در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/05/Zobeir11.jpg

ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره فاتحه۰۰:۰۰:۴۹
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره بقره۰۱:۴۰:۱۵
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره آل عمران۰۱:۰۰:۵۹
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره نساء۰۱:۰۵:۰۳
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره مائده۰۰:۴۹:۰۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره انعام۰۰:۵۰:۲۲
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره اعراف۰۰:۵۷:۵۵
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره انفال۰۰:۲۲:۲۳
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره توبه۰۰:۴۴:۵۶
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره یونس۰۰:۲۹:۴۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره هود۰۰:۳۲:۵۶
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره یوسف۰۰:۲۹:۳۹
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره رعد۰۰:۱۴:۳۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره ابراهیم۰۰:۱۴:۱۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره حجر۰۰:۱۲:۱۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره نحل۰۰:۳۱:۱۵
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره اسراء۰۰:۲۵:۴۴
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره کهف۰۰:۲۵:۲۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره مریم۰۰:۱۶:۲۲
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره طه۰۰:۲۰:۴۶
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره انبیاء۰۰:۲۰:۱۴
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره حجّ۰۰:۲۰:۰۷
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره مومنون۰۰:۱۷:۱۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره نور۰۰:۲۱:۲۳
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره فرقان۰۰:۱۴:۵۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره شعراء۰۰:۲۲:۱۹
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره نمل۰۰:۱۸:۲۵
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره قصص۰۰:۲۲:۴۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره عنکبوت۰۰:۱۶:۰۱
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره روم۰۰:۱۳:۱۲
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره لقمان۰۰:۰۸:۰۹
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره سجده۰۰:۰۵:۵۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره احزاب۰۰:۲۰:۵۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره سبأ۰۰:۱۳:۰۱
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره فاطر۰۰:۱۱:۵۳
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره یس۰۰:۱۲:۳۶
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره صافات۰۰:۱۵:۵۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره ص۰۰:۱۲:۰۵
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره زمر۰۰:۱۸:۰۴
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره غافر۰۰:۱۸:۳۷
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره فصّلت۰۰:۱۳:۲۱
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره شوری۰۰:۱۳:۴۶
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره زخرف۰۰:۱۴:۱۷
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره دخان۰۰:۰۵:۵۹
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره جاثیه۰۰:۰۷:۴۳
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره احقاف۰۰:۱۰:۱۳
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله۰۰:۰۸:۳۱
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره فتح۰۰:۰۸:۲۷
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره حجرات۰۰:۰۵:۳۹
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره ق۰۰:۰۵:۳۴
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره ذاریات۰۰:۰۶:۱۲
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره طور۰۰:۰۵:۳۱
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره نجم۰۰:۰۵:۵۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره قمر۰۰:۰۶:۰۲
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره الرحمن۰۰:۰۷:۲۶
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره واقعه۰۰:۰۷:۱۶
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره حدید۰۰:۰۹:۱۴
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره مجادله۰۰:۰۸:۰۹
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره حشر۰۰:۰۷:۳۹
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره ممتحنه۰۰:۰۶:۰۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره صفّ۰۰:۰۳:۴۱
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره جمعه۰۰:۰۲:۳۴
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره منافقون۰۰:۰۳:۰۷
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره تغابن۰۰:۰۴:۰۳
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره طلاق۰۰:۰۴:۳۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره تحریم۰۰:۰۴:۱۶
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره ملک۰۰:۰۵:۰۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره قلم۰۰:۰۵:۱۴
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره حاقه۰۰:۰۴:۲۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره معارج۰۰:۰۳:۵۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره نوح۰۰:۰۳:۳۵
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره جنّ۰۰:۰۴:۲۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره مزّمّل۰۰:۰۳:۴۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره مدّثّر۰۰:۰۴:۰۶
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره قیامه۰۰:۰۲:۴۲
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره انسان۰۰:۰۴:۱۶
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره مرسلات۰۰:۰۳:۲۷
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره نباء۰۰:۰۳:۴۲
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره نازعات۰۰:۰۳:۱۶
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره عبس۰۰:۰۲:۴۲
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره تکویر۰۰:۰۱:۵۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره انفطار۰۰:۰۱:۲۹
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره مطفّفین۰۰:۰۳:۲۱
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره انشقاق۰۰:۰۱:۵۵
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره بروج۰۰:۰۱:۵۵
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره طارق۰۰:۰۱:۱۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره اعلی۰۰:۰۱:۱۴
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره غاشیه۰۰:۰۱:۳۷
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره فجر۰۰:۰۲:۲۹
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره بلد۰۰:۰۱:۲۴
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره شمس۰۰:۰۱:۰۵
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره لیل۰۰:۰۱:۲۳
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره ضحی۰۰:۰۰:۴۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره انشراح۰۰:۰۰:۲۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره تین۰۰:۰۰:۴۲
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره علق۰۰:۰۱:۱۲
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره قدر۰۰:۰۰:۳۳
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره بیّنه۰۰:۰۱:۳۲
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره زلزله۰۰:۰۰:۴۰
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره عادیات۰۰:۰۰:۴۷
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره قارعه۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره تکاثر۰۰:۰۰:۳۴
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره عصر۰۰:۰۰:۱۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره همزه۰۰:۰۰:۳۸
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره فیل۰۰:۰۰:۲۹
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره قریش۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره ماعون۰۰:۰۰:۳۲
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۷
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره کافرون۰۰:۰۰:۳۷
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره نصر۰۰:۰۰:۲۳
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره مسد۰۰:۰۰:۲۷
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۴
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره فلق۰۰:۰۰:۲۴
ترتیل محمد الزبیر، قاری سودانی (روایت الدوری عن أبی عمرو) / سوره ناس۰۰:۰۰:۳۳

مطالب مرتبط

756 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی