دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۱)۳۳:۳۵
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۲)۳۷:۲۵
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۳)۳۰:۰۱
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۴)۳۴:۵۴
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۵)۳۵:۲۸
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۶)۲۷:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۷)۳۰:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۸)۳۴:۴۹
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۳۳۰:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۴۳۰:۴۳
جلسه ۱۱۳۰:۲۰
سوره ی اعراف آیات ۶ تا ۷۳۱:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۶ تا ۹۳۳:۱۳
سوره ی اعراف آیات ۸ تا ۹ (۱)۲۸:۲۹
سوره ی اعراف آیات ۸ تا ۹ (۲)۲۷:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۸ تا ۹ (۳)۲۹:۵۱
سوره ی اعراف آیات ۸ تا ۹ (۴)۳۴:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۸ تا ۱۰۳۲:۳۷
سوره ی اعراف آیه ی ۱۱ (۱)۳۰:۲۱
سوره ی اعراف آیه ی ۱۱ (۲)۲۹:۱۳
سوره ی اعراف آیه ی ۱۱ (۳)۳۱:۵۷
سوره ی اعراف آیه ی ۱۱ (۴)۳۱:۴۹
سوره ی اعراف آیه ی ۱۱ (۵)۳۷:۳۸
سوره ی اعراف آیه ی ۱۱ (۶)۴۱:۲۴
سوره ی اعراف آیات ۱۱ تا ۱۵۲۶:۱۱
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۱)۴۱:۵۱
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۲)۳۹:۳۴
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۳)۴۳:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۴)۳۷:۰۵
سوره ی اعراف آیه ی ۱۲۴۰:۱۳
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۵)۳۴:۰۷
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۶)۴۱:۱۵
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۷)۳۰:۲۵
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۷ (۱)۳۹:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۷ (۲)۴۱:۴۱
سوره ی اعراف آیات ۱۴ تا ۱۸۳۷:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۱۶ تا ۱۹۳۹:۴۷
سوره ی اعراف آیات ۱۴ تا ۱۹۳۳:۴۷
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۲ (۱)۴۰:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۱ (۱)۳۷:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۲ (۲)۳۸:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۲ (۳)۳۷:۴۷
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۲ (۴)۴۲:۵۴
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۱ (۲)۴۵:۱۱
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۱ (۳)۳۷:۱۸
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۱ (۴)۳۶:۴۱
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۱ (۵)۴۱:۴۰
سوره ی اعراف آیه ی ۲۲۴۴:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۲۱ تا ۲۳۳۹:۱۹
