در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBqikdfXL2bJIx0N8-uqPspva0QxlXWxSD0-D761Y3HpvhVQ3Nqg

ترتیل با کیفیت بالا

ترتیل با کیفیت متوسط

Audio FilesVBR MP3Ogg VorbisPNG
۰۰۱ – Al-Fatihah ( The Opening ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفاتحه۴۴۰.۵ KB۲۵۷.۳ KB۸.۷ KB
۰۰۲ – Al-Baqarah ( The Cow ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره البقره۴۹.۷ MB۳۶.۹ MB۸.۶ KB
۰۰۳ – Al-Imran ( The Family of Imran ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره آل عمران۲۶.۸ MB۱۹.۸ MB۱۱.۴ KB
۰۰۴ – An-Nisa ( The Women ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النساء۲۷.۶ MB۲۰.۴ MB۱۱.۳ KB
۰۰۵ – Al-Maidah ( The Table spread with Food ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المائده۲۱.۶ MB۱۵.۶ MB۱۰.۳ KB
۰۰۶ – Al-An’am ( The Cattle ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأنعام۲۳.۲ MB۱۷.۰ MB۱۱.۴ KB
۰۰۷ – Al-A’raf (The Heights ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأعراف۲۵.۶ MB۱۸.۶ MB۱۱.۱ KB
۰۰۸ – Al-Anfal ( The Spoils of War ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأنفال۹.۴ MB۶.۸ MB۱۱.۰ KB
۰۰۹ – At-Taubah ( The Repentance ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التوبه۱۸.۱ MB۱۳.۱ MB۱۰.۴ KB
۰۱۰ – Yunus ( Jonah ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره یونس۱۳.۵ MB۹.۹ MB۱۱.۳ KB
۰۱۱ – Hud – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره هود۱۴.۵ MB۱۰.۶ MB۱۱.۴ KB
۰۱۲ – Yusuf (Joseph ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره یوسف۱۳.۵ MB۹.۹ MB۱۱.۵ KB
۰۱۳ – Ar-Ra’d ( The Thunder ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الرعد۶.۶ MB۴.۸ MB۱۲.۱ KB
۰۱۴ – Ibrahim ( Abraham ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره إبراهیم۶.۶ MB۴.۸ MB۱۲.۷ KB
۰۱۵ – Al-Hijr ( The Rocky Tract ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحجر۵.۲ MB۳.۷ MB۱۲.۲ KB
۰۱۶ – An-Nahl ( The Bees ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النحل۱۳.۳ MB۹.۷ MB۱۱.۵ KB
۰۱۷ – Al-Isra ( The Night Journey ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الإسراء۱۰.۷ MB۷.۹ MB۱۱.۳ KB
۰۱۸ – Al-Kahf ( The Cave ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الکهف۱۱.۰ MB۸.۰ MB۱۱.۴ KB
۰۱۹ – Maryam ( Mary ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره مریم۶.۴ MB۴.۷ MB۱۱.۳ KB
۰۲۰ – Taha – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره طه۸.۱ MB۶.۱ MB۱۱.۴ KB
۰۲۱ – Al-Anbiya ( The Prophets ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأنبیاء۱۸.۲ MB۱۳.۳ MB۱۱.۰ KB
۰۲۲ – Al-Hajj ( The Pilgrimage ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحج۸.۰ MB۵.۷ MB۱۱.۷ KB
۰۲۳ – Al-Mu’minoon ( The Believers ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المؤمنون۹.۹ MB۷.۲ MB۱۱.۳ KB
۰۲۴ – An-Noor ( The Light ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النور۶.۰ MB۴.۴ MB۱۱.۳ KB
۰۲۵ – Al-Furqan (The Criterion ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفرقان۱۰.۲ MB۷.۴ MB۱۱.۴ KB
۰۲۶ – Ash-Shuara ( The Poets ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الشعراء۸.۰ MB۵.۸ MB۱۰.۹ KB
۰۲۷ – An-Naml (The Ants ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النمل۸.۰ MB۵.۸ MB۱۰.۹ KB
۰۲۸ – Al-Qasas ( The Stories ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القصص۹.۶ MB۷.۰ MB۱۱.۲ KB
۰۲۹ – Al-Ankaboot ( The Spider ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره العنکبوت۷.۳ MB۵.۳ MB۱۱.۶ KB
۰۳۰ – Ar-Room ( The Romans ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الروم۶.۰ MB۴.۳ MB۱۲.۳ KB
۰۳۱ – Luqman – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره لقمان۴.۰ MB۲.۹ MB۱۰.۹ KB
۰۳۲ – As-Sajdah ( The Prostration ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره السجده۲.۸ MB۲.۰ MB۱۰.۸ KB
۰۳۳ – Al-Ahzab ( The Combined Forces ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأحزاب۹.۶ MB۷.۰ MB۱۱.۲ KB
۰۳۴ – Saba ( Sheba ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره سبأ۶.۳ MB۴.۵ MB۱۲.۰ KB
۰۳۵ – Fatir ( The Orignator ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره فاطر۵.۸ MB۴.۲ MB۱۲.۲ KB
۰۳۶ – Ya-seen – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره یس۵.۶ MB۴.۰ MB۱۲.۷ KB
۰۳۷ – As-Saaffat ( Those Ranges in Ranks ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الصافات۷.۱ MB۵.۲ MB۱۰.۷ KB
۰۳۸ – Sad ( The Letter Sad ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره ص۵.۴ MB۳.۹ MB۱۰.۶ KB
۰۳۹ – Az-Zumar ( The Groups ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الزمر۸.۵ MB۶.۲ MB۱۲.۰ KB
۰۴۰ – Ghafir ( The Forgiver God ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره غافر۸.۷ MB۶.۳ MB۱۱.۳ KB
۰۴۱ – Fussilat ( Explained in Detail ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره فصلت۵.۹ MB۴.۳ MB۱۱.۶ KB
۰۴۲ – Ash-Shura (Consultation ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الشورى۶.۹ MB۴.۹ MB۱۱.۲ KB
۰۴۳ – Az-Zukhruf ( The Gold Adornment ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الزخرف۶.۸ MB۴.۸ MB۱۱.۶ KB
۰۴۴ – Ad-Dukhan ( The Smoke ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الدخان۳.۰ MB۲.۲ MB۱۱.۰ KB
۰۴۵ – Al-Jathiya ( Crouching ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الجاثیه۳.۴ MB۲.۵ MB۱۰.۶ KB
۰۴۶ – Al-Ahqaf ( The Curved Sand-hills ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأحقاف۴.۵ MB۳.۳ MB۱۱.۵ KB
۰۴۷ – Muhammad – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره محمد۳.۹ MB۲.۸ MB۱۰.۴ KB
۰۴۸ – Al-Fath ( The Victory ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفتح۴.۱ MB۳.۰ MB۹.۲ KB
۰۴۹ – Al-Hujurat ( The Dwellings ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحجرات۲.۶ MB۱.۹ MB۱۰.۴ KB
۰۵۰ – Qaf ( The Letter Qaf ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره ق۲.۶ MB۱.۹ MB۱۰.۸ KB
۰۵۱ – Adh-Dhariyat ( The Wind that Scatter ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الذاریات۲.۶ MB۱.۹ MB۱۰.۳ KB
۰۵۲ – At-Tur ( The Mount ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الطور۲.۳ MB۱.۶ MB۱۰.۸ KB
۰۵۳ – An-Najm ( The Star ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النجم۲.۵ MB۱.۸ MB۱۱.۰ KB
۰۵۴ – Al-Qamar ( The Moon ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القمر۲.۴ MB۱.۷ MB۱۱.۸ KB
۰۵۵ – Ar-Rahman ( The Most Graciouse ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الرحمن۳.۱ MB۲.۲ MB۱۰.۹ KB
۰۵۶ – Al-Waqi’ah ( The Event ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الواقعه۳.۰ MB۲.۲ MB۱۱.۸ KB
۰۵۷ – Al-Hadid ( The Iron ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحدید۳.۸ MB۲.۷ MB۱۱.۱ KB
۰۵۸ – Al-Mujadilah ( She That Disputeth ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المجادله۳.۷ MB۲.۷ MB۱۱.۷ KB
۰۵۹ – Al-Hashr ( The Gathering ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحشر۳.۵ MB۲.۵ MB۱۱.۶ KB
۰۶۰ – Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الممتحنه۲.۹ MB۲.۱ MB۱۱.۹ KB
۰۶۱ – As-Saff ( The Row ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الصف۱.۷ MB۱.۲ MB۱۱.۸ KB
۰۶۲ – Al-Jumu’ah ( Friday ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الجمعه۱.۳ MB۸۹۷.۰ KB۱۱.۹ KB
۰۶۳ – Al-Munafiqoon ( The Hypocrites ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المنافقون۱.۴ MB۱,۰۰۹.۰ KB۱۱.۸ KB
۰۶۴ – At-Taghabun ( Mutual Loss & Gain ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التغابن۲.۰ MB۱.۴ MB۱۱.۸ KB
۰۶۵ – At-Talaq ( The Divorce ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الطلاق۲.۳ MB۱.۶ MB۱۱.۶ KB
۰۶۶ – At-Tahrim ( The Prohibition ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التحریم۱.۹ MB۱.۴ MB۱۱.۹ KB
۰۶۷ – Al-Mulk ( Dominion ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الملک۲.۴ MB۱.۷ MB۱۱.۸ KB
۰۶۸ – Al-Qalam ( The Pen ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القلم۲.۴ MB۱.۷ MB۱۱.۱ KB
۰۶۹ – Al-Haaqqah ( The Inevitable ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الحاقه۲.۱ MB۱.۵ MB۱۰.۵ KB
۰۷۰ – Al-Ma’arij (The Ways of Ascent ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المعارج۱.۷ MB۱.۲ MB۱۱.۵ KB
۰۷۱ – Nooh – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره نوح۱.۷ MB۱.۲ MB۱۱.۲ KB
۰۷۲ – Al-Jinn ( The Jinn ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الجن۲.۱ MB۱.۵ MB۱۱.۳ KB
۰۷۳ – Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المزمل۱.۴ MB۱.۰ MB۱۱.۸ KB
۰۷۴ – Al-Muddaththir ( The One Enveloped ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المدثر۱.۹ MB۱.۴ MB۱۱.۶ KB
۰۷۵ – Al-Qiyamah ( The Resurrection ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القیامه۱.۲ MB۸۶۲.۰ KB۱۲.۳ KB
۰۷۶ – Al-Insan ( Man ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الإنسان۱.۸ MB۱.۳ MB۱۱.۲ KB
۰۷۷ – Al-Mursalat ( Those sent forth ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المرسلات۱.۵ MB۱.۰ MB۱۱.۴ KB
۰۷۸ – An-Naba’ ( The Great News ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النبأ۱.۳ MB۹۶۱.۸ KB۱۱.۴ KB
۰۷۹ – An-Nazi’at ( Those who Pull Out ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النازعات۱.۳ MB۹۴۷.۳ KB۱۱.۳ KB
۰۸۰ – Abasa ( He frowned ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره عبس۱.۱ MB۷۶۴.۵ KB۱۱.۷ KB
۰۸۱ – At-Takwir ( The Overthrowing ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التکویر۸۰۲.۲ KB۵۵۴.۳ KB۱۱.۵ KB
۰۸۲ – Al-Infitar ( The Cleaving ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الانفطار۶۵۱.۵ KB۴۳۸.۳ KB۱۱.۷ KB
۰۸۳ – Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المطففین۱.۳ MB۹۵۴.۷ KB۱۰.۶ KB
۰۸۴ – Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الانشقاق۸۱۷.۳ KB۵۶۱.۷ KB۱۱.۷ KB
۰۸۵ – Al-Burooj ( The Big Stars ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره البروج۸۸۶.۲ KB۶۰۸.۲ KB۱۱.۳ KB
۰۸۶ – At-Tariq ( The Night-Comer ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الطارق۶۴۱.۲ KB۴۰۹.۸ KB۱۱.۲ KB
۰۸۷ – Al-A’la ( The Most High ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الأعلى۶۵۲.۹ KB۴۲۵.۲ KB۱۱.۵ KB
۰۸۸ – Al-Ghashiya ( The Overwhelming ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الغاشیه۸۱۶.۹ KB۵۴۸.۶ KB۱۱.۳ KB
۰۸۹ – Al-Fajr ( The Dawn ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفجر۱.۲ MB۸۲۰.۶ KB۱۱.۸ KB
۰۹۰ – Al-Balad ( The City ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره البلد۷۰۱.۳ KB۴۶۶.۳ KB۱۱.۹ KB
۰۹۱ – Ash-Shams ( The Sun ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الشمس۵۳۵.۱ KB۳۳۷.۹ KB۱۱.۵ KB
۰۹۲ – Al-Layl ( The Night ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره اللیل۶۷۷.۸ KB۴۴۶.۳ KB۱۱.۵ KB
۰۹۳ – Ad-Dhuha ( The Forenoon ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الضحى۴۰۸.۳ KB۲۴۸.۶ KB۱۱.۳ KB
۰۹۴ – As-Sharh ( The Opening Forth) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الشرح۲۸۵.۶ KB۱۵۵.۸ KB۱۱.۳ KB
۰۹۵ – At-Tin ( The Fig ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التین۳۶۷.۰ KB۲۱۴.۳ KB۹.۶ KB
۰۹۶ – Al-‘alaq ( The Clot ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره العلق۶۰۲.۰ KB۳۹۳.۰ KB۱۱.۶ KB
۰۹۷ – Al-Qadr ( The Night of Decree ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القدر۳۰۴.۰ KB۱۷۲.۶ KB۱۱.۱ KB
۰۹۸ – Al-Bayyinah ( The Clear Evidence ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره البینه۷۳۶.۷ KB۴۸۹.۱ KB۱۱.۸ KB
۰۹۹ – Az-Zalzalah ( The Earthquake ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الزلزله۳۷۶.۷ KB۲۲۱.۸ KB۱۱.۳ KB
۱۰۰ – Al-‘adiyat ( Those That Run ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره العادیات۴۰۵.۸ KB۲۴۴.۶ KB۱۰.۱ KB
۱۰۱ – Al-Qari’ah ( The Striking Hour ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره القارعه۳۷۷.۶ KB۲۲۳.۴ KB۱۱.۱ KB
۱۰۲ – At-Takathur ( The piling Up ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره التکاثر۳۳۸.۳ KB۱۹۳.۲ KB۱۰.۵ KB
۱۰۳ – Al-Asr ( The Time ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره العصر۲۰۴.۷ KB۹۶.۳ KB۱۰.۲ KB
۱۰۴ – Al-Humazah ( The Slanderer ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الهمزه۳۴۳.۳ KB۲۰۰.۴ KB۱۱.۲ KB
۱۰۵ – Al-Fil ( The Elephant ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفیل۲۸۴.۵ KB۱۵۶.۴ KB۱۰.۰ KB
۱۰۶ – Quraish – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره قریش۲۵۴.۷ KB۱۳۳.۰ KB۹.۷ KB
۱۰۷ – Al-Ma’un ( Small Kindnesses ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الماعون۲۹۹.۶ KB۱۶۵.۴ KB۹.۳ KB
۱۰۸ – Al-Kauthor ( A River in Paradise) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الکوثر۱۸۴.۰ KB۸۲.۸ KB۱۰.۰ KB
۱۰۹ – Al-Kafiroon ( The Disbelievers ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الکافرون۳۱۲.۴ KB۱۷۸.۴ KB۱۰.۸ KB
۱۱۰ – An-Nasr ( The Help ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره النصر۲۲۷.۶ KB۱۱۴.۶ KB۱۰.۵ KB
۱۱۱ – Al-Masad ( The Palm Fibre ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره المسد۲۶۸.۵ KB۱۴۵.۲ KB۱۰.۸ KB
۱۱۲ – Al-Ikhlas ( Sincerity ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الإخلاص۱۸۲.۲ KB۷۹.۷ KB۱۰.۳ KB
۱۱۳ – Al-Falaq ( The Daybreak ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الفلق۲۴۲.۲ KB۱۲۳.۵ KB۱۰.۹ KB
۱۱۴ – An-Nas ( Mankind ) – [Dory narration] – روایه الدوری عن الکسائی – سوره الناس۳۴۳.۳ KB۱۸۰.۶ KB۸.۴ KB

مطالب مرتبط

374 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی