جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2015/04/Sadi1111.jpg

گلستان سعدی | دیباچه؛ منت خدای را عزوجل که طاعتش … ۰:۵۵
گلستان سعدی | دیباچه؛ باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و … ۰:۳۷
گلستان سعدی | دیباچه؛ فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرد بگسترد و … ۰:۵۵
گلستان سعدی | دیباچه؛ در خبر است از سرور کاینات و مفخر موجودات … ۱:۴۵
گلستان سعدی | دیباچه؛ عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف … ۱:۳۰
گلستان سعدی | دیباچه؛ ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم … ۱:۲۰
گلستان سعدی | دیباچه؛ یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و … ۱:۵۰
گلستان سعدی | دیباچه؛ بعد از تأمل این معنا مصلحت چنان دیدم که … ۱:۵۴
گلستان سعدی | دیباچه؛ زبان در دهان ای خردمند چیست ۲:۱۴
گلستان سعدی | دیباچه؛ بامدادان که خاطر باز آمدن بر رأی نشستن غالب آمد … ۱:۱۳
گلستان سعدی | دیباچه؛ حالی که من این بگفتم دامن گل بریخت و … ۰:۵۹
گلستان سعدی | دیباچه؛ طایفه ای از حکماء هندوستان در فضائل بزرگمهر … ۱:۲۷
گلستان سعدی | دیباچه؛ نخلبندی دانم و لی نه در بستان … ۲:۰۳
گلستان سعدی | باب اول؛ مال از بهر آسایش عمر است نه … ۰:۳۶
گلستان سعدی | باب اول؛ موسی (ع)، قارون را نصیحت کرد که … ۱:۱۹
گلستان سعدی | باب اول؛ دو کس رنج بیهوده بردند و … ۰:۴۰
گلستان سعدی | باب اول؛ علم از بهر دین پروردن است نه … ۰:۱۶
گلستان سعدی | باب اول؛ ملک از خردمندان جمال گیرد و … ۰:۳۵
گلستان سعدی | باب اول؛ سه چیز پایدار نماند … ۰:۱۲
گلستان سعدی | باب اول؛ رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان … ۰:۲۱
گلستان سعدی | باب اول؛ هر آن سرّی که داری، با دوست … ۰:۵۴
گلستان سعدی | باب اول؛ دشمنی ضعیف که در طاعت آید و … ۰:۴۳
گلستان سعدی | باب اول؛ سخن میان دو دشمن چنان گوی که … ۰:۵۰
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با دشمنان صلح می کند … ۰:۱۷
گلستان سعدی | باب اول؛ چون در امضاء کار متردد باشی … ۰:۳۵
گلستان سعدی | باب اول؛ بر عجز دشمن رحمت نکن که … ۰:۲۱
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که بدی را بکشد، خلق را … ۰:۲۷
گلستان سعدی | باب اول؛ نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست … ۰:۲۸
گلستان سعدی | باب اول؛ خشم بیش از حد گرفتن، وحشت آرد و … ۰:۵۷
گلستان سعدی | باب اول؛ دو کس دشمن ملک و دینند … ۰:۱۹
گلستان سعدی | باب اول؛ در خاک بیلقان برسیدم به عابدی … ۰:۲۱
گلستان سعدی | باب اول؛ بدخوی در دست دشمنی گرفتارست که … ۰:۲۰
گلستان سعدی | باب اول؛ چو بینی که در سپاه دشمن تفرقه افتاده … ۰:۲۹
گلستان سعدی | باب اول؛ دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند … ۰:۱۵
گلستان سعدی | باب اول؛ سر مار به دست دشمن بکوب که … ۰:۲۴
گلستان سعدی | باب اول؛ خبری که دانی دلی بیازارد … ۰:۱۹
گلستان سعدی | باب اول؛ پادشه را بر خیانت کسی واقف مگردان … ۰:۲۳
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که نصیحت خود رأی می کند … ۰:۰۸
گلستان سعدی | باب اول؛ فریب دشمن مخور و غرور مداح … ۰:۳۶
گلستان سعدی | باب اول؛ متکلم را تا کسی عیب نگیرد … ۰:۱۸
گلستان سعدی | باب اول؛ همه کس را عقل خود به کمال نماید و … ۰:۴۴
گلستان سعدی | باب اول؛ ده آدمی بر سفره ای بخورند و … ۱:۰۱
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که در حال توانایی نکویی نکند … ۰:۱۸
گلستان سعدی | باب اول؛ هر چه زود بر آید، دیر نپاید … ۰:۵۲
گلستان سعدی | باب اول؛ کارها به صبر برآید و مستعجل … ۰:۲۴
گلستان سعدی | باب اول؛ نادان را به از خامُشی نیست … ۱:۰۶
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با داناتر از خود بحث کند که … ۰:۱۷
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با بدان بشیند، نیکی نبیند … ۰:۲۳
گلستان سعدی | باب اول؛ مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که … ۰:۱۰
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که علم خواند و عمل نکرد … ۰:۱۰
گلستان سعدی | باب اول؛ از تن بی دل طاعت نیاید و … ۰:۰۹
گلستان سعدی | باب اول؛ نه هر که در مجادله چست، در معامله درست … ۰:۱۵
گلستان سعدی | باب اول؛ اگر شب ها همه قدر بودی … ۰:۱۷
گلستان سعدی | باب اول؛ نه هر که به صورت نکوست … ۰:۳۰
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با بزرگان ستیزد … ۰:۲۱
گلستان سعدی | باب اول؛ پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر … ۰:۱۹
گلستان سعدی | باب اول؛ ضعیفی که با قوی دلاوری کند … ۰:۲۴
گلستان سعدی | باب اول؛ بی هنران هنرمند را نتوانند که ببینند … ۰:۳۴
گلستان سعدی | باب اول؛ گر جور شکم نیستی هیچ مرغ … ۰:۴۸
گلستان سعدی | باب اول؛ مشورت با زنان تباه است و … ۰:۱۶
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که را دشمن پیش است … ۰:۱۶
گلستان سعدی | باب اول؛ کشتن بندیان تأمل اولاترست … ۰:۴۰
گلستان سعدی | باب اول؛ حکیمی که با جهال در افتد … ۰:۴۴
گلستان سعدی | باب اول؛ خردمندی را که در زمره اجلاف … ۰:۳۴
گلستان سعدی | باب اول؛ جوهر اگر در خلاب افتاد … ۰:۵۱
گلستان سعدی | باب اول؛ مشک آنست که ببوید نه آنکه … ۰:۳۷
گلستان سعدی | باب اول؛ دوستی را که به عمری فرا چنگ آرند … ۰:۱۸
گلستان سعدی | باب اول؛ عقل در دست نفس چنان گرفتارست … ۰:۳۰
گلستان سعدی | باب اول؛ جوانمرد که بخورد و بدهد … ۰:۲۸
گلستان سعدی | باب اول؛ اندک اندک خیلی شود و … ۰:۴۰
گلستان سعدی | باب اول؛ عالم را نشاید که سفاهت از عامی … ۰:۲۲
گلستان سعدی | باب اول؛ معصیت از هر که صادر شود … ۰:۳۷
گلستان سعدی | باب اول؛ جان در حمایت یک دم است و … ۰:۳۰
گلستان سعدی | باب اول؛ شیطان با مخلصان بر نمی آید و … ۰:۳۳
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که در زندگانی نانش نخورند … ۰:۵۷
گلستان سعدی | باب اول؛ درویش ضعیف حال را … ۰:۳۴
گلستان سعدی | باب اول؛ دو چیز محال عقل است … ۰:۳۲
گلستان سعدی | باب اول؛ ای طالب روزی بنشین که بخوری … ۰:۲۸
گلستان سعدی | باب اول؛ به نا نهادی دست نرسد … ۰:۲۰
گلستان سعدی | باب اول؛ صیاد بی روزی ماهی در دجله … ۰:۲۰
توانگر فاسق کلوخ زر اندود است و … ۰:۱۷
شدت نیکان روی در فرج دارد و … ۰:۲۲
حسود از نعمت حق بخیل است و … ۰:۳۷
تلمیذ بی ارادت عاشق بی زر است و … ۰:۱۷
مراد از نزول قرآن تحصیلِ … ۰:۳۲
یکی را گفتند عالم بی عمل … ۰:۱۹
مرد بی مروت زن است و … ۰:۲۴
دو کس را حسرت از دل نرود و … ۰:۴۲
خلعت سلطان اگر چه عزیزست … ۰:۲۴
خلاف راه ثواب است و … ۰:۴۹
هر آنچه دانی که هر آینه … ۰:۲۸
یکی از لوازم صحبت آنست که … ۰:۲۶
هر که با بدان نشیند، اگر … ۰:۴۳
حلم شتر چنانکه معلومست … ۱:۰۳
هر که در پیش سخن دیگران افتد … ۰:۲۵
ریشی درون جامه داشتم و … ۰:۴۶
دروغ گفتن به ضربت لازم ماند … ۰:۳۸
اجلّ کاینات از روی ظاهر … ۰:۳۴
از نفس پرور، هنروری نیاید … ۰:۲۳
در انجیل آمده است که ای فرزند آدم … ۰:۴۱
ارادت بی چون یکی را از تخت شاهی … ۰:۲۱
گر تیغ قهر بر کشد … ۰:۳۰
هر که به تأدیب دنیا راه ثواب … ۰:۲۴
نیک بختان به حکایت و امثال … ۰:۳۷
آن را که گوش ارادت گران آفریده اند … ۰:۴۸
گدای نیک انجام، به از پادشاه بدفرجام … ۰:۱۶
زمین را از آسمان نثارست … ۰:۲۰
حق جلّ و علا می بیند و می پوشد … ۰:۲۱
زر از معدن به کان کندن … ۰:۲۲
هر که بر زیردستان نبخشاید … ۰:۲۷
عاقل چو خلاف اندر میان آید … ۰:۱۶
درویشی به مناجات در می گفت … ۰:۵۲
بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که … ۰:۲۵
نصیحت پادشاهان کردن کسی را … ۰:۲۸
هرگز دو خصم به حق راضی … ۰:۲۶
همه کس را دندان به ترشی کند شود … ۰:۱۹
جوان گوشه نشین، شیرمرد راه خداست … ۰:۱۲
حکیمی را پرسیدند … ۱:۰۱
دو کس مردند و حسرت بردند … ۰:۲۶
حکایت ۱: یکی را از دوستان … ۰:۴۰
حکایت ۲: بازرگانی را … ۰:۴۴
حکایت ۴: عالمی معتبر را … ۰:۵۲
حکایت ۵: جالینوس ابلهی را دید … ۱:۰۵
حکایت ۶: سحبان وائل را … ۰:۴۵
حکایت ۷: یکی را از حکماء … ۰:۳۶
حکایت ۸: تنی از چند از بندگان محمود … ۰:۳۲
حکایت ۹: در عقد بیع سرایی … ۰:۳۹
حکایت ۱۰: یکی از شعراء … ۱:۱۵
حکایت ۱۱: منجمی به خانه … ۰:۲۸
حکایت ۱۲: خطیبی کریه الصوت … ۱:۳۶
حکایت ۱۳: یکی در مسجد … ۱:۱۷
حکایت ۱۴: ناخوش آوازی… ۰:۳۵
حکایت ۱: یکی را از وزرا … ۰:۵۵
حکایت ۲: حکیمی پسران را … ۱:۱۶
حکایت ۳: یکی از وزرا تعلیم … ۲:۰۷
حکایت ۴: معلم کُتّابی دیدم … ۲:۱۱
حکایت ۵: پارسا زاده ای را ۳:۲۲
حکایت ۶: پادشاهی، پسری را ۱:۰۴
حکایت ۷: یکی را شنیدم از … ۰:۵۳
حکایت ۸: اعرابی ای را دیدم … ۰:۳۸
حکایت ۹: در تصانیف حکما … ۱:۰۴
حکایت ۱۰: فقیره درویشی … ۱:۲۵
حکایت ۱۱: طفل بودم که … ۱:۱۳
حکایت ۱۲: سالی نزاع در … ۰:۵۸
حکایت ۱۳: هندوی نفت اندازی … ۰:۲۹
حکایت ۱۴: مردکی را … ۰:۵۸
حکایت ۱۸: توانگر زاده ای را … ۱:۲۴
حکایت ۱۹: بزرگی را پرسیدند … ۰:۴۶
جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی ۶:۱۳
حکایت ۱: خواهنده مغربی … ۰:۳۵
حکایت ۲: دو امیر زاده … ۱:۰۳
حکایت ۳: درویشی را شنیدم … ۰:۵۷
حکایت ۴: یکی از ملوک عجم … ۱:۱۵
حکایت ۵: در سیرت اردشیر بابکان … ۰:۴۸
حکایت ۶: دو درویش خراسانی … ۱:۱۹
حکایت ۷: یکی از حکماء … ۰:۵۸
حکایت ۸: بقالی را درمی چند … ۰:۴۶
حکایت ۹: جوانمردی را … ۱:۱۶
حکایت ۱۰: یکی از علماء … ۱:۱۱
حکایت ۱۱: درویشی را … ۱:۰۱
حکایت ۱۲: نخورد شیر … ۰:۳۳
حکایت ۱۳: حاتم طایی را … ۰:۵۲
حکایت ۱۴: موسی (ع)، درویشی را … ۱:۴۶
حکایت ۱۵: اعرابی را دیدم … ۰:۵۴
حکایت ۱۷: همچنین در قاع بسیط … ۰:۴۴
حکایت ۱۸: هرگز از دور زمان … ۰:۴۵
حکایت ۱۹: یکی از ملوک … ۱:۲۹
حکایت ۲۱: بازرگانی را شنیدم … ۱:۴۹
حکایت ۲۳: صیادی ضعیف را … ۱:۰۲
حکایت ۲۴: چو آید ز پی دشمن … ۰:۱۲
حکایت ۲۷: فضل و هنر ضایع است تا … ۳:۵۱
حکایت ۲۸: درویشی را شنیدم … ۱:۵۷
حکایت ۳: روی بر خاک عجز … ۰:۱۹
حکایت ۴: دزدی به خانه پارسایی … ۱:۰۶
حکایت ۵: تنی چند از روندگان … ۳:۲۲
حکایت ۶: زاهدی مهمان پادشاهی … ۱:۱۲
حکایت ۷: یاد دارم که در ایام طفولیت … ۱:۰۳
حکایت ۸: یکی را از بزرگان … ۰:۳۰
حکایت ۹: یکی از صلحای لبنان … ۱:۵۲
حکایت ۱۰: یکی پرسید از آن گم کرده فرزند … ۰:۴۰
حکایت ۱۱: در جامع بعلبک … ۱:۴۴
حکایت ۱۲: شبی در بیابان مکه … ۰:۴۸
حکایت ۱۳: پارسایی را دیدم … ۰:۴۸
حکایت ۱۴: درویشی را ضرورتی پیش آمد … ۱:۰۰
حکایت ۱۵: پادشاهی پارسایی را دید … ۰:۲۶
حکایت ۱۶: یکی از جمله صالحان … ۰:۵۰
حکایت ۱۷: پیاده ای سر و پا برهنه … ۱:۲۶
حکایت ۱۸: عابدی را پادشاهی طلب کرد … ۰:۴۲
حکایت ۱۹: کاروانی در زمین یونان … ۱:۲۵
حکایت ۲۱: لقمان را گفتند … ۰:۳۴
حکایت ۲۲: عابدی را حکایت کنند … ۰:۴۱
حکایت ۲۳: بخشایش الهی گمشده ای را … ۱:۴۹
حکایت ۲۴: پیش یکی از مشایخ … ۰:۲۸
حکایت ۲۵: یکی را از مشایخ شام … ۰:۴۰
حکایت ۲۶: یاد دارم که شبی … ۱:۱۵
حکایت ۲۷: وقتی در سفر حجاز … ۱:۲۴
حکایت ۲۸: یکی را از ملوک … ۲:۴۴
حکایت ۲۹: ابو هریره هر روز … ۰:۵۸
حکایت ۳۱: از صحبت یاران دمشقم … ۲:۰۶
حکایت ۳۲: یکی از پادشاهان … ۰:۵۸
حکایت ۳۳: یکی از متعبدان در بیشه … ۴:۱۲
حکایت ۳۴: مطابق این سخن، پادشاهی … ۱:۲۸
حکایت ۳۵: یکی را از علمای راسخ پرسیدند … ۰:۳۱
حکایت ۳۷: مریدی گفت پیر را … ۰:۴۰
حکایت ۳۸: فقیهی، پدر را گفت … ۲:۲۸
حکایت ۳۹: یکی بر سر راهی مست … ۰:۵۳
حکایت ۴۰: طایفه رندان … ۰:۵۸
حکایت ۴۱: این حکایت شنو که در بغداد … ۱:۱۰
حکایت ۴۲: یکی از صاحبدلان … ۱:۰۳
حکایت ۴۳: بزرگی را پرسیدم … ۰:۵۲
حکایت ۴۵: آورده اند که فقیهی دختری داشت … ۱:۰۱
حکایت ۴۶: پادشاهی به دیده استحقار … ۱:۴۳
حکایت ۴۷: دیدم گل تازه، چند دسته … ۱:۲۶
حکایت ۴۸: حکیمی را پرسیدند … ۰:۴۴
حکایت ۱: حسن میمندی را گفتند … ۰:۵۱
حکایت ۵: چشم بد اندیش که … ۰:۱۹
حکایت ۱۳: طوطی با زاغ در قفس … ۲:۳۴
حکایت ۱۴: رفیقی داشتم که … ۱:۳۸
حکایت ۱۵: یکی را زنی صاحب جمال جوان … ۱:۰۱
حکایت ۱۶: یاد دارم که در ایام جوانی … ۱:۴۱
حکایت ۱۹: یکی را از ملوک عرب … ۲:۳۳
حکایت ۱: با طایفه دانشمندان … ۲:۲۹
حکایت ۲: پیرمردی حکایت کند که … ۳:۰۷
حکایت ۴: روزی به غرور جوانی … ۰:۴۸
حکایت ۵: جوانی چست، لطیف … ۱:۳۵
حکایت ۶: وقتی به جهل جوانی … ۰:۳۹
حکایت ۷: توانگری بخیلی را پسری … ۰:۵۵
حکایت ۸: پیرمردی را گفتند … ۰:۳۶
حکایت ۱: پادشاهی را شنیدم … ۲:۱۱
حکایت ۲: یکی از ملوک خراسان … ۱:۰۵
حکایت ۳: ملک زاده ای را شنیدم … ۳:۵۹
حکایت ۴: طایفه دزدان عرب … ۶:۴۸
حکایت ۵: سرهنگ زاده ای را … ۱:۵۹
حکایت ۷: پادشاهی با غلامی عجمی … ۱:۴۶
حکایت ۸: هرمز را گفتند … ۰:۵۹
حکایت ۹: یکی از ملوک عرب رنجور بود … ۱:۳۰
حکایت ۱۰: بر بالین تربت یحیی … ۱:۵۵
حکایت ۱۱: درویشی مستجاب الدعوه … ۰:۴۶
حکایت ۱۲: یکی از ملوک بی انصاف … ۰:۳۹
حکایت ۱۵: یکی از وزرا معزول شد … ۲:۳۱
حکایت ۱۶: یکی از رفیقان … ۸:۰۲
حکایت ۱۷: تنی چند از روندگان در … ۲:۴۶
حکایت ۱۸: ملک زاده ای گنج فراوان … ۱:۳۹
حکایت ۱۹: آورده اند که نوشین روان … ۱:۰۱
حکایت ۲۰: غافلی را شنیدم که … ۱:۴۱
حکایت ۲۱: ناسزایی را که بینی بخت یار … ۰:۳۵
حکایت ۲۲: یکی را از ملوک، مرضی حایل بود … ۲:۱۳
حکایت ۲۳: یکی از بندگان عمر لیث ۱:۳۷
حکایت ۲۴: صلح با دشمن اگر خواهی … ۰:۲۵
حکایت ۲۶: زورت ار پیش می رود با ما … ۰:۳۵
حکایت ۲۸: درویشی مجرد … ۲:۱۱
حکایت ۲۹: یکی از وزرا پیش ذوالنون … ۰:۴۳
حکایت ۳۰: پادشاهی به کشتنِ بی گناهی … ۰:۴۵
حکایت ۳۴: یکی از پسران هارون الرشید … ۱:۰۴
حکایت ۳۵: با طایفه بزرگان به کشتی در … ۱:۲۶
حکایت ۳۶: دو برادر یکی خدمت سلطان کردی … ۰:۵۷
حکایت ۳۷: کسی مژده پیش انوشیروان … ۰:۲۹
حکایت ۳۸: گروهی حکماء … ۰:۵۵
حکایت ۴۱: اسکندر رومی را پرسیدند … ۰:۴۴
تمام شد کتاب گلستان … ۱:۳۴

مطالب مرتبط

934 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی