در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2015/04/Sadi1111.jpg

گلستان سعدی | دیباچه؛ منت خدای را عزوجل که طاعتش …۰:۵۵
گلستان سعدی | دیباچه؛ باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و …۰:۳۷
گلستان سعدی | دیباچه؛ فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرد بگسترد و …۰:۵۵
گلستان سعدی | دیباچه؛ در خبر است از سرور کاینات و مفخر موجودات …۱:۴۵
گلستان سعدی | دیباچه؛ عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف …۱:۳۰
گلستان سعدی | دیباچه؛ ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم …۱:۲۰
گلستان سعدی | دیباچه؛ یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و …۱:۵۰
گلستان سعدی | دیباچه؛ بعد از تأمل این معنا مصلحت چنان دیدم که …۱:۵۴
گلستان سعدی | دیباچه؛ زبان در دهان ای خردمند چیست۲:۱۴
گلستان سعدی | دیباچه؛ بامدادان که خاطر باز آمدن بر رأی نشستن غالب آمد …۱:۱۳
گلستان سعدی | دیباچه؛ حالی که من این بگفتم دامن گل بریخت و …۰:۵۹
گلستان سعدی | دیباچه؛ طایفه ای از حکماء هندوستان در فضائل بزرگمهر …۱:۲۷
گلستان سعدی | دیباچه؛ نخلبندی دانم و لی نه در بستان …۲:۰۳
گلستان سعدی | باب اول؛ مال از بهر آسایش عمر است نه …۰:۳۶
گلستان سعدی | باب اول؛ موسی (ع)، قارون را نصیحت کرد که …۱:۱۹
گلستان سعدی | باب اول؛ دو کس رنج بیهوده بردند و …۰:۴۰
گلستان سعدی | باب اول؛ علم از بهر دین پروردن است نه …۰:۱۶
گلستان سعدی | باب اول؛ ملک از خردمندان جمال گیرد و …۰:۳۵
گلستان سعدی | باب اول؛ سه چیز پایدار نماند …۰:۱۲
گلستان سعدی | باب اول؛ رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان …۰:۲۱
گلستان سعدی | باب اول؛ هر آن سرّی که داری، با دوست …۰:۵۴
گلستان سعدی | باب اول؛ دشمنی ضعیف که در طاعت آید و …۰:۴۳
گلستان سعدی | باب اول؛ سخن میان دو دشمن چنان گوی که …۰:۵۰
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با دشمنان صلح می کند …۰:۱۷
گلستان سعدی | باب اول؛ چون در امضاء کار متردد باشی …۰:۳۵
گلستان سعدی | باب اول؛ بر عجز دشمن رحمت نکن که …۰:۲۱
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که بدی را بکشد، خلق را …۰:۲۷
گلستان سعدی | باب اول؛ نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست …۰:۲۸
گلستان سعدی | باب اول؛ خشم بیش از حد گرفتن، وحشت آرد و …۰:۵۷
گلستان سعدی | باب اول؛ دو کس دشمن ملک و دینند …۰:۱۹
گلستان سعدی | باب اول؛ در خاک بیلقان برسیدم به عابدی …۰:۲۱
گلستان سعدی | باب اول؛ بدخوی در دست دشمنی گرفتارست که …۰:۲۰
گلستان سعدی | باب اول؛ چو بینی که در سپاه دشمن تفرقه افتاده …۰:۲۹
