در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSn40vq3gdP364whBa8L8vWA5VHCEs33kCGNNFW_gytlCkfY2nj7A

ترتیل با کیفیت متوسط

ترتیل با کیفیت بالا

Audio FilesVBR MP3Ogg VorbisPNG
سوره الفاتحه _ کریم سعید راجح۵۴۸.۳ KB۴۶۶.۲ KB۱۰.۴ KB
سوره البقره _ کریم سعید راجح۵۸.۹ MB۶۸.۱ MB۱۰.۵ KB
سوره آل عمران _ کریم سعید راجح۳۳.۲ MB۳۹.۵ MB۱۱.۸ KB
سوره النساء _ کریم سعید راجح۳۴.۷ MB۴۵.۱ MB۱۱.۶ KB
سوره المائده _ کریم سعید راجح۲۵.۲ MB۳۲.۸ MB۱۱.۷ KB
سوره الأنعام _ کریم سعید راجح۲۷.۵ MB۳۵.۰ MB۱۱.۸ KB
سوره الأعراف _ کریم سعید راجح۳۰.۷ MB۴۱.۰ MB۱۱.۸ KB
سوره الأنفال _ کریم سعید راجح۱۱.۵ MB۱۵.۹ MB۱.۸ KB
سوره التوبه _ کریم سعید راجح۲۳.۱ MB۳۰.۵ MB۲.۷ KB
سوره یونس _ کریم سعید راجح۱۷.۲ MB۲۱.۳ MB۱۰.۲ KB
سوره هود _ کریم سعید راجح۱۶.۹ MB۱۸.۴ MB۷.۴ KB
سوره یوسف _ کریم سعید راجح۱۶.۶ MB۱۷.۷ MB۹.۳ KB
سوره الرعد _ کریم سعید راجح۷.۴ MB۸.۴ MB۹.۹ KB
سوره إبراهیم _ کریم سعید راجح۷.۶ MB۸.۳ MB۱۰.۳ KB
سوره الحجر _ کریم سعید راجح۵.۹ MB۶.۲ MB۸.۹ KB
سوره النحل _ کریم سعید راجح۱۵.۷ MB۱۶.۸ MB۸.۵ KB
سوره الإسراء _ کریم سعید راجح۱۴.۲ MB۱۵.۸ MB۷.۱ KB
سوره الکهف _ کریم سعید راجح۱۴.۵ MB۱۶.۶ MB۶.۲ KB
سوره مریم _ کریم سعید راجح۸.۸ MB۱۰.۴ MB۴.۹ KB
سوره طه _ کریم سعید راجح۱۲.۴ MB۱۵.۰ MB۳.۵ KB
سوره الأنبیاء _ کریم سعید راجح۱۰.۹ MB۱۱.۸ MB۷.۵ KB
سوره الحج _ کریم سعید راجح۱۱.۱ MB۱۲.۰ MB۸.۰ KB
سوره المؤمنون _ کریم سعید راجح۹.۶ MB۱۰.۰ MB۱۰.۳ KB
سوره النور _ کریم سعید راجح۱۲.۰ MB۱۲.۶ MB۱۰.۱ KB
سوره الفرقان _ کریم سعید راجح۷.۹ MB۸.۳ MB۸.۴ KB
سوره الشعراء _ کریم سعید راجح۱۲.۲ MB۱۳.۳ MB۹.۹ KB
سوره النمل _ کریم سعید راجح۱۱.۱ MB۱۲.۵ MB۸.۶ KB
سوره القصص _ کریم سعید راجح۱۲.۴ MB۱۵.۲ MB۳.۷ KB
سوره العنکبوت _ کریم سعید راجح۸.۷ MB۱۰.۵ MB۴.۸ KB
سوره الروم _ کریم سعید راجح۷.۵ MB۸.۵ MB۶.۶ KB
سوره لقمان _ کریم سعید راجح۵.۰ MB۵.۸ MB۶.۷ KB
سوره السجده _ کریم سعید راجح۳.۶ MB۴.۲ MB۷.۲ KB
سوره الأحزاب _ کریم سعید راجح۱۱.۷ MB۱۴.۴ MB۴.۳ KB
سوره سبأ _ کریم سعید راجح۷.۷ MB۹.۴ MB۱۰.۱ KB
سوره فاطر _ کریم سعید راجح۷.۵ MB۹.۱ MB۱۰.۵ KB
سوره یس _ کریم سعید راجح۷.۰ MB۸.۶ MB۳.۹ KB
سوره الصافات _ کریم سعید راجح۸.۲ MB۹.۹ MB۴.۹ KB
سوره ص _ کریم سعید راجح۶.۳ MB۷.۴ MB۶.۵ KB
سوره الزمر _ کریم سعید راجح۹.۸ MB۱۰.۹ MB۷.۵ KB
سوره غافر _ کریم سعید راجح۱۰.۶ MB۱۱.۲ MB۹.۲ KB
سوره فصلت _ کریم سعید راجح۷.۶ MB۸.۰ MB۸.۷ KB
سوره الشورى _ کریم سعید راجح۷.۴ MB۷.۵ MB۸.۵ KB
سوره الزخرف _ کریم سعید راجح۷.۷ MB۷.۹ MB۱۰.۲ KB
سوره الدخان _ کریم سعید راجح۳.۴ MB۳.۴ MB۱۱.۳ KB
سوره الجاثیه _ کریم سعید راجح۴.۳ MB۴.۳ MB۱۱.۳ KB
سوره الأحقاف _ کریم سعید راجح۵.۹ MB۵.۷ MB۱۱.۴ KB
سوره محمد _ کریم سعید راجح۵.۱ MB۴.۹ MB۱۰.۴ KB
سوره الفتح _ کریم سعید راجح۵.۲ MB۵.۰ MB۱۰.۵ KB
سوره الحجرات _ کریم سعید راجح۳.۴ MB۳.۲ MB۱۱.۹ KB
سوره ق _ کریم سعید راجح۳.۶ MB۳.۵ MB۱۲.۱ KB
سوره الذاریات _ کریم سعید راجح۳.۷ MB۳.۶ MB۱۱.۲ KB
سوره الطور _ کریم سعید راجح۳.۲ MB۳.۱ MB۱۰.۶ KB
سوره النجم _ کریم سعید راجح۳.۶ MB۳.۵ MB۹.۸ KB
سوره القمر _ کریم سعید راجح۳.۵ MB۳.۵ MB۱۱.۷ KB
سوره الرحمن _ کریم سعید راجح۴.۳ MB۴.۲ MB۹.۲ KB
سوره الواقعه _ کریم سعید راجح۴.۳ MB۴.۳ MB۱۰.۸ KB
سوره الحدید _ کریم سعید راجح۴.۶ MB۴.۵ MB۹.۶ KB
سوره المجادله _ کریم سعید راجح۴.۰ MB۳.۹ MB۱۱.۳ KB
سوره الحشر _ کریم سعید راجح۳.۹ MB۳.۹ MB۱۱.۵ KB
سوره الممتحنه _ کریم سعید راجح۳.۳ MB۳.۳ MB۱۱.۵ KB
سوره الصف _ کریم سعید راجح۲.۲ MB۲.۱ MB۱۲.۵ KB
سوره الجمعه _ کریم سعید راجح۱.۷ MB۱.۶ MB۱۲.۸ KB
سوره المنافقون _ کریم سعید راجح۱.۸ MB۱.۷ MB۱۲.۶ KB
سوره التغابن _ کریم سعید راجح۲.۳ MB۲.۲ MB۱۲.۱ KB
سوره الطلاق _ کریم سعید راجح۳.۰ MB۳.۰ MB۱۲.۵ KB
سوره التحریم _ کریم سعید راجح۲.۵ MB۲.۵ MB۱۲.۲ KB
سوره الملک _ کریم سعید راجح۲.۹ MB۳.۰ MB۱۰.۸ KB
سوره القلم _ کریم سعید راجح۲.۹ MB۳.۰ MB۱۰.۲ KB
سوره الحاقه _ کریم سعید راجح۲.۷ MB۲.۷ MB۱۰.۶ KB
سوره المعارج _ کریم سعید راجح۲.۳ MB۲.۳ MB۱۱.۳ KB
سوره نوح _ کریم سعید راجح۲.۲ MB۲.۲ MB۱۱.۰ KB
سوره الجن _ کریم سعید راجح۲.۵ MB۲.۵ MB۱۰.۲ KB
سوره المزمل _ کریم سعید راجح۲.۰ MB۲.۰ MB۱۰.۴ KB
UzhSY ZbgPLS _ YaSng U’nP SZMN۲.۷ MB۲.۸ MB۱۱.۳ KB
سوره القیامه _ کریم سعید راجح۱.۸ MB۱.۸ MB۱۱.۱ KB
سوره الإنسان _ کریم سعید راجح۲.۵ MB۲.۵ MB۱۰.۴ KB
سوره المرسلات _ کریم سعید راجح۲.۲ MB۲.۳ MB۱۱.۹ KB
سوره النبأ _ کریم سعید راجح۲.۰ MB۱.۸ MB۱۱.۷ KB
سوره النازعات _ کریم سعید راجح۲.۰ MB۱.۸ MB۱۲.۲ KB
سوره عبس _ کریم سعید راجح۱.۷ MB۱.۶ MB۱۲.۶ KB
سوره التکویر _ کریم سعید راجح۱.۲ MB۱.۱ MB۱۱.۹ KB
سوره الانفطار _ کریم سعید راجح۱,۰۲۴.۰ KB۹۳۷.۲ KB۱۱.۲ KB
سوره المطففین _ کریم سعید راجح۱.۹ MB۱.۸ MB۱۲.۰ KB
سوره الانشقاق _ کریم سعید راجح۱.۳ MB۱.۲ MB۱۲.۱ KB
سوره البروج _ کریم سعید راجح۱.۳ MB۱.۲ MB۱۱.۶ KB
سوره الطارق _ کریم سعید راجح۸۴۵.۴ KB۷۴۰.۵ KB۱۱.۴ KB
سوره الأعلى _ کریم سعید راجح۹۴۷.۲ KB۸۵۶.۴ KB۱۱.۸ KB
سوره الغاشیه _ کریم سعید راجح۱.۲ MB۱.۱ MB۱۱.۸ KB
سوره الفجر _ کریم سعید راجح۱.۶ MB۱.۵ MB۱۲.۳ KB
سوره البلد _ کریم سعید راجح۹۹۷.۰ KB۹۰۳.۳ KB۱۱.۹ KB
سوره الشمس _ کریم سعید راجح۸۴۴.۲ KB۷۳۴.۶ KB۱۱.۵ KB
سوره اللیل _ کریم سعید راجح۹۷۴.۶ KB۸۷۳.۳ KB۱۲.۲ KB
سوره الضحى _ کریم سعید راجح۶۲۷.۲ KB۴۹۸.۲ KB۱۰.۹ KB
سوره الشرح _ کریم سعید راجح۴۵۴.۸ KB۳۱۵.۳ KB۱۰.۳ KB
سوره التین _ کریم سعید راجح۵۴۳.۴ KB۴۲۰.۴ KB۹.۹ KB
سوره العلق _ کریم سعید راجح۸۷۶.۰ KB۷۸۴.۷ KB۱۱.۷ KB
سوره القدر _ کریم سعید راجح۴۶۲.۹ KB۳۳۰.۸ KB۹.۳ KB
سوره البینه _ کریم سعید راجح۹۹۸.۹ KB۹۱۹.۵ KB۱۱.۵ KB
سوره الزلزله _ کریم سعید راجح۵۵۱.۷ KB۴۲۸.۵ KB۱۰.۵ KB
سوره العادیات _ کریم سعید راجح۶۱۴.۰ KB۴۸۹.۲ KB۱۱.۱ KB
سوره القارعه _ کریم سعید راجح۶۱۱.۵ KB۴۸۸.۵ KB۱۰.۱ KB
سوره التکاثر _ کریم سعید راجح۵۲۸.۹ KB۴۰۳.۰ KB۹.۶ KB
سوره العصر _ کریم سعید راجح۳۴۷.۴ KB۱۹۹.۲ KB۹.۰ KB
سوره الهمزه _ کریم سعید راجح۵۵۹.۱ KB۴۳۷.۲ KB۱۰.۱ KB
سوره الفیل _ کریم سعید راجح۴۵۷.۰ KB۳۲۳.۷ KB۹.۲ KB
سوره قریش _ کریم سعید راجح۳۹۲.۳ KB۲۴۶.۴ KB۸.۹ KB
سوره الماعون _ کریم سعید راجح۴۵۰.۷ KB۳۰۹.۶ KB۹.۳ KB
سوره الکوثر _ کریم سعید راجح۳۱۵.۴ KB۱۶۰.۸ KB۸.۸ KB
سوره الکافرون _ کریم سعید راجح۴۳۰.۳ KB۲۸۹.۴ KB۹.۳ KB
سوره النصر _ کریم سعید راجح۳۹۲.۷ KB۲۴۰.۸ KB۱۰.۴ KB
سوره المسد _ کریم سعید راجح۴۳۰.۵ KB۲۸۵.۵ KB۹.۴ KB
سوره الإخلاص _ کریم سعید راجح۳۰۵.۶ KB۱۴۹.۲ KB۹.۳ KB
سوره الفلق _ کریم سعید راجح۳۷۳.۱ KB۲۲۶.۱ KB۹.۹ KB
سوره الناس _ کریم سعید راجح۴۶۳.۸ KB۳۲۸.۵ KB۸.۹ KB

مطالب مرتبط

359 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی