در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

hakim ferdosi 654 دانلود کتاب صوتی شاهنامه  فردوسی

شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان، مهم‌ترین نامه? اندیشه? سیاسی ایران‌شهری در دوره? اسلامی، شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسه? ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است، چنان که ضیاءالدین ابن اثیر آن را قرآن ایرانیان خوانده‌است. شاهنامه اثری است منظوم در حدود پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن فعل (فعول)). سرایش آن حدود سی‌سال به طول انجامید.این کتاب صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید.

 

 

دانلود یکجا

 

آغاز کتاب‏۲:۲۰
گفتار اندر ستایش خرد۲:۵۳
گفتار اندر آفرینش گیهان‏۳:۳۸
گفتار اندر آفرینش مردم‏۲:۰۶
گفتار اندر آفرینش آفتاب‏۰۰:۴۶
در آفرینش ماه‏۱:۰۵
گفتار اندر ستایش پیامبر۳:۴۵
گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه‏۲:۳۲
داستان دقیقى سخن سراى‏۱:۳۴
گفتار اندر بنیاد نهادن این نامه‏۱:۵۸
در داستان ابو منصور بن محمد۲:۱۴
اندر ستایش سلطان محمود۶:۴۰
کیومرث۴:۰۰
کشته شدن سیامک بر دست دیو۲:۵۵
رفتن هوشنگ و گیومرت به جنگ دیو سیاه‏۲:۴۵
هوشنگ۱:۲۵
بنیاد نهادن جشن سده‏۲:۳۲
آبادانى و آرامش شهرها هنگام پادشاهى هوشنگ‏۲:۳۱
طهمورث۷:۳۳
جمشید۱۲:۲۱
داستان ضحاک با پدرش۷:۵۶
خوالیگرى کردن ابلیس۶:۲۰
تباه شدن روزگار جمشید۴:۰۱
ضحاک۱:۴۸
درمان کردن ضحاک۴:۳۸
اندر خواب دیدن ضحاک فریدون را۹:۲۶
اندر زادن فریدون‏۴:۰۵
سیر نشدن ضحاک از جستجو۲:۳۱
پرسیدن فریدون نژاد خود را از مادر۵:۰۲ز
داستان ضحاک با کاوه آهنگر۱۳:۳۰
رفتن فریدون به جنگ ضحاک۱:۲۸
پیروزى فریدون بر ضحاک و دست یافتن بر گنجهاى آن۴:۱۵
دیدن فریدون دختران جمشید را۶:۵۴
داستان فریدون با کارگزار ضحاک۷:۱۷
بند کردن فریدون ضحاک را۹:۴۶
فریدون۶:۵۱
فرستادن فریدون جندل را به یمن۹:۲۲
پاسخ دادن شاه یمن جندل را۴:۴۵
رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن‏۳:۴۳
بخش کردن فریدون جهان را بر پسران‏۱:۵۲
رشک بردن سلم بر ایرج‏۴:۳۸
پیغام سلم و تور به نزدیک فریدون‏۶:۰۴
پاسخ دادن فریدون پسران را۴:۵۳
رفتن ایرج بسوى پدر۵:۳۰
رفتن ایرج به نزد برادران‏۲:۴۰
شکیبایى ایرج و برترى عقلش‏۲:۵۷
کشته شدن ایرج بر دست برادران‏۶:۳۳
آگاهى یافتن فریدون از کشته شدن ایرج‏۷:۰۸
گفتار اندر زادن دختر ایرج۱:۳۲
زادن منوچهر از مادرش‏۳:۵۸
آگاهى شدن سلم و تور از منوچهر۴:۳۶
پیام فرستادن پسران نزد فریدون‏۳:۱۲
پاسخ دادن فریدون پسران را۹:۴۰
فرستادن فریدون منوچهر را به جنگ تور و سلم‏۸:۰۶
تاخت کردن منوچهر بر سپاه تور۲:۲۷
مردانگى منوچهر و سپاه او در جنگ با تور۲:۳۲
کشته شدن تور بر دست منوچهر۳:۱۳
پیروز نامه منوچهر نزد فریدون‏۳:۱۰
گرفتن قارن دژ الانان را۶:۱۱
گریختن سلم و کشته شدن او به دست منوچهر۵:۲۸
فرستادن سر سلم را به نزد فریدون‏۳:۱۷
گفتار اندر مردن فریدون‏۱:۴۷
منوچهر۶:۱۸
گفتار اندر زادن زال‏۷:۵۹
خواب دیدن سام از چگونگى کار پسر۹:۲۶
آگه شدن منوچهر از کار سام و زال زر۶:۱۷
بازگشتن زال به زابلستان‏۴:۴۹
پادشاهى دادن سام زال را۶:۰۶
آمدن زال به نزد مهراب کابلى‏۸:۵۱
پرسیدن همسر مهراب از دستان ویژگیهاى او را۳:۳۶
راى زدن رودابه با کنیزکان‏۵:۴۹
رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زر۱۱:۲۰
بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه۴:۵۷
رفتن زال به نزد رودابه‏۷:۲۰
راى زدن زال با موبدان در کار رودابه‏۷:۵۱
نامه نوشتن زال نزدیک سام نمودن چگونگى کار۷:۳۳
راى زدن سام با موبدان بر کار زال‏۴:۱۹
آگاهى یافتن سیندخت از کار رودابه‏۸:۲۰
آگاهى شدن مهراب از کار دخترش‏۱۰:۰۲
آگاه شدن منوچهر از کار زال و رودابه‏۵:۰۰
آمدن سام به نزد منوچهر۶:۰۶
رفتن سام به جنگ مهراب‏۷:۰۷
رفتن زال به رسولى نزد منوچهر۱۰:۱۳
خشم گرفتن مهراب بر سیندخت۵:۰۲
دلخوشى دادن سام سیندخت را۱۲:۲۵
آمدن زال با نامه سام نزد منوچهر۳:۰۰
گفتارى در بخت زال در نزد ستاره‏شناسان‏۱:۴۸
پژوهش کردن موبدان از زال‏۳:۴۹
پاسخ دادن زال موبدان را۴:۳۶
هنر نمودن زال در پیش منوچهر۵:۳۶
پاسخ نامه سام از منوچهر۶:۱۲
رسیدن زال به نزدیک سام‏۲:۵۱
رسیدن سام و دستان به کابل‏۷:۰۵
گفتار اندر زادن رستم‏۵:۴۲
نامگذارى رستم۶:۲۶
آمدن سام به دیدن رستم‏۸:۵۰
اندرز کردن منوچهر پسرش را۵:۴۱
پادشاهى نوذر۸:۴۳
آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچهر۶:۳۶
آمدن افراسیاب به ایران زمین‏۴:۱۵
رزم بارمان و قباد و کشته شدن قباد۱۰:۱۸
رزم افراسیاب با نوذر دیگر بار۵:۰۹
جنگ نوذر با افراسیاب سدیگر بار۶:۵۹
گرفتار شدن نوذر به دست افراسیاب‏۳:۱۲
کشته یافتن ویسه پسر خود را۳:۱۳
تاخته کردن شماساس و خزروان به زابلستان‏۳:۴۰
رسیدن زال به یارى مهراب‏۵:۳۵
کشته شدن نوذر به دست افراسیاب‏۴:۴۳
آگاهى یافتن زال از مرگ نوذر۱۰:۲۰
کشته شدن اغریرث به دست برادر۲:۵۸
پادشاهى زو زوطهماسپ‏۶:۱۵
پادشاهى گرشاسپ‏۶:۴۹
گرفتن رستم رخش را۵:۰۶
لشکر کشیدن زال سوى افراسیاب‏۲:۲۲
آوردن رستم کى‏قباد را از کوه البرز۱:۰۳
راى زدن رستم با کى‏قباد۱۱:۱۳
کى‏قباد۳:۲۲
جنگ رستم با افراسیاب‏۵:۰۷
آمدن افراسیاب به نزدیک پدر خود۶:۱۶
آشتى خواستن پشنگ از کى‏قباد۷:۴۷
آمدن کى‏قباد به استخر پارس‏۴:۰۱
کى کاوس‏۴:۴۹
رفتن کى‏کاوس به مازندران‏۸:۱۴
پند دادن زال کاوس را۷:۲۶
پند دادن زال کاوس را۷:۲۶
رفتن کاوس به مازندران‏۹:۴۰
پیغام کاوس به زال و رستم‏۷:۱۷
رزم کردن رستم با سه شاه و رها شدن کاوس از بند۴:۵۰
پیغام فرستادن کاوس به نزدیک قیصر روم و افراسیاب‏۷:۰۵
آراستن کاوس گیتى را۲:۴۷
گمراه کردن اهریمن کاوس را و به آسمان رفتن کاوس‏۶:۱۴
باز آوردن رستم کاوس را۵:۱۶
رفتن پادشاه مازندران به جنگ کى‏کاوس‏۰۰:۴۲
جنگ کاوس با شاه مازندران‏۱۶:۰۳
باز آمدن کاوس به ایران زمین و گسی کردن رستم را۵:۳۰
رزم کاوس با شاه هاماوران‏۹:۴۴
به زن خواستن کاوس سودابه دختر شاه هاماوران را۶:۴۵
گرفتن شاه هاماوران کاوس را۷:۲۲
تاخته کردن افراسیاب بر ایران زمین‏۳:۱۰
پیام فرستادن رستم به نزد شاه هاماوران‏۶:۴۴
رزم کردن رستم با سه شاه و رها شدن کاوس از بند۴:۵۰
پیغام فرستادن کاوس به نزدیک قیصر روم و افراسیاب‏۷:۰۵
آراستن کاوس گیتى را۲:۴۷
گمراه کردن اهریمن کاوس را و به آسمان رفتن کاوس‏۶:۱۴
باز آوردن رستم کاوس را۵:۱۶
داستان جنگ هفت گردان‏۱۰:۰۹
رزم رستم با تورانیان‏۳:۵۷
رزم الکوس۴:۳۱
گریختن افراسیاب از رزمگاه‏۲:۴۳
سهراب‏۲:۱۸
آمدن رستم به نخجیرگاه‏۳:۰۷
آمدن رستم به شهر سمنگان‏۳:۰۲
آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان به نزد رستم‏۶:۴۱
زادن سهراب از مادرش تهمینه‏۳:۵۲
فرستادن افراسیاب بارمان و هومان را به نزدیک سهراب‏۳:۳۴
رسیدن سهراب به دژ سپید۳:۱۰
رزم سهراب با گردآفرید۹:۴۵
نامه گژدهم به نزدیک کاوس‏۳:۲۶
گرفتن سهراب دژ سپید را۲:۱۰
نامه کاوس به رستم و خواندن او از زابلستان‏۶:۴۰
خشم گرفتن کاوس بر رستم‏۱۰:۱۳
لشکر کشیدن کاوس با رستم‏۳:۰۶
کشتن رستم ژنده‏رزم را۵:۵۸
پرسیدن سهراب نام سرداران ایران را از هجیر۱۴:۰۵
تاختن سهراب بر سپاه کاوس‏۷:۰۱
رزم رستم با سهراب‏۷:۰۵
بازگشتن رستم و سهراب به لشگرگاه‏۸:۳۱
افگندن سهراب رستم را۹:۲۲
کشته شدن سهراب به دست رستم‏۱۰:۱۲
نوشدارو خواستن رستم از کاوس‏۱:۵۹
زارى کردن رستم بر سهراب‏۷:۲۳
بازگشتن رستم به زابلستان‏۴:۰۰
داستان سیاوش‏۲:۳۳
داستان مادر سیاوش‏۵:۵۲
زادن سیاوش از مادر۴:۳۸
باز آمدن سیاوش از زابلستان‏۴:۲۶
دلدادگى سودابه بر سیاوش‏۴:۲۶
آمدن سیاوش به نزد سودابه‏۹:۰۷
آمدن سیاوش دو دیگر بار به شبستان‏۸:۳۶
رفتن سیاوش سدیگر بار در شبستان‏۲:۱۸
فریب دادن سودابه کاوس را۶:۲۰
چاره ساختن سودابه و زن جادو۳:۲۳
پرسیدن کاوس کار بچگان را۷:۳۰
گذشتن سیاوش بر آتش‏۷:۰۲
بخشش جان سودابه خواستن سیاوش از پدر۴:۴۵
آگاهى یافتن کاوس از آمدن افراسیاب‏۵:۱۰
لشگر کشیدن سیاوش‏۶:۰۷
نامه سیاوش به کاوس‏۱:۳۹
پاسخ نامه سیاوش از کى‏کاوس‏۴:۲۲
خواب دیدن افراسیاب و ترسیدن‏۳:۵۸
پرسیدن افرسیاب موبدان را از خواب‏۴:۰۵
۱۹۷- Ferdosi- Shahnameh 0220-5.mp3۵:۰۵
آمدن گرسیوز نزد سیاوش‏۴:۰۸
پیمان کردن سیاوش به افراسیاب‏۴:۱۸
فرستادن سیاوش رستم را به نزد کاوس‏۳:۵۹
پیغام دادن رستم کاوس را۴:۵۱
فرستادن کاوس رستم را به سیستان‏۱:۵۰
پاسخ نامه سیاوش از کاوس‏۵:۴۰
سگالش سیاوش با بهرام و زنگه‏۹:۳۵
رفتن زنگه پیش افراسیاب‏۶:۱۱
نامه افراسیاب به سیاوش‏۴:۳۰
سپاه سپردن سیاوش به بهرام‏۳:۳۱
یادآورى راه سیاوش به ترکستان‏۸:۲۳
دیدن سیاوش افراسیاب را۵:۰۰
هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب‏۱۰:۱۷
رفتن افراسیاب و سیاوش به شکار۲:۲۸
به زن دادن پیران دختر خود را به سیاوش‏۵:۰۷
سخن گفتن پیران با سیاوش از فرنگیس‏۳:۲۶
سخن گفتن پیران با افراسیاب‏۵:۱۹
پیوگانى فرنگیس با سیاوش‏۴:۱۰
کشورى دادن افراسیاب سیاوش را۶:۴۵
سخن گفتن سیاوش با پیران از بودنیها۳:۳۱
ساختن سیاوش شهر گنگ‏دژ۱۱:۰۷
یا ارحم رحماء۰۰:۵۰
فرستادن افراسیاب پیران را در کشورها۱:۱۱
بنا کردن سیاوش سیاوشگرد را۳:۰۶
آمدن پیران به سیاوشگرد۶:۳۳
فرستادن افراسیاب گرسیوز را نزد سیاوش‏۵:۵۰
گفتار اندر گوى زدن سیاوش‏۹:۳۹
بازگشتن گرسیوز و بدگوى کردن پیش افراسیاب‏۱۱:۴۱
باز آمدن گرسیوز به نزد سیاوش‏۱۴:۰۳
نامه سیاوش به افراسیاب‏۳:۲۵
آمدن افراسیاب به جنگ سیاوش‏۲:۴۱
خواب دیدن سیاوش‏۳:۲۹
اندرز کردن سیاوش فرنگیس را۴:۵۱
گرفتار شدن سیاوش به دست افراسیاب‏۱۰:۴۶
زارى کردن فرنگیس پیش افراسیاب‏۳:۵۵
کشته شدن سیاوش به دست گروى‏۳:۱۵
غمگین شدن فرنگیس بر سیاوش بعد از کشته شدنش‏۵:۵۴
رهانیدن پیران فرنگیس را۵:۰۱
اندر زادن کى‏خسرو۶:۲۹
سپردن پیران کى‏خسرو را به شبانان‏۴:۰۸
آوردن پیران کى‏خسرو را پیش افراسیاب‏۵:۵۰
بازگشتن کى‏خسرو به سیاوشگرد۲:۵۵
رفتن کى‏خسرو به ایران زمین‏۲:۲۰
آگاه شدن کاوس از کار سیاوش‏۱:۴۹
رسیدن رستم به نزد کاوس‏۳:۰۵
کشتن رستم سودابه را و سپاه کشیدن‏۴:۲۷
کشتن فرامرز ورزاد را۴:۴۷
لشگر کشیدن سرخه به جنگ رستم‏۸:۴۹
لشگر کشیدن افراسیاب به کین پسر۴:۱۸
کشته شدن پیلسم به دست رستم‏۸:۱۰
گریختن افراسیاب از رستم‏۵:۰۷
فرستادن افراسیاب خسرو را به ختن‏۱:۴۷
پادشاهى رستم در توران زمین هفت سال بود۴:۲۰
رفتن زواره به لشگرگاه سیاوش‏۲:۳۶
ویران کردن رستم توران زمین را۳:۱۵
باز رفتن رستم به ایران زمین‏۲:۵۹
دیدن گودرز کى‏خسرو را به خواب‏۴:۴۶
رفتن گیو به توران به جستن کى‏خسرو۲:۰۵
پنهان کردن گیو و آشکار نساختن نیاکان خود۵:۴۱
یافتن گیو کى‏خسرو را۸:۰۶
رفتن گیو و کى‏خسرو به سیاوشگرد۳:۰۰
گرفتن کى‏خسرو بهزاد را۵:۴۷
رفتن فرنگیس با کى‏خسرو و گیو به ایران‏۲:۲۰
گریختن کلباد و نستهین از بر گیو۴:۴۹
آمدن پیران از پى کى‏خسرو۳:۴۸
جنگ پیران با گیو۲:۰۱
گرفتار شدن پیران در دست گیو۴:۰۲
رها کردن فرنگیس پیران را از گیو۲:۴۸
یافتن افراسیاب پیران را به راه‏۵:۳۷
گفتگوى گیو با باژبان‏۲:۵۷
گذشتن کى‏خسرو از جیحون‏۶:۰۰
رفتن کى‏خسرو به ایران‏۴:۵۹
رسیدن کى‏خسرو نزد کاوس‏۳:۰۸
سرکشى کردن توس از کى‏خسرو۳:۴۰
خشم کردن گودرز با توس‏۲:۰۲
رفتن گودرز و توس پیش کاوس از بهر پادشاهى‏۵:۰۰
رفتن توس و فریبرز به دژ بهمن و باز آمدن کام نایافته‏۲:۵۴
رفتن کى‏خسرو به دژ بهمن و گرفتن آن را۶:۵۵
باز آمدن کى‏خسرو به پیروزى‏۲:۵۶
بر تخت شاهى نشانیدن کاوس خسرو را۱:۵۸
کى‏خسرو۲:۰۵
آفرین کردن مهتران، کى‏خسرو را۵:۵۴
گردیدن کى‏خسرو گرد پادشاهى‏۲:۳۰
پیمان گشتن کى‏خسرو با کاوس از کین افراسیاب‏۷:۵۸
شمردن کى‏خسرو، پهلوانان را۳:۴۳
گنجها بخشیدن خسرو، پهلوانان را۹:۱۳
فرستادن کى‏خسرو رستم را به زمین هند۳:۳۴
آراستن کى‏خسرو، سپاه خود را۱۳:۰۴
گفتار اندر داستان فرود سیاوش‏۱:۱۸
گفتار اندر رفتن توس به ترکستان‏۸:۱۸
آگاهى یافتن فرود از آمدن توس‏۵:۴۹
رفتن فرود و تخواره به دیدن سپاه‏۵:۵۰
آمدن بهرام به نزد فرود به کوه‏۹:۱۸
باز آمدن بهرام نزد توس‏۳:۳۰
کشته شدن ریونیز بر دست فرود۲:۴۲
کشته شدن زراسپ از دست فرود۱:۵۵
جنگ توس با فرود۵:۴۹
رزم گیو با فرود۷:۳۹
جنگ بیژن با فرود۳:۵۳
کشته شدن فرود۷:۱۲
کشتن جریره خود را۱۲:۱۵
تنگ شدن ایرانیان از برف‏۵:۱۰
گرفتن بهرام کبوده را۳:۰۲
گرفتن بهرام کبوده را۳:۰۲
رزم ایرانیان با تژاو۸:۲۱
آگاه شدن افراسیاب از توس و سپاه او۳:۴۸
شبیخون کردن پیران بر ایرانیان‏۷:۴۲
باز خواندن کى‏خسرو توس را۸:۳۲
درنگ خواستن فریبرز از پیران در جنگ‏۴:۱۰
شکسته شدن ایرانیان به جنگ ترکان‏۱۴:۵۴
بازگشتن بهرام به جستن تازیانه به رزمگاه‏۷:۱۱
کشته شدن بهرام بر دست تژاو۷:۰۹
کشتن گیو، تژاو را به کین بهرام‏۸:۱۶
بازگشتن ایرانیان به نزد خسرو۵:۴۳
داستان کاموس کشانى‏۲:۲۱
خوار کردن خسرو توس را۴:۴۶
آمرزش کردن خسرو ایرانیان را۳:۱۵
فرستادن خسرو توس را به توران‏۴:۳۱
پیغام پیران به لشکر ایران‏۳:۰۴
سپاه فرستادن افراسیاب به نزدیک پیران‏۳:۴۴
کشتن توس ارژنگ را۲:۳۰
جنگ هومان با توس‏۱۲:۳۶
دو دیگر جنگ ایرانیان و تورانیان‏۸:۲۰
جادوى کردن تورانیان بر سپاه ایران‏۹:۴۲
رفتن ایرانیان به کوه هماون۴:۳۳
گرد کردن توران سپاه، کوه هماون را۹:۴۶
آمدن پیران از پى ایرانیان به کوه هماون۳:۵۳
شبیخون کردن ایرانیان۱۰:۰۴
آگاهى یافتن کى‏خسرو از کار سپاه۸:۲۸
دیدن توس، سیاوش را به خواب۵:۲۵
فرستادن افراسیاب، خاقان و کاموس را به یارى پیران۷:۲۷
آمدن خاقان چین به هماون۲:۵۷
سگالش ایرانیان از کار خود۲:۵۰
آگاهى یافتن گودرز از آمدن رستم۱۰:۰۰
رفتن خاقان چین به دیدن سپاه ایران۶:۴۰
رسیدن فریبرز به کوه هماون۴:۰۲
سگالش پیران با خاقان چین۸:۴۰
رزم کردن گیو و توس با کاموس۶:۱۳
رزم کردن گیو و توس با کاموس۶:۱۳
رسیدن رستم نزدیک ایرانیان۷:۱۹
سپاه آراستن تورانیان و ایرانیان۱۲:۴۵
رزم رستم با اشکبوس۸:۴۳
پرسیدن پیران از آمدن رستم۶:۴۳
سپاه آراستن تورانیان و ایرانیان۵:۰۳
کشته شدن الوا به دست کاموس۳:۵۴
کشته شدن کاموس به دست رستم۴:۵۰
داستان خاقان چین۴:۳۳
رزم چنگش با رستم۵:۱۴
فرستادن خاقان هومان را نزد رستم۸:۴۸
سگالش پیران با هومان و خاقان۵:۱۴
آمدن پیران نزد رستم۹:۵۲
سگالش تورانیان از جنگ ایرانیان۱۱:۲۰
سخن گفتن رستم با سپاه خویش۱۰:۵۰
سپاه آراستن ایرانیان و تورانیان۴:۰۰
سرزنش کردن رستم با پیران۶:۰۹
آغاز رزم‏۳:۵۶
رزم شنگل با رستم و گریختن شنگل‏۵:۳۳
رزم رستم با ساوه‏۴:۰۵
کشتن رستم گهارگهانى را۷:۱۰
گرفتار شدن خاقان۸:۰۷
شکسته شدن سپاه تورانیان۳:۰۲
خواسته بخش کردن رستم۱۴:۳۲
نامه نوشتن رستم به کى‏خسرو۵:۵۶
پاسخ نامه رستم از کى‏خسرو۵:۵۰
آگاهى یافتن افراسیاب از کار سپاه۴:۴۰
جنگ رستم با کافور مردم‏خوار۱۴:۰۰
آگاهى یافتن افراسیاب از آمدن رستم۱۲:۵۴
نامه افراسیاب به پولادوند۶:۲۷
رزم پولادوند با گیو و توس‏۴:۱۶
رزم رستم با پولادوند۵:۲۸
کشتى گرفتن رستم و پولادوند۶:۲۶
گریختن افراسیاب از رستم۴:۳۶
بازگشتن رستم به درگاه شاه۶:۰۰
بازگشتن رستم به سیستان‏۲:۰۵
جنگ رستم با اکوان دیو۳:۱۴
خواستن خسرو رستم را براى جنگ اکوان دیو۲:۰۶
جستن رستم، دیو را۳:۳۵
افگندن اکوان دیو، رستم را به دریا۶:۲۹
آمدن افراسیاب به دیدار اسپان خویش و کشتن رستم اکوان دیو را۵:۳۹
بازگشتن رستم به ایران زمین۱:۱۲
داستان بیژن و منیژه۵:۴۵
دادخواهى ارمانیان از خسرو۹:۴۱
رفتن بیژن به جنگ گرازان‏۴:۰۵
فریب دادن گرگین، بیژن را۵:۲۰
رفتن بیژن به دیدن منیژه دختر افراسیاب‏۶:۲۲
آمدن بیژن به سراپرده منیژه‏۱:۵۷
بردن منیژه بیژن را به کاخ خود۵:۲۹
بردن گرسیوز بیژن را پیش افراسیاب‏۱۱:۰۶
جان بیژن خواستن پیران از افراسیاب‏۷:۴۶
به زندان افگندن افراسیاب بیژن را۳:۵۴
باز رفتن گرگین به ایران زمین و دروغ گفتن در کار بیژن‏۱۱:۵۲
آوردن گیو گرگین را به نزد خسرو۸:۲۲
دیدن کى‏خسرو بیژن را در جام گیتى‏نماى‏۴:۱۲
نامه نوشتن خسرو به رستم‏۳:۵۰
بردن گیو نامه کى‏خسرو به نزد رستم‏۷:۲۵
بزم ساختن رستم از بهر گیو۳:۴۵
آمدن رستم نزد خسرو۶:۴۵
بزم کردن کى‏خسرو با پهلوانان‏۵:۲۸
خواست کردن رستم گرگین را از شاه‏۵:۲۸
آراستن رستم سپاه خویش‏۳:۰۳
رفتن رستم به شهر ختن به نزد پیران‏۶:۱۶
آمدن منیژه به پیش رستم‏۶:۲۵
آگاهى یافتن بیژن از آمدن رستم‏۱۰:۳۵
برآوردن رستم، بیژن را از چاه‏۷:۰۱
شبیخون کردن رستم به ایوان افراسیاب‏۴:۳۸
آمدن افراسیاب به جنگ رستم‏۶:۲۶
شکست یافتن افراسیاب از ایرانیان‏۴:۰۰
باز آمدن رستم پیش کى‏خسرو۵:۲۰
جشن آراستن خسرو۵:۱۰
داستان دوازده رخ‏۲:۵۴
در خواندن افراسیاب سپاه را۵:۵۳
فرستادن کى‏خسرو گودرز را به جنگ تورانیان‏۱۱:۲۰
پیام بردن گیو از گودرز نزد پیران۷:۵۶
رفتن گیو به ویسه‏گرد به نزدیک پیران‏۵:۲۴
رده بر کشیدن هر دو سپاه‏۱۲:۴۶
رفتن بیژن به نزد گیو و رزم خواستن‏۷:۰۱
دستور نبرد خواستن هومان از پیران‏۵:۱۵
رزم خواستن هومان از رهام‏۶:۰۲
رزم خواستن هومان از فریبرز۳:۱۷
رزم خواستن هومان از گودرز۹:۳۱
آگاه شدن بیژن از کردار هومان‏۱۱:۲۱
دادن گیو زره سیاوش را به بیژن‏۷:۱۵
آمدن هومان به جنگ بیژن‏۸:۱۵
کشته شدن هومان به دست بیژن‏۸:۵۶
شبیخون کردن نستهین و کشته شدن او۸:۰۶
یارى خواستن گودرز از خسرو۷:۱۱
پاسخ نامه گودرز از خسرو۷:۴۸
سپاه آراستن خسرو۶:۲۸
نامه نوشتن پیران به گودرز و آشتى خواستن‏۱۴:۲۸
پاسخ نامه پیران از گودرز۱۹:۵۴
یارى خواستن پیران از افراسیاب‏۷:۱۴
پاسخ پیام پیران از افراسیاب‏۹:۲۹
رزم ایرانیان و تورانیان به انبوه‏۷:۳۷
رزم گیو و پیران و فرو ماندن اسب گیو۱۰:۱۶
پیمان کردن گودرز و پیران به جنگ یازده رخ‏۱۶:۵۰
سخن کردن پیران با نامداران خویش‏۵:۱۹
نامزد کردن گودرز و پیران پهلوانان را براى جنگ‏۸:۲۷
رزم فریبرز با کلباد۱:۰۵
رزم گیو با گروى‏زره‏۲:۰۳
رزم گرازه با سیامک‏۱:۳۹
رزم فروهل با زنگله‏۱:۴۶
رزم رهام با بارمان‏۲:۱۵
رزم بیژن با رویین‏۲:۲۴
رزم هجیر با سپهرم‏۱:۴۵
رزم زنگه‏شاوران با اوخاست‏۲:۵۰
رزم گرگین با اندریمان‏۱:۵۲
رزم براه با کهرم‏۱:۱۱
رزم گودرز با پیران‏۹:۳۰
باز آمدن گودرز به نزد پهلوانان ایران‏۷:۰۵
زارى کردن لهاک و فرشیدورد بر پیران‏۱۰:۰۶
راه توران گرفتن لهاک و فرشیدورد۴:۳۷
رفتن گستهم از پس لهاک و فرشیدورد۶:۲۵
رفتن بیژن از پس گستهم‏۵:۵۰
کشته شدن لهاک و فرشیدورد به دست گستهم‏۶:۱۷
دیدن بیژن گستهم را به مرغزار۷:۱۰
دخمه کردن کى‏خسرو بر پیران و سران توران و کشتن گروى‏زره را۸:۱۶
زنهار خواستن تورانیان از کى‏خسرو۵:۵۶
باز آمدن بیژن با گستهم‏۵:۴۰
اندر ستایش سلطان محمود۱۴:۴۰
سپاه آراستن کى‏خسرو با افراسیاب‏۱۴:۴۸
آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران و سپاه آراستن کى‏خسرو۱۷:۲۰
آگاهى یافتن کى‏خسرو از آمدن افراسیاب به جنگ او۲:۰۳
آمدن پشنگ نزدیک پدر، افراسیاب‏۸:۱۶
پیام فرستادن افراسیاب به نزدیک کى‏خسرو۹:۳۳
پاسخ فرستادن کى‏خسرو به افراسیاب‏۸:۰۹
پاسخ فرستادن کى‏خسرو افراسیاب را۴:۴۴
رزم کى‏خسرو با شیده پسر افراسیاب‏۱۱:۱۸
کشته شدن شیده بر دست خسرو۶:۵۰
رزم دو سپاه به انبوه‏۱۶:۱۵
گریختن افراسیاب‏۴:۱۷
پیروز نامه نوشتن کى‏خسرو به کاوس‏۲:۰۳
رسیدن افراسیاب به گنگ‏دژ۳:۵۵
گذشتن خسرو به جیحون‏۷:۵۱
رزم کردن کى‏خسرو بار دیگر با افراسیاب‏۶:۰۶
پناه گرفتن افراسیاب در گنگ بهشت‏۹:۴۰
نامه افراسیاب نزدیک فغفور چین‏۳:۲۵
آمدن کى‏خسرو به پیش گنگ‏دژ۵:۳۶
آمدن جهن به پیام افراسیاب‏۱۰:۱۵
پاسخ دادن کى‏خسرو، جهن را۹:۳۹
رزم کى‏خسرو به افراسیاب و گرفته شدن گنگ‏دژ۱۰:۲۵
گریختن افراسیاب از گنگ‏دژ۳:۳۷
زنهار دادن خسرو خویشان افراسیاب را۹:۱۷
پند دادن کى‏خسرو ایرانیان را۳:۱۵
نامه خسرو به کاوس به نوید پیروزى‏۳:۳۶
آگاهى یافتن خسرو از رفتن افراسیاب با سپاه فغفور۶:۱۲
نامه افراسیاب به کى‏خسرو۴:۳۳
جنگ ایرانیان با تورانیان‏۴:۲۳
شبیخون کردن افراسیاب بر کى‏خسرو و شکست یافتن‏۱۱:۳۰