گلستان سعدی | باب اول؛ دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند …۰:۱۵
گلستان سعدی | باب اول؛ سر مار به دست دشمن بکوب که …۰:۲۴
گلستان سعدی | باب اول؛ خبری که دانی دلی بیازارد …۰:۱۹
گلستان سعدی | باب اول؛ پادشه را بر خیانت کسی واقف مگردان …۰:۲۳
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که نصیحت خود رأی می کند …۰:۰۸
گلستان سعدی | باب اول؛ فریب دشمن مخور و غرور مداح …۰:۳۶
گلستان سعدی | باب اول؛ متکلم را تا کسی عیب نگیرد …۰:۱۸
گلستان سعدی | باب اول؛ همه کس را عقل خود به کمال نماید و …۰:۴۴
گلستان سعدی | باب اول؛ ده آدمی بر سفره ای بخورند و …۱:۰۱
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که در حال توانایی نکویی نکند …۰:۱۸
گلستان سعدی | باب اول؛ هر چه زود بر آید، دیر نپاید …۰:۵۲
گلستان سعدی | باب اول؛ کارها به صبر برآید و مستعجل …۰:۲۴
گلستان سعدی | باب اول؛ نادان را به از خامُشی نیست …۱:۰۶
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با داناتر از خود بحث کند که …۰:۱۷
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با بدان بشیند، نیکی نبیند …۰:۲۳
گلستان سعدی | باب اول؛ مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که …۰:۱۰
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که علم خواند و عمل نکرد …۰:۱۰
گلستان سعدی | باب اول؛ از تن بی دل طاعت نیاید و …۰:۰۹
گلستان سعدی | باب اول؛ نه هر که در مجادله چست، در معامله درست …۰:۱۵
گلستان سعدی | باب اول؛ اگر شب ها همه قدر بودی …۰:۱۷
گلستان سعدی | باب اول؛ نه هر که به صورت نکوست …۰:۳۰
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که با بزرگان ستیزد …۰:۲۱
گلستان سعدی | باب اول؛ پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر …۰:۱۹
گلستان سعدی | باب اول؛ ضعیفی که با قوی دلاوری کند …۰:۲۴
گلستان سعدی | باب اول؛ بی هنران هنرمند را نتوانند که ببینند …۰:۳۴
گلستان سعدی | باب اول؛ گر جور شکم نیستی هیچ مرغ …۰:۴۸
گلستان سعدی | باب اول؛ مشورت با زنان تباه است و …۰:۱۶
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که را دشمن پیش است …۰:۱۶
گلستان سعدی | باب اول؛ کشتن بندیان تأمل اولاترست …۰:۴۰
گلستان سعدی | باب اول؛ حکیمی که با جهال در افتد …۰:۴۴
گلستان سعدی | باب اول؛ خردمندی را که در زمره اجلاف …۰:۳۴
گلستان سعدی | باب اول؛ جوهر اگر در خلاب افتاد …۰:۵۱
گلستان سعدی | باب اول؛ مشک آنست که ببوید نه آنکه …۰:۳۷
گلستان سعدی | باب اول؛ دوستی را که به عمری فرا چنگ آرند …۰:۱۸
گلستان سعدی | باب اول؛ عقل در دست نفس چنان گرفتارست …۰:۳۰
گلستان سعدی | باب اول؛ جوانمرد که بخورد و بدهد …۰:۲۸
گلستان سعدی | باب اول؛ اندک اندک خیلی شود و …۰:۴۰
گلستان سعدی | باب اول؛ عالم را نشاید که سفاهت از عامی …۰:۲۲
گلستان سعدی | باب اول؛ معصیت از هر که صادر شود …۰:۳۷
گلستان سعدی | باب اول؛ جان در حمایت یک دم است و …۰:۳۰
گلستان سعدی | باب اول؛ شیطان با مخلصان بر نمی آید و …۰:۳۳
گلستان سعدی | باب اول؛ هر که در زندگانی نانش نخورند …۰:۵۷
گلستان سعدی | باب اول؛ درویش ضعیف حال را …۰:۳۴
گلستان سعدی | باب اول؛ دو چیز محال عقل است …۰:۳۲
گلستان سعدی | باب اول؛ ای طالب روزی بنشین که بخوری …۰:۲۸
گلستان سعدی | باب اول؛ به نا نهادی دست نرسد …۰:۲۰
گلستان سعدی | باب اول؛ صیاد بی روزی ماهی در دجله …۰:۲۰
توانگر فاسق کلوخ زر اندود است و …۰:۱۷
شدت نیکان روی در فرج دارد و …۰:۲۲
حسود از نعمت حق بخیل است و …۰:۳۷
تلمیذ بی ارادت عاشق بی زر است و …۰:۱۷
مراد از نزول قرآن تحصیلِ …۰:۳۲
یکی را گفتند عالم بی عمل …۰:۱۹
مرد بی مروت زن است و …۰:۲۴
دو کس را حسرت از دل نرود و …۰:۴۲
خلعت سلطان اگر چه عزیزست …۰:۲۴
خلاف راه ثواب است و …۰:۴۹
هر آنچه دانی که هر آینه …۰:۲۸
یکی از لوازم صحبت آنست که …۰:۲۶
هر که با بدان نشیند، اگر …۰:۴۳
حلم شتر چنانکه معلومست …۱:۰۳
هر که در پیش سخن دیگران افتد …۰:۲۵
ریشی درون جامه داشتم و …۰:۴۶
دروغ گفتن به ضربت لازم ماند …۰:۳۸
اجلّ کاینات از روی ظاهر …۰:۳۴
از نفس پرور، هنروری نیاید …۰:۲۳
در انجیل آمده است که ای فرزند آدم …۰:۴۱
ارادت بی چون یکی را از تخت شاهی …۰:۲۱
گر تیغ قهر بر کشد …۰:۳۰
هر که به تأدیب دنیا راه ثواب …۰:۲۴
نیک بختان به حکایت و امثال …۰:۳۷
آن را که گوش ارادت گران آفریده اند …۰:۴۸
گدای نیک انجام، به از پادشاه بدفرجام …۰:۱۶
زمین را از آسمان نثارست …۰:۲۰
حق جلّ و علا می بیند و می پوشد …۰:۲۱
زر از معدن به کان کندن …۰:۲۲
هر که بر زیردستان نبخشاید …۰:۲۷
عاقل چو خلاف اندر میان آید …۰:۱۶
درویشی به مناجات در می گفت …۰:۵۲
بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که …۰:۲۵
نصیحت پادشاهان کردن کسی را …۰:۲۸
هرگز دو خصم به حق راضی …۰:۲۶
همه کس را دندان به ترشی کند شود …۰:۱۹
جوان گوشه نشین، شیرمرد راه خداست …۰:۱۲
حکیمی را پرسیدند …۱:۰۱
دو کس مردند و حسرت بردند …۰:۲۶
حکایت ۱: یکی را از دوستان …۰:۴۰
حکایت ۲: بازرگانی را …۰:۴۴
حکایت ۴: عالمی معتبر را …۰:۵۲
حکایت ۵: جالینوس ابلهی را دید …۱:۰۵
حکایت ۶: سحبان وائل را …۰:۴۵
حکایت ۷: یکی را از حکماء …۰:۳۶
حکایت ۸: تنی از چند از بندگان محمود …۰:۳۲
حکایت ۹: در عقد بیع سرایی …۰:۳۹
حکایت ۱۰: یکی از شعراء …۱:۱۵
حکایت ۱۱: منجمی به خانه …۰:۲۸
حکایت ۱۲: خطیبی کریه الصوت …۱:۳۶
حکایت ۱۳: یکی در مسجد …۱:۱۷
حکایت ۱۴: ناخوش آوازی…۰:۳۵
حکایت ۱: یکی را از وزرا …۰:۵۵
حکایت ۲: حکیمی پسران را …۱:۱۶
حکایت ۳: یکی از وزرا تعلیم …۲:۰۷
حکایت ۴: معلم کُتّابی دیدم …۲:۱۱
حکایت ۵: پارسا زاده ای را۳:۲۲
حکایت ۶: پادشاهی، پسری را۱:۰۴
حکایت ۷: یکی را شنیدم از …۰:۵۳
حکایت ۸: اعرابی ای را دیدم …۰:۳۸
حکایت ۹: در تصانیف حکما …۱:۰۴
حکایت ۱۰: فقیره درویشی …۱:۲۵
حکایت ۱۱: طفل بودم که …۱:۱۳
حکایت ۱۲: سالی نزاع در …۰:۵۸
حکایت ۱۳: هندوی نفت اندازی …۰:۲۹
حکایت ۱۴: مردکی را …۰:۵۸
حکایت ۱۸: توانگر زاده ای را …۱:۲۴
حکایت ۱۹: بزرگی را پرسیدند …۰:۴۶
جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی۶:۱۳
حکایت ۱: خواهنده مغربی …۰:۳۵
حکایت ۲: دو امیر زاده …۱:۰۳
حکایت ۳: درویشی را شنیدم …۰:۵۷
حکایت ۴: یکی از ملوک عجم …۱:۱۵
حکایت ۵: در سیرت اردشیر بابکان …۰:۴۸
حکایت ۶: دو درویش خراسانی …۱:۱۹
حکایت ۷: یکی از حکماء …۰:۵۸
حکایت ۸: بقالی را درمی چند …۰:۴۶
حکایت ۹: جوانمردی را …۱:۱۶
حکایت ۱۰: یکی از علماء …۱:۱۱
حکایت ۱۱: درویشی را …۱:۰۱
حکایت ۱۲: نخورد شیر …۰:۳۳
حکایت ۱۳: حاتم طایی را …۰:۵۲
حکایت ۱۴: موسی (ع)، درویشی را …۱:۴۶
حکایت ۱۵: اعرابی را دیدم …۰:۵۴
حکایت ۱۷: همچنین در قاع بسیط …۰:۴۴
حکایت ۱۸: هرگز از دور زمان …۰:۴۵
حکایت ۱۹: یکی از ملوک …۱:۲۹
حکایت ۲۱: بازرگانی را شنیدم …۱:۴۹
حکایت ۲۳: صیادی ضعیف را …۱:۰۲
حکایت ۲۴: چو آید ز پی دشمن …۰:۱۲
حکایت ۲۷: فضل و هنر ضایع است تا …۳:۵۱
حکایت ۲۸: درویشی را شنیدم …۱:۵۷
حکایت ۳: روی بر خاک عجز …۰:۱۹
حکایت ۴: دزدی به خانه پارسایی …۱:۰۶
حکایت ۵: تنی چند از روندگان …۳:۲۲
حکایت ۶: زاهدی مهمان پادشاهی …۱:۱۲
حکایت ۷: یاد دارم که در ایام طفولیت …۱:۰۳
حکایت ۸: یکی را از بزرگان …۰:۳۰
حکایت ۹: یکی از صلحای لبنان …۱:۵۲
حکایت ۱۰: یکی پرسید از آن گم کرده فرزند …۰:۴۰
حکایت ۱۱: در جامع بعلبک …۱:۴۴
حکایت ۱۲: شبی در بیابان مکه …۰:۴۸
حکایت ۱۳: پارسایی را دیدم …۰:۴۸
حکایت ۱۴: درویشی را ضرورتی پیش آمد …۱:۰۰
حکایت ۱۵: پادشاهی پارسایی را دید …۰:۲۶
حکایت ۱۶: یکی از جمله صالحان …۰:۵۰
حکایت ۱۷: پیاده ای سر و پا برهنه …۱:۲۶
حکایت ۱۸: عابدی را پادشاهی طلب کرد …۰:۴۲
حکایت ۱۹: کاروانی در زمین یونان …۱:۲۵
حکایت ۲۱: لقمان را گفتند …۰:۳۴
حکایت ۲۲: عابدی را حکایت کنند …۰:۴۱
حکایت ۲۳: بخشایش الهی گمشده ای را …۱:۴۹
حکایت ۲۴: پیش یکی از مشایخ …۰:۲۸
حکایت ۲۵: یکی را از مشایخ شام …۰:۴۰
حکایت ۲۶: یاد دارم که شبی …۱:۱۵
حکایت ۲۷: وقتی در سفر حجاز …۱:۲۴
حکایت ۲۸: یکی را از ملوک …۲:۴۴
حکایت ۲۹: ابو هریره هر روز …۰:۵۸
حکایت ۳۱: از صحبت یاران دمشقم …۲:۰۶
حکایت ۳۲: یکی از پادشاهان …۰:۵۸
حکایت ۳۳: یکی از متعبدان در بیشه …۴:۱۲
حکایت ۳۴: مطابق این سخن، پادشاهی …۱:۲۸
حکایت ۳۵: یکی را از علمای راسخ پرسیدند …۰:۳۱
حکایت ۳۷: مریدی گفت پیر را …۰:۴۰
حکایت ۳۸: فقیهی، پدر را گفت …۲:۲۸
حکایت ۳۹: یکی بر سر راهی مست …۰:۵۳
حکایت ۴۰: طایفه رندان …۰:۵۸
حکایت ۴۱: این حکایت شنو که در بغداد …۱:۱۰
حکایت ۴۲: یکی از صاحبدلان …۱:۰۳
حکایت ۴۳: بزرگی را پرسیدم …۰:۵۲
حکایت ۴۵: آورده اند که فقیهی دختری داشت …۱:۰۱
حکایت ۴۶: پادشاهی به دیده استحقار …۱:۴۳
حکایت ۴۷: دیدم گل تازه، چند دسته …۱:۲۶
حکایت ۴۸: حکیمی را پرسیدند …۰:۴۴
حکایت ۱: حسن میمندی را گفتند …۰:۵۱
حکایت ۵: چشم بد اندیش که …۰:۱۹
حکایت ۱۳: طوطی با زاغ در قفس …۲:۳۴
حکایت ۱۴: رفیقی داشتم که …۱:۳۸
حکایت ۱۵: یکی را زنی صاحب جمال جوان …۱:۰۱
حکایت ۱۶: یاد دارم که در ایام جوانی …۱:۴۱
حکایت ۱۹: یکی را از ملوک عرب …۲:۳۳
حکایت ۱: با طایفه دانشمندان …۲:۲۹
حکایت ۲: پیرمردی حکایت کند که …۳:۰۷
حکایت ۴: روزی به غرور جوانی …۰:۴۸
حکایت ۵: جوانی چست، لطیف …۱:۳۵
حکایت ۶: وقتی به جهل جوانی …۰:۳۹
حکایت ۷: توانگری بخیلی را پسری …۰:۵۵
حکایت ۸: پیرمردی را گفتند …۰:۳۶
حکایت ۱: پادشاهی را شنیدم …۲:۱۱
حکایت ۲: یکی از ملوک خراسان …۱:۰۵
حکایت ۳: ملک زاده ای را شنیدم …۳:۵۹
حکایت ۴: طایفه دزدان عرب …۶:۴۸
حکایت ۵: سرهنگ زاده ای را …۱:۵۹
حکایت ۷: پادشاهی با غلامی عجمی …۱:۴۶
حکایت ۸: هرمز را گفتند …۰:۵۹
حکایت ۹: یکی از ملوک عرب رنجور بود …۱:۳۰
حکایت ۱۰: بر بالین تربت یحیی …۱:۵۵
حکایت ۱۱: درویشی مستجاب الدعوه …۰:۴۶
حکایت ۱۲: یکی از ملوک بی انصاف …۰:۳۹
حکایت ۱۵: یکی از وزرا معزول شد …۲:۳۱
حکایت ۱۶: یکی از رفیقان …۸:۰۲
حکایت ۱۷: تنی چند از روندگان در …۲:۴۶
حکایت ۱۸: ملک زاده ای گنج فراوان …۱:۳۹
حکایت ۱۹: آورده اند که نوشین روان …۱:۰۱
حکایت ۲۰: غافلی را شنیدم که …۱:۴۱
حکایت ۲۱: ناسزایی را که بینی بخت یار …۰:۳۵
حکایت ۲۲: یکی را از ملوک، مرضی حایل بود …۲:۱۳
حکایت ۲۳: یکی از بندگان عمر لیث۱:۳۷
حکایت ۲۴: صلح با دشمن اگر خواهی …۰:۲۵
حکایت ۲۶: زورت ار پیش می رود با ما …۰:۳۵
حکایت ۲۸: درویشی مجرد …۲:۱۱
حکایت ۲۹: یکی از وزرا پیش ذوالنون …۰:۴۳
حکایت ۳۰: پادشاهی به کشتنِ بی گناهی …۰:۴۵
حکایت ۳۴: یکی از پسران هارون الرشید …۱:۰۴
حکایت ۳۵: با طایفه بزرگان به کشتی در …۱:۲۶
حکایت ۳۶: دو برادر یکی خدمت سلطان کردی …۰:۵۷
حکایت ۳۷: کسی مژده پیش انوشیروان …۰:۲۹
حکایت ۳۸: گروهی حکماء …۰:۵۵
حکایت ۴۱: اسکندر رومی را پرسیدند …۰:۴۴
تمام شد کتاب گلستان …۱:۳۴

مطالب مرتبط

798 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی