هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2015/04/Sadi1111.jpg

گلستان سعدی | دیباچه؛ منت خدای را عزوجل که طاعتش … ۰:۵۵
گلستان سعدی | دیباچه؛ باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و … ۰:۳۷
گلستان سعدی | دیباچه؛ فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرد بگسترد و … ۰:۵۵
گلستان سعدی | دیباچه؛ در خبر است از سرور کاینات و مفخر موجودات … ۱:۴۵
گلستان سعدی | دیباچه؛ عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف … ۱:۳۰
گلستان سعدی | دیباچه؛ ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم … ۱:۲۰
گلستان سعدی | دیباچه؛ یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و … ۱:۵۰
گلستان سعدی | دیباچه؛ بعد از تأمل این معنا مصلحت چنان دیدم که … ۱:۵۴
گلستان سعدی | دیباچه؛ زبان در دهان ای خردمند چیست ۲:۱۴
گلستان سعدی | دیباچه؛ بامدادان که خاطر باز آمدن بر رأی نشستن غالب آمد … ۱:۱۳
گلستان سعدی | دیباچه؛ حالی که من این بگفتم دامن گل بریخت و … ۰:۵۹
گلستان سعدی | دیباچه؛ طایفه ای از حکماء هندوستان در فضائل بزرگمهر … ۱:۲۷
گلستان سعدی | دیباچه؛ نخلبندی دانم و لی نه در بستان … ۲:۰۳
گلستان سعدی | باب اول؛ مال از بهر آسایش عمر است نه … ۰:۳۶
گلستان سعدی | باب اول؛ موسی (ع)، قارون را نصیحت کرد که … ۱:۱۹
گلستان سعدی | باب اول؛ دو کس رنج بیهوده بردند و … ۰:۴۰
گلستان سعدی | باب اول؛ علم از بهر دین پروردن است نه … ۰:۱۶
گلستان سعدی | باب اول؛ ملک از خردمندان جمال گیرد و … ۰:۳۵
گلستان سعدی | باب اول؛ سه چیز پایدار نماند … ۰:۱۲
گلستان سعدی | باب اول؛ رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان … ۰:۲۱
گلستان سعدی | باب اول؛ هر آن سرّی که داری، با دوست … ۰:۵۴
گلستان سعدی | باب اول؛ دشمنی ضعیف که در طاعت آید و … ۰:۴۳
گلستان سعدی | باب اول؛ سخن میان دو دشمن چنان گوی که … ۰:۵۰
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با دشمنان صلح می کند … ۰:۱۷
گلستان سعدی | باب اول؛ چون در امضاء کار متردد باشی … ۰:۳۵
گلستان سعدی | باب اول؛ بر عجز دشمن رحمت نکن که … ۰:۲۱
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که بدی را بکشد، خلق را … ۰:۲۷
گلستان سعدی | باب اول؛ نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست … ۰:۲۸
گلستان سعدی | باب اول؛ خشم بیش از حد گرفتن، وحشت آرد و … ۰:۵۷
گلستان سعدی | باب اول؛ دو کس دشمن ملک و دینند … ۰:۱۹
گلستان سعدی | باب اول؛ در خاک بیلقان برسیدم به عابدی … ۰:۲۱
گلستان سعدی | باب اول؛ بدخوی در دست دشمنی گرفتارست که … ۰:۲۰
گلستان سعدی | باب اول؛ چو بینی که در سپاه دشمن تفرقه افتاده … ۰:۲۹
