دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۰۱.mp3
۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۰۲.mp3
۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۰۳.mp3
۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۰۴.mp3
۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۰۵.mp3
۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۰۶.mp3
۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۰۷.mp3
۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۰۸.mp3
۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۰۹.mp3
۱۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۰.mp3
۱۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۰۰.mp3
۱۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۰۱.mp3
۱۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۰۲.mp3
۱۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۰۳.mp3
۱۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۰۴.
۱۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۰۵.mp3
۱۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۰۶.mp3
۱۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۰۷.mp3
۱۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۰۸.mp3
۲۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۰۹.mp3
۲۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۱.mp3
۲۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۱۰.mp3
۲۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۱۱.mp3
۲۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۱۲.mp3
۲۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۱۳.mp3
۲۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۱۴.mp3
۲۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۱۵.mp3
۲۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۱۶.mp3
۲۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۱۷.mp3
۳۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۱۸.
۳۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۱۹.mp3
۳۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۲.mp3
۳۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۲۰.mp3
۳۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۲۱.mp3
۳۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۲۲.mp3
۳۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۲۳.mp3
۳۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۲۴.mp3
۳۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۲۵.mp3
۳۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۲۶.mp3
۴۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۲۷.mp3
۴۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۲۸.mp3
۴۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۲۹.mp3
۴۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۳.mp3
۴۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۳۰.mp3
۴۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۳۱.
۴۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۳۲.mp3
۴۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۳۳.mp3
۴۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۳۴.mp3
۴۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۳۵.mp3
۵۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۳۶.mp3
۵۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۳۷.mp3
۵۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۳۸.mp3
۵۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۳۹.mp3
۵۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۴.mp3
۵۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۴۰.mp3
۵۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۴۱.mp3
۵۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۴۲.mp3
۵۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۴۳.mp3
۵۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۴۴.mp3
۶۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۴۵.
۶۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۴۶.mp3
۶۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۴۷.mp3
۶۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۴۸.mp3
۶۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۴۹.mp3
۶۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۵.mp3
۶۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۵۰.mp3
۶۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۵۱.mp3
۶۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۵۲.mp3
۶۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۵۳.mp3
۷۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۵۴.mp3
۷۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۵۵.mp3
۷۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۵۶.mp3
۷۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۵۷.mp3
۷۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۵۸.mp3
۷۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۵۹.
۷۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۶.mp3
۷۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۶۰.mp3
۷۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۶۱.mp3
۷۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۶۲.mp3
۸۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۶۳.mp3
۸۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۶۴.mp3
۸۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۶۵.mp3
۸۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۶۶.mp3
۸۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۶۷.mp3
۸۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۶۸.mp3
۸۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۶۹.mp3
۸۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۷.mp3
۸۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۷۰.mp3
۸۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۷۱.mp3
۹۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۷۲.
۹۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۷۳.mp3
۹۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۷۴.mp3
۹۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۷۵.mp3
۹۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۷۶.mp3
۹۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۷۷.mp3
۹۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۷۸.mp3
۹۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۷۹.mp3
۹۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۸.mp3
۹۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۸۰.mp3
۱۰۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۸۱.mp3
۱۰۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۸۲.mp3
۱۰۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۸۳.mp3
۱۰۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۸۴.mp3
۱۰۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۸۵.mp3
۱۰۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۸۶.
۱۰۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۸۷.mp3
۱۰۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۸۸.mp3
۱۰۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۸۹.mp3
۱۰۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۹.mp3
۱۱۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۹۰.mp3
۱۱۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۹۱.mp3
۱۱۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۹۲.mp3
۱۱۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۱۹۳.mp3
۱۱۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۲۰.mp3
۱۱۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۲۱.mp3
۱۱۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۲۲.mp3
۱۱۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۲۳.mp3
۱۱۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۲۴.mp3
۱۱۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۲۵.mp3
۱۲۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۲۶.
۱۲۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۲۷.mp3
۱۲۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۲۸.mp3
۱۲۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۲۹.mp3
۱۲۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۳۰.mp3
۱۲۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۳۱.mp3
۱۲۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۳۲.mp3
۱۲۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۳۳.mp3
۱۲۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۳۴.mp3
۱۲۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۳۵.mp3
۱۳۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۳۶.mp3
۱۳۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۳۷.mp3
۱۳۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۳۸.mp3
۱۳۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۳۹.mp3
۱۳۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۴۰.mp3
۱۳۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۴۱.
۱۳۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۴۲.mp3
۱۳۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۴۳.mp3
۱۳۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۴۴.mp3
۱۳۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۴۵.mp3
۱۴۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۴۶.mp3
۱۴۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۴۷.mp3
۱۴۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۴۸.mp3
۱۴۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۴۹.mp3
۱۴۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۵۰.mp3
۱۴۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۵۱.mp3
۱۴۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۵۲.mp3
۱۴۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۵۳.mp3
۱۴۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۵۴.mp3
۱۴۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۵۵.mp3
۱۵۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۵۶.
پخش فایل صوتی ۱۰۵-۵۷.mp3
۱۵۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۵۸.mp3
۱۵۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۵۹.mp3
۱۵۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۶۰.mp3
۱۵۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۶۱.mp3
۱۵۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۶۲.mp3
۱۵۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۶۳.mp3
۱۵۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۶۴.mp3
۱۵۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۶۵.mp3
۱۶۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۶۶.mp3
۱۶۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۶۷.mp3
۱۶۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۶۸.mp3
۱۶۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۶۹.mp3
۱۶۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۷۰.mp3
۱۶۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۷۱.
۱۶۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۷۲.mp3
۱۶۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۷۳.mp3
۱۶۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۷۴.mp3
۱۶۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۷۵.mp3
۱۷۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۷۶.mp3
۱۷۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۷۷.mp3
۱۷۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۷۸.mp3
۱۷۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۷۹.mp3
۱۷۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۸۰.mp3
۱۷۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۸۱.mp3
۱۷۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۸۲.mp3
۱۷۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۸۳.mp3
۱۷۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۸۴.mp3
۱۷۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۸۵.mp3
۱۸۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۸۶.
۱۸۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۸۷.mp3
۱۸۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۸۸.mp3
۱۸۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۸۹.mp3
۱۸۴ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۹۰.mp3
۱۸۵ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۹۱.mp3
۱۸۶ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۹۲.mp3
۱۸۷ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۹۳.mp3
۱۸۸ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۹۴.mp3
۱۸۹ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۹۵.mp3
۱۹۰ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۹۶.mp3
۱۹۱ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۹۷.mp3
۱۹۲ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۹۸.mp3
۱۹۳ پخش فایل صوتی ۱۰۵-۹۹.

ادامه جلسات

۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۱۹۴.mp3
۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۱۹۵.mp3
۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۱۹۶.mp3
۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۱۹۷.mp3
۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۱۹۸.mp3
۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۱۹۹.mp3
۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۰۰.mp3
۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۰۱.mp3
۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۰۲.mp3
۱۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۰۳.mp3
۱۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۰۴.mp3
۱۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۰۵.mp3
۱۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۰۶.mp3
۱۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۰۷.mp3
۱۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۰۸.
۱۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۰۹.mp3
۱۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۱۰.mp3
۱۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۱۱.mp3
۱۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۱۲.mp3
۲۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۱۳.mp3
۲۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۱۴.mp3
۲۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۱۵.mp3
۲۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۱۶.mp3
۲۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۱۷.mp3
۲۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۱۸.mp3
۲۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۱۹.mp3
۲۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۲۰.mp3
۲۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۲۱.mp3
۲۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۲۲.mp3
۳۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۲۳.
۳۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۲۴.mp3
۳۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۲۵.mp3
۳۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۲۶.mp3
۳۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۲۷.mp3
۳۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۲۸.mp3
۳۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۲۹.mp3
۳۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۳۰.mp3
۳۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۳۱.mp3
۳۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۳۲.mp3
۴۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۳۳.mp3
۴۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۳۴.mp3
۴۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۳۵.mp3
۴۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۳۶.mp3
۴۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۳۷.mp3
۴۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۳۸.
۴۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۳۹.mp3
۴۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۴۰.mp3
۴۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۴۱.mp3
۴۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۴۲.mp3
۵۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۴۳.mp3
۵۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۴۴.mp3
۵۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۴۵.mp3
۵۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۴۶.mp3
۵۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۴۷.mp3
۵۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۴۸.mp3
۵۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۴۹.mp3
۵۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۵۰.mp3
۵۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۵۱.mp3
۵۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۵۲.mp3
۶۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۵۳.
۶۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۵۴.mp3
۶۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۵۵.mp3
۶۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۵۶.mp3
۶۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۵۷.mp3
۶۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۵۸.mp3
۶۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۵۹.mp3
۶۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۶۰.mp3
۶۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۶۱.mp3
۶۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۶۲.mp3
۷۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۶۳.mp3
۷۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۶۴.mp3
۷۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۶۵.mp3
۷۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۶۶.mp3
۷۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۶۷.mp3
۷۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۶۸.
۷۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۶۹.mp3
۷۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۷۰.mp3
۷۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۷۱.mp3
۷۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۷۲.mp3
۸۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۷۳.mp3
۸۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۷۴.mp3
۸۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۷۵.mp3
۸۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۷۶.mp3
۸۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۷۷.mp3
۸۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۷۸.mp3
۸۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۷۹.mp3
۸۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۸۰.mp3
۸۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۸۱.mp3
۸۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۸۲.mp3
۹۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۸۳.
۹۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۸۴.mp3
۹۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۸۵.mp3
۹۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۸۶.mp3
۹۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۸۷.mp3
۹۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۸۸.mp3
۹۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۸۹.mp3
۹۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۹۰.mp3
۹۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۹۱.mp3
۹۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۹۲.mp3
۱۰۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۹۳.mp3
۱۰۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۹۴.mp3
۱۰۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۹۵.mp3
۱۰۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۹۶.mp3
۱۰۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۹۷.mp3
۱۰۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۹۸.
۱۰۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۲۹۹.mp3
۱۰۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۰۰.mp3
۱۰۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۰۱.mp3
۱۰۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۰۲.mp3
۱۱۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۰۳.mp3
۱۱۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۰۴.mp3
۱۱۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۰۵.mp3
۱۱۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۰۶.mp3
۱۱۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۰۷.mp3
۱۱۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۰۸.mp3
۱۱۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۰۹.mp3
۱۱۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۱۰.mp3
۱۱۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۱۱.mp3
۱۱۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۱۲.mp3
۱۲۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۱۳.
۱۲۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۱۴.mp3
۱۲۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۱۵.mp3
۱۲۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۱۶.mp3
۱۲۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۱۷.mp3
۱۲۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۱۸.mp3
۱۲۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۱۹.mp3
۱۲۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۲۰.mp3
۱۲۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۲۱.mp3
۱۲۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۲۲.mp3
۱۳۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۲۳.mp3
۱۳۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۲۴.mp3
۱۳۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۲۵.mp3
۱۳۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۲۶.mp3
۱۳۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۲۷.mp3
۱۳۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۲۸.
۱۳۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۲۹.mp3
۱۳۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۳۰.mp3
۱۳۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۳۱.mp3
۱۳۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۳۲.mp3
۱۴۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۳۳.mp3
۱۴۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۳۴.mp3
۱۴۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۳۵.mp3
۱۴۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۳۶.mp3
۱۴۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۳۷.mp3
۱۴۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۳۸.mp3
۱۴۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۳۹.mp3
۱۴۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۴۰.mp3
۱۴۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۴۱.mp3
۱۴۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۴۲.mp3
۱۵۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۴۳.
۱۵۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۴۴.mp3
۱۵۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۴۵.mp3
۱۵۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۴۶.mp3
۱۵۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۴۷.mp3
۱۵۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۴۸.mp3
۱۵۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۴۹.mp3
۱۵۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۵۰.mp3
۱۵۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۵۱.mp3
۱۵۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۵۲.mp3
۱۶۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۵۳.mp3
۱۶۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۵۴.mp3
۱۶۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۵۵.mp3
۱۶۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۵۶.mp3
۱۶۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۵۷.mp3
۱۶۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۵۸.
۱۶۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۵۹.mp3
۱۶۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۶۰.mp3
۱۶۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۶۱.mp3
۱۶۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۶۲.mp3
۱۷۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۶۳.mp3
۱۷۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۶۴.mp3
۱۷۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۶۵.mp3
۱۷۳ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۶۶.mp3
۱۷۴ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۶۷.mp3
۱۷۵ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۶۸.mp3
۱۷۶ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۶۹.mp3
۱۷۷ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۷۰.mp3
۱۷۸ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۷۱.mp3
۱۷۹ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۷۲.mp3
۱۸۰ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۷۳.
۱۸۱ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۷۴.mp3
۱۸۲ پخش فایل صوتی ۷۵۶-۳۷۵.

ادامه جلسات

۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۷۶.mp3
۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۷۷.mp3
۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۷۸.mp3
۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۷۹.mp3
۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۸۰.mp3
۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۸۱.mp3
۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۸۲.mp3
۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۸۳.mp3
۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۸۴.mp3
۱۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۸۵.mp3
۱۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۸۶.mp3
۱۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۸۷.mp3
۱۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۸۸.mp3
۱۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۸۹.mp3
۱۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۹۰.
۱۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۹۱.mp3
۱۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۹۲.mp3
۱۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۹۳.mp3
۱۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۹۴.mp3
۲۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۹۵.mp3
۲۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۹۶.mp3
۲۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۹۷.mp3
۲۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۹۸.mp3
۲۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۳۹۹.mp3
۲۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۰۰.mp3
۲۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۰۱.mp3
۲۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۰۲.mp3
۲۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۰۳.mp3
۲۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۰۴.mp3
۳۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۰۵.
۳۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۰۶.mp3
۳۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۰۷.mp3
۳۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۰۸.mp3
۳۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۰۹.mp3
۳۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۱۰.mp3
۳۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۱۱.mp3
۳۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۱۲.mp3
۳۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۱۳.mp3
۳۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۱۴.mp3
۴۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۱۵.mp3
۴۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۱۶.mp3
۴۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۱۷.mp3
۴۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۱۸.mp3
۴۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۱۹.mp3
۴۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۲۰.
۴۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۲۱.mp3
۴۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۲۲.mp3
۴۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۲۳.mp3
۴۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۲۴.mp3
۵۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۲۵.mp3
۵۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۲۶.mp3
۵۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۲۷.mp3
۵۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۲۸.mp3
۵۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۲۹.mp3
۵۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۳۰.mp3
۵۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۳۱.mp3
۵۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۳۲.mp3
۵۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۳۳.mp3
۵۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۳۴.mp3
۶۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۳۵.
۶۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۳۶.mp3
۶۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۳۷.mp3
۶۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۳۸.mp3
۶۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۳۹.mp3
۶۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۴۰.mp3
۶۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۴۱.mp3
۶۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۴۲.mp3
۶۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۴۳.mp3
۶۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۴۴.mp3
۷۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۴۵.mp3
۷۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۴۶.mp3
۷۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۴۷.mp3
۷۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۴۸.mp3
۷۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۴۹.mp3
۷۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۵۰.
۷۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۵۱.mp3
۷۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۵۲.mp3
۷۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۵۳.mp3
۷۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۵۴.mp3
۸۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۵۵.mp3
۸۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۵۶.mp3
۸۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۵۷.mp3
۸۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۵۸.mp3
۸۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۵۹.mp3
۸۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۶۰.mp3
۸۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۶۱.mp3
۸۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۶۲.mp3
۸۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۶۳.mp3
۸۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۶۴.mp3
۹۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۶۵.
۹۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۶۶.mp3
۹۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۶۷.mp3
۹۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۶۸.mp3
۹۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۶۹.mp3
۹۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۷۰.mp3
۹۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۷۱.mp3
۹۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۷۲.mp3
۹۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۷۳.mp3
۹۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۷۴.mp3
۱۰۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۷۵.mp3
۱۰۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۷۶.mp3
۱۰۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۷۷.mp3
۱۰۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۷۸.mp3
۱۰۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۷۹.mp3
۱۰۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۸۰.
۱۰۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۸۱.mp3
۱۰۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۸۲.mp3
۱۰۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۸۳.mp3
۱۰۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۸۴.mp3
۱۱۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۸۵.mp3
۱۱۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۸۶.mp3
۱۱۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۸۷.mp3
۱۱۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۸۸.mp3
۱۱۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۸۹.mp3
۱۱۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۹۰.mp3
۱۱۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۹۱.mp3
۱۱۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۹۲.mp3
۱۱۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۹۳.mp3
۱۱۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۹۴.mp3
۱۲۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۹۵.
۱۲۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۹۶.mp3
۱۲۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۹۷.mp3
۱۲۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۹۸.mp3
۱۲۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۴۹۹.mp3
۱۲۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۰۰.mp3
۱۲۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۰۱.mp3
۱۲۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۰۲.mp3
۱۲۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۰۳.mp3
۱۲۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۰۴.mp3
۱۳۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۰۵.mp3
۱۳۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۰۶.mp3
۱۳۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۰۷.mp3
۱۳۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۰۸.mp3
۱۳۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۰۹.mp3
۱۳۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۱۰.
۱۳۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۱۱.mp3
۱۳۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۱۲.mp3
۱۳۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۱۳.mp3
۱۳۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۱۴.mp3
۱۴۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۱۵.mp3
۱۴۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۱۶.mp3
۱۴۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۱۷.mp3
۱۴۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۱۸.mp3
۱۴۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۱۹.mp3
۱۴۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۲۰.mp3
۱۴۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۲۱.mp3
۱۴۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۲۲.mp3
۱۴۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۲۳.mp3
۱۴۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۲۴.mp3
۱۵۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۲۵.
۱۵۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۲۶.mp3
۱۵۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۲۷.mp3
۱۵۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۲۸.mp3
۱۵۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۲۹.mp3
۱۵۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۳۰.mp3
۱۵۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۳۱.mp3
۱۵۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۳۲.mp3
۱۵۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۳۳.mp3
۱۵۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۳۴.mp3
۱۶۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۳۵.mp3
۱۶۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۳۶.mp3
۱۶۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۳۷.mp3
۱۶۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۳۸.mp3
۱۶۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۳۹.mp3
۱۶۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۴۰.
۱۶۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۴۱.mp3
۱۶۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۴۲.mp3
۱۶۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۴۳.mp3
۱۶۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۴۴.mp3
۱۷۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۴۵.mp3
۱۷۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۴۶.mp3
۱۷۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۴۷.mp3
۱۷۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۴۸.mp3
۱۷۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۴۹.mp3
۱۷۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۵۰.mp3
۱۷۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۵۱.mp3
۱۷۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۵۲.mp3
۱۷۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۵۳.mp3
۱۷۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۵۴.mp3
۱۸۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۵۵.
۱۸۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۵۶.mp3
۱۸۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۵۷.mp3
۱۸۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۵۸.mp3
۱۸۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۵۹.mp3
۱۸۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۶۰.mp3
۱۸۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۶۱.mp3
۱۸۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۶۲.mp3
۱۸۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۶۳.mp3
۱۸۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۶۴.mp3
۱۹۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۶۵.mp3
۱۹۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۶۶.mp3
۱۹۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۶۷.mp3
۱۹۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۶۸.mp3
۱۹۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۶۹.mp3
۱۹۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۷۰.
۱۹۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۷۱.mp3
۱۹۷ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۷۲.mp3
۱۹۸ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۷۳.mp3
۱۹۹ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۷۴.mp3
۲۰۰ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۷۵.mp3
۲۰۱ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۷۶.mp3
۲۰۲ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۷۷.mp3
۲۰۳ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۷۸.mp3
۲۰۴ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۷۹.mp3
۲۰۵ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۸۰.mp3
۲۰۶ پخش فایل صوتی ۷۵۷-۵۸۱.
61259 بازدید ۱۶ نظر »

ارسال نظر

 1. mohamad hossein گفت:

  با سلام خسته نباشید لطفا فایل تفسیر قرآن آیت جوادی آملی به صورت زیپ قرار دهید دانلود این تعداد جلسات به صورت تک واقعا خیلی سخته
  اگر ممکن رسیدگی کنید

 2. رضا گفت:

  این که تا آیه ۲۰۷ سوره بقره است پس بقیه اش کجاست ؟

 3. صادق گفت:

  سلام برادر ، چنانچه مقدور است لطفا تفاسیر قران رو در یک فایل زیپ به صورت کامل قرار دهید .
  با تشکر

 4. کاربر گفت:

  سلام. ممنون از زحمتی که می کشید. صوت جلسات تفسیر بسیار مفیده. فقط ایراد کوچکی که داره اینه که وقتی دانلود می کنیم، اسم جلسات همگی مثل هم در لیست پخش دیده می شه. اگر امکان داره اسم جلسات رو در لیست پخش هم مثل اینجا به تفکیک آیات تنظیم کنید که موقع گوش دادن بی نظمی ایجاد نشه. ان شا ء الله که خدا اجرتون رو زیاد کنه و هر روز با توان بیشتری فعالیت کنید.

 5. رضا گفت:

  سلالم به همه دوستان
  سایر فایل ها را در سایت زیر دانلود بفرمائید
  سمت چپ پائین سایر جلسات در بخش مجموعه دروس تفسیر موجوده
  التماس دعا
  http://www.javadi.esra.ir/web/office/archive-tafsir

 6. حسین گفت:

  سلام متاسفانه از آیه ۲۰۷ به بعد صوتی شو نتونستم پیدا کنم چون کارم ایجاب میکنه که باهدفون گوش کنم .اجرکم عندا… .

 7. حسین دانشیار گفت:

  با سلام بقیه سوره بقره رو با آدرسی که داده بودید پیدا کرده و دانلود کردم از ته قلبم و خالصانه از زحمات شما تشکر میکنم اجرکم عندا… .

 8. بهنام گفت:

  با سلام . متاسفانه لینک سایت قدیم اسرا دیگه در دسترس نیست . اگر فایل های سوره بقره کاملتر بود و همچنین حجم فایل های دانلودی کمی پایین تر بود بهتر می شد اما باز هم ممنون هر چقدر از این فایلها بدست اوردیم یک گنج هست

 9. حمید گفت:

  سلام
  با تشکر از زحمات شما
  چرا یک لینک کلی نمیزارید تا مجبور به تک به تک دانلود کردن نشویم در بقیه صفحاتتان هم همینطور است . مثلا در این صفحه ۲۰۶ بار باید دانلود بکنیم

 10. بهنام گفت:

  این لینک رو همه رو کپی و paste کنید تو مرورگر ، از اخرین فایل صفحه یک به بعد ، میشه از ایه ۲۰۷ تا اخر سوره بقره ، یعنی همونی که اینجا موجود نیست

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت