دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://todarvar.com/darvar/wp-content/uploads/20100713_2004660348_imam_sajad1.jpg

 

 

ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای اول صحیفه سجادیه ۲,۳۹۱ ۰:۱۶:۱۷
۲ درود بر رسول خدا (ص) ۱,۰۵۸ ۰:۷:۱۱
۳ درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب ۱,۷۴۶ ۰:۱۱:۵۳
۴ درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان ۱,۴۲۰ ۰:۹:۳۹
۵ برای خود و برای یارانش ۱,۳۶۳ ۰:۹:۱۶
۶ برای خود و برای یارانش ۲,۳۹۳ ۰:۹:۱۶
۷ آنگاه که دشواری به او رو آورد ۹۷۵ ۰:۶:۳۷
۸ پناه جستن از ناخوشایندها ۸۳۳ ۰:۵:۳۹
۹ دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه ۷۸۰ ۰:۵:۱۷
۱۰ در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه ۷۵۵ ۰:۵:۰۷
۱۱ در عاقبت به خیری ۷۴۱ ۰:۵:۰۱
۱۲ در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه ۲,۱۶۲ ۰:۱۴:۴۳
۱۳ در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه ۱,۷۸۱ ۰:۱۲:۰۷
۱۴ آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید ۱,۴۵۶ ۰:۹:۵۴
۱۵ آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید ۹۵۶ ۰:۶:۲۹
۱۶ آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد ۲,۹۴۳ ۰:۲۰:۰۳
۱۷ آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد ۱,۷۲۱ ۰:۱۱:۴۳
۱۸ آنگاه که آنچه از آن می هراسید ۴۴۹ ۰:۳:۰۱
۱۹ هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی ۹۲۵ ۰:۶:۱۷
۲۰ در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده ۴,۵۳۳ ۰:۳۰:۵۴
۲۱ آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد ۲,۵۸۳ ۰:۱۷:۳۶
۲۲ هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها ۲۵۵۲ ۰:۱۷:۲۳
۲۳ آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود ۱,۶۵۵ ۰:۱۱:۱۶
۲۴ برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد ۱,۸۹۱ ۰:۱۲:۵۲
۲۵ برای فرزندانش که سلام بر آنان باد ۲۰۶۵ ۰:۱۴:۰۳
۲۶ درباره همسایگانش و دوستانش ۸۵۰ ۰:۵:۴۶
۲۷ برای مرزداران ۳,۵۳۵ ۰:۲۴:۰۵
۲۸ پناهنده به خداوند تواناوبزرگ ۸۸۵ ۰:۶:۰۰
۲۹ انگاه که روزی بر او تنگ می شد ۶۲۱ ۰:۴:۱۲
۳۰ در یاری خواستن بر پرداخت وام ۹۱۰ ۰:۶:۱۰
۳۱ در یاد کردن توبه و طلب آن ۳,۹۵۰ ۰:۲۶:۵۶
۳۲ پس از فراغت از نماز شب ۳,۶۸۹ ۰:۲۵:۰۹
۳۳ در خیر طلبی ۶۷۹ ۰:۴:۳۶
۳۴ آنگاه که گرفتار آزمایش می شد ۸۰۹ ۰:۵:۲۹
۳۵ در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد ۶۶۹ ۰:۴:۳۲
۳۶ آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد ۱,۰۷۰ ۰:۷:۱۶
۳۷ آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود ۲,۰۰۳ ۰:۱۳:۳۸
۳۸ در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش ۶۰۵ ۰:۴:۰۵
۳۹ در طلب بخشایش و رحمت ۱,۷۷۷ ۰:۱۲:۰۶
۴۰ آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید ۸۲۸ ۰:۵:۳۷
۴۱ در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر ۵۲۸ ۰:۳:۳۴
۴۲ هنگام ختم قرآن ۳,۶۰۲ ۰:۲۴:۳۳
۴۳ آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد ۱,۰۹۰ ۰:۷:۲۴
۴۴ انگاه که ماه رمضان می رسید ۲,۹۷۶ ۰:۲۰:۱۷
۴۵ در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد ۵,۵۴۹ ۰:۱۳:۴۹
۴۶ در خداحافظی با ماه رمضان ۲,۰۲۹ ۰:۳۷:۵۰
۴۷ در روز عرفه ۹,۶۰۸ ۱:۰۵:۳۳
۴۸ روز عید قربان و روز جمعه ۳,۵۴۰ ۰:۲۴:۰۸
۴۹ در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان ۲,۴۱۴ ۰:۱۶:۲۷
۵۰ در ترس از خداوند ۱,۲۱۵ ۰:۸:۱۵
۵۱ در زاری نمودن و فروتنی کردن ۲,۰۳۹ ۰:۱۳:۵۳
۵۲ در اصرار به خداوند بلند مرتبه ۱,۶۲۱ ۰:۱۱:۰۲
۵۳ در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار ۹۰۱ ۰:۶:۰۷
۵۴ در برطرف نمودن اندوه ها ۱,۱۰۴ ۰:۷:۳۰

 