پیک فرستادن خاقان چین نزد کى‏خسرو۲:۵۳
برگذشتن افراسیاب از آب زره‏۶:۱۰
فرستادن کى‏خسرو بندیان را با گنج نزد کاوس‏۱۲:۲۱
پاسخ نامه خسرو از کاوس شاه‏۴:۳۳
پیام فرستادن کى‏خسرو نزدیک فغفور چین و شاه مکران‏۶:۳۲
رزم کى‏خسرو با شاه مکران و کشته شدن شاه مکران‏۹:۲۱
در گذشتن کى‏خسرو از آب زره‏۶:۵۱
رسیدن کى‏خسرو به گنگ‏دژ۵:۴۶
بازگشتن خسرو از گنگ‏دژ به سوى سیاوشگرد۱۱:۲۶
بازگشتن کى‏خسرو از توران به ایران زمین‏۴:۲۵
باز آمدن کى‏خسرو به نزد نیا۸:۴۲
گرفتار شدن افراسیاب بر دست هوم از نژاد فریدون‏۴:۳۱
گریختن افراسیاب از دست هوم‏۶:۰۷
آمدن کاوس و خسرو نزدیک هوم‏۱۲:۳۳
باز آمدن کاوس و خسرو به پارس‏۳:۱۸
مردن کى‏کاوس‏۴:۱۱
نا امید گشتن کى‏خسرو از گیتى‏۶:۳۸
پژوهش کردن بزرگان از بار بستن کى‏خسرو۶:۱۱
خواندن ایرانیان زال و رستم را۷:۲۴
در خواب دیدن کى‏خسرو سروش را۴:۰۳
اندرز کردن زال کى‏خسرو را۷:۰۹
پاسخ دادن کى‏خسرو زال را۴:۵۶
نکوهش کردن زال کى‏خسرو را۵:۰۲
پاسخ دادن کى‏خسرو و پوزش کردن زال‏۷:۳۱
اندرز کردن کى‏خسرو به ایرانیان‏۶:۲۹
اندرز کردن خسرو گودرز را۴:۴۲
خواستن زال گشادنامه از خسرو براى رستم‏۳:۵۳
گشادنامه دادن کى‏خسرو گیو را۲:۵۸
گشادنامه دادن خسرو توس را۲:۲۱
دادن کى‏خسرو پادشاهى به لهراسب‏۸:۱۶
بدرود کردن کى‏خسرو به کنیزکان خود۴:۲۰
رفتن کى‏خسرو به کوه و ناپدید شدن در برف‏۷:۱۳
فرو شدن پهلوانان در میان برف‏۶:۴۴
آگه شدن لهراسب از ناپدید شدن کى‏خسرو۵:۱۵
پادشاهى لهراسپ و آتشگاه ساختن وی به بلخ‏۳:۲۹
رفتن گشتاسب از پیش لهراسب به خشم‏۶:۲۳
باز آمدن گشتاسب با زریر۷:۳۴
رفتن گشتاسب به سوى روم‏۲:۴۴
رسیدن گشتاسب به روم‏۹:۰۵
بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خویش‏۲:۵۲
بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خویش‏۲:۵۲
بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خویش‏۲:۵۲
داستان کتایون دختر قیصر۶:۲۵
دادن قیصر کتایون را به گشتاسب‏۴:۲۹
خواستن میرین دختر دیگر از قیصر۱۰:۴۴
کشتن گشتاسب گرگ را۱۳:۰۸
به زن خواستن اهرن، دختر سوم شاه را۱۱:۰۵
کشتن گشتاسب، اژدها را و دادن قیصر دختر خود را به اهرن‏۸:۰۴
هنر نمودن گشتاسب در میدان‏۸:۲۸
نامه قیصر به الیاس و باژخواستن از او۶:۴۹
رزم گشتاسب با الیاس و کشته شدن الیاس‏۳:۳۱
باژ ایران خواستن قیصر از لهراسب‏۱:۰۵
نامه نگارى قیصر به لهراسب‏۶:۳۱
بردن زریر پیغام لهراسب به قیصر۵:۱۶
باز رفتن گشتاسب با زریر به ایران زمین و دادن لهراسب تخت ایران او را۱۰:۳۸
پادشاهى گشتاسپ و بخواب دیدن فردوسى دقیقى را۲:۲۶
سخن دقیقى‏ به بلخ رفتن لهراسب و بر تخت نشستن گشتاسب‏۱۱:۲۸
نپذیرفتن گشتاسب باژ ایران ارجاسپ را۵:۰۰
نامه نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را۶:۴۳
پیمبران فرستادن ارجاسپ گشتاسپ را۴:۱۵
پاسخ دادن زریر ارجاسپ را۳:۵۵
بازگشتن فرستادگان ارجاسپ با پاسخ گشتاسپ‏۷:۵۴
گرد آوردن گشتاسپ سپاه خود را۳:۱۹
گفتن جاماسپ انجام رزم را با گشتاسپ‏۱۶:۵۱
سپاه آراستن گشتاسپ و ارجاسپ‏۴:۴۵
آغاز رزم ایرانیان و تورانیان‏۵:۱۰
کشته شدن گرامى پور جاماسپ‏۶:۳۲
کشته شدن زریر برادر گشتاسپ‏۴:۵۴
کشته شدن زریر به دست بیدرفش‏۵:۳۴
آگاه یافتن اسفندیار از کشته شدن زریر۴:۱۹
رفتن اسفندیار به جنگ ارجاسپ‏۶:۴۸
کشتن نستور و اسفندیار بیدرفش را۴:۳۰
گریختن ارجاسپ از کارزار۲:۵۹
بخشایش یافتن ترکان از اسفندیار۵:۰۲
باز آمدن گشتاسپ به بلخ‏۴:۱۳
فرستادن گشتاسپ اسفندیار را به همه کشور و کیش به گرفتن ایشان از او۵:۲۲
بدگوى کردن گرزم از اسفندیار۶:۰۳
آمدن جاماسپ نزد اسفندیار۵:۱۳
بند کردن گشتاسپ اسفندیار را۶:۳۵
رفتن گشتاسپ به سیستان و سپاه آراستن ارجاسپ بار دیگر۶:۱۰
سخن فردوسى‏ نکوهش کردن فردوسى، مر دقیقى را۵:۰۷
آمدن سپاه ارجاسپ به بلخ و کشتن لهراسب‏۸:۰۷
آگاه شدن گشتاسپ از کشته شدن لهراسب و سپاه کشیدن سوى بلخ‏۸:۱۱
کشته شدن گشتاسپ از ارجاسپ‏۶:۴۱
رفتن جاماسپ به دیدن اسفندیار۱۱:۴۶
دیدن اسفندیار برادر خود فرشیدورد۹:۰۰
رسیدن اسفندیار بر کوه به نزد گشتاسپ‏۱۹:۰۷
فرستادن گشتاسپ اسفندیار را بار دیگر به جنگ افراسیاب‏۳:۰۴
داستان هفتخوان اسفندیار؛ ستایش پادشاه محمود۳:۳۲
هفتخوان اسفندیار؛ خوان نخست: کشتن اسفندیار دو گرگ را۱۰:۲۶
هفتخوان اسفندیار؛ خوان دوم: کشتن اسفندیار شیران را۳:۴۹
هفتخوان اسفندیار؛ خوان سوم: کشتن اسفندیار اژدها را۶:۵۷
هفتخوان اسفندیار؛ خوان چهارم: کشتن اسفندیار زن جادو را۸:۰۳
هفتخوان اسفندیار؛ خوان پنجم: کشتن اسفندیار سیمرغ را۶:۵۰
هفتخوان اسفندیار؛ خوان ششم: گذشتن اسفندیار از برف‏۱۳:۲۹
هفتخوان اسفندیار؛ خوان هفتم: گذشتن اسفندیار از رود و کشتن گرگسار را۸:۵۹
رفتن اسفندیار به رویین‏دژ به جامه بازارگان‏۱۱:۲۹
شناختن خواهران اسفندیار را۷:۳۸
تاختن پشوتن به رویین‏دژ۵:۲۷
کشتن اسفندیار ارجاسپ را۷:۱۹
کشتن اسفندیار کهرم را۹:۲۲
نامه نوشتن اسفندیار به گشتاسپ و پاسخ او۵:۳۹
بازگشتن اسفندیار نزد گشتاسپ‏۷:۵۵
داستان رستم و اسفندیار۲:۳۵
سخن اسفندیار با مادرش کتایون‏۷:۳۸
خواستن اسفندیار پادشاهى از پدر۵:۳۶
پاسخ دادن گشتاسپ پسر را۶:۴۹
پند دادن کتایون اسفندیار را۵:۲۵
سپاه آوردن اسفندیار به زابل۴:۰۳
فرستادن اسفندیار بهمن را به نزد رستم‏۹:۰۵
رسیدن بهمن به نزد زال‏۴:۱۳
پیام دادن بهمن رستم را۷:۲۳
پیام دادن بهمن رستم را۷:۲۳
پیام دادن بهمن رستم را۷:۲۳
پیام دادن بهمن رستم را۷:۲۳
پاسخ دادن رستم بهمن را۷:۴۲
بازگشتن بهمن‏۴:۵۴
رسیدن رستم و اسفندیار با یکدیگر۱۰:۴۸
نخواندن اسفندیار رستم را به مهمانى‏۵:۱۵
پوزش کردن اسفندیار از ناخواندن رستم به مهمانى‏۶:۴۸
نکوهش کردن اسفندیار نژاد رستم‏۲:۴۰
پاسخ رستم به اسفندیار و ستایش کردن نژاد خویش را۵:۳۵
ستایش کردن اسفندیار نژاد خویش را۵:۳۶
ستایش کردن رستم پهلوانى خود را۸:۴۸
مى خوردن رستم با اسفندیار۱۲:۲۰
بازگشتن رستم به ایوان خود۸:۲۸
پند دادن زال رستم را۷:۰۷
جنگ رستم با اسفندیار۸:۲۱
کشته شدن پسران اسفندیار از دست زواره و فرامرز۸:۰۶
گریختن رستم به بالاى کوه‏۱۰:۴۹
سگالش رستم با خویشان‏۳:۴۱
چاره ساختن سیمرغ، رستم را۱۱:۳۸
بازگشتن رستم به جنگ اسفندیار۷:۰۵
تیر انداختن رستم اسفندیار را به چشم‏۱۰:۱۷
اندرز کردن اسفندیار رستم را۱۰:۰۴
آوردن پشوتن گاسونه اسفندیار نزد گشتاسپ‏۱۱:۵۵
باز فرستادن رستم، بهمن را به ایران‏۸:۴۱
داستان رستم و شغاد۴:۲۶
رفتن رستم به کابل از بهر برادرش- شغاد۱۳:۰۸
چاه کندن شاه کابل در شکارگاه و فتادن رستم و زواره در آن‏۵:۵۹
کشتن رستم، شغاد را و مردن‏۵:۵۲
آگاهى یافتن زال از کشته شدن رستم۱۰:۲۵
سپاه کشیدن فرامرز به کین رستم و کشتن او شاه کابل را۴:۵۲
بیهوش گشتن رودابه از سوگ رستم‏۳:۰۷
سپردن گشتاسپ شاهى به بهمن و مردن‏۳:۲۵
پادشاهى بهمن اسفندیار۴:۵۲
در بند انداختن بهمن زال را۶:۰۲
رزم فرامرز با بهمن و کشته شدن او۶:۰۹
رها کردن بهمن زال را و بازگشتن به ایران‏۵:۳۴
به زنى گرفتن بهمن هماى- دختر خویش- را ‏۳:۱۵
پادشاهى هماى چهرزاد۶:۰۴
پروردن گازر داراب را۸:۴۷
پرسیدن داراب نژاد خود را از زن گازر و جنگ آوردن به رومیان‏۶:۳۸
آگاه شدن رشنواد از کار داراب‏۵:۵۰
رزم داراب با سپاه روم‏۶:۴۱
شناختن هماى پسر را۴:۴۹
بر تخت نشاندن هماى، داراب را۶:۰۷
پادشاهى داراب۳:۴۲
شکستن داراب سپاه شعیب۲:۰۱
رزم کردن داراب با فیلپوس و به زنى گرفتن دخترش را۷:۱۰
باز فرستادن داراب ناهید را و زادن سکندر از او۵:۴۷
پادشاهی دارای داراب۳:۳۰
مردن فیلیپوس و بر تخت نشستن اسکندر۶:۲۰
آمدن اسکندر به فرستادگى خویش نزد دارا۱۰:۵۷
رزم دارا با اسکندر و شکست یافتن او۳:۰۰
دو دیگر رزم دارا با اسکندر۶:۳۶
سدیگر رزم اسکندر با دارا و گریختن دارا به کرمان‏۶:۲۰
نامه دارا به اسکندر در کار آشتى جستن‏۳:۰۵
کشته شدن دارا به دست دستوران خود۴:۵۰
اندرز کردن دارا با اسکندر و مردن‏۱۱:۲۶
نامه نوشتن اسکندر نزد بزرگان ایران‏۶:۵۱
پادشاهی اسکندر۱:۵۰
نامه اسکندر نزد دلاراى- مادر روشنک‏۴:۰۱
پاسخ دلاراى به نامه اسکندر۳:۳۶
به زنى گرفتن اسکندر روشنک را۴:۱۳
خواب دیدن کید- پادشاه قنوج‏۷:۲۸
پاسخ دادن مهران کید را۹:۰۱
سپاه کشیدن اسکندر سوى کید۲:۱۳
پاسخ کید به نامه اسکندر و نمایاندن چهار چیز شگفت‏۱:۵۶
باز فرستادن اسکندر پیغامى را به کید پادشاه هند براى گرفتن چهار چیز شگفت‏۳:۴۲
فرستادن اسکندر نه مرد دانا براى دیدن چهار چیز شگفت‏۴:۴۲
آوردن نه مرد دانا چهار چیز از کید هندى به نزد اسکندر۳:۱۷
آزمودن اسکندر فرزانه و پزشک و جام کید۵:۴۳
آزمودن اسکندر پزشک هندوستان را۶:۲۸
آزمودن اسکندر جام کید را۳:۱۵
نامه اسکندر به فور هندى‏۲:۵۳
پاسخ دادن فور هندى به نامه اسکندر۲:۴۴
سپاه آراستن اسکندر به رزم فور۷:۵۲
جنگ اسکندر با هندوان و کشته شدن فور بر دست او۸:۲۹
رفتن اسکندر به دیدار خانه کعبه‏۴:۳۲
سپاه کشیدن اسکندر سوى مصر۳:۴۵
نامه اسکندر نزد قیدافه‏۳:۱۵
گرفتار شدن پسر قیدافه به دست رومیان‏۶:۲۴
رفتن اسکندر به فرستادگى سوى قیدافه‏۱۱:۵۸
پند دادن قیدافه اسکندر را۴:۲۳
چاره نمودن اسکندر با طینوش‏۲:۲۵
پاسخ طینوش به اسکندر۶:۴۰
پیمان اسکندر با قیدافه و بازگشتن او۱۲:۵۵
رفتن اسکندر به شهر برهمنان‏۱۰:۰۸
رفتن اسکندر به دریاى خاور۳:۴۵
رفتن اسکندر به زمین حبش‏۲:۱۳
رسیدن اسکندر به شهر نرم‏پایان و کشتن اژدها۸:۰۰
دیدن اسکندر شگفتیها به شهر هروم‏۱۲:۱۱
سپاه به باختر راندن اسکندر۲:۲۸
جستن اسکندر آب زندگانى‏۳:۵۷
گفتگوى اسکندر با مرغان‏۳:۱۴
دیدن اسکندر اسرافیل را۳:۳۶
بستن اسکندر بند یأجوج و مأجوج‏۷:۲۵
دیدن اسکندر مرده را در ایوان یاکند زرد۲:۲۷
دیدن اسکندر، درخت گویا را۷:۳۰
رفتن اسکندر به نزدیک فغفور چین‏۱۱:۴۵
رسیدن اسکندر به کشور سند و جنگ کردن‏۵:۰۱
سپاه کشیدن اسکندر سوى بابل‏۴:۴۳
نامه اسکندر نزد ارسطاطالیس و پاسخ یافتن‏۶:۰۶
نامه اسکندر به نزدیک مادر و اندرز کردن‏۵:۳۳
مردن اسکندر به بابل‏۵:۴۰
مردن اسکندر به بابل‏۵:۴۰
شیون فرزانگان بر اسکندر۵:۱۹
شیون کردن مادر و زن اسکندر بر او۴:۱۰
گله کردن فردوسى از پیرى و روزگار۳:۳۵
پادشاهى اشکانیان؛ گفتار اندر ستایش سلطان محمود۶:۰۸
آغاز داستان اشکانیان‏۲:۴۱
خواب دیدن بابک در کار ساسان‏۶:۳۵
زادن اردشیر بابکان‏۳:۳۸
آمدن اردشیر به اردوگاه اردوان‏۶:۲۴
دیدن گلنار اردشیر را و مردن بابک‏۵:۴۴
گریختن اردشیر با گلنار۳:۲۹
آگاهى یافتن اردوان از کار گلنار و اردشیر۶:۴۰
نامه نوشتن اردوان به پسر خود بهمن‏۰۰:۴۲
گرد کردن سپاه، اردشیر۵:۱۰
جنگ کردن اردشیر با بهمن و پیروزى یافتن‏۴:۴۶
جنگ اردشیر با اردوان و کشته شدن اردوان‏۷:۳۱
جنگ اردشیر با کردان‏۴:۴۳
شبیخون زدن اردشیر به کردان و پیروزى اردشیر۱:۵۱
داستان کرم هفتواد۸:۰۰
پخش شدن گزارش کرم و افزونى دادهاى خدایى بر آنان‏۴:۰۶
رزم اردشیر با هفتواد و شکست یافتن اردشیر۴:۲۷
تاراج دادن مهرک نوشزاد خانه اردشیر را۳:۳۸
دانستن اردشیر راز کرم ‏۶:۵۷
کشتن اردشیر، کرم هفتواد را۷:۲۴
کشتن اردشیر، هفتواد را۴:۰۹
پادشاهى اردشیر بابکان۲:۰۹
سرگذشت اردشیر با دختر اردوان‏۶:۲۰
زادن شاپور اردشیر۲:۳۴
گفتگوی اردشیر با وزیر۶:۱۴
گوى زدن شاپور و شناختن او را پدر۵:۴۱
اختر پرسیدن اردشیر از کید هندى‏۵:۲۷
به زنى گرفتن شاپور، دختر مهرک را۶:۱۸
زادن اورمزد شاپور از دختر مهرک‏۶:۵۴
چاره ساختن اردشیر در کار پادشاهى‏۱۷:۰۸
اندرز کردن شاه اردشیر، مهتران ایران را۴:۵۵
اندرز کردن اردشیر، مردمان را۵:۴۷
ستودن خراد اردشیر را۳:۱۳
آموختن پند از کار اردشیر و یاد نیک او۱:۵۶
سپردن اردشیر، کار پادشاهى را به شاپور۲۰:۳۱
پادشاهى شاپور پسر اردشیر۴:۰۵
رزم شاپور با رومیان‏۶:۳۶
اندرز کردن شاپور پسر خود را- اورمزد۲:۱۴
پادشاهى اورمزد یک سال و دو ماه بود۴:۳۸
اندرز کردن اورمزد و مردن‏۸:۴۵
پادشاهى بهرام اورمزد۳:۲۸
تخت سپردن بهرام اورمزد، پسر خود را بهرام بهرام و مردن‏۲:۱۳
پادشاهى بهرام بهرام۴:۲۴
پادشاهى بهرام بهرامیان۲:۲۲
پادشاهى نرسى بهرام۳:۴۰
پادشاهى اورمزد نرسى۵:۳۸
پادشاهى شاپور ذو الاکتاف۳:۳۹
بردن طایر عرب دختر نرسى را و رفتن شاپور به رزم او۳:۱۷
دلباخته شدن مالکه- دختر طایر- بر شاپور۴:۲۵
بر دست شاپور دادن مالکه، دژ طایر و کشته شدن طایر۵:۳۵
رفتن شاپور به روم و با پوست خر دوختن قیصر روم او را۹:۴۷
رهانیدن کنیزک شاپور را از چرم خر۶:۱۰
گریختن شاپور از روم و رسیدن به شهر ایران‏۵:۴۲
شناختن ایرانیان، شاپور را و گرد کردن او سپاه را۳:۳۵
نامه موبدان به پهلوان ایران۴:۱۶
شبیخون زدن شاپور و گرفتن قیصر روم‏۴:۳۸
نامه‏هاى شاپور به پادشاهان دور و نزدیک۶:۵۶
سپاه کشیدن شاپور به روم و رزم او با برادر قیصر۴:۴۲
بر تخت نشانیدن رومیان برانوش را۴:۵۹
رفتن برانوش پیش شاپور و پیمان بستن با او۷:۳۰
آمدن مانى و پیغمبر نامیدن خود۴:۳۱
جانشین کردن شاپور، اردشیر برادر خود را۸:۰۱
پادشاهى اردشیر نکوکار۲:۳۶
پادشاهى شاپور سوم۴:۵۰
پادشاهى بهرام شاپور۴:۳۶
پادشاهى یزدگرد بزه‏گر۳:۵۲
زادن بهرام- پسر یزدگرد۶:۲۳
سپردن یزدگرد، پسرش بهرام را به منذر و نعمان۱۰:۵۳
داستان بهرام با کنیزک چنگ‏زن در شکار۴:۱۹
هنر نمودن بهرام در شکارگاه‏۳:۳۹
آمدن بهرام با نعمان نزد پدرش- یزدگرد۷:۴۰
بند کردن یزدگرد بهرام را و باز آمدن او به نزد منذر۳:۳۵
آمدن یزدگرد به توس و کشتن اسب آبى او را۲:۱۴
پاسخ موبد به شاه‏۵:۴۶
نشاندن بزرگان، خسرو را به تخت‏۳:۳۹
آگاهى یافتن بهرام‏گور از مردن پدرش‏۴:۳۲
نامه نوشتن ایرانیان به منذر و پاسخ آن۶:۳۲
آمدن بهرام‏گور در جهرم و رفتن ایرانیان به نزد او۵:۰۰
سخن گفتن بهرام با ایرانیان و پاسخ آنان‏۴:۰۵
سخن گفتن بهرام با ایرانیان از شایستگى خود به پادشاهى‏۵:۳۹
تاج برداشتن بهرام‏گور از میان شیران‏۶:۵۸
جنگ بهرام و خسرو با شیران‏۴:۴۰
پادشاهى بهرام گور۷:۱۳
بدرود کردن بهرام گور، منذر و نعمان را ‏۷:۳۱
داستان بهرام گور با لنبک آبکش‏۸:۱۲
داستان بهرام گور با براهام جهودى‏۶:۰۵
بخشیدن بهرام گور، خواسته براهام، لنبک را۳:۵۶
داستان بهرام گور با مهربنداد۴:۱۵
داستان بهرام گور با کبروى و ناروا کردن او مى را۳:۴۵
داستان کودک موزه‏گر با شیر و رواکردن بهرام گور، مى را۴:۵۵
ویران کردن موبد بهرام گور ده را و باز آباد کردنش‏۱۲:۲۹
داستان بهرام گور با چهار خواهران‏۹:۴۸
یافتن بهرام گور، گنج جمشید را۱۱:۳۵
رفتن بهرام گور به نخجیر و خواستن دختران برزین دهقان‏۱۵:۲۸
هنر نمودن بهرام گور به نخجیر۱:۴۰
خواستن بهرام گور دختر گوهرفروش را۲۹:۵۰
داستان بهرام گور با فرشیدورد کدیور و مرد خارکن‏۱۶:۲۴
رفتن بهرام گور به نخجیرگاه و کشتن شیران‏۱۲:۲۱
هنر نمودن بهرام به نخجیر گوران‏۹:۰۶
داستان بهرام گور با بازرگان و شاگرد او۷:۲۱
کشتن بهرام گور، اژدها را و داستان او با زن پالیزبان‏۱۵:۰۳
سپاه کشیدن خاقان چین به ایران۱۱:۱۹
تاختن بهرام گور بر خاقان چین‏۳:۵۸
میل برآوردن بهرام گور بر مرز ایران و توران‏۳:۵۰
نامه بهرام گور نزد برادرش- نرسى و ایرانیان‏۵:۲۱
بازگشتن بهرام گور به ایران زمین‏۳:۵۵
اندرزنامه نوشتن بهرام گور به کار کارداران خود۷:۵۴
فرستادن بهرام گور، برادر خود نرسى را به خراسان ‏۳:۴۵
پرسش و پاسخ فرستاده رومى با موبدان ایران‏۷:۴۱
بدرود کردن بهرام گور فرستاده قیصر را۳:۳۵
سخن گفتن بهرام به سرداران از داد۸:۲۱
نوشتن بهرام گور نامه به نزدیک شنگل- شاه هند۵:۳۳
رفتن بهرام گور به هندوستان با نامه خود۴:۰۰
پاسخ دادن شنگل به نامه بهرام‏۵:۴۲
کشتى گرفتن بهرام گور در بارگاه شنگل و هنر نمودن‏۴:۵۹
گمان بردن شنگل بر بهرام و باز داشتن او را از ایران‏۶:۰۰
جنگ بهرام با گرگ و کشتن او گرگ را۴:۲۸
کشتن بهرام گور، اژدها را۵:۱۶
به زنى کردن بهرام گور، دختر شاه هندوستان را۵:۱۲
نامه فغفور چین به بهرام گور و پاسخ آن‏۵:۳۲
گریختن بهرام گور از هندوستان با دختر شنگل‏۸:۰۰
تاختن شنگل پس بهرام گور و شناختن او۵:۵۶
پذیره شدن ایرانیان، شاه بهرام گور را۶:۴۴
آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام گور۷:۱۷
بازگشتن شنگل از ایران به هندوستان‏۲:۲۴
بخشیدن بهرام گور، خراج به دهقانان‏۸:۵۹
خواندن بهرام گور، لوریان را از هندوستان‏۳:۰۵
سپرى شدن روزگار بهرام گور۲:۵۴
پادشاهى یزدگرد۳:۴۰
پادشاهى هرمز، پسر یزدگرد۲:۲۸
پادشاهی پیروز و هفت سال خشکسالی ایران۴:۳۲
جنگ پیروز با تورانیان‏۲:۴۹
نامه خوشنواز با پیروز۶:۰۷
افتادن پیروز به چاه و کشته شدن‏۴:۱۱
پادشاهى بلاِش پیروز۲:۵۷
نامه نوشتن سوفراى به خوشنواز۷:۵۲
رزم سوفراى با خوشنواز۹:۲۰
بازگشتن قباد به ایران زمین‏۴:۰۱
پادشاهى قباد۳:۳۴
کشتن کواذ، سوفراى را۱۰:۴۵
بند کردن ایرانیان، کواذ را و بر تخت نشاندن جاماسب۳:۱۹
گریختن کواذ ز پناه گرفتن نزد هیتالیان‏۴:۵۰
بازگشتن کواذ از هیتال و بر تخت نشستن او۴:۳۰
داستان مزدک با قباد؛ پذیرفتن قباد آیین مزدک را۸:۰۶
آویختن خسرو، مزدک را و کشتن او۱۰:۳۵
جانشین کردن کواذ کسرى را۳:۱۰
از پیرى نالیدن سراینده‏۲:۰۵
پادشاهى کسرى نوشین روان۷:۴۱
بخشیدن کسرى، پادشاهى را به چهار بهر۵:۱۱
نامه نوشتن نوشین‏روان به کارداران خویش‏۸:۵۴
داستان بابک- موبد کسرى- و دیوان سپاه دادنش‏۹:۵۶
در داد و فرهنگ نوشین‏روان‏۵:۰۶
برگشتن نوشین‏روان، گرد پادشاهى خویش‏۶:۵۱
سزا دادن کسرى الانان و بلوچیان و گیلانیان را۱۰:۲۵
فریاد خواستن منذر تازى از بیداد کردن قیصر روم‏۶:۲۶
نامه فرستادن نوشین روان نزدیک قیصر روم و پاسخ او۴:۳۸
سپاه کشیدن نوشین روان به جنگ قیصر روم‏۱۰:۴۲
دژها گرفتن نوشین روان در بوم روم‏۳:۳۲
گرفتن نوشین روان، قالینیوس و انطاکیه را‏۸:۰۴
آباد کردن نوشین روان، شهر را به مانند انطاکیه۳:۲۹
آشتى جستن قیصر روم از نوشین روان‏۶:۳۷
داستان نوش زاد با کسرى‏۵:۲۶
بیمار شدن نوشین روان و آشوب بر پا زدن نوشزاد۱۴:۳۸
جنگ ساختن رام برزین با نوشزاد و پند دادن پیروز نوشزاد را۶:۲۱
رزم رام برزین با نوشزاد و کشته شدن نوشزاد۶:۵۰
داستان بوزرجمهر۶:۳۷
گزاریدن بزرگمهر خواب کسرى را۶:۲۵
بزم نوشین روان با موبدان و پند گفتن بزرگمهر۹:۱۸
بزم دوم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏۱۲:۵۵
بزم سوم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏۱۲:۱۱
بزم چهارم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏۷:۰۶
بزم پنجم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏۷:۱۱
بزم ششم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏۱۰:۳۶
بزم هفتم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان‏۹:۰۹
ساختن بزرگمهر، نرد را و فرستادن نوشین روان، او را به هند۶:۳۱
ناشناختن دانندگان هند، چاره نرد بازى۶:۵۱
داستان طلخند و گو۹:۱۷
گفتگوى کردن گو و طلحند از بهر تخت۱۲:۱۷
جنگ ساختن گو و طلحند۵:۱۰
پند دادن گو، طلحند را۳۰:۳۲
جنگ گو و طلحند۱۲:۳۱
بار دیگر رزم کردن گو و طلحند و مردن طلحند بر پشت پیل۸:۳۳
آگاه یافتن مادر طلحند از مرگ پسر و سوگ کردن از بهر او۵:۳۱
بازى شطرنج ساختن از بهر مادر طلحند۵:۳۱
داستان کلیله و دمنه۱۷:۱۶
داستان کسرى با بوزرجمهر۱۱:۰۰
فرستادن قیصر، گوهردان سربسته و رهایى یافتن بزرگمهر به گفتن راز آن۱۲:۵۹
گفتار اندر فرمان نوشین روان۲۱:۰۰
نامه کسرى به هرمزد۸:۳۷
سخن پرسیدن موبد از کسرى۲۵:۳۹
وفات یافتن قیصر روم و رزم کسرى۸:۱۴
پرسش موبدان از هرمزد و پاسخ دادن او۱۱:۴۸
سپاه کشیدن کسرى به روم و وام گرفتن از بازارگانان۹:۱۰
گفتار نوشین روان اندر جانشین کردن پسر خود- هرمزد- را۵:۰۸
پیمان نوشتن نوشین روان پسر خود را- هرمزد۱۰:۰۰
پادشاهى هرمزد۲:۰۵
کشتن هرمزد ایزدگشسب را و زهر دادن زردهشت موبد موبدان را۱۰:۴۳
کشتن هرمزد سیماه برزین و بهرام آذرمهان را۱۱:۱۰
بر تخت نشستن هرمزد شاه و اندرز کردن به سرداران۶:۳۹
برگشتن هرمزد از بیداد به دادگسترى۶:۰۴
نشان دادن مهران ستاد از بهرام چوبینه به هرمزد شاه و خواستنش هرمزد۸:۵۴
سپاه کشیدن ساوه شاه به جنگ هرمزد۸:۳۳
پهلوانى دادن هرمزد، بهرام چوبینه را۹:۱۹
آمدن بهرام چوبینه به نزدیک هرمزد شاه۴:۴۵
رفتن بهرام چوبینه به جنگ ساوه شاه۷:۴۸
فرستادن هرمزد شاه خراد برزین را به نزدیک ساوه شاه به پیام فریبنده۷:۴۲
پیام فرستادن ساوه شاه نزد بهرام چوبینه۸:۳۶
فرستادن ساوه شاه پیغام دیگر به بهرام چوبینه۴:۰۳
پاسخ دادن بهرام چوبینه، ساوه شاه را۵:۵۳
خواب دیدن بهرام چوبینه و سپاه آراستن۷:۵۱
رزم کردن بهرام چوبینه با ساوه شاه۹:۴۲
کشتن بهرام چوبینه، جادوى را۵:۴۹
فرستادن بهرام چوبینه، پیروز نامه را با سر ساوه شاه نزد هرمزد۱۰:۰۲
رزم بهرام چوبینه با پرموده پسر ساوه شاه و گریختن پرموده به آوازه دژ۱۰:۵۶
پناه خواستن پرموده از بهرام چوبینه۵:۵۶
خشم گرفتن بهرام چوبینه بر پرموده۱۳:۱۷
خواستن بهرام چوبینه، گشادنامه زینهارى پرموده از هرمزد۴:۲۲
آمدن خاقان به نزدیک هرمزد شاه۴:۳۰
فرستادن هرمزد، دوکدان و جامه زنان نزد بهرام چوبینه۷:۰۷
آگاهى یافتن هرمزد از ناراستى بهرام چوبینه و پیمان بستن با خاقان۵:۰۹
اندر دیدن بهرام چوبینه، بخت خود را۵:۵۹
آگه دادن خراد برزین هرمزد را از کار بهرام چوبینه۶:۳۹
گرفتن بهرام چوبینه، آیین پادشاهى۷:۰۷
سگالش نمودن بهرام با سرداران از پادشاهى خود و پند دادن او را گردیه خواهر خویش۲۱:۰۹
فرستادن هرمزد آیین گشسب را به جنگ بهرام و کشته شدن او۱۱:۲۲
میخ درم زدن بهرام به نامه خسرو پرویز۲:۱۲
نامه نوشتن بهرام نزد هرمزد و گریختن خسرو پرویز از پیش پدر۶:۵۲
کور کردن گستهم و بندوى، هرمزد را۵:۰۸
پادشاهى خسرو پرویز۳:۲۰
برتخت نشستن خسرو۲:۲۵
رسیدن خسرو پرویز با بهرام چوبینه به همدیگر۴۱:۳۹
پوزش پدر خواستن خسرو۴:۲۴
آگاهى شدن بهرام چوبینه از کور شدن هرمزد و سپاه کشیدن به جنگ خسرو پرویز۹:۵۹
پند دادن گردیه، برادر خود- بهرام- را۶:۲۵
سگالش خسرو پرویز با سپهداران و موبدان خود۵:۰۵
گریختن خسرو پرویز به روم۷:۳۱
گریختن خسرو به روم و کشته شدن پدر او- هرمزد-۹:۰۵
رفتن خسرو به روم۱۰:۰۱
سگالش ایرانیان و بهرام از بهر پادشاهى و بر تخت نشاندن، او را۱۱:۳۱
بردن بهرام سیاوش بندوى را پیش بهرام چوبینه۳:۵۳
بر تخت نشستن بهرام چوبینه۳:۲۳
گریختن بندوى از بند بهرام۱۱:۰۳
رفتن خسرو سوى روم به راه بیابان و آگاهى دادن پارساى ترسا از کار آینده۸:۴۰
آمدن خسرو به بوم روم۳:۳۰
باز گفتن پارساى ترسا، بودنى را به خسرو پرویز۷:۵۶
نامه فرستادن خسرو پرویز به قیصر روم۹:۲۶
گفتگوى قیصر با فیلسوفان۶:۰۳
پاسخ نامه خسرو از قیصر۱:۵۲
پیش بینى مرد اخترشناس به قیصر۳:۰۰
نامه نوشتن قیصر به خسرو پرویز دیگر بار۸:۳۱
پیمان نامه نوشتن خسرو پرویز و فرستادن نزد قیصر۵:۴۵
جادو ساختن رومیان و آزمایش کردن ایرانیان را۸:۴۵
گزارش کردن خراد بر کیش هندوان۸:۳۵
فرستادن قیصر سپاه و دختر نزد خسرو پرویز۷:۵۳
آگاه شدن بهرام چوبینه از بازگشتن خسرو و نامه نوشتن به سرداران ایران۶:۵۸
سپاه راندن بهرام چوبینه به جنگ خسرو پرویز۲:۴۱
جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبینه۲۰:۰۲
شکست دادن رومیان۱۰:۳۰
جنگ سوم خسرو پرویز با بهرام چوبینه و گریختن بهرام۵:۲۵
گریختن بهرام چوبینه از پیش خسرو و رسیدن نزد خاقان چین۷:۲۹
نامه خسرو پرویز به قیصر به پیروزى و پاسخ نامه قیصر۶:۴۴
خشم گرفتن نیاتوس بر بندوى و آشتى کردن مریم در میانشان۶:۰۶
بازگشتن نیاتوس و رومیان از ایران نزد قیصر روم۶:۴۵
داستان بهرام چوبینه با خاقان چین۸:۴۹
زارى فردوسى از مردن فرزند خویش۶:۰۹
کشته شدن مقاتوره به دست بهرام چوبینه۴:۱۱
کشتن دد، دختر خاقان را۸:۵۶
کشته شدن شیر کپى بر دست بهرام چوبینه۵:۳۱
آگاهى یافتن خسرو پرویز از کار بهرام و نامه نوشتن به خاقان۶:۳۳
فرستادن خسرو خراد برزین را به نزد خاقان و چاره کردن او از کشتن بهرام چوبینه را۱۱:۲۳
سپاه آراستن خاقان چین۳:۲۷
کشته شدن بهرام چوبینه به دست قلون۱۱:۳۰
فرستادن خراد برزین قلون را به نزد بهرام چوبینه۵:۴۵
آگاه یافتن خاقان از مرگ بهرام و تباه کردن خان و مان قلون۲:۰۲
نواختن خسرو پرویز خراد را۲:۰۱
نامه نوشتن خاقان به گردیه- خواهر بهرام- و پاسخ آن۷:۱۰
سگالش گردیه با پهلوانان خویش و گریختن از مرو۵:۰۰
نامه نوشتن گردیه به برادر۱:۲۲
کشتن خسرو بندوى را به خون پدرش- هرمز-۱:۰۴
سر پیچیدن گستهم از خسرو پرویز و خواستن او گردیه را۷:۰۴
کشته شدن گستهم به دست گردیه به چاره خسرو پرویز و گردوى۸:۴۲
نامه نوشتن گردیه به خسرو و خواستن خسرو پرویز او را۳:۴۲
هنر نمودن گردیه نزد خسرو پرویز۴:۱۳
در انگیزه خراب شدن شهر رى۵:۳۵
درخواست بخشش گردیه از خسرو پرویز به شهر رى۲:۵۴
بخش کردن خسرو پادشاهى خود و سپاه فرستادن به مرزهاى ایران۶:۵۲
رفتن خسرو به شکار و دیدن شیرین و فرستادن به شبستان خود۶:۲۰
گفتار اندر بزرگى خسرو پرویز۵:۱۷
زادن شیرویه- پسر خسرو- به مرغوا۳:۵۶
نامه نوشتن خسرو به قیصر و پاسخ قیصر و خواستن او دار مسیح۱۴:۰۷
پاسخ نامه قیصر از خسرو پرویز۸:۲۶
گفتار اندر داستان خسرو و شیرین۳:۱۰
پند دادن بزرگان، خسرو را۶:۲۱
داستان ساختن خسرو تاک‏دیس را۱۲:۲۵
کشتن شیرین، مریم را و بند کردن خسرو شیروى را۴:۲۵
داستان باربد رامشگر۱۰:۲۷
ساختن خسرو، ایوان مداین را۱۱:۲۱
برگشتن سپاه ایران از خسرو و رها کردن شیرویه از بند۱۱:۵۰
در بیدادى کردن خسرو و ناسپاسى سپاه او۲:۳۶
رها کردن سران شیرویه را از بند۶:۰۱
آگه شدن خسرو از کار سپاه۶:۱۲
گرفتار شدن خسرو پرویز به دست پسرش- شیرویه۸:۵۸
پادشاهى شیرویه۱۷:۰۴
پاسخ فرستادن خسرو پرویز کواذ را۲۹:۲۳
گریستن شیرویه۳:۰۶
شیون باربد بر خسرو۶:۲۹
خواستن بزرگان از شیروى، مرگ خسرو و کشته شدن او به دست مهرهرمزد۷:۵۴
ناخوش بودن گراز از پادشاهى اردشیر و به چاره او کشته شدن اردشیر به دست پیروز خسرو۵:۲۸
داستان شیرویه با شیرین- زن خسرو پرویز- و کشته شدن شیرویه۱۶:۲۸
پادشاهى اردشیر شیروى۱:۳۲
پادشاهى فرایین۵:۱۵
کشته شدن فرایین به دست شهران گراز۱:۴۴
پادشاهى پوران دخت‏۳:۱۰
پادشاهى آزرم دخت۱:۳۷
پادشاهى فرخ زاد۲:۰۰
تاختن سعد وقاص به ایران و فرستادن یزدگرد، رستم را به جنگ او۱۴:۵۵
پادشاهى یزدگرد۳:۱۱
نامه رستم به سعد وقاص۵:۰۸
پاسخ نامه رستم از سعد وقاص۷:۰۷
سگالش یزدگرد با ایرانیان و رفتن سوى خراسان۲۳:۵۷
رزم رستم با سعد وقاص و کشته شدن رستم۳:۵۱
رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن ماهوى سورى، او را۳:۱۴
برانگیختن ماهوى سورى بیژن را به جنگ یزدگرد و گریختن شاه در آسیاب۷:۲۸
گفتگوى ماهوى با رادوى موبد۱۳:۳۲
کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان۱۱:۱۰
داد خواستن از یزدگرد۱:۲۴

 

مطالب مرتبط

12534 بازدید ۱۸ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. جواد says:

  سلام
  اگه بتونید کلا همشو تو یه فایل بزارید خیلی خوب میشه..
  بازم ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۰۴:۲۴:

  سلام
  نمیشه والا همینجوری گذاشته بودنش

  [پاسخ]

  جواد پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۱۷:۰۲:

  باشه مهم نیست..همین که به همه ی نظرات جواب میدی کلی ارزش داره..ممنون از سایت خوبت..

  [پاسخ]

  behi پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱۳:۳۲:

  راست می گه به خدا پدرم در آمد

  [پاسخ]

 2. وحید says:

  ضمن تشکرازسایت عالی شما دوستانی که تمایل دارند کل شاهنامه رابصورت فشرده شده دانلود کنند ، می توانند ازسایت http://yasinmedia.com استفاده کنند بازهم ممنون ازسایت زیبا ، پربار ، مفید و جامع شما

  [پاسخ]

 3. آوا says:

  عااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود عزیزم واقعا مرسسسسسسسسسسسی

  [پاسخ]

 4. behi says:

  راست می گه به خدا پدرم در آمد

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱۳:۴۵:

  سلام گذاشتم

  [پاسخ]

 5. داود says:

  با سپاس فروان . بسیار عالی بود . ای ایرانی درود .

  [پاسخ]

 6. جعفر صفدری says:

  مرسی عالییییییییییییییییییییییییییییییییه…

  [پاسخ]

 7. مسیح says:

  سپاس گزارم از خدمتی که به پارسی زبانان و و ادب پارسی می کنید. در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست از فرط اشتغال به پول و تلویزیون و مد دیگر فرصتی برای مطالعه ی شاهکارهای ادب کلاسیک نمی ماند. ولی این پوشه های صوتی راهبرد بخردانه ای برای جبران این تهیگی است. بدرود باشید و یا زهرا!

  [پاسخ]

 8. hamed says:

  سلام
  نامه ی رستم فرخزاد به برادرش زو پیدا نمیکنم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۴ ۱۷:۰۳:

  سلام شاید عنوانش چیز دیگه ای باشه

  [پاسخ]

 9. Asal says:

  سلام من دنبال همه ی این داستان ها به زبان ساده هستم لطفا راهنمایی کنید از کجا پیدا کنم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۱۷:۲۹:

  سلام
  صوتی یا متنی؟

  [پاسخ]

  ابراهیم پاسخ در تاريخ مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۵ ۲۰:۱۸:

  سلام و دورود ای هموطن تو بردی هوش از جان و تن
  به زیر افکند ند آهوی ختن تو بالا بردی شان وطن

  [پاسخ]

 10. سما says:

  سلام
  داستان هفت خوان رستم رو پیدا نمیکنم..کجا باید دنبال فایل صوتیش باشم؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۲۲ام, ۱۳۹۵ ۰۹:۰۷:

  سلام
  http://www.berasad.com/fa/content/view/7255/
  http://www.berasad.com/fa/content/view/7255/

  [پاسخ]

دسته بندی