در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/110/2013/02/drasadi5.jpg

 

 

هدایت قرآن و کمال انسانی – ۱۰۱:۲۵:۴۷
هدایت قرآن و کمال انسانی – ۲۰۱:۱۴:۵۴
هدایت قرآن و کمال انسانی – ۳۰۱:۱۵:۱۵
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۰۲:۳۸
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۰۱:۲۴
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۱۰:۳۷
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۲۵:۵۱
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۲۴:۰۵
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۰۴:۰۱
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۰۲:۵۷
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۱۷:۲۲
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۰۲:۱۹
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۱۶:۵۹
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۰۱:۵۷
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۲۵:۲۴
فضائل اهل بیت با توجه به آیات قرآن مجید۰۱:۱۳:۴۸
اتبات حقانبت امیرالمومنین از زبان مبارک ایشان۵۹:۰۷
اتبات حقانبت امیرالمومنین از زبان مبارک ایشان۵۶:۲۳
اتبات حقانبت امیرالمومنین از زبان مبارک ایشان۰۱:۰۱:۴۳
اتبات حقانبت امیرالمومنین از زبان مبارک ایشان۵۸:۵۲
اتبات حقانبت امیرالمومنین از زبان مبارک ایشان۰۱:۲۸:۱۱
ولایت بالاترین معیار تکامل انسان۰۱:۰۲:۴۰
ولایت بالاترین معیار تکامل انسان۰۱:۰۲:۱۶
ولایت بالاترین معیار تکامل انسان۰۱:۰۰:۴۹
ولایت بالاترین معیار تکامل انسان۵۷:۳۴
ولایت بالاترین معیار تکامل انسان۵۶:۰۰

 

زیارت و آداب آن۰۱:۳۰:۴۷
حج۱۰۱:۰۹:۰۷
حج۲۰۱:۰۳:۴۷
حج۳۰۱:۰۴:۴۴

 

رابطه غدیر خم با کمال انسان۰۱:۱۱:۴۴
دلایل ارادت شیعه به حضرت علی علیه السلام۰۱:۰۴:۴۷
دلایل ارادت شیعه به حضرت علی علیه السلام۵۶:۲۴
دلایل عدم تحقق جامعه اسلامی و انسانی – تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امامان علی و حسن علیهم السلام۰۱:۰۱:۱۱
دلایل عدم تحقق جامعه اسلامی و انسانی – تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امامان علی و حسن علیهم السلام۵۹:۰۲
مقام و منزلت علی علیه السلام و تکلیف شیعه نسبت به امام زمان۴۶:۴۹
مقام و منزلت علی علیه السلام و تکلیف شیعه نسبت به امام زمان۵۸:۵۳
مقام و منزلت علی علیه السلام و تکلیف شیعه نسبت به امام زمان۰۱:۱۰:۰۵
علی علیه السلام از دیدگاه غیر شیعه۰۱:۱۳:۵۰
علی علیه السلام از دیدگاه غیر شیعه۰۱:۰۷:۵۸
علی علیه السلام از دیدگاه غیر شیعه۰۱:۰۶:۴۲
علی علیه السلام از دیدگاه غیر شیعه۵۹:۴۷
علی علیه السلام از دیدگاه غیر شیعه۰۱:۱۹:۲۷
وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام۵۶:۴۳
وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام۰۱:۰۱:۵۰
وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام۰۱:۰۱:۴۸
وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام۰۱:۰۲:۰۰
وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام۰۱:۰۲:۱۸
وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام۰۱:۰۲:۰۶
وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام۵۸:۱۲
وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام۵۷:۳۷
وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام۰۱:۰۹:۲۰
وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام۰۱:۰۱:۱۱
وظائف همسران با توجه به قرآن کریم و زندگی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام۰۱:۳۱:۴۳
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون نماز۰۱:۲۰:۲۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون روزه مسافر ۱۰۱:۰۵:۰۶
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون روزه مسافر ۲۰۱:۱۳:۵۲
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون روزه مسافر ۳۰۱:۱۹:۱۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون وضو ۱۰۱:۲۰:۴۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون وضو ۲۰۱:۲۳:۱۴
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون خمس ۱۰۱:۲۰:۳۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون خمس ۲۰۱:۲۸:۲۴
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون خمس ۳۰۱:۲۱:۲۰
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون خمس ۴۰۱:۲۳:۰۵
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۱۰۱:۳۱:۱۴
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۲۰۱:۰۹:۰۴
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۳۰۱:۲۸:۳۷
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۴۰۱:۱۵:۱۶
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۵۰۱:۱۷:۵۱
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۶۰۱:۱۵:۲۶
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۷۰۱:۱۸:۱۱
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آیه تبلیغ ۸۰۱:۱۱:۳۵
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون مقام انبیاء ۱۰۱:۱۶:۲۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون مقام انبیاء ۲۰۱:۲۰:۳۱
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون مقام انبیاء ۳۰۱:۱۶:۴۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون مقام انبیاء ۴۰۱:۰۴:۰۹
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت آدم ۱۰۱:۱۲:۰۲
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت آدم ۲۰۱:۲۹:۵۵
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت آدم ۳۰۱:۳۹:۳۳
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت نوح۰۱:۱۷:۰۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت ابراهیم ۱۰۱:۰۹:۵۷
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت ابراهیم ۲۰۱:۱۹:۱۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت ابراهیم ۳۰۱:۰۸:۴۳
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت ابراهیم ۴۰۱:۱۳:۱۵
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت ابراهیم ۵۰۱:۱۰:۴۶
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یعقوب ۱۰۱:۱۹:۱۷
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یعقوب ۲۰۱:۲۵:۵۲
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یعقوب ۳۰۱:۱۰:۱۶
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یوسف ۱۰۱:۱۶:۰۳
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یوسف ۲۰۱:۱۵:۱۶
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یوسف ۳۰۱:۲۰:۰۲
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت ایوب۰۱:۰۱:۴۶
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۱۰۱:۵۳:۲۳
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۲۰۱:۲۴:۵۳
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۳۰۱:۰۹:۱۰
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۴۰۱:۱۹:۴۳
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۵۰۱:۲۳:۰۹
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۶۰۱:۱۴:۰۳
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۷۰۱:۰۷:۳۶
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت موسی ۸۰۱:۱۵:۳۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت داوود۰۱:۰۸:۰۲
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت سلیمان۰۱:۰۵:۴۹
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت یونس۰۱:۲۰:۵۶
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت حضرت عیسی۰۱:۱۴:۲۰
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۰۱:۲۰:۲۶
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۲۰۱:۱۹:۱۵
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۳۰۱:۲۲:۵۹
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۴۰۱:۰۶:۱۹
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۵۰۱:۰۶:۴۹
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۶۰۱:۱۴:۰۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۷۰۱:۱۱:۰۵
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۸۰۱:۰۷:۳۶
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۹۰۱:۰۹:۱۲
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۱۰۱:۳۶:۳۰
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۲۰۱:۱۱:۰۹
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۳۰۱:۱۶:۰۵
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۴۰۱:۱۷:۲۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۵۰۱:۲۰:۴۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۶۰۱:۱۵:۳۳
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۷۰۱:۰۴:۴۵
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون عصمت پیامبر اسلام ۱۸۰۱:۱۷:۰۹
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۱۰۱:۲۹:۲۵
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۲۰۱:۱۴:۵۷
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۳۰۱:۲۰:۰۲
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۴۰۱:۲۷:۵۰
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۵۰۱:۱۵:۵۱
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۶۰۱:۰۷:۰۶
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۷۰۱:۲۲:۵۸
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۸۰۱:۱۰:۱۹
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۹۰۱:۱۲:۰۷
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۱۰۰۱:۲۵:۴۷
دکتر اسدی گرمارودی | پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون حقوق زن در قرآن کریم ۱۱۰۱:۲۹:۴۰

 

دلایل عدم تحقق جامعه اسلامی و انسانی – تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امامان علی و حسن علیهم السلام۰۱:۰۱:۵۰
دلایل عدم تحقق جامعه اسلامی و انسانی – تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امامان علی و حسن علیهم السلام۰۱:۰۲:۲۴
اخلاق۱۵۷:۴۵
اخلاق۰۱:۱۱:۳۰

 

علی علیه السلام که بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ با او چه کردند؟ چرا انگونه عمل کردند؟ مسوولیت ما چیست؟۵۹:۵۸
علی علیه السلام که بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ با او چه کردند؟ چرا انگونه عمل کردند؟ مسوولیت ما چیست؟۴۵:۱۳
علی علیه السلام که بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ با او چه کردند؟ چرا انگونه عمل کردند؟ مسوولیت ما چیست؟۰۱:۲۸:۵۳
فضائل شب قدر۱-رمضان ۱۳۸۸۰۱:۰۰:۲۶
فضائل شب قدر۲-رمضان ۱۳۸۸۰۱:۰۷:۴۱
فضائل شب قدر۳-رمضان ۱۳۸۸۰۱:۰۵:۲۹
فضائل شب قدر۴-رمضان ۱۳۸۸۰۱:۱۸:۵۱
فضائل شب قدر۱-رمضان ۱۳۸۹۰۱:۰۷:۳۹
فضائل شب قدر۲-رمضان ۱۳۸۹۰۱:۰۳:۳۳
فضائل شب قدر۳-رمضان ۱۳۸۹۰۱:۰۲:۱۳
فضائل شب قدر۱-رمضان ۱۳۹۰۰۱:۱۹:۴۷
فضائل شب قدر۲-رمضان ۱۳۹۰۰۱:۱۱:۲۰
فضائل شب قدر۳-رمضان ۱۳۹۰۰۱:۲۰:۴۱

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

12249 بازدید ۱۲ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. محمد says:

  موفق و مؤید باشید در پناه خداوند و ۱۴ نور پاک علیهاسلام.
  در راستای ارتقاء سطح کیفیت مطالب این وبلاگ، از شما دعوت به همکاری می نمایم. مطالب مرتبط با موضوعات وبلاگ را (با ذکر منبع و مأخذ) در بخش نظرات و یا از طریق پست الکترونیک (ایمیل) ارسال فرمایید. همچنین انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را به همین روش ارسال نمایید. مطالب قابل توجه و مناسب تحت عنوان شما (یا نام مستعار) در صفحات وبلاگ درج خواهند شد.

  پیشاپیش بابت همکاری صمیمانه شما سپاسگذارم.

  [پاسخ]

 2. محمد says:

  مطالب این صفحه که حاوی سخنرانی های دکتر اسدی گرمارودی است بسیار ارزنده و مفید می باشد و توصیه می کنم که بازدیدکنندگان و علاقه مندان وقت بگذارند و گوش فرا دهند. از شما هم بابت قرار دادن فایل های صوتی برای دانلود بسیار تشکر می کنم.
  درضمن، در راستای ارتقاء سطح کیفیت مطالب وبلاگ این حقیر، از شما دعوت به همکاری می نمایم. مطالب مرتبط با موضوعات وبلاگ را (با ذکر منبع و مأخذ) در بخش نظرات و یا از طریق پست الکترونیک (ایمیل) ارسال فرمایید. همچنین انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را به همین روش ارسال نمایید. مطالب قابل توجه و مناسب تحت عنوان شما (یا نام مستعار) در صفحات وبلاگ درج خواهند شد.
  پیشاپیش بابت همکاری صمیمانه شما سپاسگذارم.

  [پاسخ]

 3. خلی says:

  سلام لطفا تمام سخنرانی های استاد گرما رودی رو بذارید در ضمن دانلود یکجای فایل هارو که گذاشتید کار نمیکنه اگه دانلود یکجای تمام فایل هارو بذارید خیلی ممنون میشم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۹:

  سلام شرمنه فقط همینا رو دارم

  [پاسخ]

 4. علی says:

  سلام خواهشا دانلود یکجای فایل هارو بذارید خیلی لازم دارم ممنون خدا توفیقتون بده

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۴۵:

  سلام
  http://rasekhoon.net/forum/thread/787375/page1/

  [پاسخ]

 5. علی says:

  بسیار عالی ،خیلی خیلی از شما سپاس گذارم،الاهی در زیر سایه ولایت مولا امیرالمومنین پیروز و موفق باشید

  [پاسخ]

 6. نسیم says:

  با سلام
  با تشکر از تلاش و زحمت شما در گرداوری این مجموعه
  امکانش هست کل مجموعه سخنرانی های دکتر اسدی گرمارودی را در دیسکی ضبط کنید و بفروش برسانید تا احتیاجی به دانلود نباشد؟
  سپاس

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۰۷:

  سلام نه شرمنده

  [پاسخ]

 7. مصری says:

  با سلام
  لطفاً بفرمائید کتب “ارکان ایمان شیعی” دکتر اسدی گرمارودی را در شهر تهران از کدام محل میتوان خریداری کرد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۴ام, ۱۳۹۵ ۱۵:۱۶:

  سلام
  http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2017586

  [پاسخ]

دسته بندی