ترجمه صحیفه سجادیه (با صدای محمد صادق کرمی)
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای اول صحیفه سجادیه ۵,۲۵۸ ۰۰:۱۱:۱۲
۲ درود بر رسول خدا (ص) ۱,۸۵۸ ۰۰:۰۳:۵۷
۳ درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب ۳,۰۰۷ ۰۰:۰۶:۲۴
۴ درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان ۲,۸۵۳ ۰۰:۰۶:۰۵
۵ برای خود و برای یارانش ۲,۲۳۳ ۰۰:۰۴:۴۵
۶ برای خود و برای یارانش ۴,۰۳۲ ۰۰:۰۸:۳۶
۷ آنگاه که دشواری به او رو آورد ۱,۶۵۶ ۰۰:۰۳:۳۱
۸ پناه جستن از ناخوشایندها ۱,۴۲۸ ۰۰:۰۳:۰۲
۹ دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه ۱,۳۰۷ ۰۰:۰۲:۴۷
۱۰ در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه ۱,۲۴۸ ۰۰:۰۲:۳۹
۱۱ در عاقبت به خیری ۱,۰۴۰ ۰۰:۰۲:۱۳
۱۲ در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه ۳,۶۲۲ ۰۰:۰۷:۴۳
۱۳ در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه ۳,۰۴۷ ۰۰:۰۶:۳۰
۱۴ آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید ۲,۶۰۹ ۰۰:۰۵:۳۳
۱۵ آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید ۱,۵۸۶ ۰۰:۰۳:۲۲
۱۶ آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد ۵,۹۸۹ ۰۰:۱۲:۴۶
۱۷ آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد ۳,۳۳۶ ۰۰:۰۷:۰۶
۱۸ آنگاه که آنچه از آن می هراسید ۶۷۹ ۰۰:۰۱:۲۶
۱۹ هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی ۱,۷۶۴ ۰۰:۰۳:۴۵
۲۰ در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده ۹,۷۵۳ ۰۰:۲۰:۴۸
۲۱ آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد ۳,۸۴۰ ۰۰:۰۸:۱۱
۲۲ هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها ۳,۹۵۲ ۰۰:۰۸:۲۵
۲۳ آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود ۲,۵۳۶ ۰۰:۰۵:۲۴
۲۴ برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد ۴,۲۹۷ ۰۰:۰۹:۰۹
۲۵ برای فرزندانش که سلام بر آنان باد ۴,۱۳۰ ۰۰:۰۸:۴۸
۲۶ درباره همسایگانش و دوستانش ۱,۶۱۵ ۰۰:۰۳:۲۶
۲۷ برای مرزداران ۷,۰۱۸ ۰۰:۱۴:۵۸
۲۸ پناهنده به خداوند تواناوبزرگ ۱,۴۲۹ ۰۰:۰۳:۰۲
۲۹ انگاه که روزی بر او تنگ می شد ۹۲۶ ۰۰:۰۱:۵۸
۳۰ در یاری خواستن بر پرداخت وام ۱,۴۸۴ ۰۰:۰۳:۰۹
۳۱ در یاد کردن توبه و طلب آن ۷,۳۰۶ ۰۰:۱۵:۳۵
۳۲ پس از فراغت از نماز شب ۷,۵۵۷ ۰۰:۱۶:۰۷
۳۳ در خیر طلبی ۱,۲۳۰ ۰۰:۰۲:۳۷
۳۴ آنگاه که گرفتار آزمایش می شد ۱,۲۰۸ ۰۰:۰۲:۳۴
۳۵ در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد ۱,۱۸۸ ۰۰:۰۲:۳۲
۳۶ آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد ۱,۵۸۶ ۰۰:۰۳:۲۳
۳۷ آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود ۳,۶۸۸ ۰۰:۰۷:۵۲
۳۸ در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش ۹۸۰ ۰۰:۰۲:۰۵
۳۹ در طلب بخشایش و رحمت ۳,۶۰۷ ۰۰:۰۷:۴۱
۴۰ آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید ۱,۵۰۱ ۰۰:۰۳:۱۲
۴۱ در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر ۹۶۰ ۰۰:۰۲:۰۲
۴۲ هنگام ختم قرآن ۷,۴۱۱ ۰۰:۱۵:۴۸
۴۳ آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد ۱,۹۵۵ ۰۰:۰۴:۱۰
۴۴ انگاه که ماه رمضان می رسید ۵,۳۸۴ ۰۰:۱۱:۲۹
۴۵ در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد ۱۱,۴۳۴ ۰۰:۲۴:۲۳
۴۶ در خداحافظی با ماه رمضان ۴,۴۱۰ ۰۰:۰۹:۲۴
۴۷ در روز عرفه ۲۲,۱۰۵ ۰۰:۴۷:۰۹
۴۸ روز عید قربان و روز جمعه ۷,۰۹۴ ۰۰:۱۵:۰۸
۴۹ در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان ۴,۴۷۷ ۰۰:۰۹:۳۳
۵۰ در ترس از خداوند ۱,۸۷۹ ۰۰:۰۴:۰۰
۵۱ در زاری نمودن و فروتنی کردن ۳,۴۲۶ ۰۰:۰۷:۱۸
۵۲ در اصرار به خداوند بلند مرتبه ۳,۰۲۴ ۰۰:۰۶:۲۷
۵۳ در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار ۱,۴۱۸ ۰۰:۰۳:۰۱
۵۴ در برطرف نمودن اندوه ها ۱,۹۵۲ ۰۰:۰۴:۰۹

 

برای دانلود کردن زیارات فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

مطالب مشابه

1435 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی