در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/r1400.jpg

برای خرید این مجموعه سخنرانی با قیمت نازل به اینجا مراجعه کنید

اخطار: اگر پای کلام ایشان بنشینید شاید نتوانید بلند شوید!

شناخت احکام دین، جلسه ۱۲۸:۵۱
شناخت احکام دین، جلسه ۲۳۹:۰۸
شناخت احکام دین، جلسه ۳۳۵:۵۶
شناخت احکام دین، جلسه ۴۵۴:۵۷
شناخت احکام دین، جلسه ۵۴۷:۴۱
شناخت احکام دین، جلسه ۶۱:۰۰:۰۲
شناخت احکام دین، جلسه ۷۴۲:۲۷
شناخت احکام دین، جلسه ۸۵۱:۴۵
شناخت احکام دین، جلسه ۹۵۴:۴۹
شناخت احکام دین، جلسه ۱۰۵۶:۳۰
شناخت احکام دین، جلسه ۱۱۵۰:۰۴
شناخت احکام دین، جلسه ۱۲۵۱:۴۴
شناخت احکام دین، جلسه ۱۳۴۹:۱۵
شناخت احکام دین، جلسه ۱۴۳۹:۲۱
روانشناسی عاقل، جلسه ۱۱:۰۶:۳۴
روانشناسی عاقل، جلسه ۱۱:۰۶:۳۴
روانشناسی عاقل، جلسه ۲۵۵:۱۹
روانشناسی عاقل، جلسه ۳۱:۰۲:۰۶
روانشناسی عاقل، جلسه ۴۵۰:۵۵
روانشناسی عاقل، جلسه ۵۴۳:۵۸
روانشناسی عاقل، جلسه ۶۴۰:۳۸
روانشناسی عاقل، جلسه ۷۴۸:۴۸
روانشناسی عاقل، جلسه ۸۵۸:۴۳
روانشناسی عاقل، جلسه ۹۱:۰۲:۴۸
روانشناسی عاقل، جلسه ۱۰۴۰:۳۳
روانشناسی جاهل، جلسه ۱۴۷:۴۹
روانشناسی جاهل، جلسه ۲۳۷:۱۵
روانشناسی جاهل، جلسه ۳۲۷:۵۲
روانشناسی جاهل، جلسه ۴۴۶:۳۶
روانشناسی جاهل، جلسه ۵۴۲:۲۱
روانشناسی جاهل، جلسه ۶۳۸:۴۰
روانشناسی جاهل، جلسه ۷۴۶:۵۵
روانشناسی جاهل، جلسه ۸۴۲:۴۸
روانشناسی جاهل، جلسه ۹۴۲:۳۷
بهشت و بلا، جلسه ۱۱:۱۱:۵۰
۱:۲۲:۵۱۵۸:۱۴
بهشت و بلا، جلسه ۳۱:۲۲:۵۱
بهشت و بلا، جلسه ۴۵۹:۰۳
بهشت و بلا، جلسه ۵۵۸:۲۷
بهشت و بلا، جلسه ۶۵۹:۲۵
بهشت و بلا، جلسه ۷۱:۰۵:۵۴
بهشت و بلا، جلسه ۸۵۹:۱۷
بهشت و بلا، جلسه ۹۱:۱۰:۴۰
بهشت و بلا، جلسه ۱۰۱:۰۵:۵۶
بهشت و بلا، جلسه ۱۱۵۲:۵۶

سعادت و شقاوت، جلسه ۱۳۶:۱۴
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۳۸:۲۹
سعادت و شقاوت، جلسه ۳۳۶:۳۹
سعادت و شقاوت، جلسه ۴۴۸:۱۵
سعادت و شقاوت، جلسه ۵۲۸:۴۷
سعادت و شقاوت، جلسه ۶۴۰:۳۶
سعادت و شقاوت، جلسه ۷۴۸:۳۱
سعادت و شقاوت، جلسه ۸۵۲:۰۵
سعادت و شقاوت، جلسه ۹۴۶:۵۷
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۰۵۲:۱۱
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۱۵۳:۲۲
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۲۳۷:۱۷
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۳۴۸:۳۹
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۴۳۶:۱۴
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۵۳۸:۲۹
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۶۳۶:۳۹
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۷۴۸:۱۵
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۸۲۸:۴۷
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۹۴۰:۳۶
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۰۴۸:۳۱
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۱۵۲:۰۵
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۲۴۶:۵۷
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۳۵۲:۱۱
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۴۵۳:۲۲
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۵۳۷:۱۷
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۶۴۸:۳۹
سحر و جادو، جلسه ۱۵۲:۰۴
سحر و جادو، جلسه ۲۱:۰۷:۴۱
سحر و جادو، جلسه ۳۵۸:۵۸
سحر و جادو، جلسه ۴۴۴:۵۸
سحر و جادو، جلسه ۵۵۶:۲۱
سحر و جادو، جلسه ۶۱:۲۲:۱۸
سحر و جادو، جلسه ۷۱:۰۴:۰۰
سحر و جادو، جلسه ۸۱:۱۲:۴۸
سحر و جادو، جلسه ۹۱:۰۷:۴۴
سحر و جادو، جلسه ۱۰۳۲:۱۱

راه شناسی، جلسه ۱۳۶:۰۰
راه شناسی، جلسه ۲۳۸:۴۰
راه شناسی، جلسه ۳۳۵:۲۰
راه شناسی، جلسه ۴۴۲:۱۹
راه شناسی، جلسه ۵۳۵:۴۶
راه شناسی، جلسه ۶۴۸:۳۴
راه شناسی، جلسه ۷۳۸:۵۳
راه شناسی، جلسه ۸۴۶:۲۲
راه شناسی، جلسه ۹۴۳:۲۱
راه شناسی، جلسه ۱۰۳۹:۲۶
راه شناسی، جلسه ۱۱۳۸:۱۱
راه شناسی، جلسه ۱۲۳۵:۱۱
راه شناسی، جلسه ۱۳۴۳:۵۰
راه شناسی، جلسه ۱۴۴۲:۱۳
راه شناسی، جلسه ۱۵۴۳:۱۶
راه شناسی، جلسه ۱۶۳۱:۴۶
راه شناسی، جلسه ۱۷۴۵:۲۸
راه شناسی، جلسه ۱۸۴۵:۱۶
راه شناسی، جلسه ۱۹۳۶:۰۸
راه شناسی، جلسه ۲۰۳۷:۱۰
راه شناسی، جلسه ۲۱۴۵:۲۰
راه شناسی، جلسه ۲۲۳۵:۲۳
راه شناسی، جلسه ۲۳۳۶:۴۸
راه شناسی، جلسه ۲۴۴۳:۴۷
راه شناسی، جلسه ۲۵۳۶:۱۸
راه شناسی، جلسه ۲۶۳۳:۰۷
راه شناسی، جلسه ۲۷۴۰:۴۵
راه شناسی، جلسه ۲۸۴۲:۴۶
۰۰۳/۱۴/shojaee/Rahshenasi/14_SOMSH224-Ostad_Mohamad_Shojaei-Rahshenasi_030.mp3۴۳:۴۸
راه شناسی، جلسه ۳۰۴۲:۴۱
راه شناسی، جلسه ۳۱۴۱:۵۵
راه شناسی، جلسه ۳۲۳۸:۲۳
راه شناسی، جلسه ۳۳۴۰:۵۵
راه شناسی، جلسه ۳۴۳۸:۳۶
راه شناسی، جلسه ۳۵۳۷:۳۳
راه شناسی، جلسه ۳۶۴۲:۰۱
راه شناسی، جلسه ۳۷۴۳:۴۲
راه شناسی، جلسه ۳۸۴۰:۴۰
راه شناسی، جلسه ۳۹۴۳:۲۲
راه شناسی، جلسه ۴۰۴۱:۰۹
راه شناسی، جلسه ۴۱۴۱:۳۸
راه شناسی، جلسه ۴۲۴۳:۲۱
راه شناسی، جلسه ۴۳۴۴:۰۰
راه شناسی، جلسه ۴۴۳۳:۰۵
راه شناسی، جلسه ۴۵۳۲:۱۵
راه شناسی، جلسه ۴۶۴۱:۵۱
راه شناسی، جلسه ۴۷۴۸:۰۷
راه شناسی، جلسه ۴۸۱:۰۷:۵۴
راه شناسی، جلسه ۴۹۱:۱۰:۲۷
راه شناسی، جلسه ۵۰۵۶:۳۹
راه شناسی، جلسه ۵۱۵۰:۴۳
راه شناسی، جلسه ۵۲۵۷:۰۰
راه شناسی، جلسه ۵۳۵۴:۲۶
راه شناسی، جلسه ۵۴۳۶:۴۲
دشمن شناسی، جلسه ۱۱:۱۶:۵۴
دشمن شناسی، جلسه ۲۵۸:۱۷
دشمن شناسی، جلسه ۳۵۶:۵۳
دشمن شناسی، جلسه ۴۵۰:۵۳
دشمن شناسی، جلسه ۵۵۹:۵۶
دشمن شناسی، جلسه ۶۵۹:۵۰
دشمن شناسی، جلسه ۷۱:۱۴:۵۶
دشمن شناسی، جلسه ۸۱:۱۰:۱۱
دشمن شناسی، جلسه ۹۵۵:۴۴
دشمن شناسی، جلسه ۱۰۴۵:۱۰
دشمن شناسی، جلسه ۱۱۱:۰۴:۲۶
دشمن شناسی، جلسه ۱۲۵۱:۵۲
دشمن شناسی، جلسه ۱۳۵۵:۵۳
دشمن شناسی، جلسه ۱۴۱:۰۷:۳۱
دشمن شناسی، جلسه ۱۵۱:۰۱:۱۴
دشمن شناسی، جلسه ۱۶۱:۰۶:۰۱
دشمن شناسی، جلسه ۱۷۵۰:۵۸
دشمن شناسی، جلسه ۱۸۱:۰۳:۵۷
دشمن شناسی، جلسه ۱۹۵۵:۵۲
دشمن شناسی، جلسه ۲۰۱:۱۰:۲۷
دشمن شناسی، جلسه ۲۱۴۲:۱۷
دشمن شناسی، جلسه ۲۲۱:۰۹:۲۸
دشمن شناسی، جلسه ۲۳۱:۱۷:۴۸
دشمن شناسی، جلسه ۲۴۱:۱۲:۳۴
دشمن شناسی، جلسه ۲۵۱:۱۱:۲۷
دشمن شناسی، جلسه ۲۶۱:۱۱:۴۷
دشمن شناسی، جلسه ۲۷۱:۱۵:۱۵
دشمن شناسی، جلسه ۲۸۱:۱۸:۵۸
دشمن شناسی، جلسه ۲۹۱:۰۹:۲۶
دشمن شناسی، جلسه ۳۰۱:۱۵:۰۲
دشمن شناسی، جلسه ۳۱۱:۰۷:۰۷
دشمن شناسی، جلسه ۳۲۴۳:۰۹
دشمن شناسی، جلسه ۳۳۵۲:۵۶
دشمن شناسی، جلسه ۳۴۱:۰۲:۳۹
دشمن شناسی، جلسه ۳۵۱:۰۴:۴۸
دشمن شناسی، جلسه ۳۶۵۸:۳۸
دشمن شناسی، جلسه ۳۷۴۶:۲۳
دشمن شناسی، جلسه ۳۸۴۳:۵۷
دشمن شناسی، جلسه ۳۹۵۰:۰۸

شناخت احکام دین، جلسه ۱۲۸:۵۱
شناخت احکام دین، جلسه ۲۳۹:۰۸
شناخت احکام دین، جلسه ۳۳۵:۵۶
شناخت احکام دین، جلسه ۴۵۴:۵۷
شناخت احکام دین، جلسه ۵۴۷:۴۱
شناخت احکام دین، جلسه ۶۱:۰۰:۰۲
شناخت احکام دین، جلسه ۷۴۲:۲۷
شناخت احکام دین، جلسه ۸۵۱:۴۵
شناخت احکام دین، جلسه ۹۵۴:۴۹
شناخت احکام دین، جلسه ۱۰۵۶:۳۰
شناخت احکام دین، جلسه ۱۱۵۰:۰۴
شناخت احکام دین، جلسه ۱۲۵۱:۴۴
شناخت احکام دین، جلسه ۱۳۴۹:۱۵
شناخت احکام دین، جلسه ۱۴۳۹:۲۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۱:۰۸:۱۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۵۰:۲۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۱:۰۹:۱۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۵۲:۲۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۵۲:۲۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۵۶:۲۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۱:۱۶:۰۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۱:۰۶:۱۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۳۸:۲۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۰۵۹:۳۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۱۵۶:۵۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۲۱:۱۳:۴۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۳۱:۰۹:۱۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۴۱:۲۴:۵۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۵۱:۱۰:۱۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۶۵۷:۴۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۷۱:۰۷:۵۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۸۱:۰۲:۰۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۹۱:۰۰:۲۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۰۵۳:۰۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۱۴۹:۳۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۲۵۲:۰۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۳۴۲:۲۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۴۵۶:۲۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۵۵۸:۰۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۶ – عید غدیر خم۵۹:۲۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۷ – پیرامون مباهله۵۹:۱۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۸۳۸:۰۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۹۴۶:۳۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۰۴۲:۴۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۱۳۸:۵۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۲۴۸:۳۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۳۴۶:۱۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۴شرح زیارت
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۵۴۲:۴۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۶۵۷:۳۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۷۵۴:۲۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۸۴۲:۴۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۹۵۱:۱۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۰۱:۰۳:۱۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۱۴۳:۱۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۲۵۴:۵۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۳۵۸:۵۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۴۴۴:۴۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۵۵۲:۴۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۶۴۴:۴۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۷۴۴:۵۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۸۵۰:۳۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۹۳۹:۳۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۰۲۱:۳۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۱۵۲:۵۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۲۳۶:۱۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۳۵۱:۱۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۴۲۳:۲۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۵۲۲:۰۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۶۴۶:۳۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۷۳۹:۳۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۸۴۳:۵۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۹۳۸:۴۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۰۴۳:۲۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۱۳۶:۳۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۲۵۴:۱۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۳۴۳:۲۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۴۴۳:۵۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۵۳۴:۱۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۶۳۳:۰۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۷۱:۰۰:۳۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۹۱:۰۰:۳۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۰۱:۱۴:۴۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۱۱:۱۱:۰۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۲۱:۰۷:۲۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۳۳۳:۳۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۴۵۹:۱۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۵۱:۰۲:۰۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۶۱:۰۱:۰۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۷۴۳:۳۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۸۵۱:۴۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۹۴۹:۵۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۰۴۹:۰۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۱۵۴:۵۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۲۵۵:۰۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۳۴۹:۰۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۴۵۶:۲۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۵۵۶:۴۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۶۱:۰۰:۴۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۷۴۴:۴۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۸۵۶:۱۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۹۱:۰۴:۰۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۰۵۴:۴۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۱۱:۱۶:۴۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۲۴۹:۳۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۳۱:۱۲:۲۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۴۱:۲۲:۱۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۵۵۹:۱۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۶۱:۰۰:۰۰

حقوق والدین، جلسه ۱۴۰:۴۰
حقوق والدین، جلسه ۲۵۳:۱۶
حقوق والدین، جلسه ۳۵۲:۲۵
حقوق والدین، جلسه ۴۳۸:۱۴
حقوق والدین، جلسه ۵۴۵:۲۰
حقوق والدین، جلسه ۶۳۰:۴۸
حقوق والدین، جلسه ۷۴۶:۰۳
حقوق والدین، جلسه ۸۴۶:۳۵
حقوق والدین، جلسه ۹۴۱:۴۷
قوه خیال ۱۴۲:۳۹
قوه خیال ۲۳۹:۴۲
نگاه، آفات چشم ۱۵۹:۳۹
نگاه، آفات چشم ۲۴۲:۵۶
نگاه، آفات چشم ۳۵۴:۴۵
نگاه، آفات چشم ۴۴۱:۱۲
غضب ۱۴۳:۲۷
غضب ۲۱:۲۴:۵۲
غضب ۳۵۸:۱۹
غضب ۴۱:۰۰:۰۱
غضب ۵۱:۱۵:۱۸
غضب ۶۵۲:۱۵
غضب ۷۵۹:۲۶
غضب ۸۵۸:۱۲
غضب ۹۲۹:۵۶
غضب ۱۰۵۴:۵۱

نقش ایرانیان در اسلام و دوران ظهور۵۴:۰۶
منتظر واقعی۱:۲۴:۴۴
همراه با منتقم۱:۰۹:۲۵
ظهور حضرت یک امتحان الهی۱:۰۷:۰۶
انتظار ظهور۱:۲۰:۴۹
آشتی با امام زمان۱:۰۹:۲۵
وظایف دوران پیش از ظهور۱:۰۱:۴۹
غم نامه امام زمان۱:۱۵:۵۸
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۴۸:۳۸
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۱:۰۱:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۳۴۵:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۴۴۹:۴۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۵۵۹:۳۹
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۶۵۱:۰۷
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۷۱:۰۰:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۸۱:۰۱:۰۱
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۹۵۹:۰۶
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۰۱:۱۷:۱۵
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۱۵۳:۲۷
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۲۱:۰۴:۳۳
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۳۱:۱۶:۴۲
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۴۱:۱۱:۵۶
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۵۱:۱۳:۰۱
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۶۳۹:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۷۴۰:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۸۵۹:۴۶
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۹۵۶:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۰۳۰:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۱۳۹:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۲۴۷:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۳۵۵:۲۱
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۴۲۹:۴۸
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۵۱:۱۲:۳۲
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۶۱:۱۰:۵۷
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۷۵۲:۳۹
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۸۱:۰۴:۴۳
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۹۱:۰۹:۲۴
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۳۰۵۲:۵۷

ضرورت آموزش قبل از ازدواج۵۹:۱۳
معیار اصلی انتخاب ۱۱:۱۶:۰۱
معیار اصلی انتخاب ۲۱:۰۴:۱۵
هدف و فوائد ازدواج ۱۱:۰۵:۰۷
هدف و فوائد ازدواج ۲۱:۲۹:۴۸
هدف و فوائد ازدواج ۳۱:۰۳:۱۷
سن ازدواج۴۱:۰۹
آفات ازدواج ۱۱:۲۳:۰۵
آفات ازدواج ۲۱:۱۶:۳۶
آفات ازدواج ۳۵۵:۳۵
مسائل خواستگاری ۱۱:۰۱:۰۲
مسائل خواستگاری ۲۱:۲۹:۴۹
مسائل خواستگاری ۳۵۷:۳۵
مسائل دوران عقد، فاصله عقد تا عروسی ۱۱:۱۴:۲۸
مسائل دوران عقد، معایب طولانی شدن فاصله ۲۴۱:۳۹
مسائل جهیزیه و عروسی۵۰:۳۴
پرسش و پاسخ۳۴:۵۲
ضرورت آموزش قبل از ازدواج۱:۱۵:۳۴
روانشناسی انتخاب و رابطه آن با شخصیت و جهان بینی۱:۱۷:۳۶
روانشناسی انتخاب – معیار انتخاب و ارتباط۱:۱۷:۱۴
هدف و فوائد ازدواج ۱۱:۳۰:۰۰
هدف و فوائد ازدواج ۲۱:۲۴:۱۷
فوائد و آفات ازدواج۱:۲۸:۴۱
فوائد و آفات ازدواج ، زمان و سن ازدواج۱:۱۹:۰۹
ویژگیهای ازدواج ناموفق، سن ازدواج۱:۲۸:۱۱
آسیب شناسی ازدواج ۱۱:۱۴:۴۶
آسیب شناسی ازدواج ۲۱:۲۰:۴۰
آسیب شناسی ازدواج ۳۱:۲۳:۰۹
خواستگاری و وظایف پیش از آن ۱۱:۲۵:۰۴
خواستگاری و وظایف پیش از آن ۲۵۴:۲۳
وظایف پیش از خواستگاری۱:۲۷:۱۷
محاسن و معایب دوران عقد ۱۱:۱۴:۰۵
محاسن و معایب دوران عقد ۲۱:۱۲:۴۷
مروری بر معایب و آفات دوران عقد۱:۰۸:۳۱
مراسم عروسی۱:۲۱:۵۳

مطالب مرتبط

99734 بازدید ۱۷۲ نظر »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. عبدالزهرا says:

  سلام.لطفا بررسه بشه لینک ها.دانلود نمیشه

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۳:۰۴:

  سلام
  همشون دانلود میشه بی زحمت دوباره تست کن

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۱۵:۵۴:

  با عرض سلام و ادب ممنون از مطالب مفیدتون خداوند خیرتان بده. عزیزانی که مایل به دریافت مجموعه کامل و بی نظیر سخنرانی استاد شجاعی در قالب۱۴ DVD هستندبه آدرس زیر سری بزنند.
  http://www.yasinsoft.ir/product/575

  [پاسخ]

 2. س says:

  سلام.اقای استادشجاعی همونه که استادرائفی پورتویکی ازسخنرانی هاش ازش یه خاطره نقل کردوگفت سعی کنین حتماسخنرانی هاش روگوش بدین؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۴:۱۱:

  سلام
  اینو نمیدونم ولی سخنرانی هاش خیلی قشنگه احتمالا خودش باشه

  [پاسخ]

  سعيد پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۰۰:۵۶:

  سلام. آره دوست عزیز همون بزرگواره. تا میتونی از سخنرانیهاش استفاده کن. واقعا بصیرت زا و کاربردی صحبت میکنه. یاعلی

  [پاسخ]

  حسین عبدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۵ ۱۲:۲۵:

  رگزاری مراسم احیاء نیمه شعبان به همراه نماز و دعا برای تعجیل در امر ظهور.

  با حضور سخنرانان ارجمند آیت الله صدیقی و استاد محمد شجاعی، همراه با قرائت مناجات شعبانیه و مداحی توسط اساتید برجسته کشوری.

  زمان شروع مراسم : شب نیمه شعبان ( شنبه ۹۵.۰۳.۰۱ ) از ساعت ۲۲.۳۰ تا اذان صبح .
  مکان : مصلای بزرگ امام خمینی (ره) شهر تهران.
  همزمان در سراسر کشور و اقصی نقاط جهان .

  .

  [پاسخ]

 3. س says:

  سلام.لینک هادانلودنمیشه؟وقتی گزینه دانلودرومیزنی به جای اینکه دانلودکنه صوت روپخش میکنه.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۱۶:۴۲:

  سلام
  برای خودم که درسته
  ولی اگه نشد روشون راست کلیک کن و گزینه دانلود توسط آی دی ام رو بزن

  [پاسخ]

 4. narjes says:

  سلام و خسته نباشید
  ممنون بسیار استفاده کردم و دعای خیر برای شما
  میخواستم بدونم بقیه فایلهای سخنرانی های ایشون را هم میگذارید؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۳۹:

  سلام
  باشه اگه جدیدترشم بیاد اگه خدا بخاد میزارم

  [پاسخ]

 5. وحید says:

  سلام
  خدا خیرتون بده که این همه زحمت کشیدید و این سخنرانی ها رو واسه دانلود گذاشتید من که خیلی از سخنرانی های استاد شجاعی استفاده کردم .
  ممنون میشم شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۸ رو واسه دانلود بزارید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۲۳:۵۳:

  سلام ممنون
  متاسفانه ۶۸ در دسترس نیست ولی بعدا بازم میگردم اگه بود اضافه میکنم

  [پاسخ]

 6. شهریار says:

  بسیار عالی بود

  [پاسخ]

 7. مجید says:

  سلام خدا حفظتون کنه. قربون اون کلام خداوند که از زبان پاک شما جاری میشه استاد خداوند هزار سال به شما عمر با عزت بده
  قربون شما

  [پاسخ]

 8. سلام
  خدا قوت
  اگر امکانش باشه سخنرانی مبحث صلوات و مقام محمود رو هم برای دانلود قرار بدین

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۳ام, ۱۳۹۲ ۱۵:۳۱:

  سلام ندارمشون والا

  [پاسخ]

  منتظر پاسخ در تاريخ شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۱:

  سلام از سایت islamdownload.org میتونی بگیری

  [پاسخ]

 9. حامد says:

  واقعا عالی بود ،سایت خیلی پر محتوایی است . از همه کسانی که برای این وب سایت زحمت کشیده اند به حق جای تشکر و قدر دانی دارد . حرف دل گفتن نیاز به مقدمه ندارد..برای ظهورش صلوات

  [پاسخ]

 10. parastoo says:

  سلام
  از مجموعه سخنرانی های استاد شجاعی که در سایت قرار دادید خیلی ممنونم.
  براتون امکانش هست به صورت مجموعه کامل یک موضوع و در یک فایل زیپ شده قرار بدید اینطوری خیلی زمان بر هست و اگر به این صورت قرار بدید واقعا ممنون میشم.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۵۷:

  سلام متاسفانه نمیشه بی زحمت همینجوری بگیر ثوابشم بیشتره

  [پاسخ]

 11. مهدی says:

  سلام
  این بزرگوار از خیلی جهات کم نظیرن
  براشون دعا کنین حتما
  نیاز جامعه ی ما به این اساتید درد شناس و خوش بیان ، مبرم هست
  اجرتون با یوسف زهرا (س) که این مبانی انسانی اسلامی رو به شکلی نشر میدین

  [پاسخ]

 12. الناز says:

  سلام
  استاد شجاعی، یه تحول برای ایرانی ها و البته مسلمان ها هستند.
  خدا برامون نگه داره.

  [پاسخ]

 13. محمدی says:

  سلام
  ممنون از زحمتی که برای آپلود این سخنرانی ها کشیدین دانلودش سخته اما آپلودش خیییلی سخته
  راستی جای سخنرانی های دکترفرهنگ تو سایتتون خیلی خالی

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۱۸:۰۶:

  سلام والا اینا رو خودم آپلود نمیکنم فقط از جای دیگه کپی میکنم زحمتشو بقیه میکشن
  بفرما اینم دکتر فرهنگ
  http://www.zahra-media.ir/?p=46648

  [پاسخ]

 14. یاس says:

  سلام. بسیار عالی اجرتان باحضرت زهرا .انشالله ازیاران خاص حضرت حجت ابن الحسن عج باشید

  [پاسخ]

 15. داود says:

  استاد محمد شجاعی (غر معمم) یکی از تک تک مردان روزگارند که در مباحث روانشناسی انسانی بر پایه انسان و ابدیت و مباحث مهدیت سرآمد روزگار خود هستند . برای آشنایی با ایشان به این وبلاگ مراجعه کنید http://www.ostadsamadi.mihanblog.com

  [پاسخ]

 16. سجاد says:

  سلام
  یک سوال داشتم .
  شما توی این سایت عضو گیریی نمی کنید؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۶:۰۰:

  سلام نه

  [پاسخ]

 17. فاطمه says:

  سلام
  من هرکاری میکنم دانلود نمیشه
  وقتی رو لینک دانلود میزنم ارور میده چرا؟
  من این سخنرانی رو میخوام

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۲ ۰۰:۵۸:

  سلام تست کردم راحت دانلود میشن

  [پاسخ]

 18. ا says:

  سلام. این سخنرانی هارو ازکجا بدست اوردین؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۲ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۱۶:

  سلام از سایت راسخون کپی کردم

  [پاسخ]

 19. با سلام
  امام زمان پشت و پناه استاد شجاعی باشد واقعا مملکت نیاز به همچنین افرادی دارد .
  دست بوس ایشان هستیم

  [پاسخ]

 20. سارا س says:

  سلام. با توجه به اینکه سی دی سخنرانی ها فروخته می شوند اینکه فایل ها رو برای دانلود گذاشته اید ایراد شرعی ندارد؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۱۷:۴۲:

  سلام
  اینا رو سایت راسخون گذاشته که حتما یا اجازه گرفتن یا اینکه مشکلی نداشته که گذاشتن چون خودشون به این چیزا حساس هستن

  [پاسخ]

 21. سمیه says:

  با سلام من که نتونستم دانلود کنم . لطفا بررسی کنید

  با تشکر از زحمات شما

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۰۹:۰۳:

  سلام فعلا لینکها از کار افتاده بی زحمت یه روز دیگه تست کن

  [پاسخ]

 22. Mohamad says:

  سلام خسته نباشید
  فایل ها دانلود نمیشن مشکل چیه؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۰۹:۲۵:

  سلام موقتا از کار افتاده ولی اگه خدا بخاد همین روزا درست میشن

  [پاسخ]

 23. امین says:

  سلام,چطوری همه رو یکجا دانلود کنم؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۲ ۰۱:۲۶:

  سلام
  http://rasekhoon.net/forum/thread/787375/page1/

  [پاسخ]

 24. محمد says:

  امین چی میگه ؟

  [پاسخ]

 25. سلام ممنون از زحماتتون…اجرتون با امام حسین ع
  سایت خیلی خوبی دارید
  یاعلی مدد

  [پاسخ]

 26. فاطمه says:

  سلام میشه سخنرانیای کلاس صحیفه استاد رو هم رو سایت بذارید واقعا نیاز دارم گوش کنم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۲ ۱۸:۱۷:

  سلام هرچی دارم فقط همیناست شرمنده

  [پاسخ]

 27. مختار says:

  سلام و ممنون از سایت بسیار خوبتون، میخواستم بپرسم سخنرانی های خانواده اسمانی از استاد شجاعی نمیتونید بزارید ؟؟ ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۲ ۰۵:۱۵:

  سلام نه والا فقط همیناست

  [پاسخ]

 28. علی از قم says:

  خدا خیرت بده که این مطالبو تو سایت گذاشتی خدارو شکر استاد سه شنبه ها میاد قم از حضورش فیض میبریم من حدود کمتراز دوماهکه پیگیر سخنزانی های استادم /اما تو همین دو ماه واقعا به روشهایی که استاد تو سخنرانی هاشون میگن زندگیم تغییر کرده اجرتون با آقا امام زمان (عج)

  [پاسخ]

 29. فائزه says:

  سلام لطفا مبحث تربیت فرزند رو هم بزارید. با تشکر از زحماتتون

  [پاسخ]

 30. محمد says:

  با سلام و تشکر از سابت پرمحتوی شما
  خداوند اجرتون بده.

  ایا میشه لینک سخنرانی های سایت شما رو در سایتهای دیگه قرار داد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۹ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۳۶:

  سلام بله میشه خیلی هم خوب

  [پاسخ]

 31. علی از قم says:

  سلام بی زحمت مبحث کسالت وتنبلی رو هم بزارید و اگه تو سایت دیگه ای هم هست بگید اونجا هم مراجعه کنیم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۲۱:۵۶:

  سلام متاسفانه جایی نیست

  [پاسخ]

 32. علی says:

  سلام اگه بخوایم مشکلمونو با استاد درمیون بزاریم و ازشون تمرین بگیریم باید حضوری بریم یا میتونیم تو جلساتی که میان مشکلاتمونو تو برگه بنویسیم بهشون بدیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۴۹:

  سلام نمیدونم به خدا

  [پاسخ]

  فاطمه پاسخ در تاريخ آذر ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۴:۱۷:

  سلام.
  استاد بعد از جلساتش مشاوره ی حضوری می ده. اما افرادی که از ایشون مشاوره می خوان خیلی زیادن و بهتره که یا تو برگه سوالتون رونویسید بهشون بدبد یا اینکه به ایمیلشون ارسال کنید که روش دوم بهتره. همه ی ایمیل ها رو هم خود استاد می خونن.

  [پاسخ]

 33. علی اکبر صحی says:

  با سلام و ارادات من صحی هستم از زاغمرز بهشهر. خواستم ارادتم را از اینطریق به استاد شجاعی ابراز و به استحضارشون برسونم که چند سال پیش یک توفیقی نصیب ما شد که این بزرگوار به ما افتخار دادند و شب در منزل ما بودند.
  اما درخواست من از شما این است که برنامه خانواده آسمانی در باره نامه حضرت امام رضا(ع) به عبدالعظیم حسنی را فقط سه جلسه آنرا گوش کردم و در ایام عید موفق به دیدن آن نشدم اگر براتون امکان داره این فایل رو برامون بفرستید که بشدت علاقمندم که تمام آنرا گوش کنم .
  در هر حال به استحضار استاد برسانید که ما در شمال آماده ایم که در خدمتشون باشیم.
  التماس دعا شماره تماس ۰۹۱۱۱۵۲۳۴۱۱

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۰۷:

  سلام چه شبکه ای پخش شده

  [پاسخ]

 34. بهناز عسکری says:

  با سلام و تشکر بسیار
  متأسفانه من نتونستم فایلهارو دانلود کنم فقط پخش میکنه
  لطفا بگید چیکار کنم
  خیلی ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۱۸:۱۹:

  سلام روشون راست کلیک کن گزینه save رو بزن

  [پاسخ]

 35. بهناز says:

  باسلام و تشکر بسیار
  سخنرانی ها خیلی خوبن
  فایلها دانلود نمیشن فقط پخش میشن
  لطفا بگید چیکار کنم ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۰۰:۱۶:

  سلام کنار هرکدوم یه آیکون آبی رنگ هست رو اونا کلیک کن

  [پاسخ]

 36. ALI says:

  https://drive.google.com/folderview?id=0B9tzhOX0TjYeNUVtYnJWT2UxRWs&usp=sharing
  تمام سخنرانی های استاد شجاعی را از اینجا بگیرید

  [پاسخ]

 37. سلام خدمت مدیر بزرگوار خداوند اجرتان بده که در این زمینه فعالیت میکنید باعث افتخار است که با شما دوستان آشنا شدیم .شما را با چه عنوانی لینک کنم.خبر دهید. در صورت تمایل ما را لینک بفرماید. راستی مجموعه سخنرانیهای استاد شجاعی شامل ۱۴ DVD بیش از ۱۲۰۰ ساعت میباشد داخل سایتم گذاشتم یه زمانی پای درس استاد می نشستم واقعا تاثیر گذاره. اگر صلاح میدونید اطلاع رسانی کنید با تشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۲۲:۱۰:

  سلام ممنون
  خودم اهل لینک و لوگو و این چیزا نیستم ولی اگه لوگو داری برام بفرست میزنم تو سایت.

  [پاسخ]

 38. سلام خدمت مدیر بزرگوار خداوند اجرتان بده که در این زمینه فعالیت میکنید باعث افتخار است که با شما دوستان آشنا شدیم .شما را با چه عنوانی لینک کنم.خبر دهید. در صورت تمایل ما را لینک بفرماید. راستی مجموعه سخنرانیهای استاد شجاعی شامل ۱۴ DVD بیش از ۱۲۰۰ ساعت میباشد داخل سایتم گذاشتم یه زمانی پای درس استاد می نشستم واقعا تاثیر گذاره. اگر صلاح میدونید اطلاع رسانی کنید با تشکر
  آدرس لینک: http://www.yasinsoft.ir/product/575

  [پاسخ]

 39. با عرض سلام و ادب با چه عنوانی شما را لینک کنم.
  لوگوی ما

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۹:۵۳:

  سلام
  فقط لینک تصویری لوگو رو بفرستی کافیه چون تو سایت گشتم پیداش نکردم
  با هر عنوانی خودت دوست داشتی
  لینک هم نکردی مهم نیست

  [پاسخ]

 40. ALI says:

  سلام
  لطف کنید فایل هایی که از استاد میزارید توی گوگل درایو بزارید و بعد از اشتراک لینکش را اینجا بزارید که همه استفاده کنند
  موفق باشید

  [پاسخ]

 41. سید امید says:

  سلام سایت عالی گذاشتید فقط یه لطف بزرگ کنید که لینکارو بصورت مستفیم بزارید همه رو دونه دونه سریع دانلود کنیم یا اگه میشه یه لینک دیگه هم بزارید بتونیم همشو با یه فایل اکسترکت دانلود کنیم خیلی ممنون سایت عالی دارید التماس دعا برای فرج مولامون صاحب الزمان (عج)

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۱۷:۰۹:

  سلام راحت میتونی همشو یه جا دانلود کنی اگه راهشو نمیدونی بگو راهنماییت کنم

  [پاسخ]

 42. علی says:

  سلام فایل میثاق مفدس ویژه برادران رو توسایتتون دارید ممنون میشم راهنماییم کنید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۱:

  سلام نه والا
  درباره چی هست؟

  [پاسخ]

 43. مباحث انسان شناسیشونو بذارید حتمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  [پاسخ]

 44. حامد says:

  به نام خدا
  با سلام
  برای مشاوره حضوری و غیر حضوری و اطلاع از زمان جلسات یا کتب به خود سایت مراجعه کنید
  montazer.ir
  و برای خواندن متن سخنرانی ها و متن سخنرانی تنبلی و بی حوصلگی به این ادرس برید
  http://montazer.ir/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=3
  راه های تقویت انگیزه و نشاط (حاج اقا قرائتی)
  http://gharaati.ir/pdf/books/angizeh.PDF

  [پاسخ]

 45. حسین says:

  سلام سلام سلام
  دوستان فدای شما بشم .سخنرانی های استاد واقعا تاثیر گذار و روشنگر است. بار الاها به همه ی شیعیانت توفیق فهم و عمل به فقه اسلامی را عطا کن. ای بی نیاز، به ما بندگان سرآپا نیاز و روسیاهت زندگی انسانی عطا کن و از زندگی حیواتی و گیاهی و جماد محافظت بفرما.

  [پاسخ]

 46. somayeh69 says:

  سلام
  من میخوام سی دی یا دی وی دی سخنرانی های دکتر شجاعی رو دریافت کنم
  باید چیکار کنم؟
  آدرس موسسه ای هم که ایشون کار میکنن میخوام یا حداقل یه پل ارتباطی که بشه باهاشون ارتباط برقرار کرد(سایتی، وبلاگی، ایمیلی، محل کاری و…)
  خواهشا پاسخ بدید و جواب رو به ایمیلم هم بفرستید
  با تشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۳ ۰۴:۲۴:

  سلام بی زحمت به این دو سایت مراجعه کن
  http://www.yasinsoft.ir/product/575
  http://montazer.ir/

  [پاسخ]

 47. حامد says:

  دوستان پیشنهاد میکنم اساسی برای این سخنرانی ها وقت بذارید من حدود یک سال و نیم هستش که فایلاشون رو گوش میدم قبل اون هم با روانشناس صحبت کردم و هم روانپزشک برام قرص نوشت فایده نداشت خشم اضطراب…خود کم بینی/کینه/ناامیدی…با اینکه در اون زمان بعضی موقعا انقدر با دوستان میخندیدیم سر درد میگرفتم ولی بعدش…این شادی ها به نظر من مثل بیرون یک سیب به ظاهر سالم میمونه مهم درونشه به قول استاد شادی یک حالت درونیه/به لطف خدا خیلی خیلی بهتر شدم.مخصوصا برای کسایی که میخوان تازه شروع کنن یا توبه کنن خیلی مفیده خود استادم به ترتیب سخنرانی های دشمن شناسی(حملات شیطان که رو خود من تاثیر خیلی خوبی گذاشت) غضب،حلم و مهرورزی رو برای یک زندگی ارام پیشنهاد میکنن اول سعی کنید افت شناسی کنید و خصوصیت های بد اخلاقی رو از بین ببرید با رشد و قدرت در سایه سختی هام که یه جورایی ساده بگم ضد ضربه میشید بحث توکل ۵ جلست ولی واقعا عالیه…قبل اینکه بحث وسوسه رو گوش کنم گاهی اوقات دوست داشتم از دست خودم فرار کنم…از من میشنوید از صحبتاشون در حین گوش دادن یادداشت برداری کنید کتاب اشتی با امام زمان عجل الله رو هم حتما بخونید
  گلچین میکس شده صحبت های استاد
  http://ostadsamadi.mihanblog.com/extrapage/shadiaramesh
  امام باقر (علیه السلام):
  از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو کلید هر بدی می‏باشند.

  [پاسخ]

 48. طلا says:

  با سلام لطفا راهنمایی فرمایید سخنرانی ها را به ترتیب باید از چه قسمتی گوش داد؟ بحث وسواس را که گوش دادم واقعا عالی بود جزائکم الله خیرا

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۳ ۲۳:۳۸:

  سلام همش عالیه فرقی نمیکنه هر موضوعی علاقه بیشتری داری بگیر

  [پاسخ]

  فاطمه پاسخ در تاريخ آذر ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۴:۲۱:

  سلام. اگر سخنرانی هارو گوش کنید که عالیه. اما بهتره از استاد برنامه بگیرید که توی برنامه براتون بنویسه به ترتیب کدوم هارو گوش بدید و کدوم به دردتون می خوره.

  [پاسخ]

 49. زینب says:

  مطالب بسیارخوبی است ممنون- اگه میشه باقی موضوعات سخنرانی آقای شجاعی را اضافه کنید

  [پاسخ]

 50. زهرا says:

  سلام
  خسته نباشید
  من تا اونجاییکه با شاگردان و همکاران ایشون در ارتباط هستم میدونم که دانلود و کپی سخنرانی هاشون ممنوعه و منع شرعی داره!
  من و دوستم همه سی دی هارو تهیه کردیم و گوش میدیم
  دوستان مراقب باشید مدیون نشید

  [پاسخ]

  حامد پاسخ در تاريخ مرداد ۱ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۵۹:

  به نام خدا
  از نظر خود ایشون مشکلی نیست

  [پاسخ]

  حامد پاسخ در تاريخ مرداد ۷ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۵۶:

  ولی خودتون تونستید تا اونجایی که امکان داره از موسسه حمایت کنید

  [پاسخ]

  سرباز ولایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۳ ۱۴:۲۸:

  سلام این کار مشکل داره ولی برای اطمینان به شماره ۵۵۹۷۲۴۵۰الی۵۱ تماس بگیرید دقیقا روشنتون میکنن

  [پاسخ]

 51. هامان says:

  سلام
  ممنون از شما بابت زحمتون
  ولی کاش تاریخ سخنرانی ها را هم می زنید.
  ممنون

  [پاسخ]

 52. امین says:

  سلام ممنون میشم اگه بذاری اینو زیر عکس
  برای خرید این مجموعه سخنرانی با قیمت نازل به اینجا مراجعه کنید
  http://islamshop.shopfa.com/products/144720

  [پاسخ]

 53. جواد says:

  تشکر از این سایت تون واقعا استاد محمد شجاعی واستاد رائفی پور حرف ندارن

  [پاسخ]

 54. حسین says:

  با عرض سلام خدمت دهمه دوستان عزیز
  من حدود ۱۰ سال شایدم بیشتر با خودم درگیر بودم و مخصوصا در مورد چشم و نگاه و نمیتونستم کنترلش کنم مخصوصا تو محیط اینترنت،تا اینکه تو یکی از سخنرانی های استاد رائفی پور به استاد عزیز شجاعی اشاره کرد و من اولین سخنرانی که از ایشون گوش دادم نگاه و خیال بود و از اون روز که حدود یکساله حتی یکبار هم به اون سایتها مراجعه نکردم وتا حالا حدود ۱۰۰ تا از سخنرانی هاشو گوش دادم و هیچ چیز واسم به اندازه وقت گذاشتن پای صحبتهای استاد لذت بخش نیست ولی تبلیغات در مورد ایشون خیلی ضعیفه!!
  با تشکر از گردانندگان این سایت که لینک راحت واسه دانلود رو گذاشتن
  به نظرم شما با درست کردن این سایت تونستید یه سرباز خوب واسه امام زمان باشید

  [پاسخ]

 55. علي says:

  با تشکر سخنرانی استاد خیلی عالی اکثرش رادانلود کردم نیاز شدید به بحث معرفت شناسی استاد دارم اگر تو سایت قرار بدید ممنون میشم

  [پاسخ]

 56. اذی says:

  سلام .اقای شجاعی امیدوارم از دانلود ما رضایت داشته باشید.من سخنرانی های شما را گوش میدهم و سعی در ترویج انها در کلاسهایم دارم.
  از اینکه سی دی هایتان را نخردیم و به صورت غیر مجاز دانلود میکنیم امیدوارم چه در این دنیا چه در ان دنیا ما را ببخشید.
  امیدوارم خیر دنیا و اخرت نصیب شما بزرگوار گردد و انشاالله از یاران حقیقی امام زمان علیه السلام باشید.

  [پاسخ]

 57. اخلاص says:

  سلام خدا قوت
  ببخشید دانلود نمیشن سخنرانیها

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۶ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۳۷:

  سلام لینکا سالمه روی آیکون کنار هر کدوم کلیک کن

  [پاسخ]

 58. محسن منوچهری فرزام says:

  با سلام
  طبق آخرین خبری که من از موسسه ایشان گرفتم تقریبا از ماه رمضان امسال ایشون گفتند که اگر کسی نمیدونسته این فایل ها را دانلود کرده ایرادی ندارد ولی بعد از این که متوجه شد نباید گوش کنند
  برای اطمینان بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید
  موسسه منتظران منجی(عجل الله تعالی فرجه)
  ۰۲۱۵۵۹۷۲۴۵۰-۴

  [پاسخ]

  ... پاسخ در تاريخ آبان ۱۱ام, ۱۳۹۴ ۱۸:۱۹:

  سلام
  خدا خیرت بده که اطلاع دادی

  [پاسخ]

 59. محمد656556 says:

  سلام کسی میدون اقای شجاعی در حال تدریس چه موضوع های هستند و ایا دعای ابوحمزه ثمالی را تفسیر نکردند دوستان هر کس میدونه ممنون میشم جواب بده

  [پاسخ]

  حسین عبدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۵ ۲۱:۵۵:

  دوست گرامی می توانید به سایت منتظران منجی مراجعه نمایید برنامه جلسات استاد درآن سایت موجود است

  [پاسخ]

 60. حمیرا says:

  با سلام در مبحث روانشناسی عاقل شماره ۶ استاد میفرمایند جلسه بعد بحث جبر و اختیار گفته میشود ولی در شماره ۷این بحث باز نمی شود .لطفا بگویید در کدام سرفصل این بحث باز میشود چون من مدتهاست بدنبال پاسخ هستم .ممنون میشم.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۰۱:۰۹:

  سلام نمیدونم والا خودم همه سخنرانیها رو گوش ندادم

  [پاسخ]

  محسن منوچهری فرزام پاسخ در تاريخ دی ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۲۰:۰۰:

  مبحث جبر و اختیار جداگانه به بازار اومده

  [پاسخ]

 61. هیام says:

  اگه ممنکنه یه پیج اینستگرام بذارید از کلام ایشون تا استفاده کنیم باتشکر

  [پاسخ]

 62. میلاد says:

  سلام واقعا سخنرانی استاد شجاعی زیباست مخصوصا درباره امام زمان واهنگهای غمگینی که کنارش میزارن.

  [پاسخ]

 63. امید says:

  سلام من ازسخنرانیهای استاد بهره زیادی بردم. سخنرانیهای ایشان تکراری نبودومطالب جالبوجدیدی داشت.

  [پاسخ]

 64. سلام. واقعا عالیه.ان شاالله خدا خیرتون بده. واقعا خدا رو شکر می کنم که با این استاد ارجمند آشنا شدم.

  [پاسخ]

 65. محمد556 says:

  سلام سخنرانی های جدیدش را نمیزارید؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۳ ۰۷:۴۱:

  سلام خیلی وقته سخنرانی جدیدی نیومده

  [پاسخ]

 66. محمدشجاعی says:

  بنده چون اسم وفامیل خودم محمدشجاعی بود یکی از سخنرانیارو گوش کردم فقط به خاطر تشابه اسم وفامیل ولی بعداینکه گوش کردم واقعا لذت بردم ومطالب جالبی یاد گرفتم واقع از آقاب شجاعی کمال تشکر دارم وبه شما خسته نباشید میگم خداقوت

  [پاسخ]

 67. الهام says:

  سلام من لینک دانلود بعضی از سخنرانیها رو نمیتونم پیدا کنم فقط سه جلسه اولش هست اگر امکانش هست به ایمیلم ارسال کنید باتشکر…میثاق مقدس خواهران .یاد خدا.حلم .کینه.مهندسی فکر.تنبلی و بی حوصلی.خواهشا جواب بدین ممنون میشم

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۰۹:۴۷:

  سلام فایلا سالم هستن که

  [پاسخ]

 68. الهام says:

  سلام میشه لینک این سخنرانیها ک ذکر کردم بزارین ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۲:

  سلام تا جایی که تحقیق کردم بعضی از این سخنرانی ها برای دانلود پیدا نمیشه فقط برای فروش هست
  فقط این یکی بود
  http://iec-md.org/baank-sedaa/misaagh_moghaddas.html

  [پاسخ]

 69. zahra says:

  خداخیرتون بده واقعابحث خیال وافات چشم به دردم خورد.التماس دعا

  [پاسخ]

 70. الهام says:

  سلام من دروس سخنرانی معرفت نفس رو میخام هرچی گشتم پیدا نکردم کسی نیست جواب بده

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۱۳:۵۵:

  سلام متاسفانه موجود نیست

  [پاسخ]

  حامد پاسخ در تاريخ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۲۳:۵۷:

  سلام اسم مجموعه سخنرانی ها معرفت نفسه…باید ببینید کدوم یکیشو میخواید

  [پاسخ]

  الهام پاسخ در تاريخ خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۰:

  سلام خود شناسی ممنون میشم راهنمایی کنید یا در اختیارم بزارین لازم دارم

  [پاسخ]

  حامد پاسخ در تاريخ خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۱۴:۲۴:

  مبحث خودشناسی در اصل تصویریه…حجمش زیاده مگه این که خودتون از موسسه تهیه کنید ولی سخنرانی مهارت های زندگی در اپارات هست ۴ قسمته
  http://www.aparat.com/v/GagXx

  [پاسخ]

  الهام پاسخ در تاريخ خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۴ ۱۸:۲۲:

  سلام همون خودشناسی تصویری ک گفتین حجمش زیاده میشه لینکش رو واسم بزارین ممنونم لطف میکنید

  [پاسخ]

  حامد پاسخ در تاريخ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۴ ۰۴:۵۰:

  راستش جایی اپلود نشده حجم تصویری نزدیک سه گیگه اگه واجبه به بنده ایمیل بدید صوتیش واستون بفرستم
  hamed.q313@yahoo.com

  [پاسخ]

 71. الهه says:

  سلام.من سی دی مهارتهای زندگی ااستادو گوش دادم خیلی عالی بود.و بعد از آشنایی با نام و سبک سخنرانیشون با سرچ نامشون سایت خوب شمارو پیدا کردم.خدا خیرتون بده که مجموعه ای از سخنرانی های ایشون رو تو سایت گذاشتین.ان شاء الله که بتونیم عامل باشیم.

  [پاسخ]

 72. m says:

  با سلام و تشکر فراوان از زحمات شما.پایدار و موفق باشید انشالله.

  [پاسخ]

 73. سید محمد says:

  سلام،استاد شجایی زندگی منو متحول کرد ونگاه منو به زندگی عوض کرد مخصوصا سخنرانیهای دشمن شناسی ایشان از خداوند برای ایشان عمر طولانی خواستارم

  [پاسخ]

 74. حامد says:

  شاید باورتون نشه من به کمک سخنرانی دشمن شناسی ایشون به لطف خدا اعتیادم ترک کردم(بحث ایجاد فکر شیطان).کلا متحول شدم

  [پاسخ]

 75. سلما says:

  سلام ، لطفا بقیه سخنرانی های استاد شجاعی را بذارید ، مثلا سخنرانی حسد یا انسان شناشی و خیلی موارد دیگه ، من واقعا نیاز دارم ، ممنون از سایت خوبتون

  [پاسخ]

 76. فهیمه says:

  با سلام . برنامه ها دانلود نمیشه لطفا بررسی کنید. با تشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۱۶:۴۴:

  سلام همه فایلا دانلود میشن باید روی آیکون ها کلیک کنی

  [پاسخ]

 77. رعنا says:

  من پای کلامشون نشستم بطور اتفاقی دیگه نتونستم بلند شم خدارو از این بابت شاکرم علی یارون نفستون حق

  [پاسخ]

 78. مهلا says:

  سلام. ازکسایی که واسه ی این سایت زحمت می کشن واقعا ممنونم .خیلی از سخنرانی هاش باعث رشد من و دوستام بوده .خدا پشت و پناهتون باشه. دوس دارم یه روز کل سایت تون رو اطلاعاتش رو بدونم و دارم اینکارو می کنم

  [پاسخ]

 79. مصطفی says:

  خداوند به همه ی شما و بنده ی حقیر توفیق عمل به فرامین الهی و عاقبت به خیری را بدهد،واقعا ایشون فوق العاده اند التماس دعا

  [پاسخ]

 80. الهام says:

  سلام احیانا بروز رسانی نمیشه خیلی وقته گذاشتین تاریخ بروز رسانی رو بگین با تشکر اجرتون با اقا ابوالفضل العباس ع

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۵۱:

  سلام نه خیلی وقته به روزرسانی نشده چون سخنرانی جدیدی نیومده

  [پاسخ]

 81. الهام says:

  سلام بعضی از سخنرانیها ک لازم دارم موجود نیست خرید انلاین هم نداره پس چطور میتونم تهیه کنم استاد برنامه دادن ولی پیدا نمیکنم راهنمایی میفرمایین

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۵۲:

  سلام
  http://www.yasinsoft.ir/product/575

  [پاسخ]

 82. امین says:

  سلام لینک رو اشتباه گذاشتید ممنون میشم درستش کنید
  http://islamshop.shopfa.com/products/144720

  [پاسخ]

 83. شقایق says:

  سلام ببخشید ایشون خودشون راضی هستن که دانلود بکنیم ؟
  ممنون از سایت خوبتون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۱۶:۵۱:

  سلام بله راضیه

  [پاسخ]

 84. حامد says:

  به نام خدا
  سلام دانلود کلیپ های تصویری از استاد
  http://www.aparat.com/montazer.ir

  [پاسخ]

 85. حامد says:

  به نام خدا
  متن و دانلود صوت مباحث خانواده اسمانی
  http://www.montazer.ir/archive/87

  [پاسخ]

 86. taheri says:

  سلام من ازخود استاد حضوری شنیدم که سیدی جلسات ایشون روبایدبه صورت اورجینال ازخودموسسه منتظران منجی خریداری کنیددرغیراین صورت استادگفتندبه موسسه ضررمالیواردمیشه.پس این که سیدی هارو به صورت رایگان روی سایت گذاشتیدمشکل شرعی دارد مگراینکه به صورت مستقیم موسسه اجازه گرفته باشید.لطفا زودتراقدام کنید

  [پاسخ]

 87. عباس says:

  سلام
  عالی.عالی

  [پاسخ]

 88. علی says:

  با سلام
  چند کلیپ مهم ویدیوئی از سایت سنت دات نت برای آشنائی بیشتر وهابیت و اهل سنت با شخصیتها و شبکه های مذهبی به ظاهر مقدس. مخفی نماند که کلیه احادیث مرتبط با موضاعات را در سایت فوق با تصاویر اسکن شده از کتب معتبر اهل سنت درج شده .از جمله ویژگیهای مهم این سایت
  http://video.sonnat.net
  انتقال سروری کلیپ و صوتهای کاربران ویژه از طریق سرور و بدون دانلود و آپلود و با سرعت بسیار بالا میباشد. :
  لطفا این سایت را هرجا که تونستیدمعرفی کنیدچون بیشاز سه هزار بار مورد حمله هکرها قرار گرفت و آسیبی ندیدو آخر وهابیت کوردل مدیران این سایت را که دو طلبه بودند که روزها گچ کاری میکردند وشبها به امورات سایت می پرداختند را مسموم کردند حجت الاسلام یوسفی میگفت یکی از اونها به کما رفت و دیگر زرد و مریض شده اینکه آیا الان زنده هستند یانه خبر ندارم.
  تعدادی از کلیپهای این سایت که تقریبا همه اش از منابع اهل سنت و اعترافات آنها میباشد:

  جسارت عمر به رسول الله صلی الله علیه وآله
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3355&cat=107
  حذف خیانت های صحابه
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4691&cat=107
  ترس وهابی ها از مناظره
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4681&cat=107
  حذف حدیث سفینه مسلم
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4685&cat=107
  جسارت به نبی اکرم (ص)
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3673&cat=107
  تزویر درشبکه کلمه
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4688&cat=107
  تهمت مفتی وهابی به پیامبر
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4682&cat=107
  پشت صحنه ملازاده
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4671&cat=107
  اعتراف به لواط در مسجد
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4684&cat=107
  نزول خدا در شبکه وهابی !
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4672&cat=107
  خائنین دروغگو در صحیح مسلم
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3746&cat=107
  دروغ دکترقزوینی؟!؟!
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3750&cat=107
  دروغگویی صحابه و پیامبر!!
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4661&cat=107
  توهین آلبانی به حنفی ها
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4657&cat=107
  طلسم شکن های دروغین
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3605&cat=107
  رابطه امام علی (ع) با شیخین
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3672&cat=107
  فرار از مناظره
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3751&cat=107
  سوالی سخت از یک وهابی!
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4669&cat=107
  منظور از مرگ جاهلی
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4667&cat=107
  مراسم خنده دار وهابیون
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4664&cat=107
  خانه عائشه و نامحرمان
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3719&cat=107

  [پاسخ]

 89. یاور says:

  سلام علیکم
  برای راحتی دوستان برخی از سخنرانی ها استاد شجاعی در کانال تلگرام قرار گرفته در زیر می تونید لینک این کانال ها رو ببینیدد و عضو بشید. همچنین خدمت شما دوستان بعرض می رساند که این کار با هماهنگی موسسه منتظران منجی که مسئول پخش این سخنرانی هاست صورت می گیرد.
  کانال دشمن شناسی: (مبارزه با حملات شیطان)
  https://telegram.me/Doshman_shenasi_ostad_shoiaee

  کانال کنترل غضب و عصبانیت:
  https://telegram.me/Ghazab_ostad_shojaee

  کانال رشد وقدرت در سایه سختی ها:
  https://telegram.me/Roshd_Ostad_Shojaee

  کانال ما و امام زمان:
  https://telegram.me/Emam_Zaman_Shojai

  لازم به ذکر است که در هر کانال می توانید لینک سایر کانال ها را ببینید. سعی شده است که مهم ترین سخنرانی ها در کانال ها گذاشته بشود. بعد از استماع این سخنرانی ها می بایست با توجه به شرایط روحی خود برنامه بگیرید.

  [پاسخ]

 90. ابراهیمی says:

  سخنان استاد شجاعی را هر روز گوش می کنم و از فیض کلام و نفس الهی ایشان روحم جان می گیرد و زنده می شوم خدا را شکر که ایشان را داریم از خداوند طول عمر و سلامتی و توفیقات بیشتر برایشان آرزومندم از دوستانی که سخنرانیها را منتشر می کنند هم تشکر ویژه دارم

  [پاسخ]

  حسین عبدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۵ ۲۱:۴۷:

  دوست گرامی سخنرانیهای ایشان دارای ترتیب است لطفا درصورتی که ازایشان برنامه ای دریافت نکرده اید ازطریق سایت منتظران منجی ازاستاد برنامه مطالعاتی وعبادی دریافت نمایید

  [پاسخ]

 91. علیرضا says:

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون می خواستم بدونم اگر بجای «وعج فرجهم»آخر صلوات »بگیم «وبلغ فرجهم» مشکلی داره،ویا بهتر نیست

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۴ ۲۲:۵۱:

  سلام اشکال که نداره ولی بهتر هست یا نیست رو نمیدونم

  [پاسخ]

 92. مهسا says:

  با سلام
  بدون قصد جسارت عرض میکنم: آیا استاد راضی هستن بابت دانلود سخنرانی هایشان؟
  من نمیدانم خریداری کنم یا دانلود؟
  خداقوت

  [پاسخ]

 93. ... says:

  سلام
  به گفته خیلی دوستان دانلود سخنرانی ها جایز نیست. که اینجا اطلاع رسانی شده.و منع شرعی داره.
  اگه نمیدونستید اشکالی نداره فقط دیگه «««گوششون ندید»»» و دانلود نکنید و خریداری کنید. ۵۵۹۷۲۴۵۰شماره تماس جهت دریافت اطلاعات و خریداری. کد تهران۰۲۱ یادتون نره
  صحبتم راسته راسته
  اطلاع رسانی کنید.

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۰۲:۱۰:

  سلام ممنون
  کدوم سایت یا موسسه رسما اعلام کرده که دانلود اشکال داره؟
  خود دکتر شجاعی تا جایی که میدونم چیزی نگفته حتی تو سایت خودش هم بعضی سخنرانی ها برای دانلود قرار داده شده
  http://www.montazer.ir/archive/87

  [پاسخ]

  ... پاسخ در تاريخ آذر ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۳۶:

  سلام
  روی جلد سی دی های خریداری شده ذکر شده که هر گونه تکثیر و یا کپی برداری ممنوع میباشد و مشکل شرعی داره
  خداقوت

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۱۴:۳۸:

  سلام شاید سخنرانی های توی سی دی با اینا که اینجا هست فرق داشته باشه

  [پاسخ]

  حسین عبدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۵ ۲۱:۴۲:

  دوست گرامی من ازموسسه ایشان دانلود سخنرانیهای ایشان را پرسیدم گفتند که ایرادی ندارد

  [پاسخ]

  حسین عبدی پاسخ در تاريخ خرداد ۲ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۹:

  باسلام ودعای خیردیشب یکم خردادبرای احیای شب نیمه شعبان که توسط موسسه استادشجاعی درمصلی برگزار می شد مراجعه کردیم این موضوع را که امکان دانلود سخنرانیهای استاد ازطریق اینترنت مجازاست یا خیرراپرسیدم یکی ازبچه های موسسه گفتند حدود یک ماه پیش استاد گفتند من راضی نیستم چرا که سخنرانیها وقف موسسه است وباید به صورت اورجینال تهییه شود حتی ارایه آن ازطریق فلش به دیگران هم مجاز نیست

  [پاسخ]

 94. محمد says:

  سلام وزیارت قبول ومقبول حضرت احدیت والتماس دعا انشااله باز هم مشرف بشوید اما مطالب ۱ واقعا دستتان درد نکند با این سامانه ای که بوجود اورده اید ۲ سخنرانی استاد شجاعی را درتاریخ جمعه ۹۴/۸/۲۹ تحت عنوان مدیریت کلام وزبان را که ساعت حدودا ۱۲شب ازکانال ولایت پخش شد را از کجا میتوانم تهیه کنم ۳ برخی از سخنرانی های شاخص ایشان را نیز میخواستم تامین وتهیه نمایم به صورت دی وی دی صوتی لطفا راهنمائی فرمائید با تشکرفلاحیار

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آذر ۱۱ام, ۱۳۹۴ ۰۹:۱۵:

  سلام متاسفانه فایلش وجود نداره

  [پاسخ]

 95. علی ازقم says:

  بنده هفته قبل تو جلسه ایشون بودم و احر جلسه ازشون سوال کردم که استاد سخنرانی های شما که تو سایت هست ایراد داره برا دانلود کردن ؟ گفتن هیچی ایرادی نداره و دانلود کنید واستفاره کنید(جلسه سه شنبه ها بحث انسان شناسی)

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۴ام, ۱۳۹۴ ۲۰:۴۶:

  سلام احسنت

  [پاسخ]

 96. نازنین says:

  با سلام آیا استاد تعبیر خواب انجام می دهند؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۸ام, ۱۳۹۵ ۲۳:۵۹:

  سلام نمیدونم

  [پاسخ]

 97. عبدالقیوم فقیری says:

  خداوند ایشان را حفظ کند واقعا لذت بردم آیا امکان تماس مستقیم و تشکر با استاد وجود دارد.تلفن من ۰۹۱۷۳۶۰۶۲۴۰ است دوست دارم صدای ایشان را بشنوم.

  [پاسخ]

 98. علیرضا says:

  با سلام خدمت امت مسلمان
  چند وقت هست دنبال بسته آموزشی استاد برای مسائل قبل و بعد فرزند آوری هستم لطفا، راهنمایی کنید.خداقوت

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵ ۱۹:۳۳:

  سلام تا حالا چنین بسته ای ندیدم

  [پاسخ]

  حسین عبدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۵ ۲۱:۳۴:

  منظور دوست گرامی تربیت کودک می باشید که شامل سه سی دی می باشد شما می توانید به آدرس موسسه ایشان موسسه منتظران منجی واقع در

  تهران – شهرری – میدان حضرت عبدالعظیم – خیابان قم – قبل از میدان فرمانداری – خیایان شهید کاشانی – کوچه شهید سید برزگر – پلاک ۱۳

  تلفن تماس : ۵۵۹۷۲۴۵۰-۰۲۱

  مراجعه نمایید ضمنااستاد کتاب ریحانه بهشتی را هم توصیه می کنند

  [پاسخ]

 99. حمید says:

  با سلام.در یکی از سی دی ها استاد گفتن که فایلی راجع به نحوه و راههای تحقیقات در مورد خواستگار و شناختن طرف مقابل دارند.لطفا راهنمایی فرمایید.تشکر

  [پاسخ]

 100. باسلام
  ممنون از پستهای خوبتون.

  [پاسخ]

 101. محمد مهدی حیدریان says:

  سلام می خواستم از شما خواهش کنم در کنار این فعالیت خوبتون یک کانال اختصاصی از سخنرانیهای استاد شجاعی در تلگرام بگذارید تا ما عضوشویم و سخنرانیهای صوتی ویزه استاد را بطورکامل نه یک قطعه از سخنرانی در کانال بگذارید تا ما دانلود کنیم و چون موبایل همیشه همراه ما هست هر جا می رویم با خودمان می بریم سخنرانیها را گوش دهیم ودر وضعیت کنونی که کانالهای غیر اخلاقی زیادی در تلگرام هست این کار یک جهاد محسوب می شود با تشکر.

  [پاسخ]

 102. حامد says:

  به نام خدا
  کانال استاد با بیش از ۵۰هزار نفر منبر
  https://telegram.me/ostad_shojae

  [پاسخ]

دسته بندی