گلستان سعدی | باب اول؛ دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند … ۰:۱۵
گلستان سعدی | باب اول؛ سر مار به دست دشمن بکوب که … ۰:۲۴
گلستان سعدی | باب اول؛ خبری که دانی دلی بیازارد … ۰:۱۹
گلستان سعدی | باب اول؛ پادشه را بر خیانت کسی واقف مگردان … ۰:۲۳
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که نصیحت خود رأی می کند … ۰:۰۸
گلستان سعدی | باب اول؛ فریب دشمن مخور و غرور مداح … ۰:۳۶
گلستان سعدی | باب اول؛ متکلم را تا کسی عیب نگیرد … ۰:۱۸
گلستان سعدی | باب اول؛ همه کس را عقل خود به کمال نماید و … ۰:۴۴
گلستان سعدی | باب اول؛ ده آدمی بر سفره ای بخورند و … ۱:۰۱
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که در حال توانایی نکویی نکند … ۰:۱۸
گلستان سعدی | باب اول؛ هر چه زود بر آید، دیر نپاید … ۰:۵۲
گلستان سعدی | باب اول؛ کارها به صبر برآید و مستعجل … ۰:۲۴
گلستان سعدی | باب اول؛ نادان را به از خامُشی نیست … ۱:۰۶
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با داناتر از خود بحث کند که … ۰:۱۷
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با بدان بشیند، نیکی نبیند … ۰:۲۳
گلستان سعدی | باب اول؛ مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که … ۰:۱۰
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که علم خواند و عمل نکرد … ۰:۱۰
گلستان سعدی | باب اول؛ از تن بی دل طاعت نیاید و … ۰:۰۹
گلستان سعدی | باب اول؛ نه هر که در مجادله چست، در معامله درست … ۰:۱۵
گلستان سعدی | باب اول؛ اگر شب ها همه قدر بودی … ۰:۱۷
گلستان سعدی | باب اول؛ نه هر که به صورت نکوست … ۰:۳۰
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با بزرگان ستیزد … ۰:۲۱
گلستان سعدی | باب اول؛ پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر … ۰:۱۹
گلستان سعدی | باب اول؛ ضعیفی که با قوی دلاوری کند … ۰:۲۴
گلستان سعدی | باب اول؛ بی هنران هنرمند را نتوانند که ببینند … ۰:۳۴
گلستان سعدی | باب اول؛ گر جور شکم نیستی هیچ مرغ … ۰:۴۸
گلستان سعدی | باب اول؛ مشورت با زنان تباه است و … ۰:۱۶
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که را دشمن پیش است … ۰:۱۶
گلستان سعدی | باب اول؛ کشتن بندیان تأمل اولاترست … ۰:۴۰
گلستان سعدی | باب اول؛ حکیمی که با جهال در افتد … ۰:۴۴
گلستان سعدی | باب اول؛ خردمندی را که در زمره اجلاف … ۰:۳۴
گلستان سعدی | باب اول؛ جوهر اگر در خلاب افتاد … ۰:۵۱
گلستان سعدی | باب اول؛ مشک آنست که ببوید نه آنکه … ۰:۳۷
گلستان سعدی | باب اول؛ دوستی را که به عمری فرا چنگ آرند … ۰:۱۸
گلستان سعدی | باب اول؛ عقل در دست نفس چنان گرفتارست … ۰:۳۰
گلستان سعدی | باب اول؛ جوانمرد که بخورد و بدهد … ۰:۲۸
