در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/ghoran2.jpg

ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حمد۰۰:۰۰:۵۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بقره۰۲:۰۹:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره آل عمران۰۱:۱۳:۱۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نساء۰۱:۱۴:۵۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مائده۰۰:۵۵:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انعام۰۱:۰۱:۴۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اعراف۰۱:۰۵:۱۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انفال۰۰:۲۴:۳۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره توبه۰۰:۴۸:۰۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره یونس۰۰:۳۷:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره هود۰۰:۳۸:۲۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره یوسف۰۰:۳۵:۰۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره رعد۰۰:۱۶:۵۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ابراهیم۰۰:۱۶:۲۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حجر۰۰:۱۳:۴۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نحل۰۰:۳۳:۰۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اسراء۰۰:۲۹:۴۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره کهف۰۰:۳۲:۱۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مریم۰۰:۲۰:۱۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طه۰۰:۲۷:۲۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انبیاء۰۰:۲۴:۱۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حجّ۰۰:۲۳:۵۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مومنون۰۰:۲۱:۵۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نور۰۰:۲۸:۲۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فرقان۰۰:۱۶:۰۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نمل۰۰:۲۵:۲۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نمل۰۰:۲۱:۳۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قصص۰۰:۲۸:۵۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عنکبوت۰۰:۱۹:۵۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره روم۰۰:۱۷:۰۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره لقمان۰۰:۱۰:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره سجده۰۰:۰۷:۴۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره احزاب۰۰:۲۶:۳۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره سبأ۰۰:۱۷:۱۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فاطر۰۰:۱۵:۲۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره یس۰۰:۱۴:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره صافات۰۰:۱۷:۵۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ص۰۰:۱۵:۰۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره زمر۰۰:۲۳:۳۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره غافر۰۰:۲۵:۴۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فصّلت۰۰:۱۸:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره شوری۰۰:۱۸:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره زخرف۰۰:۱۷:۳۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره دخان۰۰:۰۷:۲۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره جاثیه۰۰:۰۹:۲۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره احقاف۰۰:۱۳:۱۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله۰۰:۱۱:۰۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فتح۰۰:۱۰:۴۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حجرات۰۰:۰۷:۲۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ق۰۰:۰۷:۴۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ذاریات۰۰:۰۸:۱۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طور۰۰:۰۶:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نجم۰۰:۰۷:۱۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قمر۰۰:۰۷:۲۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره الرحمن۰۰:۱۰:۱۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره واقعه۰۰:۰۲:۵۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حدید۰۰:۱۲:۲۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مجادله۰۰:۱۰:۲۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حشر۰۰:۰۹:۰۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ممتحنه۰۰:۰۸:۰۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره صفّ۰۰:۰۴:۴۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره جمعه۰۰:۰۳:۳۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره منافقون۰۰:۰۳:۴۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تغابن۰۰:۰۴:۴۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طلاق۰۰:۰۵:۵۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تحریم۰۰:۰۵:۲۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ملک۰۰:۰۶:۴۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قلم۰۰:۰۶:۲۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره حاقه۰۰:۰۶:۲۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره معارج۰۰:۰۵:۱۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نوح۰۰:۰۵:۱۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره جنّ۰۰:۰۶:۰۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مزّمّل۰۰:۰۴:۲۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مدّثّر۰۰:۰۵:۴۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قیامه۰۰:۰۳:۵۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انسان۰۰:۰۵:۴۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مرسلات۰۰:۰۴:۴۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نبأ۰۰:۰۴:۳۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نازعات۰۰:۰۴:۲۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عبس۰۰:۰۳:۳۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تکویر۰۰:۰۲:۳۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انفطار۰۰:۰۲:۱۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مطفّفین۰۰:۰۴:۲۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انشقاق۰۰:۰۲:۳۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بروج۰۰:۰۲:۳۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره طارق۰۰:۰۱:۴۱
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اعلی۰۰:۰۱:۴۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره غاشیه۰۰:۰۲:۱۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فجر۰۰:۰۳:۲۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بلد۰۰:۰۱:۴۹
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره شمس۰۰:۰۱:۲۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره لیل۰۰:۰۱:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ضحی۰۰:۰۱:۰۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره انشراح۰۰:۰۰:۴۴
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تین۰۰:۰۰:۵۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره علق۰۰:۰۱:۴۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قدر۰۰:۰۰:۵۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره بیّنه۰۰:۰۲:۰۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره زلزال۰۰:۰۰:۵۸
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عادیات۰۰:۰۱:۰۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قارعه۰۰:۰۱:۰۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره تکاثر۰۰:۰۰:۵۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره عصر۰۰:۰۰:۳۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره همزه۰۰:۰۱:۰۳
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فیل۰۰:۰۰:۴۲
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره قریش۰۰:۰۰:۳۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ماعون۰۰:۰۰:۵۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره کوثر۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره کافرون۰۰:۰۰:۵۵
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره نصر۰۰:۰۰:۳۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره مسد۰۰:۰۰:۴۰
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۷
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره فلق۰۰:۰۰:۳۶
ترتیل علی الصوفی به روایت خلف عن حمزه / سوره ناس۰۰:۰۰:۴۰
سوره حمد۰۰:۰۰:۳۶
سوره بقره۰۱:۴۸:۴۰
سوره آل عمران۰۱:۰۱:۴۱
سوره نساء۰۱:۰۶:۰۷
سوره مائده۰۰:۴۸:۵۲
سوره انعام۰۰:۵۰:۴۵
سوره اعراف۰۰:۵۵:۵۳
سوره انفال۰۰:۲۱:۰۳
سوره توبه۰۰:۴۳:۰۲
سوره یونس۰۰:۳۰:۴۰
سوره هود۰۰:۳۴:۳۱
سوره یوسف۰۰:۳۰:۰۳
سوره رعد۰۰:۱۵:۰۴
سوره ابراهیم۰۰:۱۴:۵۰
سوره حجر۰۰:۱۲:۰۷
سوره نحل۰۰:۳۱:۵۲
سوره اسراء۰۰:۲۸:۲۹
سوره کهف۰۰:۲۵:۴۲
سوره مریم۰۰:۱۶:۲۵
سوره طه۰۰:۲۲:۲۶
سوره انبیاء۰۰:۲۰:۲۶
سوره حج۰۰:۲۲:۳۵
سوره مومنون۰۰:۱۸:۵۹
سوره نور۰۰:۲۴:۴۷
سوره فرقان۰۰:۱۶:۱۲
سوره شعراء۰۰:۲۳:۳۱
سوره نمل۰۰:۲۰:۵۱
سوره قصص۰۰:۲۳:۵۴
سوره عنکبوت۰۰:۱۷:۲۳
سوره روم۰۰:۱۴:۳۶
سوره لقمان۰۰:۰۹:۲۶
سوره سجده۰۰:۰۶:۰۲
سوره احزاب۰۰:۲۳:۵۷
سوره سبأ۰۰:۱۴:۲۹
سوره فاطر۰۰:۱۴:۰۰
سوره یس۰۰:۱۳:۰۸
سوره صافات۰۰:۱۷:۱۵
سوره ص۰۰:۱۳:۴۰
سوره زمر۰۰:۲۱:۰۱
سوره غافر۰۰:۲۱:۲۰
سوره فصلت۰۰:۱۵:۲۳
سوره شوری۰۰:۱۵:۲۹
سوره زخرف۰۰:۱۶:۲۷
سوره دخان۰۰:۰۷:۰۰
سوره جاثیه۰۰:۰۸:۳۲
سوره احقاف۰۰:۱۲:۰۷
سوره محمّد۰۰:۱۰:۴۸
سوره فتح۰۰:۱۰:۳۳
سوره حجرات۰۰:۰۶:۳۰
سوره ق۰۰:۰۷:۰۷
سوره ذاریات۰۰:۰۷:۱۳
سوره طور۰۰:۰۶:۰۱
سوره نجم۰۰:۰۶:۴۰
سوره قمر۰۰:۰۶:۵۲
سوره رحمن۰۰:۰۹:۳۳
سوره واقعه۰۰:۰۹:۳۹
سوره حدید۰۰:۱۰:۴۸
سوره مجادله۰۰:۰۹:۲۳
سوره حشر۰۰:۰۹:۲۷
سوره ممتحنه۰۰:۰۷:۰۵
سوره صف۰۰:۰۴:۰۸
سوره جمعه۰۰:۰۳:۲۳
سوره منافقون۰۰:۰۳:۴۱
سوره تغابن۰۰:۰۴:۲۹
سوره طلاق۰۰:۰۵:۴۸
سوره تحریم۰۰:۰۵:۱۱
سوره ملک۰۰:۰۶:۱۳
سوره قلم۰۰:۰۶:۲۱
سوره حاقه۰۰:۰۵:۵۵
سوره معارج۰۰:۰۴:۳۸
سوره نوح۰۰:۰۴:۲۳
سوره جنّ۰۰:۰۵:۱۷
سوره مزّمّل۰۰:۰۴:۰۷
سوره مدّثّر۰۰:۰۵:۱۳
سوره قیامه۰۰:۰۳:۲۸
سوره انسان۰۰:۰۵:۲۵
سوره مرصلات۰۰:۰۴:۳۱
سوره نبأ۰۰:۰۴:۱۰
سوره نازعات۰۰:۰۳:۵۸
سوره عبس۰۰:۰۳:۱۱
سوره تکویر۰۰:۰۲:۱۲
سوره انفطار۰۰:۰۱:۴۳
سوره مطفّفین۰۰:۰۳:۳۹
سوره انشقاق۰۰:۰۲:۱۱
سوره بروج۰۰:۰۲:۰۸
سوره طارق۰۰:۰۱:۲۰
سوره اعلی۰۰:۰۱:۳۱
سوره غاشیه۰۰:۰۱:۵۴
سوره فجر۰۰:۰۲:۴۷
سوره بلد۰۰:۰۱:۳۵
سوره شمس۰۰:۰۱:۱۶
سوره لیل۰۰:۰۱:۳۲
سوره ضحی۰۰:۰۰:۵۵
سوره شرح۰۰:۰۰:۳۲
سوره تین۰۰:۰۰:۴۳
سوره علق۰۰:۰۱:۲۲
سوره قدر۰۰:۰۰:۳۴
سوره بیّنه۰۰:۰۱:۴۳
سوره زلزله۰۰:۰۰:۴۸
سوره عادیات۰۰:۰۰:۵۶
سوره قارعه۰۰:۰۰:۴۶
سوره تکاثر۰۰:۰۰:۴۱
سوره عصر۰۰:۰۰:۲۰
سوره همزه۰۰:۰۰:۴۱
سوره فیل۰۰:۰۰:۳۲
سوره قریش۰۰:۰۰:۲۹
سوره ماعون۰۰:۰۰:۳۵
سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۶
سوره کافرون۰۰:۰۰:۳۰
سوره نصر۰۰:۰۰:۲۵
سوره مسد۰۰:۰۰:۲۸
سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۷
سوره فلق۰۰:۰۰:۲۵
سوره ناس۰۰:۰۰:۳۳

مطالب مرتبط

1357 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی