در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Kafi.jpg

خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد)۰۰:۰۰:۴۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره بقره۰۱:۴۰:۱۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره آل عمران۰۱:۰۲:۳۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نساء۰۱:۰۶:۰۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مائده۰۰:۴۹:۲۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انعام۰۰:۵۱:۵۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره اعراف۰۰:۵۶:۳۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انفال۰۰:۲۱:۲۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره توبه۰۰:۴۳:۲۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره یونس۰۰:۳۱:۰۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره هود۰۰:۳۳:۱۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره یوسف۰۰:۳۱:۱۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره رعد۰۰:۱۷:۰۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ابراهیم۰۰:۱۷:۲۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حجر۰۰:۱۱:۱۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نحل۰۰:۳۲:۵۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره اسراء۰۰:۲۶:۵۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره کهف۰۰:۲۶:۴۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مریم۰۰:۱۶:۱۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره طه۰۰:۲۰:۴۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انبیاء۰۰:۲۰:۳۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حجّ۰۰:۲۱:۲۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مومنون۰۰:۱۷:۵۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نور۰۰:۲۱:۵۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فرقان۰۰:۱۴:۲۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره شعراء۰۰:۲۰:۴۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نمل۰۰:۱۹:۳۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قصص۰۰:۲۴:۱۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره عنکبوت۰۰:۱۸:۳۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره روم۰۰:۱۴:۱۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره لقمان۰۰:۰۸:۱۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره سجده۰۰:۰۶:۱۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره احزاب۰۰:۲۳:۱۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره سبأ۰۰:۱۴:۳۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فاطر۰۰:۱۳:۴۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره یس۰۰:۱۲:۰۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره صافات۰۰:۱۴:۵۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ص۰۰:۱۱:۲۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره زمر۰۰:۲۰:۱۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره غافر۰۰:۲۲:۴۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فصّلت۰۰:۱۴:۱۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره شوری۰۰:۱۴:۲۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره زخرف۰۰:۱۳:۵۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره دخان۰۰:۰۵:۵۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره جاثیه۰۰:۰۷:۲۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره احقاف۰۰:۱۰:۱۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله۰۰:۰۸:۴۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره فتح۰۰:۰۸:۴۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حجرات۰۰:۰۵:۵۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ق۰۰:۰۶:۴۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ذاریات۰۰:۰۶:۰۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره طور۰۰:۰۵:۳۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نجم۰۰:۰۵:۵۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قمر۰۰:۰۵:۴۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره الرحمن۰۰:۰۶:۳۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره واقعه۰۰:۰۶:۵۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حدید۰۰:۰۹:۲۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مجادله۰۰:۰۷:۳۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حشر۰۰:۰۷:۱۲
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره ممتحنه۰۰:۰۶:۰۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره صفّ۰۰:۰۳:۳۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره جمعه۰۰:۰۲:۴۵
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره منافقون۰۰:۰۳:۱۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره تغابن۰۰:۰۴:۰۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره طلاق۰۰:۰۵:۱۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره تحریم۰۰:۰۴:۴۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مُلک۰۰:۰۵:۲۱
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قلم۰۰:۰۵:۰۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره حاقه۰۰:۰۴:۲۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره معارج۰۰:۰۳:۵۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نوح۰۰:۰۳:۳۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره جنّ۰۰:۰۴:۲۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مزّمّل۰۰:۰۳:۳۷
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مدّثّر۰۰:۰۴:۲۸
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره قیامه۰۰:۰۳:۰۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انسان۰۰:۰۵:۱۴
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره مرسلات۰۰:۰۳:۴۶
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نباء۰۰:۰۳:۴۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره نازعات۰۰:۰۳:۳۳
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره عبس۰۰:۰۲:۵۰
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره تکویر۰۰:۰۱:۵۹
خالد عبدالکافی | ترتیل سوره انفطار۰۰:۰۱:۴۳
خالد عبدالکافی | سوره مطفّفین۰۰:۰۳:۳۲
خالد عبدالکافی | سوره انشقاق۰۰:۰۲:۱۰
خالد عبدالکافی | سوره بروج۰۰:۰۲:۰۵
خالد عبدالکافی | سوره طارق۰۰:۰۱:۱۱
خالد عبدالکافی | سوره اعلی۰۰:۰۱:۲۴
خالد عبدالکافی | سوره غاشیه۰۰:۰۱:۳۹
خالد عبدالکافی | سوره فجر۰۰:۰۲:۳۵
خالد عبدالکافی | سوره بلد۰۰:۰۱:۲۶
خالد عبدالکافی | سوره شمس۰۰:۰۱:۰۱
خالد عبدالکافی | سوره لیل۰۰:۰۱:۲۲
خالد عبدالکافی | سوره ضحی۰۰:۰۰:۴۳
خالد عبدالکافی | سوره انشراح۰۰:۰۰:۲۷
خالد عبدالکافی | سوره تین۰۰:۰۰:۳۸
خالد عبدالکافی | سوره علق۰۰:۰۱:۱۲
خالد عبدالکافی | سوره قدر۰۰:۰۰:۳۱
خالد عبدالکافی | سوره بیّنه۰۰:۰۱:۴۸
خالد عبدالکافی | سوره زلزله۰۰:۰۰:۴۶
خالد عبدالکافی | سوره عادیات۰۰:۰۰:۵۳
خالد عبدالکافی | سوره قارعه۰۰:۰۰:۴۵
خالد عبدالکافی | سوره تکاثر۰۰:۰۰:۳۹
خالد عبدالکافی | سوره عصر۰۰:۰۰:۲۱
خالد عبدالکافی | سوره همزه۰۰:۰۰:۴۸
خالد عبدالکافی | سوره فیل۰۰:۰۰:۳۲
خالد عبدالکافی | سوره قریش۰۰:۰۰:۲۳
خالد عبدالکافی | سوره ماعون۰۰:۰۰:۲۹
خالد عبدالکافی | سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۵
خالد عبدالکافی | سوره کافرون۰۰:۰۰:۳۰
خالد عبدالکافی | سوره نصر۰۰:۰۰:۲۲
خالد عبدالکافی | سوره مسد۰۰:۰۰:۲۵
خالد عبدالکافی | سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۴
خالد عبدالکافی | سوره فلق۰۰:۰۰:۲۳
خالد عبدالکافی | سوره ناس۰۰:۰۰:۲۷

مطالب مرتبط

309 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  1. احمد says:

    ممنون واقعا گنجی رایگان هست .متشکر از زحماتتون

    [پاسخ]

دسته بندی