در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

10

 

 

 

جلسه

عنوان

اجرا
(WMA)
حجم
(KB)
۱سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۵۳۲
۲سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۶۴۷
۳سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۴۲۹
۴سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۵۱۵
۵سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۹۶۳
۶سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۰۶۳
۷سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۴۵
۸سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۰۳۶
۹سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۸۷۵
۱۰سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۰۰۵
۱۱سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۳
۱۲سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۱۳سخنرانی  
۱۴سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۲۳
۱۵سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۷
۱۶سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۸۶
۱۷سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۲۷
۱۸سخنرانی  
۱۹سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۸۳۳
۲۰سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۰۰
۲۱سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۱۰۳
۲۲سخنرانیbolandgoo آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۷۶۶

 

(لطفاً توجه فرمایید که حجم فایلهای ذکر شده در جداول زیر صحیح نمی باشد .
ارقام واقعی بتدریج اضافه خواهند گردید )

 

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)
حجم
(KB)
۱سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۵۳۲
۲سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۶۴۷
۳سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۴۲۹
۴سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۵۱۵
۵سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۹۶۳
۶سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۰۶۳
۷سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۴۵
۸سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۰۳۶
۹سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۸۷۵
۱۰سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۰۰۵
۱۱سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۳
۱۲سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۱۳سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۱۴سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۲۳
۱۵سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۷
۱۶سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۸۶
۱۷سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۲۷
۱۸سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۱۹سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۸۳۳
۲۰سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۰۰
۲۱سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۱۰۳
۲۲سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۷۶۶
۲۳سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۲۴سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۲۳
۲۵سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۷
۲۶سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۸۶
۲۷سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۲۷
۲۸سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۲۹سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۸۳۳
۳۰سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۰۰
۳۱سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۱۰۳
۳۲سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۷۶۶
۳۳سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۳۴سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۲۳
۳۵سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۷
۳۶سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۸۶
۳۷سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۲۷
۳۸سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۳۹سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۸۳۳
۴۰سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۰۰
۴۱سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۱۰۳
۴۲سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۲,۷۶۶
۴۳سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۳۲
۴۴سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۱۲۳
۴۵سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۰۷
۴۶سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۲۸۶
۴۷سخنرانیb audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی ۱,۳۲۷

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون
b audio آیت الله سید رضا بهاءالدینی(ره) مجموعه ۶۹ سخنرانی  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ، واحد صوت

حق شناسی انسان در برابر پروردگار۱۵:۳۶
نظام خداوند تحت سیطره پروردگار۲۴:۵۱
نعمت عقـل۱۴:۰۶
همه موجودات آیات الهی هستند۱۴:۲۳
خودسازی و مقابله با نفس۱۲:۵۵
قدرت پروردگار و ضعف انسان۱۵:۲۹
تذکر خداوند به بنی اسرائیل ۱ (شرارت و زور گویی)۱۴:۳۱
تذکر خداوند به بنی اسرائیل ۲ (مرحله اولیه عقلانیت خودسازیست)۱۴:۳۹
تذکر خداوند به بنی اسرائیل ۳ (عذاب کفر و الحاد)۱۴:۴۵
تذکر خداوند به بنی اسرائیل ۴ (تبعیت از انبیاء)۱۱:۰۳
بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۱ (ترس از خدا و خودسازی)۱۱:۵۱
بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۲ (انسان، اسفل السافلین و کرام الکاتبین)۹:۱۸
بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۴ (انسان و حقیقت بندگی)۱۶:۴۸
بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۳ (مراتب و استحام ایمان)۱۲:۴۸
بررسی ایمان در مناجات حضرت موسی ۵ (انسان و مالکیت دنیا)۱۷:۱۵
احوال روز قیامت۱۴:۱۰
تعریفی از مساله ایمان۲۰:۱۱
قضا و قدر۱۶:۱۶
آثار عمل صالح برای مومن۱۶:۴۶
ایمان از طریق بندگی خداوند۱۷:۱۳
بحثی در اعجاز قرآن کریم۲۴:۳۴
شکست مبارزه با قرآن۲۶:۴۳

 

انسان و حدود استفاده از مادیات۱۸:۲۰
بشر نیازمند خداوندست۱۱:۱۷
سه نحوه حرکت انسان به سوی پروردگار۱۸:۵۶
اثبات اصل مبداء انسان۱۸:۱۲
آگاهی بشر، هدف انبیاء است۱۵:۰۱
خداوند انسان را خلیفه در زمین قرار داد۱۷:۵۰
وسوسه شیطانی۲۰:۳۷
گناه وسیله ای برای تنزل انسان۲۲:۳۳
مقتضای فطرت انسانی و عمل به آن۲۲:۰۲
بررسی ریشه فطرت انسان۲۱:۳۲
آنچه انسان را از فطرت خارج و یا به آن بر می گرداند۱۳:۵۰
نجات آدم بوسیله اسمائی که خداوند به وی القا کرد۱۵:۵۱
انواع نعمت های الهی۱۴:۵۸
شکر نعمت های الهی۱۲:۳۰
همه نعمت ها برای انسان۱۶:۰۲
تزکیه نفس۱۶:۲۷
نماز، معراج مومن۱۴:۱۰
همه نعمت ها از خداوندست۱۴:۰۳
نعمتهای مادی و معنوی برای چه کسانیست؟۱۴:۵۷
نعمت های روحانی۱۴:۰۲

 

مطالب مرتبط

4386 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. Persian Gulf says:

  سلام، خوب قربون شکلت برم آدم پدرش در میاد دونه دونه د انلود بکنه که؟!!!! خوب ی فایل یکجا (هم) میزاشتی خلاص دیگه؟!! نه نه اصلا از سایتتون راضی نیستم :,(

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۲ ۲۳:۲۰:

  سلام یکجا ندارم والا فقط همینا رو تونستم پیدا کنم
  نیازی نیست تک تک بگیری از روش زیر استفاده کن
  http://rasekhoon.net/forum/thread/787375/page1/

  [پاسخ]

 2. م says:

  تشکر فراوان . تشکر

  [پاسخ]

دسته بندی