سوره ی اعراف آیات ۲۳ تا ۲۵ (۱)۳۹:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۲۳ تا ۲۵ (۲)۳۶:۰۴
سوره ی اعراف آیات ۲۴ تا ۲۵۲۴:۵۸
سوره ی اعراف آیه ی ۲۶ (۱)۳۷:۱۴
سوره ی اعراف آیه ی ۲۶ (۲)۳۳:۳۶
سوره ی اعراف آیات ۲۶ تا ۲۷۴۲:۲۵
سوره ی اعراف آیات ۲۶ تا ۲۸۴۴:۵۸
سوره ی اعراف آیات ۲۶ تا ۳۰۳۲:۴۴
سوره ی اعراف آیات ۲۸ تا ۳۰۴۳:۲۰
سوره ی اعراف آیات ۲۷ تا ۳۰۳۴:۴۳
سوره ی اعراف آیات ۲۹ تا ۳۱۳۷:۰۰
سوره ی اعراف آیات ۳۱ تا ۳۲۳۸:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۳۱ تا ۳۳ (۱)۳۶:۰۷
سوره ی اعراف آیات ۳۱ تا ۳۳ (۲)۳۶:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۳۴ تا ۳۶۳۶:۰۹
سوره ی اعراف آیات ۳۵ تا ۳۶ (۱)۳۱:۱۹
سوره ی اعراف آیات ۳۵ تا ۳۶ (۲)۴۱:۱۲
سوره ی اعراف آیات ۳۵ تا ۳۹۳۸:۳۴
سوره ی اعراف آیات ۳۷ تا ۳۹۳۸:۲۶
سوره ی اعراف آیات ۳۸ تا ۴۱۳۱:۲۲
سوره ی اعراف آیات ۳۹ تا ۴۱۳۲:۲۰
سوره ی اعراف آیات ۴۰ تا ۴۳۴۲:۳۳
سوره ی اعراف آیات ۴۲ تا ۴۴۳۷:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۴۳ تا ۴۵۳۴:۲۹
سوره ی اعراف آیات ۴۴ تا ۴۶۳۵:۰۰
سوره ی اعراف آیات ۴۶ تا ۴۹۳۶:۱۸
سوره ی اعراف آیات ۴۶ تا ۵۰۳۳:۳۵
سوره ی اعراف آیات ۴۶ تا ۵۱ (۱)۳۷:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۴۶ تا ۵۱ (۲)۳۶:۵۹
سوره ی اعراف آیات ۴۶ تا ۵۱ (۳)۳۸:۲۸
سوره ی اعراف آیات ۵۰ تا ۵۲۲۳:۰۲
جلسه ۸۱۳۷:۲۷
سوره ی اعراف آیات ۵۲ تا ۵۳۲۷:۰۸
سوره ی اعراف آیه ی ۵۳ (۱)۳۴:۴۰
سوره ی اعراف آیه ی ۵۳ (۲)۳۰:۲۹
سوره ی اعراف آیات ۵۴ تا ۵۵ (۱)۳۰:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۵۴ تا ۵۵ (۲)۳۳:۱۵
سوره ی اعراف آیات ۵۴ تا ۵۵ (۳)۳۳:۵۷
سوره ی اعراف آیه ی ۵۴ (۱)۳۲:۱۲
سوره ی اعراف آیه ی ۵۴ (۲)۳۴:۰۳
سوره ی اعراف آیه ی ۵۴ (۳)۳۳:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۵۴ تا ۵۵ (۴)۳۰:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۵۴ تا ۵۶۳۴:۲۶
سوره ی اعراف آیات ۵۵ تا ۵۷ (۱)۳۲:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۵۵ تا ۵۷ (۲)۳۳:۰۱
سوره ی اعراف آیات ۵۵ تا ۵۶۲۷:۱۰
سوره ی اعراف آیات ۵۷ تا ۵۸ (۱)۲۹:۵۰
سوره ی اعراف آیات ۵۷ تا ۵۸ (۲)۲۶:۲۷
سوره ی اعراف آیات ۵۸ تا ۶۴۳۰:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۵۹ تا ۶۴۲۸:۲۹
سوره ی اعراف آیات ۶۵ تا ۷۲۲۶:۵۳
سوره ی اعراف آیات ۶۵ تا ۶۸۲۷:۲۹
سوره ی اعراف آیات ۷۰ تا ۷۲۳۱:۲۶
سوره ی اعراف آیات ۷۳ تا ۷۹۲۷:۳۷
سوره ی اعراف آیات ۷۵ تا ۷۹۲۹:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۸۱ تا ۸۴۲۹:۳۸
سوره ی اعراف آیات ۸۲ تا ۸۵۳۰:۱۵
سوره ی اعراف آیات ۸۵ تا ۸۶ (۱)۲۷:۱۳
سوره ی اعراف آیات ۸۵ تا ۸۶ (۲)۲۹:۱۷
سوره ی اعراف آیات ۸۶ تا ۸۸۲۹:۱۷
سوره ی اعراف آیات ۸۶ تا ۹۲۲۸:۳۴
سوره ی اعراف آیات ۹۰ تا ۹۳ (۱)۲۷:۵۸
سوره ی اعراف آیات ۹۰ تا ۹۳ (۲)۲۹:۰۵
سوره ی اعراف آیات ۹۰ تا ۹۵۲۸:۰۲
سوره ی اعراف آیات ۹۴ تا ۹۶۲۹:۴۳
سوره ی اعراف آیات ۹۴ تا ۹۹ (۱)۳۰:۲۳
سوره ی اعراف آیات ۹۴ تا ۹۹ (۲)۳۰:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۹۴ تا ۹۹ (۳)۳۳:۰۱
سوره ی اعراف آیات ۹۴ تا ۱۰۰۳۲:۵۹
سوره ی اعراف آیات ۱۰۰ تا ۱۰۲۳۰:۵۸
سوره ی اعراف آیات ۱۰۱ تا ۱۰۲۲۹:۳۳
سوره ی اعراف آیات ۱۰۲ تا ۱۰۵۳۱:۱۰
سوره ی اعراف آیات ۱۰۳ تا ۱۰۶۳۴:۰۵
سوره ی اعراف آیات ۱۰۴ تا ۱۰۸۳۱:۰۹
سوره ی اعراف آیات ۱۰۶ تا ۱۱۸۳۰:۲۹
سوره ی اعراف آیات ۱۱۵ تا ۱۲۶ (۱)۳۱:۵۳
سوره ی اعراف آیات ۱۱۵ تا ۱۲۶ (۲)۳۲:۴۹
سوره ی اعراف آیات ۱۱۸ تا ۱۲۶۳۴:۳۶
سوره ی اعراف آیات ۱۲۵ تا ۱۲۷۳۰:۵۴
سوره ی اعراف آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ (۱)۳۴:۲۸
سوره ی اعراف آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ (۲)۳۶:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۱۲۸ تا ۱۳۱۳۴:۲۲
سوره ی اعراف آیات ۱۳۰ تا ۱۳۴ (۱)۳۳:۰۰
سوره ی اعراف آیات ۱۳۰ تا ۱۳۴ (۲)۳۲:۳۲
سوره ی اعراف آیات ۱۳۲ تا ۱۳۶۳۶:۲۴
سوره ی اعراف آیات ۱۳۵ تا ۱۳۷ (۱)۳۴:۰۹
سوره ی اعراف آیات ۱۳۵ تا ۱۳۷ (۲)۳۳:۳۳
سوره ی اعراف آیات ۱۳۷ تا ۱۴۱۳۰:۰۲
سوره ی اعراف آیات ۱۳۸ تا ۱۴۱۲۲:۵۵
سوره ی اعراف آیات ۱۳۸ تا ۱۴۲۳۳:۵۶
سوره ی اعراف آیات ۱۴۰ تا ۱۴۲۲۹:۱۶
سوره ی اعراف آیات ۱۴۲ تا ۱۴۳۲۹:۴۳
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۱)۳۶:۰۶
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۲)۳۹:۲۱
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۳)۱۶:۳۵
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۴)۳۲:۳۶
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۵)۳۴:۲۳
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۶)۳۵:۰۰
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۷)۳۰:۳۱
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۸)۲۹:۵۰
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۹)۲۷:۳۹
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۱۰)۳۹:۱۰
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۱۱)۳۸:۵۷
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۱۲)۳۷:۴۸
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۱۳)۴۰:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۱۴۴ تا ۱۴۵ (۱)۴۰:۱۰
سوره ی اعراف آیات ۱۴۴ تا ۱۴۵ (۲)۳۴:۰۹
سوره ی اعراف آیات ۱۴۴ تا ۱۴۵ (۳)۳۸:۴۴
سوره ی اعراف آیات ۱۴۴ تا ۱۴۶۳۵:۱۱
سوره ی اعراف آیات ۱۴۵ تا ۱۴۷۳۷:۵۰
سوره ی اعراف آیات ۱۴۶ تا ۱۴۷۳۱:۰۹
سوره ی اعراف آیات ۱۴۸ تا ۱۴۹ (۱)۳۱:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۱۴۸ تا ۱۴۹ (۲)۳۰:۲۳
سوره ی اعراف آیات ۱۵۰ تا ۱۵۱ (۱)۴۱:۲۲
سوره ی اعراف آیات ۱۵۰ تا ۱۵۱ (۲)۳۷:۲۶
سوره ی اعراف آیات ۱۵۰ تا ۱۵۱ (۳)۲۵:۳۹
سوره ی اعراف آیات ۱۵۰ تا ۱۵۳۳۱:۰۰
سوره ی اعراف آیات ۱۵۱ تا ۱۵۴ (۱)۳۶:۲۴
سوره ی اعراف آیات ۱۵۱ تا ۱۵۴ (۲)۴۱:۲۰
سوره ی اعراف آیات ۱۵۲ تا ۱۵۶ (۱)۳۷:۰۸
سوره ی اعراف آیات ۱۵۲ تا ۱۵۶ (۲)۳۹:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۱۵۴ تا ۱۵۶۳۹:۵۷
سوره ی اعراف آیه ی ۱۵۷ (۱)۳۵:۲۶
سوره ی اعراف آیه ی ۱۵۷ (۲)۳۶:۰۲
سوره ی اعراف آیه ی ۱۵۷ (۳)۲۷:۳۱
سوره ی اعراف آیه ی ۱۵۸۳۲:۴۷
سوره ی اعراف آیات ۱۵۷ تا ۱۵۸۳۰:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۱۵۸ تا ۱۵۹ (۱)۳۲:۳۷
سوره ی اعراف آیات ۱۵۸ تا ۱۵۹ (۲)۳۴:۴۹
سوره ی اعراف آیات ۱۵۹ تا ۱۶۰۳۷:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲۳۴:۲۴
سوره ی اعراف آیات ۱۶۲ تا ۱۶۵۳۵:۴۴
سوره ی اعراف آیات ۱۶۳ تا ۱۶۶۳۱:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۱۶۴ تا ۱۶۶۳۴:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۱۶۴ تا ۱۶۷۲۶:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷۳۱:۰۲
سوره ی اعراف آیات ۱۶۸ تا ۱۷۰۳۲:۵۸
سوره ی اعراف آیات ۱۶۹ تا ۱۷۰۲۵:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۱۷۰ تا ۱۷۱۲۵:۰۷
سوره ی اعراف آیات ۱۵۴ تا ۱۵۶۲۲:۱۹
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳ (۱)۳۳:۲۲
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳ (۲)۳۱:۱۵
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۱)۳۱:۳۱
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۲)۳۲:۴۶
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۳)۳۹:۰۰
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۴)۳۵:۰۰
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۵)۳۶:۱۹
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۶)۳۳:۰۴
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۷)۲۹:۰۵
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۸)۳۵:۱۳
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۹)۲۸:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۱۰)۳۰:۱۷
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۱۱)۲۸:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۱۲)۲۶:۵۴
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۵۲۷:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۱۷۴ تا ۱۷۸۳۱:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۱۷۵ تا ۱۷۸ (۱)۲۸:۲۴
سوره ی اعراف آیات ۱۷۵ تا ۱۷۸ (۲)۲۸:۴۵
سوره ی اعراف آیات ۱۷۵ تا ۱۷۸ (۳)۲۸:۰۸
سوره ی اعراف آیات ۱۷۵ تا ۱۷۸ (۴)۴۰:۰۵
سوره ی اعراف آیه ی ۱۷۹ (۱)۳۱:۲۲
سوره ی اعراف آیه ی ۱۷۹ (۲)۲۸:۴۴
سوره ی اعراف آیه ی ۱۷۹ (۳)۳۶:۵۱
سوره ی اعراف آیات ۱۷۹ تا ۱۸۱۲۸:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۱)۲۵:۱۶
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۲)۲۴:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۳)۲۷:۱۸
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۴)۲۸:۴۳
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۵)۲۶:۵۴
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۶)۲۵:۳۱
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۷)۲۵:۴۴
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۸)۲۹:۳۴
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۳ (۱)۳۰:۰۴
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۳ (۲)۳۱:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۳ (۳)۲۶:۴۶
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۳ (۴)۲۶:۲۳
سوره ی اعراف آیات ۱۸۲ تا ۱۸۴۲۳:۱۶
سوره ی اعراف آیات ۱۸۲ تا ۱۸۶ (۱)۲۹:۲۷
سوره ی اعراف آیات ۱۸۲ تا ۱۸۶ (۲)۲۷:۳۹
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۱)۲۸:۵۹
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۲)۳۰:۰۰
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۳)۳۸:۱۹
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۴)۳۲:۳۲
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۵)۳۳:۳۳
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۶)۳۹:۲۵
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۷)۳۳:۳۵
سوره ی اعراف آیات ۱۸۷ تا ۱۸۸۳۲:۲۴
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۸۲۰:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۱۸۸ تا ۱۹۰۲۷:۲۴
سوره ی اعراف آیات ۱۸۹ تا ۱۹۰۲۷:۲۷
سوره ی اعراف آیات ۱۸۹ تا ۱۹۳۲۸:۱۶
سوره ی اعراف آیات ۱۸۹ تا ۱۹۴۳۶:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۱۸۹ تا ۱۹۵۳۳:۳۵
سوره ی اعراف آیات ۱۹۱ تا ۱۹۸۳۱:۱۱
سوره ی اعراف آیات ۱۹۴ تا ۱۹۸۳۴:۰۸
سوره ی اعراف آیات ۱۹۶ تا ۲۰۰۲۷:۳۹
سوره ی اعراف آیات ۱۹۶ تا ۲۰۱۲۹:۴۹
سوره ی اعراف آیات ۱۹۹ تا ۲۰۲ (۱)۳۷:۰۱
سوره ی اعراف آیات ۱۹۹ تا ۲۰۲ (۲)۳۱:۱۳
سوره ی اعراف آیات ۱۹۹ تا ۲۰۳۲۷:۰۷
سوره ی اعراف آیات ۱۹۹ تا ۲۰۴ (۱)۲۹:۲۲
سوره ی اعراف آیات ۱۹۹ تا ۲۰۴ (۲)۳۳:۱۱
سوره ی اعراف آیات ۲۰۳ تا ۲۰۶۲۷:۲۶
سوره ی اعراف آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۱)۲۹:۵۸
سوره ی اعراف آیات ۲۰۵ تا ۲۰۶ (۱)۴۱:۲۶
سوره ی اعراف آیات ۲۰۵ تا ۲۰۶ (۲)۳۷:۵۱
سوره ی اعراف آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۲)۳۵:۰۴
سوره ی اعراف آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۳)۲۱:۵۵
سوره ی اعراف آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۴)۲۵:۲۸
سوره ی اعراف آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۵)۳۱:۳۶
سوره ی اعراف آیات ۲۰۵ تا ۲۰۶ (۳)۳۵:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۲۰۵ تا ۲۰۶ (۴)۳۰:۰۹
12558 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. Mansooreh گفت:

    سلام علیکم
    من وقتی دنبال جواب نتیجه مطالعات علمی و خودشناسی از خدا شدم توسط فرد عربی با سوره اعراف آشنا شدم که گفت مطابق ابجد اسم ات منصوره با خواندن سوره اعراف همیشه به جواب می رسی و سراغ قرآن کریم رفتم سوره اعراف را با تفسیر و‌معنا خواندم و به همه سوالات زندگی و‌علمی و مادی و معنوی رسیدم و‌معجزه و قدرت اسلام

دسته بندی

اسکرول بار