در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFA8b7hjDxsVoB_OjsjkvRbB2d9tQiPb2bbGcZzMLR8k052SOtvA

دانلود ۶۰ حزب

ترتیل یکجا

Audio FilesVBR MP3Ogg VorbisPNGWindows Media Audio
۰۰۱- Al-Fatiha۱۵۲.۱ KB۱۴۹.۹ KB۸.۶ KB
۰۱۰ – Yunus۸.۲ MB۸.۵ MB۱۰.۲ KB
۱۰۰ – Al-Adiyat۲۲۳.۲ KB۲۳۷.۲ KB۹.۹ KB
۱۰۱ – Al-Qaria۱۹۸.۱ KB۲۱۱.۷ KB۹.۹ KB
۱۰۲ – At-Takathur۱۵۱.۳ KB۱۶۲.۸ KB۱۰.۳ KB
۱۰۳ – Al-Asr۱۰۱.۳ KB۱۱۰.۷ KB۹.۴ KB
۱۰۴ – Al-Humaza۱۸۵.۶ KB۱۹۹.۹ KB۹.۴ KB
۱۰۵ – Al-Fil۱۵۰.۷ KB۱۵۹.۴ KB۸.۷ KB
۱۰۶ – Quraish۱۱۱.۳ KB۱۱۶.۹ KB۸.۴ KB
۱۰۷ – Al-Maun۱۳۹.۳ KB۱۴۴.۶ KB۹.۳ KB
۱۰۸ – Al-Kauther۷۰.۵ KB۷۶.۰ KB۸.۸ KB
۱۰۹ – Al-Kafiroon۱۸۳.۲ KB۱۹۳.۲ KB۸.۱ KB
۰۱۱ – Hud۹.۰ MB۸.۹ MB۱۰.۷ KB
۱۱۰ – An-Nasr۱۱۵.۲ KB۱۲۲.۳ KB۱۰.۱ KB
۱۱۱ – Al-Masadd۱۳۱.۳ KB۱۴۰.۸ KB۹.۵ KB
۱۱۲ – Al-Ikhlas۶۳.۰ KB۶۹.۰ KB۹.۶ KB
۱۱۳ – Al-Falaq۱۰۲.۶ KB۱۰۹.۷ KB۱۰.۱ KB
۱۱۴ – An-Nas۱۲۴.۶ KB۱۳۳.۹ KB۹.۱ KB
۰۱۲ – Yusuf۸.۷ MB۸.۹ MB۱۰.۲ KB
۰۱۳ – Ar-Rad۴.۱ MB۴.۲ MB۱۰.۷ KB
۰۱۴ – Ibrahim۴.۱ MB۴.۲ MB۱۰.۳ KB
۰۱۵ – Al-Hijr۳.۳ MB۳.۴ MB۱۱.۲ KB
۰۱۶ – An-Nahl۹.۰ MB۹.۳ MB۹.۹ KB
۰۱۷ – Al-Isra۸.۱ MB۸.۴ MB۱۰.۲ KB
۰۱۸ – Al-Kahf۸.۲ MB۸.۵ MB۱۰.۲ KB
۰۱۹ – Maryam۵.۲ MB۵.۴ MB۱۱.۱ KB
۰۰۲ – Al-Baqara۳۲.۱ MB۳۲.۹ MB۱۰.۰ KB
۰۲۰ – Ta-Ha۷.۱ MB۷.۳ MB۱۱.۲ KB
۰۲۱ – Al-Anbiya۶.۷ MB۶.۹ MB۱۰.۰ KB
۰۲۲ – Al-Hajj۶.۹ MB۷.۱ MB۱۰.۴ KB
۰۲۳ – Al-Mumenoon۶.۲ MB۶.۲ MB۹.۸ KB
۰۲۴ – An-Noor۷.۵ MB۷.۶ MB۱۰.۱ KB
۰۲۵ – Al-Furqan۵.۰ MB۵.۲ MB۱۱.۱ KB
۰۲۶ – Ash-Shuara۷.۷ MB۷.۹ MB۹.۹ KB
۰۲۷ – An-Naml۶.۳ MB۶.۳ MB۱۰.۶ KB
۰۲۸ – Al-Qasas۷.۸ MB۷.۷ MB۹.۷ KB
۰۲۹ – Al-Ankaboot۵.۳ MB۵.۲ MB۱۱.۵ KB
۰۰۳ – Aal-E-Imran۱۸.۲ MB۱۸.۷ MB۹.۶ KB
۰۳۰ – Ar-Room۴.۵ MB۴.۶ MB۱۱.۱ KB
۰۳۱ – Luqman۳.۰ MB۳.۲ MB۱۱.۲ KB
۰۳۲ – As-Sajda۲.۱ MB۲.۱ MB۱۰.۸ KB
۰۳۳ – Al-Ahzab۷.۲ MB۷.۴ MB۹.۷ KB
۰۳۴ – Saba۴.۴ MB۴.۴ MB۱۱.۴ KB
۰۳۵ – Fatir۴.۱ MB۴.۰ MB۱۱.۶ KB
۰۳۶ – Ya-Seen۳.۸ MB۳.۷ MB۱۱.۷ KB
۰۳۷ – As-Saaffat۴.۷ MB۴.۶ MB۱۱.۷ KB
۰۳۸ – Sad۳.۸ MB۴.۰ MB۱۱.۱ KB
۰۳۹ – Az-Zumar۵.۶ MB۵.۹ MB۹.۹ KB
۰۰۴ – An-Nisa۳۰.۹ MB۱۹.۵ MB۱۰.۰ KB
۰۴۰ – Ghafir۶.۵ MB۶.۷ MB۹.۹ KB
۰۴۱ – Fussilat۴.۷ MB۵.۰ MB۱۰.۶ KB
۰۴۲ – Ash-Shura۴.۴ MB۴.۵ MB۱۱.۱ KB
۰۴۳ – Az-Zukhruf۴.۷ MB۴.۸ MB۱۱.۵ KB
۰۴۴ – Ad-Dukhan۲.۰ MB۲.۱ MB۱۰.۷ KB
۰۴۵ – Al-Jathiya۲.۷ MB۲.۸ MB۱۰.۸ KB
۰۴۶ – Al-Ahqaf۳.۵ MB۳.۶ MB۱۱.۱ KB
۰۴۷ – Muhammad۳.۰ MB۳.۲ MB۱۱.۰ KB
۰۴۸ – Al-Fath۳.۰ MB۳.۱ MB۱۱.۱ KB
۰۴۹ – Al-Hujraat۱.۹ MB۲.۰ MB۱۰.۴ KB
۰۰۵ – Al-Maeda۱۰.۶ MB۱۰.۹ MB۱۰.۲ KB
۰۵۰ – Qaf۱.۹ MB۲.۰ MB۱۰.۳ KB
۰۵۱ – Adh-Dhariyat۲.۰ MB۲.۰ MB۱۰.۲ KB
۰۵۲ – At-Tur۱.۸ MB۱.۹ MB۱۰.۸ KB
۰۵۳ – An-Najm۲.۱ MB۲.۱ MB۱۰.۵ KB
۰۵۴ – Al-Qamar۲.۲ MB۲.۲ MB۱۱.۱ KB
۰۵۵ – Ar-Rahman۲.۸ MB۲.۹ MB۱۰.۶ KB
۰۵۶ – Al-Waqia۲.۸ MB۲.۹ MB۱۱.۰ KB
۰۵۷ – Al-Hadid۳.۵ MB۳.۶ MB۱۲.۱ KB
۰۵۸ – Al-Mujadila۲.۷ MB۲.۸ MB۱۱.۲ KB
۰۵۹ – Al-Hashr۲.۶ MB۲.۷ MB۱۰.۴ KB
۰۰۶ – Al-Anaam۶.۳ MB۶.۶ MB۹.۷ KB
۰۶۰ – Al-Mumtahina۲.۴ MB۲.۴ MB۱۰.۱ KB
۰۶۱ – As-Saff۱.۴ MB۱.۴ MB۱۱.۰ KB
۰۶۲ – Al-Jumua۱.۰ MB۱.۱ MB۱۰.۹ KB
۰۶۳ – Al-Munafiqoon۱.۱ MB۱.۲ MB۱۰.۷ KB
۰۶۴ – At-Taghabun۱.۳ MB۱.۳ MB۱۰.۲ KB
۰۶۵ – At-Talaq۱.۷ MB۱.۷ MB۱۰.۸ KB
۰۶۶ – At-Tahrim۴.۶ MB۳.۴ MB۱۰.۸ KB۲.۳ MB
۰۶۷ – Al-Mulk۱.۶ MB۱.۷ MB۱۱.۰ KB
۰۶۸ – Al-Qalam۱.۷ MB۱.۷ MB۱۰.۶ KB
۰۶۹ – Al-Haaqqa۱.۴ MB۱.۵ MB۱۰.۳ KB
۰۰۷ – Al-Araf۱۷.۲ MB۱۸.۰ MB۱۰.۰ KB
۰۷۰ – Al-Maarij۱.۳ MB۱.۳ MB۱۱.۰ KB
۰۷۱ – Nooh۱.۳ MB۱.۳ MB۱۰.۴ KB
۰۷۲ – Al-Jinn۱.۴ MB۱.۵ MB۱۰.۸ KB
۰۷۳ – Al-Muzzammil۱.۱ MB۱.۲ MB۱۰.۵ KB
۰۷۴ – Al-Muddaththir۱.۴ MB۱.۴ MB۱۱.۲ KB
۰۷۵ – Al-Qiyama۹۰۳.۲ KB۹۲۲.۷ KB۱۰.۶ KB
۰۷۶ – Al-Insan۱.۴ MB۱.۴ MB۱۰.۰ KB
۰۷۷ – Al-Mursalat۱.۲ MB۱.۲ MB۱۱.۱ KB
۰۷۸ – An-Naba۱.۰ MB۱.۱ MB۱۱.۲ KB
۰۷۹ – An-Naziat۱.۰ MB۱.۱ MB۱۰.۹ KB
۰۰۸ – Al-Anfal۵.۹ MB۶.۱ MB۱۰.۶ KB
۰۸۰ – Abasa۹۲۳.۰ KB۹۵۸.۰ KB۱۱.۱ KB
۰۸۱ – At-Takwir۶۴۱.۱ KB۶۶۸.۷ KB۱۰.۸ KB
۰۸۲ – Al-Infitar۵۰۱.۹ KB۵۳۱.۵ KB۱۰.۶ KB
۰۸۳ – Al-Mutaffifin۱.۱ MB۱.۱ MB۱۱.۰ KB
۰۸۴ – Al-Inshiqaq۷۰۲.۱ KB۷۲۳.۵ KB۱۱.۲ KB
۰۸۵ – Al-Burooj۶۳۴.۲ KB۶۵۸.۲ KB۱۰.۱ KB
۰۸۶ – At-Tariq۳۴۶.۴ KB۳۵۵.۸ KB۱۰.۲ KB
۰۸۷ – Al-Ala۳۷۸.۷ KB۴۰۷.۱ KB۱۰.۸ KB
۰۸۸ – Al-Ghashiya۴۹۴.۲ KB۵۲۶.۴ KB۱۰.۷ KB
۰۸۹ – Al-Fajr۷۷۷.۹ KB۸۲۵.۲ KB۱۰.۷ KB
۰۰۹ – At-Tawba۱۲.۳ MB۱۲.۸ MB۹.۶ KB
۰۹۰ – Al-Balad۴۴۳.۰ KB۴۷۴.۶ KB۱۰.۶ KB
۰۹۱ – Ash-Shams۳۳۴.۰ KB۳۵۴.۴ KB۱۰.۵ KB
۰۹۲ – Al-Lail۴۰۱.۹ KB۴۲۲.۴ KB۱۰.۱ KB
۰۹۳ – Ad-Dhuha۲۱۹.۷ KB۲۳۳.۹ KB۹.۹ KB
۰۹۴ – Al-Inshirah۱۴۶.۸ KB۱۵۶.۵ KB۹.۶ KB
۰۹۵ – At-Tin۲۰۳.۶ KB۲۱۲.۸ KB۹.۶ KB
۰۹۶ – Al-Alaq۳۶۳.۲ KB۳۸۱.۳ KB۱۰.۸ KB
۰۹۷ – Al-Qadr۱۵۳.۶ KB۱۶۵.۳ KB۱۰.۳ KB
۰۹۸ – Al-Bayyina۴۶۲.۸ KB۴۸۳.۰ KB۱۰.۵ KB
۰۹۹ – Az-Zalzala۱۹۲.۸ KB۲۰۵.۵ KB۱۰.۰ KB

مطالب مرتبط

309 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی