دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2015/04/Sadi1111.jpg  کتاب صوتی گلستان سعدی Sadi1111

کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ منت خدای را عزوجل که طاعتش … ۰:۵۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و … ۰:۳۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرد بگسترد و … ۰:۵۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ در خبر است از سرور کاینات و مفخر موجودات … ۱:۴۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف … ۱:۳۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم … ۱:۲۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و … ۱:۵۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ بعد از تأمل این معنا مصلحت چنان دیدم که … ۱:۵۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ زبان در دهان ای خردمند چیست ۲:۱۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ بامدادان که خاطر باز آمدن بر رأی نشستن غالب آمد … ۱:۱۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ حالی که من این بگفتم دامن گل بریخت و … ۰:۵۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ طایفه ای از حکماء هندوستان در فضائل بزرگمهر … ۱:۲۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | دیباچه؛ نخلبندی دانم و لی نه در بستان … ۲:۰۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ مال از بهر آسایش عمر است نه … ۰:۳۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ موسی (ع)، قارون را نصیحت کرد که … ۱:۱۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ دو کس رنج بیهوده بردند و … ۰:۴۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ علم از بهر دین پروردن است نه … ۰:۱۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ ملک از خردمندان جمال گیرد و … ۰:۳۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ سه چیز پایدار نماند … ۰:۱۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان … ۰:۲۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ هر آن سرّی که داری، با دوست … ۰:۵۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ دشمنی ضعیف که در طاعت آید و … ۰:۴۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ سخن میان دو دشمن چنان گوی که … ۰:۵۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با دشمنان صلح می کند … ۰:۱۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ چون در امضاء کار متردد باشی … ۰:۳۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ بر عجز دشمن رحمت نکن که … ۰:۲۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ هر که بدی را بکشد، خلق را … ۰:۲۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست … ۰:۲۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ خشم بیش از حد گرفتن، وحشت آرد و … ۰:۵۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ دو کس دشمن ملک و دینند … ۰:۱۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ در خاک بیلقان برسیدم به عابدی … ۰:۲۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ بدخوی در دست دشمنی گرفتارست که … ۰:۲۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ چو بینی که در سپاه دشمن تفرقه افتاده … ۰:۲۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند … ۰:۱۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ سر مار به دست دشمن بکوب که … ۰:۲۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ خبری که دانی دلی بیازارد … ۰:۱۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ پادشه را بر خیانت کسی واقف مگردان … ۰:۲۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ هر که نصیحت خود رأی می کند … ۰:۰۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ فریب دشمن مخور و غرور مداح … ۰:۳۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ متکلم را تا کسی عیب نگیرد … ۰:۱۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ همه کس را عقل خود به کمال نماید و … ۰:۴۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ ده آدمی بر سفره ای بخورند و … ۱:۰۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ هر که در حال توانایی نکویی نکند … ۰:۱۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ هر چه زود بر آید، دیر نپاید … ۰:۵۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ کارها به صبر برآید و مستعجل … ۰:۲۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ نادان را به از خامُشی نیست … ۱:۰۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با داناتر از خود بحث کند که … ۰:۱۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با بدان بشیند، نیکی نبیند … ۰:۲۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که … ۰:۱۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ هر که علم خواند و عمل نکرد … ۰:۱۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ از تن بی دل طاعت نیاید و … ۰:۰۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ نه هر که در مجادله چست، در معامله درست … ۰:۱۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ اگر شب ها همه قدر بودی … ۰:۱۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ نه هر که به صورت نکوست … ۰:۳۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با بزرگان ستیزد … ۰:۲۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر … ۰:۱۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ ضعیفی که با قوی دلاوری کند … ۰:۲۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ بی هنران هنرمند را نتوانند که ببینند … ۰:۳۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ گر جور شکم نیستی هیچ مرغ … ۰:۴۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ مشورت با زنان تباه است و … ۰:۱۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ هر که را دشمن پیش است … ۰:۱۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ کشتن بندیان تأمل اولاترست … ۰:۴۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ حکیمی که با جهال در افتد … ۰:۴۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ خردمندی را که در زمره اجلاف … ۰:۳۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ جوهر اگر در خلاب افتاد … ۰:۵۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ مشک آنست که ببوید نه آنکه … ۰:۳۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ دوستی را که به عمری فرا چنگ آرند … ۰:۱۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ عقل در دست نفس چنان گرفتارست … ۰:۳۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ جوانمرد که بخورد و بدهد … ۰:۲۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ اندک اندک خیلی شود و … ۰:۴۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ عالم را نشاید که سفاهت از عامی … ۰:۲۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ معصیت از هر که صادر شود … ۰:۳۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ جان در حمایت یک دم است و … ۰:۳۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ شیطان با مخلصان بر نمی آید و … ۰:۳۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ هر که در زندگانی نانش نخورند … ۰:۵۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ درویش ضعیف حال را … ۰:۳۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ دو چیز محال عقل است … ۰:۳۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ ای طالب روزی بنشین که بخوری … ۰:۲۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ به نا نهادی دست نرسد … ۰:۲۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گلستان سعدی | باب اول؛ صیاد بی روزی ماهی در دجله … ۰:۲۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 توانگر فاسق کلوخ زر اندود است و … ۰:۱۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 شدت نیکان روی در فرج دارد و … ۰:۲۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حسود از نعمت حق بخیل است و … ۰:۳۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 تلمیذ بی ارادت عاشق بی زر است و … ۰:۱۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 مراد از نزول قرآن تحصیلِ … ۰:۳۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 یکی را گفتند عالم بی عمل … ۰:۱۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 مرد بی مروت زن است و … ۰:۲۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 دو کس را حسرت از دل نرود و … ۰:۴۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 خلعت سلطان اگر چه عزیزست … ۰:۲۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 خلاف راه ثواب است و … ۰:۴۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 هر آنچه دانی که هر آینه … ۰:۲۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 یکی از لوازم صحبت آنست که … ۰:۲۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 هر که با بدان نشیند، اگر … ۰:۴۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حلم شتر چنانکه معلومست … ۱:۰۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 هر که در پیش سخن دیگران افتد … ۰:۲۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 ریشی درون جامه داشتم و … ۰:۴۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 دروغ گفتن به ضربت لازم ماند … ۰:۳۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 اجلّ کاینات از روی ظاهر … ۰:۳۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 از نفس پرور، هنروری نیاید … ۰:۲۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 در انجیل آمده است که ای فرزند آدم … ۰:۴۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 ارادت بی چون یکی را از تخت شاهی … ۰:۲۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گر تیغ قهر بر کشد … ۰:۳۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 هر که به تأدیب دنیا راه ثواب … ۰:۲۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 نیک بختان به حکایت و امثال … ۰:۳۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 آن را که گوش ارادت گران آفریده اند … ۰:۴۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 گدای نیک انجام، به از پادشاه بدفرجام … ۰:۱۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 زمین را از آسمان نثارست … ۰:۲۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حق جلّ و علا می بیند و می پوشد … ۰:۲۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 زر از معدن به کان کندن … ۰:۲۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 هر که بر زیردستان نبخشاید … ۰:۲۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 عاقل چو خلاف اندر میان آید … ۰:۱۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 درویشی به مناجات در می گفت … ۰:۵۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که … ۰:۲۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 نصیحت پادشاهان کردن کسی را … ۰:۲۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 هرگز دو خصم به حق راضی … ۰:۲۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 همه کس را دندان به ترشی کند شود … ۰:۱۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 جوان گوشه نشین، شیرمرد راه خداست … ۰:۱۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکیمی را پرسیدند … ۱:۰۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 دو کس مردند و حسرت بردند … ۰:۲۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱: یکی را از دوستان … ۰:۴۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲: بازرگانی را … ۰:۴۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴: عالمی معتبر را … ۰:۵۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۵: جالینوس ابلهی را دید … ۱:۰۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۶: سحبان وائل را … ۰:۴۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۷: یکی را از حکماء … ۰:۳۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۸: تنی از چند از بندگان محمود … ۰:۳۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۹: در عقد بیع سرایی … ۰:۳۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۰: یکی از شعراء … ۱:۱۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۱: منجمی به خانه … ۰:۲۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۲: خطیبی کریه الصوت … ۱:۳۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۳: یکی در مسجد … ۱:۱۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۴: ناخوش آوازی… ۰:۳۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱: یکی را از وزرا … ۰:۵۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲: حکیمی پسران را … ۱:۱۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳: یکی از وزرا تعلیم … ۲:۰۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴: معلم کُتّابی دیدم … ۲:۱۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۵: پارسا زاده ای را ۳:۲۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۶: پادشاهی، پسری را ۱:۰۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۷: یکی را شنیدم از … ۰:۵۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۸: اعرابی ای را دیدم … ۰:۳۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۹: در تصانیف حکما … ۱:۰۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۰: فقیره درویشی … ۱:۲۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۱: طفل بودم که … ۱:۱۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۲: سالی نزاع در … ۰:۵۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۳: هندوی نفت اندازی … ۰:۲۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۴: مردکی را … ۰:۵۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۸: توانگر زاده ای را … ۱:۲۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۹: بزرگی را پرسیدند … ۰:۴۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی ۶:۱۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱: خواهنده مغربی … ۰:۳۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲: دو امیر زاده … ۱:۰۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳: درویشی را شنیدم … ۰:۵۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴: یکی از ملوک عجم … ۱:۱۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۵: در سیرت اردشیر بابکان … ۰:۴۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۶: دو درویش خراسانی … ۱:۱۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۷: یکی از حکماء … ۰:۵۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۸: بقالی را درمی چند … ۰:۴۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۹: جوانمردی را … ۱:۱۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۰: یکی از علماء … ۱:۱۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۱: درویشی را … ۱:۰۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۲: نخورد شیر … ۰:۳۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۳: حاتم طایی را … ۰:۵۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۴: موسی (ع)، درویشی را … ۱:۴۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۵: اعرابی را دیدم … ۰:۵۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۷: همچنین در قاع بسیط … ۰:۴۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۸: هرگز از دور زمان … ۰:۴۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۹: یکی از ملوک … ۱:۲۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۱: بازرگانی را شنیدم … ۱:۴۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۳: صیادی ضعیف را … ۱:۰۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۴: چو آید ز پی دشمن … ۰:۱۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۷: فضل و هنر ضایع است تا … ۳:۵۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۸: درویشی را شنیدم … ۱:۵۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳: روی بر خاک عجز … ۰:۱۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴: دزدی به خانه پارسایی … ۱:۰۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۵: تنی چند از روندگان … ۳:۲۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۶: زاهدی مهمان پادشاهی … ۱:۱۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۷: یاد دارم که در ایام طفولیت … ۱:۰۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۸: یکی را از بزرگان … ۰:۳۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۹: یکی از صلحای لبنان … ۱:۵۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۰: یکی پرسید از آن گم کرده فرزند … ۰:۴۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۱: در جامع بعلبک … ۱:۴۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۲: شبی در بیابان مکه … ۰:۴۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۳: پارسایی را دیدم … ۰:۴۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۴: درویشی را ضرورتی پیش آمد … ۱:۰۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۵: پادشاهی پارسایی را دید … ۰:۲۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۶: یکی از جمله صالحان … ۰:۵۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۷: پیاده ای سر و پا برهنه … ۱:۲۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۸: عابدی را پادشاهی طلب کرد … ۰:۴۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۹: کاروانی در زمین یونان … ۱:۲۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۱: لقمان را گفتند … ۰:۳۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۲: عابدی را حکایت کنند … ۰:۴۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۳: بخشایش الهی گمشده ای را … ۱:۴۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۴: پیش یکی از مشایخ … ۰:۲۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۵: یکی را از مشایخ شام … ۰:۴۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۶: یاد دارم که شبی … ۱:۱۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۷: وقتی در سفر حجاز … ۱:۲۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۸: یکی را از ملوک … ۲:۴۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۹: ابو هریره هر روز … ۰:۵۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۱: از صحبت یاران دمشقم … ۲:۰۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۲: یکی از پادشاهان … ۰:۵۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۳: یکی از متعبدان در بیشه … ۴:۱۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۴: مطابق این سخن، پادشاهی … ۱:۲۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۵: یکی را از علمای راسخ پرسیدند … ۰:۳۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۷: مریدی گفت پیر را … ۰:۴۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۸: فقیهی، پدر را گفت … ۲:۲۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۹: یکی بر سر راهی مست … ۰:۵۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴۰: طایفه رندان … ۰:۵۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴۱: این حکایت شنو که در بغداد … ۱:۱۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴۲: یکی از صاحبدلان … ۱:۰۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴۳: بزرگی را پرسیدم … ۰:۵۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴۵: آورده اند که فقیهی دختری داشت … ۱:۰۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴۶: پادشاهی به دیده استحقار … ۱:۴۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴۷: دیدم گل تازه، چند دسته … ۱:۲۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴۸: حکیمی را پرسیدند … ۰:۴۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱: حسن میمندی را گفتند … ۰:۵۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۵: چشم بد اندیش که … ۰:۱۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۳: طوطی با زاغ در قفس … ۲:۳۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۴: رفیقی داشتم که … ۱:۳۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۵: یکی را زنی صاحب جمال جوان … ۱:۰۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۶: یاد دارم که در ایام جوانی … ۱:۴۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۹: یکی را از ملوک عرب … ۲:۳۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱: با طایفه دانشمندان … ۲:۲۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲: پیرمردی حکایت کند که … ۳:۰۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴: روزی به غرور جوانی … ۰:۴۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۵: جوانی چست، لطیف … ۱:۳۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۶: وقتی به جهل جوانی … ۰:۳۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۷: توانگری بخیلی را پسری … ۰:۵۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۸: پیرمردی را گفتند … ۰:۳۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱: پادشاهی را شنیدم … ۲:۱۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲: یکی از ملوک خراسان … ۱:۰۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳: ملک زاده ای را شنیدم … ۳:۵۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴: طایفه دزدان عرب … ۶:۴۸
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۵: سرهنگ زاده ای را … ۱:۵۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۷: پادشاهی با غلامی عجمی … ۱:۴۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۸: هرمز را گفتند … ۰:۵۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۹: یکی از ملوک عرب رنجور بود … ۱:۳۰
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۰: بر بالین تربت یحیی … ۱:۵۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۱: درویشی مستجاب الدعوه … ۰:۴۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۲: یکی از ملوک بی انصاف … ۰:۳۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۵: یکی از وزرا معزول شد … ۲:۳۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۶: یکی از رفیقان … ۸:۰۲
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۷: تنی چند از روندگان در … ۲:۴۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۸: ملک زاده ای گنج فراوان … ۱:۳۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۱۹: آورده اند که نوشین روان … ۱:۰۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۰: غافلی را شنیدم که … ۱:۴۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۱: ناسزایی را که بینی بخت یار … ۰:۳۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۲: یکی را از ملوک، مرضی حایل بود … ۲:۱۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۳: یکی از بندگان عمر لیث ۱:۳۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۴: صلح با دشمن اگر خواهی … ۰:۲۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۶: زورت ار پیش می رود با ما … ۰:۳۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۸: درویشی مجرد … ۲:۱۱
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۲۹: یکی از وزرا پیش ذوالنون … ۰:۴۳
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۰: پادشاهی به کشتنِ بی گناهی … ۰:۴۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۴: یکی از پسران هارون الرشید … ۱:۰۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۵: با طایفه بزرگان به کشتی در … ۱:۲۶
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۶: دو برادر یکی خدمت سلطان کردی … ۰:۵۷
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۷: کسی مژده پیش انوشیروان … ۰:۲۹
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۳۸: گروهی حکماء … ۰:۵۵
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 حکایت ۴۱: اسکندر رومی را پرسیدند … ۰:۴۴
کتاب صوتی گلستان سعدی musicdl336 تمام شد کتاب گلستان … ۱:۳۴
کانال تلگرام زهرامدیا
1106 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی