن اورمزد شاپور از دختر مهرک‏ ۶:۵۴
چاره ساختن اردشیر در کار پادشاهى‏ ۱۷:۰۸
اندرز کردن شاه اردشیر، مهتران ایران را ۴:۵۵
اندرز کردن اردشیر، مردمان را ۵:۴۷
ستودن خراد اردشیر را ۳:۱۳
آموختن پند از کار اردشیر و یاد نیک او ۱:۵۶
سپردن اردشیر، کار پادشاهى را به شاپور ۲۰:۳۱
پادشاهى شاپور پسر اردشیر ۴:۰۵
رزم شاپور با رومیان‏ ۶:۳۶
اندرز کردن شاپور پسر خود را- اورمزد ۲:۱۴
پادشاهى اورمزد یک سال و دو ماه بود ۴:۳۸
اندرز کردن اورمزد و مردن‏ ۸:۴۵
پادشاهى بهرام اورمزد ۳:۲۸
تخت سپردن بهرام اورمزد، پسر خود را بهرام بهرام و مردن‏ ۲:۱۳
پادشاهى بهرام بهرام ۴:۲۴
پادشاهى بهرام بهرامیان ۲:۲۲
پادشاهى نرسى بهرام ۳:۴۰
پادشاهى اورمزد نرسى ۵:۳۸
پادشاهى شاپور ذو الاکتاف ۳:۳۹
بردن طایر عرب دختر نرسى را و رفتن شاپور به رزم او ۳:۱۷
دلباخته شدن مالکه- دختر طایر- بر شاپور ۴:۲۵
بر دست شاپور دادن مالکه، دژ طایر و کشته شدن طایر ۵:۳۵
رفتن شاپور به روم و با پوست خر دوختن قیصر روم او را ۹:۴۷
رهانیدن کنیزک شاپور را از چرم خر ۶:۱۰
گریختن شاپور از روم و رسیدن به شهر ایران‏ ۵:۴۲
شناختن ایرانیان، شاپور را و گرد کردن او سپاه را ۳:۳۵
نامه موبدان به پهلوان ایران ۴:۱۶
شبیخون زدن شاپور و گرفتن قیصر روم‏ ۴:۳۸
نامه‏هاى شاپور به پادشاهان دور و نزدیک ۶:۵۶
سپاه کشیدن شاپور به روم و رزم او با برادر قیصر ۴:۴۲
بر تخت نشانیدن رومیان برانوش را ۴:۵۹
رفتن برانوش پیش شاپور و پیمان بستن با او ۷:۳۰
آمدن مانى و پیغمبر نامیدن خود ۴:۳۱
جانشین کردن شاپور، اردشیر برادر خود را ۸:۰۱
پادشاهى اردشیر نکوکار ۲:۳۶
پادشاهى شاپور سوم ۴:۵۰
پادشاهى بهرام شاپور ۴:۳۶
پادشاهى یزدگرد بزه‏گر ۳:۵۲
زادن بهرام- پسر یزدگرد ۶:۲۳
سپردن یزدگرد، پسرش بهرام را به منذر و نعمان ۱۰:۵۳
داستان بهرام با کنیزک چنگ‏زن در شکار ۴:۱۹
هنر نمودن بهرام در شکارگاه‏ ۳:۳۹
آمدن بهرام با نعمان نزد پدرش- یزدگرد ۷:۴۰
بند کردن یزدگرد بهرام را و باز آمدن او به نزد منذر ۳:۳۵
آمدن یزدگرد به توس و کشتن اسب آبى او را ۲:۱۴
پاسخ موبد به شاه‏ ۵:۴۶
نشاندن بزرگان، خسرو را به تخت‏ ۳:۳۹
آگاهى یافتن بهرام‏گور از مردن پدرش‏ ۴:۳۲
نامه نوشتن ایرانیان به منذر و پاسخ آن ۶:۳۲
آمدن بهرام‏گور در جهرم و رفتن ایرانیان به نزد او ۵:۰۰
سخن گفتن بهرام با ایرانیان و پاسخ آنان‏ ۴:۰۵
سخن گفتن بهرام با ایرانیان از شایستگى خود به پادشاهى‏ ۵:۳۹
تاج برداشتن بهرام‏گور از میان شیران‏ ۶:۵۸
جنگ بهرام و خسرو با شیران‏ ۴:۴۰
پادشاهى بهرام گور ۷:۱۳
بدرود کردن بهرام گور، منذر و نعمان را ‏ ۷:۳۱
داستان بهرام گور با لنبک آبکش‏ ۸:۱۲
داستان بهرام گور با براهام جهودى‏ ۶:۰۵
بخشیدن بهرام گور، خواسته براهام، لنبک را ۳:۵۶
داستان بهرام گور با مهربنداد ۴:۱۵
داستان بهرام گور با کبروى و ناروا کردن او مى را ۳:۴۵
داستان کودک موزه‏گر با شیر و رواکردن بهرام گور، مى را ۴:۵۵
ویران کردن موبد بهرام گور ده را و باز آباد کردنش‏ ۱۲:۲۹
داستان بهرام گور با چهار خواهران‏ ۹:۴۸
یافتن بهرام گور، گنج جمشید را ۱۱:۳۵
رفتن بهرام گور به نخجیر و خواستن دختران برزین دهقان‏ ۱۵:۲۸
هنر نمودن بهرام گور به نخجیر ۱:۴۰
خواستن بهرام گور دختر گوهرفروش را ۲۹:۵۰
داستان بهرام گور با فرشیدورد کدیور و مرد خارکن‏ ۱۶:۲۴
رفتن بهرام گور به نخجیرگاه و کشتن شیران‏ ۱۲:۲۱
هنر نمودن بهرام به نخجیر گوران‏ ۹:۰۶
داستان بهرام گور با بازرگان و شاگرد او ۷:۲۱
کشتن بهرام گور، اژدها را و داستان او با زن پالیزبان‏ ۱۵:۰۳
سپاه کشیدن خاقان چین به ایران ۱۱:۱۹
تاختن بهرام گور بر خاقان چین‏ ۳:۵۸
میل برآوردن بهرام گور بر مرز ایران و توران‏ ۳:۵۰
نامه بهرام گور نزد برادرش- نرسى و ایرانیان‏ ۵:۲۱
بازگشتن بهرام گور به ایران زمین‏ ۳:۵۵
اندرزنامه نوشتن بهرام گور به کار کارداران خود ۷:۵۴
فرستادن بهرام گور، برادر خود نرسى را به خراسان ‏ ۳:۴۵
پرسش و پاسخ فرستاده رومى با موبدان ایران‏ ۷:۴۱
بدرود کردن بهرام گور فرستاده قیصر را ۳:۳۵
سخن گفتن بهرام به سرداران از داد ۸:۲۱
نوشتن بهرام گور نامه به نزدیک شنگل- شاه هند ۵:۳۳
رفتن بهرام گور به هندوستان با نامه خود ۴:۰۰
پاسخ دادن شنگل به نامه بهرام‏ ۵:۴۲
کشتى گرفتن بهرام گور در بارگاه شنگل و هنر نمودن‏ ۴:۵۹
گمان بردن شنگل بر بهرام و باز داشتن او را از ایران‏ ۶:۰۰
جنگ بهرام با گرگ و کشتن او گرگ را ۴:۲۸
کشتن بهرام گور، اژدها را ۵:۱۶
به زنى کردن بهرام گور، دختر شاه هندوستان را ۵:۱۲
نامه فغفور چین به بهرام گور و پاسخ آن‏ ۵:۳۲
گریختن بهرام گور از هندوستان با دختر شنگل‏ ۸:۰۰
تاختن شنگل پس بهرام گور و شناختن او ۵:۵۶
پذیره شدن ایرانیان، شاه بهرام گور را ۶:۴۴
آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام گور ۷:۱۷
بازگشتن شنگل از ایران به هندوستان‏ ۲:۲۴
بخشیدن بهرام گور، خراج به دهقانان‏ ۸:۵۹
خواندن بهرام گور، لوریان را از هندوستان‏ ۳:۰۵
سپرى شدن روزگار بهرام گور ۲:۵۴
پادشاهى یزدگرد ۳:۴۰
پادشاهى هرمز، پسر یزدگرد ۲:۲۸
پادشاهی پیروز و هفت سال خشکسالی ایران ۴:۳۲
جنگ پیروز با تورانیان‏ ۲:۴۹
نامه خوشنواز با پیروز ۶:۰۷
افتادن پیروز به چاه و کشته شدن‏ ۴:۱۱
پادشاهى بلاِش پیروز ۲:۵۷
نامه نوشتن سوفراى به خوشنواز ۷:۵۲
رزم سوفراى با خوشنواز ۹:۲۰
بازگشتن قباد به ایران زمین‏ ۴:۰۱
پادشاهى قباد ۳:۳۴
کشتن کواذ، سوفراى را ۱۰:۴۵
بند کردن ایرانیان، کواذ را و بر تخت نشاندن جاماسب ۳:۱۹
گریختن کواذ ز پناه گرفتن نزد هیتالیان‏ ۴:۵۰
بازگشتن کواذ از هیتال و بر تخت نشستن او ۴:۳۰
داستان مزدک با قباد؛ پذیرفتن قباد آیین مزدک را ۸:۰۶
آویختن خسرو، مزدک را و کشتن او ۱۰:۳۵
جانشین کردن کواذ کسرى را ۳:۱۰
از پیرى نالیدن سراینده‏ ۲:۰۵
پادشاهى کسرى نوشین روان ۷:۴۱
بخشیدن کسرى، پادشاهى را به چهار بهر ۵:۱۱
نامه نوشتن نوشین‏روان به کارداران خویش‏ ۸:۵۴
داستان بابک- موبد کسرى- و دیوان سپاه دادنش‏ ۹:۵۶
در داد و فرهنگ نوشین‏روان‏ ۵:۰۶
برگشتن نوشین‏روان، گرد پادشاهى خویش‏ ۶:۵۱
سزا دادن کسرى الانان و بلوچیان و گیلانیان را ۱۰:۲۵
فریاد خواستن منذر تازى از بیداد کردن قیصر روم‏ ۶:۲۶
نامه فرستادن نوشین روان نزدیک قیصر روم و پاسخ او ۴:۳۸
سپاه کشیدن نوشین روان به جنگ قیصر روم‏ ۱۰:۴۲
دژها گرفتن نوشین روان در بوم روم‏ ۳:۳۲
گرفتن نوشین روان، قالینیوس و انطاکیه را‏ ۸:۰۴
آباد کردن نوشین روان، شهر را به مانند انطاکیه ۳:۲۹
آشتى جستن قیصر روم از نوشین روان‏ ۶:۳۷
داستان نوش زاد با کسرى‏ ۵:۲۶
بیمار شدن نوشین روان و آشوب بر پا زدن نوشزاد ۱۴:۳۸
جنگ ساختن رام برزین با نوشزاد و پند دادن پیروز نوشزاد را ۶:۲۱
رزم رام برزین با نوشزاد و کشته شدن نوشزاد ۶:۵۰
داستان بوزرجمهر ۶:۳۷
گزاریدن بزرگمهر خواب کسرى را ۶:۲۵
بزم نوشین روان با موبدان و پند گفتن بزرگمهر ۹:۱۸
بزم دوم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏ ۱۲:۵۵
بزم سوم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏ ۱۲:۱۱
بزم چهارم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏ ۷:۰۶
بزم پنجم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏ ۷:۱۱
بزم ششم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏ ۱۰:۳۶
بزم هفتم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏ ۹:۰۹
ساختن بزرگمهر، نرد را و فرستادن نوشین روان، او را به هند ۶:۳۱
ناشناختن دانندگان هند، چاره نرد بازى ۶:۵۱
داستان طلخند و گو ۹:۱۷
گفتگوى کردن گو و طلحند از بهر تخت ۱۲:۱۷
جنگ ساختن گو و طلحند ۵:۱۰
پند دادن گو، طلحند را ۳۰:۳۲
جنگ گو و طلحند ۱۲:۳۱
بار دیگر رزم کردن گو و طلحند و مردن طلحند بر پشت پیل ۸:۳۳
آگاه یافتن مادر طلحند از مرگ پسر و سوگ کردن از بهر او ۵:۳۱
بازى شطرنج ساختن از بهر مادر طلحند ۵:۳۱
داستان کلیله و دمنه ۱۷:۱۶
داستان کسرى با بوزرجمهر ۱۱:۰۰
فرستادن قیصر، گوهردان سربسته و رهایى یافتن بزرگمهر به گفتن راز آن ۱۲:۵۹
گفتار اندر فرمان نوشین روان ۲۱:۰۰
نامه کسرى به هرمزد ۸:۳۷
سخن پرسیدن موبد از کسرى ۲۵:۳۹
وفات یافتن قیصر روم و رزم کسرى ۸:۱۴
پرسش موبدان از هرمزد و پاسخ دادن او ۱۱:۴۸
سپاه کشیدن کسرى به روم و وام گرفتن از بازارگانان ۹:۱۰
گفتار نوشین روان اندر جانشین کردن پسر خود- هرمزد- را ۵:۰۸
پیمان نوشتن نوشین روان پسر خود را- هرمزد ۱۰:۰۰
پادشاهى هرمزد ۲:۰۵
کشتن هرمزد ایزدگشسب را و زهر دادن زردهشت موبد موبدان را ۱۰:۴۳
کشتن هرمزد سیماه برزین و بهرام آذرمهان را ۱۱:۱۰
بر تخت نشستن هرمزد شاه و اندرز کردن به سرداران ۶:۳۹
برگشتن هرمزد از بیداد به دادگسترى ۶:۰۴
نشان دادن مهران ستاد از بهرام چوبینه به هرمزد شاه و خواستنش هرمزد ۸:۵۴
سپاه کشیدن ساوه شاه به جنگ هرمزد ۸:۳۳
پهلوانى دادن هرمزد، بهرام چوبینه را ۹:۱۹
آمدن بهرام چوبینه به نزدیک هرمزد شاه ۴:۴۵
رفتن بهرام چوبینه به جنگ ساوه شاه ۷:۴۸
فرستادن هرمزد شاه خراد برزین را به نزدیک ساوه شاه به پیام فریبنده ۷:۴۲
پیام فرستادن ساوه شاه نزد بهرام چوبینه ۸:۳۶
فرستادن ساوه شاه پیغام دیگر به بهرام چوبینه ۴:۰۳
پاسخ دادن بهرام چوبینه، ساوه شاه را ۵:۵۳
خواب دیدن بهرام چوبینه و سپاه آراستن ۷:۵۱
رزم کردن بهرام چوبینه با ساوه شاه ۹:۴۲
کشتن بهرام چوبینه، جادوى را ۵:۴۹
فرستادن بهرام چوبینه، پیروز نامه را با سر ساوه شاه نزد هرمزد ۱۰:۰۲
رزم بهرام چوبینه با پرموده پسر ساوه شاه و گریختن پرموده به آوازه دژ ۱۰:۵۶
پناه خواستن پرموده از بهرام چوبینه ۵:۵۶
خشم گرفتن بهرام چوبینه بر پرموده ۱۳:۱۷
خواستن بهرام چوبینه، گشادنامه زینهارى پرموده از هرمزد ۴:۲۲
آمدن خاقان به نزدیک هرمزد شاه ۴:۳۰
فرستادن هرمزد، دوکدان و جامه زنان نزد بهرام چوبینه ۷:۰۷
آگاهى یافتن هرمزد از ناراستى بهرام چوبینه و پیمان بستن با خاقان ۵:۰۹
اندر دیدن بهرام چوبینه، بخت خود را ۵:۵۹
آگه دادن خراد برزین هرمزد را از کار بهرام چوبینه ۶:۳۹
گرفتن بهرام چوبینه، آیین پادشاهى ۷:۰۷
سگالش نمودن بهرام با سرداران از پادشاهى خود و پند دادن او را گردیه خواهر خویش ۲۱:۰۹
فرستادن هرمزد آیین گشسب را به جنگ بهرام و کشته شدن او ۱۱:۲۲
میخ درم زدن بهرام به نامه خسرو پرویز ۲:۱۲
نامه نوشتن بهرام نزد هرمزد و گریختن خسرو پرویز از پیش پدر ۶:۵۲
کور کردن گستهم و بندوى، هرمزد را ۵:۰۸
پادشاهى خسرو پرویز ۳:۲۰
برتخت نشستن خسرو ۲:۲۵
رسیدن خسرو پرویز با بهرام چوبینه به همدیگر ۴۱:۳۹
پوزش پدر خواستن خسرو ۴:۲۴
آگاهى شدن بهرام چوبینه از کور شدن هرمزد و سپاه کشیدن به جنگ خسرو پرویز ۹:۵۹
پند دادن گردیه، برادر خود- بهرام- را ۶:۲۵
سگالش خسرو پرویز با سپهداران و موبدان خود ۵:۰۵
گریختن خسرو پرویز به روم ۷:۳۱
گریختن خسرو به روم و کشته شدن پدر او- هرمزد- ۹:۰۵
رفتن خسرو به روم ۱۰:۰۱
سگالش ایرانیان و بهرام از بهر پادشاهى و بر تخت نشاندن، او را ۱۱:۳۱
بردن بهرام سیاوش بندوى را پیش بهرام چوبینه ۳:۵۳
بر تخت نشستن بهرام چوبینه ۳:۲۳
گریختن بندوى از بند بهرام ۱۱:۰۳
رفتن خسرو سوى روم به راه بیابان و آگاهى دادن پارساى ترسا از کار آینده ۸:۴۰
آمدن خسرو به بوم روم ۳:۳۰
باز گفتن پارساى ترسا، بودنى را به خسرو پرویز ۷:۵۶
نامه فرستادن خسرو پرویز به قیصر روم ۹:۲۶
گفتگوى قیصر با فیلسوفان ۶:۰۳
پاسخ نامه خسرو از قیصر ۱:۵۲
پیش بینى مرد اخترشناس به قیصر ۳:۰۰
نامه نوشتن قیصر به خسرو پرویز دیگر بار ۸:۳۱
پیمان نامه نوشتن خسرو پرویز و فرستادن نزد قیصر ۵:۴۵
جادو ساختن رومیان و آزمایش کردن ایرانیان را ۸:۴۵
گزارش کردن خراد بر کیش هندوان ۸:۳۵
فرستادن قیصر سپاه و دختر نزد خسرو پرویز ۷:۵۳
آگاه شدن بهرام چوبینه از بازگشتن خسرو و نامه نوشتن به سرداران ایران ۶:۵۸
سپاه راندن بهرام چوبینه به جنگ خسرو پرویز ۲:۴۱
جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبینه ۲۰:۰۲
شکست دادن رومیان ۱۰:۳۰
جنگ سوم خسرو پرویز با بهرام چوبینه و گریختن بهرام ۵:۲۵
گریختن بهرام چوبینه از پیش خسرو و رسیدن نزد خاقان چین ۷:۲۹
نامه خسرو پرویز به قیصر به پیروزى و پاسخ نامه قیصر ۶:۴۴
خشم گرفتن نیاتوس بر بندوى و آشتى کردن مریم در میانشان ۶:۰۶
بازگشتن نیاتوس و رومیان از ایران نزد قیصر روم ۶:۴۵
داستان بهرام چوبینه با خاقان چین ۸:۴۹
زارى فردوسى از مردن فرزند خویش ۶:۰۹
کشته شدن مقاتوره به دست بهرام چوبینه ۴:۱۱
کشتن دد، دختر خاقان را ۸:۵۶
کشته شدن شیر کپى بر دست بهرام چوبینه ۵:۳۱
آگاهى یافتن خسرو پرویز از کار بهرام و نامه نوشتن به خاقان ۶:۳۳
فرستادن خسرو خراد برزین را به نزد خاقان و چاره کردن او از کشتن بهرام چوبینه را ۱۱:۲۳
سپاه آراستن خاقان چین ۳:۲۷
کشته شدن بهرام چوبینه به دست قلون ۱۱:۳۰
فرستادن خراد برزین قلون را به نزد بهرام چوبینه ۵:۴۵
آگاه یافتن خاقان از مرگ بهرام و تباه کردن خان و مان قلون ۲:۰۲
نواختن خسرو پرویز خراد را ۲:۰۱
نامه نوشتن خاقان به گردیه- خواهر بهرام- و پاسخ آن ۷:۱۰
سگالش گردیه با پهلوانان خویش و گریختن از مرو ۵:۰۰
نامه نوشتن گردیه به برادر ۱:۲۲
کشتن خسرو بندوى را به خون پدرش- هرمز- ۱:۰۴
سر پیچیدن گستهم از خسرو پرویز و خواستن او گردیه را ۷:۰۴
کشته شدن گستهم به دست گردیه به چاره خسرو پرویز و گردوى ۸:۴۲
نامه نوشتن گردیه به خسرو و خواستن خسرو پرویز او را ۳:۴۲
هنر نمودن گردیه نزد خسرو پرویز ۴:۱۳
در انگیزه خراب شدن شهر رى ۵:۳۵
درخواست بخشش گردیه از خسرو پرویز به شهر رى ۲:۵۴
بخش کردن خسرو پادشاهى خود و سپاه فرستادن به مرزهاى ایران ۶:۵۲
رفتن خسرو به شکار و دیدن شیرین و فرستادن به شبستان خود ۶:۲۰
گفتار اندر بزرگى خسرو پرویز ۵:۱۷
زادن شیرویه- پسر خسرو- به مرغوا ۳:۵۶
نامه نوشتن خسرو به قیصر و پاسخ قیصر و خواستن او دار مسیح ۱۴:۰۷
پاسخ نامه قیصر از خسرو پرویز ۸:۲۶
گفتار اندر داستان خسرو و شیرین ۳:۱۰
پند دادن بزرگان، خسرو را ۶:۲۱
داستان ساختن خسرو تاک‏دیس را ۱۲:۲۵
کشتن شیرین، مریم را و بند کردن خسرو شیروى را ۴:۲۵
داستان باربد رامشگر ۱۰:۲۷
ساختن خسرو، ایوان مداین را ۱۱:۲۱
برگشتن سپاه ایران از خسرو و رها کردن شیرویه از بند ۱۱:۵۰
در بیدادى کردن خسرو و ناسپاسى سپاه او ۲:۳۶
رها کردن سران شیرویه را از بند ۶:۰۱
آگه شدن خسرو از کار سپاه ۶:۱۲
گرفتار شدن خسرو پرویز به دست پسرش- شیرویه ۸:۵۸
پادشاهى شیرویه ۱۷:۰۴
پاسخ فرستادن خسرو پرویز کواذ را ۲۹:۲۳
گریستن شیرویه ۳:۰۶
شیون باربد بر خسرو ۶:۲۹
خواستن بزرگان از شیروى، مرگ خسرو و کشته شدن او به دست مهرهرمزد ۷:۵۴
ناخوش بودن گراز از پادشاهى اردشیر و به چاره او کشته شدن اردشیر به دست پیروز خسرو ۵:۲۸
داستان شیرویه با شیرین- زن خسرو پرویز- و کشته شدن شیرویه ۱۶:۲۸
پادشاهى اردشیر شیروى ۱:۳۲
پادشاهى فرایین ۵:۱۵
کشته شدن فرایین به دست شهران گراز ۱:۴۴
پادشاهى پوران دخت‏ ۳:۱۰
پادشاهى آزرم دخت ۱:۳۷
پادشاهى فرخ زاد ۲:۰۰
تاختن سعد وقاص به ایران و فرستادن یزدگرد، رستم را به جنگ او ۱۴:۵۵
پادشاهى یزدگرد ۳:۱۱
نامه رستم به سعد وقاص ۵:۰۸
پاسخ نامه رستم از سعد وقاص ۷:۰۷
سگالش یزدگرد با ایرانیان و رفتن سوى خراسان ۲۳:۵۷
رزم رستم با سعد وقاص و کشته شدن رستم ۳:۵۱
رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن ماهوى سورى، او را ۳:۱۴
برانگیختن ماهوى سورى بیژن را به جنگ یزدگرد و گریختن شاه در آسیاب ۷:۲۸
گفتگوى ماهوى با رادوى موبد ۱۳:۳۲
کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان ۱۱:۱۰
داد خواستن از یزدگرد ۱:۲۴

 

مطالب مرتبط

13623 بازدید ۲۰ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. جواد گفت:

  سلام
  اگه بتونید کلا همشو تو یه فایل بزارید خیلی خوب میشه..
  بازم ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۰۴:۲۴:

  سلام
  نمیشه والا همینجوری گذاشته بودنش

  [پاسخ]

  جواد پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۱۷:۰۲:

  باشه مهم نیست..همین که به همه ی نظرات جواب میدی کلی ارزش داره..ممنون از سایت خوبت..

  [پاسخ]

  behi پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱۳:۳۲:

  راست می گه به خدا پدرم در آمد

  [پاسخ]

 2. وحید گفت:

  ضمن تشکرازسایت عالی شما دوستانی که تمایل دارند کل شاهنامه رابصورت فشرده شده دانلود کنند ، می توانند ازسایت http://yasinmedia.com استفاده کنند بازهم ممنون ازسایت زیبا ، پربار ، مفید و جامع شما

  [پاسخ]

 3. آوا گفت:

  عااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود عزیزم واقعا مرسسسسسسسسسسسی

  [پاسخ]

 4. behi گفت:

  راست می گه به خدا پدرم در آمد

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱۳:۴۵:

  سلام گذاشتم

  [پاسخ]

 5. داود گفت:

  با سپاس فروان . بسیار عالی بود . ای ایرانی درود .

  [پاسخ]

 6. جعفر صفدری گفت:

  مرسی عالییییییییییییییییییییییییییییییییه…

  [پاسخ]

 7. مسیح گفت:

  سپاس گزارم از خدمتی که به پارسی زبانان و و ادب پارسی می کنید. در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست از فرط اشتغال به پول و تلویزیون و مد دیگر فرصتی برای مطالعه ی شاهکارهای ادب کلاسیک نمی ماند. ولی این پوشه های صوتی راهبرد بخردانه ای برای جبران این تهیگی است. بدرود باشید و یا زهرا!

  [پاسخ]

 8. hamed گفت:

  سلام
  نامه ی رستم فرخزاد به برادرش زو پیدا نمیکنم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۴ ۱۷:۰۳:

  سلام شاید عنوانش چیز دیگه ای باشه

  [پاسخ]

 9. Asal گفت:

  سلام من دنبال همه ی این داستان ها به زبان ساده هستم لطفا راهنمایی کنید از کجا پیدا کنم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۱۷:۲۹:

  سلام
  صوتی یا متنی؟

  [پاسخ]