گلستان سعدی | باب اول؛ اندک اندک خیلی شود و … ۰:۴۰
گلستان سعدی | باب اول؛ عالم را نشاید که سفاهت از عامی … ۰:۲۲
گلستان سعدی | باب اول؛ معصیت از هر که صادر شود … ۰:۳۷
گلستان سعدی | باب اول؛ جان در حمایت یک دم است و … ۰:۳۰
گلستان سعدی | باب اول؛ شیطان با مخلصان بر نمی آید و … ۰:۳۳
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که در زندگانی نانش نخورند … ۰:۵۷
گلستان سعدی | باب اول؛ درویش ضعیف حال را … ۰:۳۴
گلستان سعدی | باب اول؛ دو چیز محال عقل است … ۰:۳۲
گلستان سعدی | باب اول؛ ای طالب روزی بنشین که بخوری … ۰:۲۸
گلستان سعدی | باب اول؛ به نا نهادی دست نرسد … ۰:۲۰
گلستان سعدی | باب اول؛ صیاد بی روزی ماهی در دجله … ۰:۲۰
توانگر فاسق کلوخ زر اندود است و … ۰:۱۷
شدت نیکان روی در فرج دارد و … ۰:۲۲
حسود از نعمت حق بخیل است و … ۰:۳۷
تلمیذ بی ارادت عاشق بی زر است و … ۰:۱۷
مراد از نزول قرآن تحصیلِ … ۰:۳۲
یکی را گفتند عالم بی عمل … ۰:۱۹
مرد بی مروت زن است و … ۰:۲۴
دو کس را حسرت از دل نرود و … ۰:۴۲
خلعت سلطان اگر چه عزیزست … ۰:۲۴
خلاف راه ثواب است و … ۰:۴۹
هر آنچه دانی که هر آینه … ۰:۲۸
یکی از لوازم صحبت آنست که … ۰:۲۶
هر که با بدان نشیند، اگر … ۰:۴۳
حلم شتر چنانکه معلومست … ۱:۰۳
هر که در پیش سخن دیگران افتد … ۰:۲۵
ریشی درون جامه داشتم و … ۰:۴۶
دروغ گفتن به ضربت لازم ماند … ۰:۳۸
اجلّ کاینات از روی ظاهر … ۰:۳۴
از نفس پرور، هنروری نیاید … ۰:۲۳
در انجیل آمده است که ای فرزند آدم … ۰:۴۱
ارادت بی چون یکی را از تخت شاهی … ۰:۲۱
گر تیغ قهر بر کشد … ۰:۳۰
هر که به تأدیب دنیا راه ثواب … ۰:۲۴
نیک بختان به حکایت و امثال … ۰:۳۷
آن را که گوش ارادت گران آفریده اند … ۰:۴۸
گدای نیک انجام، به از پادشاه بدفرجام … ۰:۱۶
زمین را از آسمان نثارست … ۰:۲۰
حق جلّ و علا می بیند و می پوشد … ۰:۲۱
زر از معدن به کان کندن … ۰:۲۲
هر که بر زیردستان نبخشاید … ۰:۲۷
عاقل چو خلاف اندر میان آید … ۰:۱۶
درویشی به مناجات در می گفت … ۰:۵۲
بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که … ۰:۲۵
نصیحت پادشاهان کردن کسی را … ۰:۲۸
هرگز دو خصم به حق راضی … ۰:۲۶
همه کس را دندان به ترشی کند شود … ۰:۱۹
جوان گوشه نشین، شیرمرد راه خداست … ۰:۱۲
حکیمی را پرسیدند … ۱:۰۱
دو کس مردند و حسرت بردند … ۰:۲۶
حکایت ۱: یکی را از دوستان … ۰:۴۰
حکایت ۲: بازرگانی را … ۰:۴۴
حکایت ۴: عالمی معتبر را … ۰:۵۲
حکایت ۵: جالینوس ابلهی را دید … ۱:۰۵
حکایت ۶: سحبان وائل را … ۰:۴۵
حکایت ۷: یکی را از حکماء … ۰:۳۶
حکایت ۸: تنی از چند از بندگان محمود … ۰:۳۲
حکایت ۹: در عقد بیع سرایی … ۰:۳۹
حکایت ۱۰: یکی از شعراء … ۱:۱۵
حکایت ۱۱: منجمی به خانه … ۰:۲۸
حکایت ۱۲: خطیبی کریه الصوت … ۱:۳۶
حکایت ۱۳: یکی در مسجد … ۱:۱۷
حکایت ۱۴: ناخوش آوازی… ۰:۳۵
حکایت ۱: یکی را از وزرا … ۰:۵۵
حکایت ۲: حکیمی پسران را … ۱:۱۶
حکایت ۳: یکی از وزرا تعلیم … ۲:۰۷
حکایت ۴: معلم کُتّابی دیدم … ۲:۱۱
حکایت ۵: پارسا زاده ای را ۳:۲۲
حکایت ۶: پادشاهی، پسری را ۱:۰۴
حکایت ۷: یکی را شنیدم از … ۰:۵۳
حکایت ۸: اعرابی ای را دیدم … ۰:۳۸
حکایت ۹: در تصانیف حکما … ۱:۰۴
حکایت ۱۰: فقیره درویشی … ۱:۲۵
حکایت ۱۱: طفل بودم که … ۱:۱۳
حکایت ۱۲: سالی نزاع در … ۰:۵۸
حکایت ۱۳: هندوی نفت اندازی … ۰:۲۹
حکایت ۱۴: مردکی را … ۰:۵۸
حکایت ۱۸: توانگر زاده ای را … ۱:۲۴
حکایت ۱۹: بزرگی را پرسیدند … ۰:۴۶
جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی ۶:۱۳
حکایت ۱: خواهنده مغربی … ۰:۳۵
حکایت ۲: دو امیر زاده … ۱:۰۳
حکایت ۳: درویشی را شنیدم … ۰:۵۷
حکایت ۴: یکی از ملوک عجم … ۱:۱۵
حکایت ۵: در سیرت اردشیر بابکان … ۰:۴۸
حکایت ۶: دو درویش خراسانی … ۱:۱۹
حکایت ۷: یکی از حکماء … ۰:۵۸
حکایت ۸: بقالی را درمی چند … ۰:۴۶
حکایت ۹: جوانمردی را … ۱:۱۶
حکایت ۱۰: یکی از علماء … ۱:۱۱
حکایت ۱۱: درویشی را … ۱:۰۱
حکایت ۱۲: نخورد شیر … ۰:۳۳
حکایت ۱۳: حاتم طایی را … ۰:۵۲
حکایت ۱۴: موسی (ع)، درویشی را … ۱:۴۶
حکایت ۱۵: اعرابی را دیدم … ۰:۵۴
حکایت ۱۷: همچنین در قاع بسیط … ۰:۴۴
حکایت ۱۸: هرگز از دور زمان … ۰:۴۵
حکایت ۱۹: یکی از ملوک … ۱:۲۹
حکایت ۲۱: بازرگانی را شنیدم … ۱:۴۹
حکایت ۲۳: صیادی ضعیف را … ۱:۰۲
حکایت ۲۴: چو آید ز پی دشمن … ۰:۱۲
حکایت ۲۷: فضل و هنر ضایع است تا … ۳:۵۱
حکایت ۲۸: درویشی را شنیدم … ۱:۵۷
حکایت ۳: روی بر خاک عجز … ۰:۱۹
حکایت ۴: دزدی به خانه پارسایی … ۱:۰۶
حکایت ۵: تنی چند از روندگان … ۳:۲۲
حکایت ۶: زاهدی مهمان پادشاهی … ۱:۱۲
حکایت ۷: یاد دارم که در ایام طفولیت … ۱:۰۳
حکایت ۸: یکی را از بزرگان … ۰:۳۰
حکایت ۹: یکی از صلحای لبنان … ۱:۵۲
حکایت ۱۰: یکی پرسید از آن گم کرده فرزند … ۰:۴۰
حکایت ۱۱: در جامع بعلبک … ۱:۴۴
حکایت ۱۲: شبی در بیابان مکه … ۰:۴۸
حکایت ۱۳: پارسایی را دیدم … ۰:۴۸
حکایت ۱۴: درویشی را ضرورتی پیش آمد … ۱:۰۰
حکایت ۱۵: پادشاهی پارسایی را دید … ۰:۲۶
حکایت ۱۶: یکی از جمله صالحان … ۰:۵۰
حکایت ۱۷: پیاده ای سر و پا برهنه … ۱:۲۶
حکایت ۱۸: عابدی را پادشاهی طلب کرد … ۰:۴۲
حکایت ۱۹: کاروانی در زمین یونان … ۱:۲۵
حکایت ۲۱: لقمان را گفتند … ۰:۳۴
حکایت ۲۲: عابدی را حکایت کنند … ۰:۴۱
حکایت ۲۳: بخشایش الهی گمشده ای را … ۱:۴۹
حکایت ۲۴: پیش یکی از مشایخ … ۰:۲۸
حکایت ۲۵: یکی را از مشایخ شام … ۰:۴۰
حکایت ۲۶: یاد دارم که شبی … ۱:۱۵
حکایت ۲۷: وقتی در سفر حجاز … ۱:۲۴
حکایت ۲۸: یکی را از ملوک … ۲:۴۴
حکایت ۲۹: ابو هریره هر روز … ۰:۵۸
حکایت ۳۱: از صحبت یاران دمشقم … ۲:۰۶
حکایت ۳۲: یکی از پادشاهان … ۰:۵۸
حکایت ۳۳: یکی از متعبدان در بیشه … ۴:۱۲
حکایت ۳۴: مطابق این سخن، پادشاهی … ۱:۲۸
حکایت ۳۵: یکی را از علمای راسخ پرسیدند … ۰:۳۱
حکایت ۳۷: مریدی گفت پیر را … ۰:۴۰
حکایت ۳۸: فقیهی، پدر را گفت … ۲:۲۸
حکایت ۳۹: یکی بر سر راهی مست … ۰:۵۳
حکایت ۴۰: طایفه رندان … ۰:۵۸
حکایت ۴۱: این حکایت شنو که در بغداد … ۱:۱۰
حکایت ۴۲: یکی از صاحبدلان … ۱:۰۳
حکایت ۴۳: بزرگی را پرسیدم … ۰:۵۲
حکایت ۴۵: آورده اند که فقیهی دختری داشت … ۱:۰۱
حکایت ۴۶: پادشاهی به دیده استحقار … ۱:۴۳
حکایت ۴۷: دیدم گل تازه، چند دسته … ۱:۲۶
حکایت ۴۸: حکیمی را پرسیدند … ۰:۴۴
حکایت ۱: حسن میمندی را گفتند … ۰:۵۱
حکایت ۵: چشم بد اندیش که … ۰:۱۹
حکایت ۱۳: طوطی با زاغ در قفس … ۲:۳۴
حکایت ۱۴: رفیقی داشتم که … ۱:۳۸
حکایت ۱۵: یکی را زنی صاحب جمال جوان … ۱:۰۱
حکایت ۱۶: یاد دارم که در ایام جوانی … ۱:۴۱
حکایت ۱۹: یکی را از ملوک عرب … ۲:۳۳
حکایت ۱: با طایفه دانشمندان … ۲:۲۹
حکایت ۲: پیرمردی حکایت کند که … ۳:۰۷
حکایت ۴: روزی به غرور جوانی … ۰:۴۸
حکایت ۵: جوانی چست، لطیف … ۱:۳۵
حکایت ۶: وقتی به جهل جوانی … ۰:۳۹
حکایت ۷: توانگری بخیلی را پسری … ۰:۵۵
حکایت ۸: پیرمردی را گفتند … ۰:۳۶
حکایت ۱: پادشاهی را شنیدم … ۲:۱۱
حکایت ۲: یکی از ملوک خراسان … ۱:۰۵
حکایت ۳: ملک زاده ای را شنیدم … ۳:۵۹
حکایت ۴: طایفه دزدان عرب … ۶:۴۸
حکایت ۵: سرهنگ زاده ای را … ۱:۵۹
حکایت ۷: پادشاهی با غلامی عجمی … ۱:۴۶
حکایت ۸: هرمز را گفتند … ۰:۵۹
حکایت ۹: یکی از ملوک عرب رنجور بود … ۱:۳۰
حکایت ۱۰: بر بالین تربت یحیی … ۱:۵۵
حکایت ۱۱: درویشی مستجاب الدعوه … ۰:۴۶
حکایت ۱۲: یکی از ملوک بی انصاف … ۰:۳۹
حکایت ۱۵: یکی از وزرا معزول شد … ۲:۳۱
حکایت ۱۶: یکی از رفیقان … ۸:۰۲
حکایت ۱۷: تنی چند از روندگان در … ۲:۴۶
حکایت ۱۸: ملک زاده ای گنج فراوان … ۱:۳۹
حکایت ۱۹: آورده اند که نوشین روان … ۱:۰۱
حکایت ۲۰: غافلی را شنیدم که … ۱:۴۱
حکایت ۲۱: ناسزایی را که بینی بخت یار … ۰:۳۵
حکایت ۲۲: یکی را از ملوک، مرضی حایل بود … ۲:۱۳
حکایت ۲۳: یکی از بندگان عمر لیث ۱:۳۷
حکایت ۲۴: صلح با دشمن اگر خواهی … ۰:۲۵
حکایت ۲۶: زورت ار پیش می رود با ما … ۰:۳۵
حکایت ۲۸: درویشی مجرد … ۲:۱۱
حکایت ۲۹: یکی از وزرا پیش ذوالنون … ۰:۴۳
حکایت ۳۰: پادشاهی به کشتنِ بی گناهی … ۰:۴۵
حکایت ۳۴: یکی از پسران هارون الرشید … ۱:۰۴
حکایت ۳۵: با طایفه بزرگان به کشتی در … ۱:۲۶
حکایت ۳۶: دو برادر یکی خدمت سلطان کردی … ۰:۵۷
حکایت ۳۷: کسی مژده پیش انوشیروان … ۰:۲۹
حکایت ۳۸: گروهی حکماء … ۰:۵۵
حکایت ۴۱: اسکندر رومی را پرسیدند … ۰:۴۴
تمام شد کتاب گلستان … ۱:۳۴

مطالب مرتبط

1050 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی