در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/sdfsdfsdfsdfsdgfgjhk1.png

 

 

سوره حمد۰۰:۰۰:۴۳
سوره بقره۰۲:۰۸:۴۵
سوره آل عمران۰۱:۱۳:۱۳
سوره نساء۰۱:۱۹:۳۹
سوره مائده۰۱:۰۱:۴۲
سوره انعام۰۱:۱۶:۱۸
سوره اعراف۰۱:۱۶:۱۸
سوره انفال۰۰:۲۸:۴۲
سوره توبه۰۰:۵۳:۱۲
سوره یونس۰۰:۳۸:۴۲
سوره هود۰۰:۴۰:۳۱
سوره یوسف۰۰:۳۶:۳۷
سوره رعد۰۰:۱۷:۲۹
سوره ابراهیم۰۰:۱۷:۵۱
سوره حجر۰۰:۱۴:۲۵
سوره نحل۰۰:۳۹:۱۵
سوره اسراء۰۰:۳۲:۴۰
سوره کهف۰۰:۳۱:۱۰
سوره مریم۰۰:۲۰:۳۲
سوره طه۰۰:۲۷:۴۷
سوره انبیاء۰۰:۲۶:۳۳
سوره حج۰۰:۲۹:۳۹
سوره مومنون۰۰:۲۵:۳۱
سوره نور۰۰:۳۰:۲۶
سوره فرقان۰۰:۱۸:۵۴
سوره شعراء۰۰:۲۶:۵۳
سوره نمل۰۰:۲۶:۰۰
سوره قصص۰۰:۳۱:۲۶
سوره عنکبوت۰۰:۲۱:۴۱
سوره روم۰۰:۱۷:۴۲
سوره لقمان۰۰:۱۱:۰۲
سوره سجده۰۰:۰۷:۴۶
سوره احزاب۰۰:۲۷:۱۲
سوره سبأ۰۰:۱۶:۵۶
سوره فاطر۰۰:۱۶:۰۲
سوره یس۰۰:۱۴:۴۸
سوره زمر۰۰:۲۵:۰۴
سوره صافات۰۰:۱۴:۴۸
سوره ص۰۰:۱۴:۴۲
سوره غافر۰۰:۲۴:۲۵
سوره فصلت۰۰:۱۷:۱۱
سوره شوری۰۰:۱۷:۱۳
سوره زخرف۰۰:۱۸:۵۹
سوره دخان۰۰:۰۸:۰۹
سوره جاثیه۰۰:۱۰:۲۸
سوره احقاف۰۰:۱۳:۳۵
سوره محمّد۰۰:۱۱:۵۶
سوره فتح۰۰:۱۲:۳۴
سوره حجرات۰۰:۰۸:۴۳
سوره ق۰۰:۰۸:۳۸
سوره ذاریات۰۰:۰۸:۲۲
سوره طور۰۰:۰۷:۲۶
سوره نجم۰۰:۰۸:۰۶
سوره قمر۰۰:۰۷:۲۶
سوره رحمن۰۰:۱۰:۲۱
سوره واقعه۰۰:۰۹:۵۵
سوره حدید۰۰:۱۳:۳۰
سوره مجادله۰۰:۱۰:۴۸
سوره حشر۰۰:۱۰:۲۷
سوره ممتحنه۰۰:۰۹:۰۱
سوره صف۰۰:۰۴:۵۰
سوره جمعه۰۰:۰۳:۵۴
سوره منافقون۰۰:۰۴:۱۱
سوره تغابن۰۰:۰۵:۰۸
سوره طلاق۰۰:۰۶:۲۸
سوره تحریم۰۰:۰۶:۲۱
سوره ملک۰۰:۰۷:۱۹
سوره قلم۰۰:۰۷:۳۲
سوره حاقه۰۰:۰۶:۲۸
سوره معارج۰۰:۰۵:۲۴
سوره نوح۰۰:۰۵:۳۶
سوره جنّ۰۰:۰۵:۲۵
سوره مزّمّل۰۰:۰۴:۳۰
سوره مدّثّر۰۰:۶:۰۵
سوره قیامه۰۰:۰۳:۴۰
سوره انسان۰۰:۰۶:۲۷
سوره مرسلات۰۰:۰۴:۴۹
سوره نبأ۰۰:۰۴:۳۹
سوره نازعات۰۰:۰۴:۲۰
سوره عبس۰۰:۰۳:۳۳
سوره تکویر۰۰:۰۲:۲۱
سوره انفطار۰۰:۰۱:۴۷
سوره مطفّفین۰۰:۰۴:۰۳
سوره انشقاق۰۰:۰۲:۲۴
سوره بروج۰۰:۰۲:۴۰
سوره طارق۰۰:۰۱:۳۴
سوره اعلی۰۰:۰۱:۳۸
سوره غاشیه۰۰:۰۱:۵۶
سوره فجر۰۰:۰۲:۵۶
سوره بلد۰۰:۰۱:۳۹
سوره شمس۰۰:۰۱:۲۱
سوره لیل۰۰:۰۱:۳۷
سوره ضحی۰۰:۰۰:۵۷
سوره شرح۰۰:۰۰:۳۴
سوره تین۰۰:۰۰:۴۷
سوره علق۰۰:۰۱:۲۶
سوره قدر۰۰:۰۰:۳۹
سوره بیّنه۰۰:۰۲:۰۰
سوره زلزله۰۰:۰۰:۵۰
سوره عادیات۰۰:۰۰:۵۵
سوره قارعه۰۰:۰۰:۵۰
سوره تکاثر۰۰:۰۰:۴۷
سوره عصر۰۰:۰۰:۲۵
سوره همزه۰۰:۰۰:۴۴
سوره ماعون۰۰:۰۰:۳۸
سوره فیل۰۰:۰۰:۳۲
سوره قریش۰۰:۰۰:۲۷
سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۸
سوره کافرون۰۰:۰۰:۳۲
سوره نصر۰۰:۰۰:۲۸
سوره مسد۰۰:۰۰:۳۰
سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۸
سوره فلق۰۰:۰۰:۲۷
سوره ناس۰۰:۰۰:۳۴
سوره های تحریم، حاقه آیه ۱ تا ۲۴۵۹:۳۵
سوره های دهر ۲۳ تا آخر،مرسلات، زلزال،عادیات،قارعه،تکاثر،عصر۵۳:۰۰
سوره یوسف ۱ تا ۲۹ (۱)۴۰:۲۰
سوره انفال ۱ تا ۲۴۳۰:۳۰
سوره های حجرات ۱۳ تا آخر،قاف ۱ تا ۳۵۲۸:۱۵
سوره انعام ۱۵۱ تا ۱۵۹۲۴:۲۵
سوره های فجر ۲۷ تا آخر، لیل،بلد۱۸:۴۵
سوره سباء ۲۴ تا ۴۵۲۴:۱۵
سوره های احقاف ۲۹ تا آخر،محمد ۱ تا ۱۷۲۷:۰۵
سوره آل عمران ۱۳۳ تا ۱۴۶۲۴:۵۰
سوره فاطر آیات ۱ تا ۱۲۲۲:۱۵
سوره مریم آیات ۱ تا ۳۶۳۲:۲۵
سوره نمل ۱۵ تا ۴۴۵۱:۳۰
سوره های صافات،۱۸ تا آخر،صاد ۱ تا ۴۰۵۰:۵۵
یوسف ۱ تا ۲۹ (۲)۲۷:۱۰
احقاف ۲۹ تا آخر و محمد ۱ تا ۱۷۲۷:۱۶
انعام ۱۵۱ تا ۱۵۹۲۴:۳۴
انبیاء ۴۶ تا ۸۲۳۰:۲۲
انفال ۱-۲۴۳۰:۲۸
بقره ۲۵۳ – 262۲۷:۳۲
انسان۴۹:۱۵
اسراء ۱ – 33۲۹:۱۹
اسراء ۲۵- ۵۹۲۹:۰۳
فاطر ۱ – 12۲۳:۲۲
هود ۱۰۸ تا آخر و یوسف ۱ تا ۶۲۸:۰۶
جن ۱ تا ۲۸ و مزمل ۱ – 9 و فلق و ناس و حمد۴۶:۳۲
لقمان ۸ – 34 و طارق۲۹:۵۳
نمل ۱۵ تا ۴۴۵۱:۳۷
رعد ۱ تا ۱۶۲۹:۰۲
سباء ۴۶ تا آخر ومزمل ۱-۱۹۳۶:۰۳
صافات ۱۷۱ – 181 و ص ۱ – 40۴۹:۵۴
یونس ۹ – 23۲۳:۴۳
حجرات ۱۳ تا آخر۰۸:۱۳
انعام ۱۵۱ تا ۱۵۹۲۴:۲۶
انفطار۰۴:۴۸
مطففین ۱۹ و ۱۸۰۰:۴۷
ابراهیم ۲۳ تا آخر۲۲:۳۸
یس ۵۵ تا آخر۲۸:۱۴
الرحمن ۲۶ تا ۳۲۰۲:۲۲
توبه ۷۵ تا ۹۶۲۵:۲۷
اسراء ۷۸ تا ۸۵۱۲:۵۴
احزاب ۲۱ تا ۲۴۰۷:۰۹
اسراء آیه ۱۰۶۰۰:۳۵
اسراء آیه ۹۵۰۰:۴۲
آل عمران ۱۴۴ و ۱۴۵۰۱:۳۲
آل عمران ۱۳۳ تا ۱۴۶۲۰:۱۳
انعام ۹۵ تا ۹۹۰۵:۱۳
انفال ۲ تا ۴۰۵:۱۳
تحریم ۱ و ۲۰۳:۵۷
تکویر۰۹:۳۷
توبه ۷۵ تا ۹۶۲۵:۳۸
دهر (الانسان) ۲۳ تا آخر۰۹:۱۲
شعراء ۱۸۱ تا آخر۱۳:۱۲
صافات ۱ تا ۱۳۱۶:۴۲
فتح ۲۷ تا آخر۰۴:۲۸
محمد ( صلی الله علیه و آله ) ۱ تا ۴۰۳:۵۰
مریم ۲۰ تا ۲۶۰۵:۳۴
مزمل ۸ تا ۱۴۰۲:۵۰
مطففین ۲۲ تا ۲۶۰۱:۵۳
یاسین ۵۵ تا آخر۱۳:۵۴
۳ آیه آخر سوره بقره۰۲:۰۰
قاف ۱ تا ۳۵۱۹:۳۷
قرائت آیاتی از سوره تحریم۰۴:۴۹
احقاف ۲۹ تا ۳۵۰۹:۱۹
محمد ۱ تا ۱۷۱۷:۴۱
و الذین کفروا یتمتعون و یأکون کما تأکل الانعام …۰۱:۳۱
یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا۰۱:۳۹

 

مطالب مرتبط

1312 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی