دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

سوره ی بقره آیات ۱ تا ۴۳۳:۵۲
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۱)۳۰:۵۳
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۲)۳۹:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۳)۳۲:۰۸
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۱)۲۹:۳۶
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۵)۳۲:۲۴
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۳ (۱)۳۱:۵۷
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۳ (۲)۳۳:۲۹
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۳ (۳)۲۹:۴۸
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۱)۲۸:۱۱
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۲)۳۶:۳۲
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۳)۳۵:۳۸
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۴)۴۱:۰۷
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۵)۳۷:۰۶
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۶)۳۴:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۴ (۱)۳۶:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۴ (۲)۳۷:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۴ (۳)۳۴:۳۸
سوره ی بقره آیه ی ۴ (۴)۳۳:۳۲
سوره ی بقره آیات ۴ تا ۵۳۶:۱۲
سوره ی بقره آیات ۶ تا ۷ (۱)۳۱:۵۳
سوره ی بقره آیات ۶ تا ۷ (۲)۴۳:۰۲
سوره ی بقره آیات ۶ تا ۷ (۳)۳۵:۲۲
سوره ی بقره آیات ۶ تا ۷ (۴)۳۹:۲۸
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۹ (۱)۳۸:۰۷
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۹ (۲)۳۶:۱۳
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۹ (۳)۳۴:۰۱
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۹ (۴)۳۳:۰۳
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۱۰۳۸:۵۳
سوره ی بقره آیات ۹ تا ۱۰۳۴:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۰ تا ۱۲۴۲:۰۹
سوره ی بقره آیات ۱۱ تا ۱۳ (۱)۳۴:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۱ تا ۱۳ (۲)۳۳:۱۷
سوره ی بقره آیات ۱۳ تا ۱۵۳۳:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۴ تا ۱۵ (۱)۳۶:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۴ تا ۱۵ (۲)۳۵:۲۴
سوره ی بقره آیات ۱۴ تا ۱۵ (۳)۳۶:۴۱
سوره ی بقره آیات ۱۵ تا ۱۶۳۷:۴۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶ (۱)۳۹:۵۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۶ (۲)۳۶:۲۲
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۱)۳۵:۵۲
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۲)۳۳:۴۵
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۳)۳۰:۲۳
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۴)۳۷:۰۵
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۵)۳۴:۳۳
سوره ی بقره آیات ۱۹ تا ۲۰۳۴:۰۲
سوره ی بقره آیات ۱۹ تا ۲۱۳۶:۳۱
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۱)۳۸:۳۱
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۲)۳۷:۲۸
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۳)۳۴:۵۵
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۴)۳۳:۳۱
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۵)۳۲:۵۶
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۶)۳۹:۳۲
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۷)۴۴:۴۷
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱)۵۷:۰۲
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۲)۵۱:۱۶
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۳)۵۰:۵۷
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۴)۵۶:۲۰
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۵)۵۳:۳۲
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۶)۴۹:۱۸
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۷)۵۵:۲۰
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۸)۵۳:۲۰
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۹)۵۵:۲۱
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۰)۰۱:۰۰:۴۴
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۱)۵۸:۴۴
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۲)۵۲:۲۸
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۳)۴۸:۳۵
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۴)۴۸:۱۸
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۵)۴۸:۰۲
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۶)۵۸:۵۳
سوره ی بقره آیات ۲۴ تا ۲۵ (۱)۴۶:۱۴
سوره ی بقره آیات ۲۴ تا ۲۵ (۲)۴۹:۴۳
سوره ی بقره آیه ی ۲۵ (۱)۳۴:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۲۵ (۲)۵۲:۳۲
سوره ی بقره آیات ۲۵ تا ۲۶۵۰:۵۹
سوره ی بقره آیه ی ۲۶ (۱)۴۶:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۲۶ (۲)۴۱:۱۸
سوره ی بقره آیه ی ۲۶ (۳)۳۹:۱۴
سوره ی بقره آیات ۲۶ تا ۲۷۵۳:۴۱
سوره ی بقره آیه ی ۲۷ (۱)۵۶:۴۴
سوره ی بقره آیه ی ۲۷ (۲)۴۲:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۲۷ (۳)۵۳:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۲۷ (۴)۳۴:۳۱
سوره ی بقره آیات ۲۸ تا ۲۹۳۴:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۲۸ (۱)۳۵:۳۱
سوره ی بقره آیه ی ۲۸ (۲)۴۷:۰۲
سوره ی بقره آیه ی ۲۸ (۳)۳۵:۳۰
سوره ی بقره آیه ی ۲۹ (۱)۴۱:۱۸
سوره ی بقره آیه ی ۲۹ (۲)۴۰:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۳۰۳۷:۰۹
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۲ (۱)۲۹:۵۸
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۲ (۲)۳۶:۵۸
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۳ (۱)۳۸:۰۸
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۳ (۲)۳۱:۰۲
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۳ (۳)۳۲:۳۹
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۱)۳۳:۱۵
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۲)۳۱:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۳)۳۳:۴۵
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۴)۳۸:۳۴
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۵)۳۰:۱۶
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۶)۳۳:۲۱
سوره ی بقره آیات ۳۴ تا ۳۵۳۴:۱۸
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۶ (۱)۲۹:۱۳
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۶ (۲)۳۶:۵۰
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۶ (۳)۳۶:۱۴
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۶ (۴)۳۷:۱۵
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۷ (۱)۳۱:۴۰
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۷ (۲)۳۴:۱۳
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۷ (۳)۳۱:۱۷
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۷ (۴)۳۲:۳۳
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۹۳۰:۰۲
سوره ی بقره آیات ۳۸ تا ۳۹ (۱)۳۵:۲۴
سوره ی بقره آیات ۳۸ تا ۳۹ (۲)۳۲:۳۷
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۱ (۱)۳۳:۱۳
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۱ (۲)۳۵:۵۴
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۱ (۳)۳۴:۴۴
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۱ (۴)۳۹:۰۸
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۲۳۶:۳۲
سوره ی بقره آیات ۴۳ تا ۴۴۴۱:۳۲
سوره ی بقره آیات ۴۴ تا ۴۶۴۲:۵۲
سوره ی بقره آیات ۴۵ تا ۴۶۴۱:۰۶
سوره ی بقره آیات ۴۷ تا ۴۸ (۱)۴۵:۳۰
سوره ی بقره آیات ۴۷ تا ۴۸ (۲)۴۰:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۱)۳۸:۳۹
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۲)۴۰:۳۳
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۳)۴۲:۱۵
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۴)۴۲:۴۱
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۵)۴۶:۵۸
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۶)۳۹:۵۲
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۷)۳۵:۲۷
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۸)۳۵:۱۴
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۹)۳۹:۴۰
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۱۰)۳۴:۵۷
سوره ی بقره آیه ی ۴۹ (۱)۴۰:۲۴
سوره ی بقره آیه ی ۴۹ (۲)۳۳:۱۵
سوره ی بقره آیات ۴۹ تا ۵۰۴۴:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۵۰۴۱:۱۲
سوره ی بقره آیات ۵۰ تا ۵۳ (۱)۴۱:۱۴
سوره ی بقره آیات ۵۰ تا ۵۳ (۲)۳۷:۲۶
سوره ی بقره آیات ۵۰ تا ۵۳ (۳)۴۲:۴۸
سوره ی بقره آیات ۵۰ تا ۵۳ (۴)۴۲:۴۲
سوره ی بقره آیات ۵۲ تا ۵۴۴۳:۴۴
سوره ی بقره آیات ۵۴ تا ۵۶۳۹:۰۸
سوره ی بقره آیات ۵۴ تا ۵۷ (۱)۴۳:۱۰
سوره ی بقره آیات ۵۴ تا ۵۷ (۲)۳۵:۲۶
سوره ی بقره آیات ۵۵ تا ۵۹۳۸:۲۴
سوره ی بقره آیات ۵۷ تا ۵۹۴۴:۱۵
سوره ی بقره آیات ۵۸ تا ۶۰۳۹:۲۹
سوره ی بقره آیات ۶۰ تا ۶۱۳۹:۱۲
سوره ی بقره آیه ی ۶۱ (۱)۴۴:۲۹
سوره ی بقره آیه ی ۶۱ (۲)۳۷:۳۵
سوره ی بقره آیه ی ۶۲ (۱)۳۲:۳۹
سوره ی بقره آیه ی ۶۲ (۲)۳۲:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۶۲ (۳)۴۲:۴۲
سوره ی بقره آیات ۶۳ تا ۶۴ (۱)۳۶:۵۰
سوره ی بقره آیات ۶۳ تا ۶۴ (۲)۳۶:۲۴
سوره ی بقره آیات ۶۳ تا ۶۴ (۳)۴۲:۲۳
سوره ی بقره آیات ۶۵ تا ۶۶ (۱)۴۸:۵۲
سوره ی بقره آیات ۶۵ تا ۶۶ (۲)۴۰:۴۰
سوره ی بقره آیات ۶۷ تا ۷۱۳۷:۵۲
سوره ی بقره آیات ۶۷ تا ۷۴۳۷:۳۷
سوره ی بقره آیات ۷۴ تا ۷۵۳۸:۳۵
سوره ی بقره آیات ۷۵ تا ۷۷۳۹:۰۳
سوره ی بقره آیات ۷۸ تا ۷۹۳۷:۳۰
سوره ی بقره آیات ۷۸ تا ۸۲۴۰:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۸۳ (۱)۳۷:۴۷
سوره ی بقره آیه ی ۸۳ (۲)۴۴:۵۳
سوره ی بقره آیه ی ۸۳ (۳)۴۳:۴۳
سوره ی بقره آیات ۸۴ تا ۸۶۳۲:۰۹
سوره ی بقره آیات ۸۶ تا ۸۷۳۵:۱۶
سوره ی بقره آیات ۸۷ تا ۸۸۳۹:۴۶
سوره ی بقره آیات ۸۷ تا ۸۹۴۶:۱۸
سوره ی بقره آیات ۸۹ تا ۹۱۴۰:۴۹
سوره ی بقره آیات ۹۱ تا ۹۶۳۲:۲۹
سوره ی بقره آیات ۹۴ تا ۹۶۴۱:۴۷
سوره ی بقره آیات ۹۷ تا ۹۹ (۱)۳۴:۵۱
سوره ی بقره آیات ۹۷ تا ۹۹ (۲)۳۵:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۰۳۸:۰۱
سوره ی بقره آیات ۱۰۰ تا ۱۰۱۴۲:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۲ (۱)۳۸:۲۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۲ (۲)۴۷:۴۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۲ (۳)۴۶:۱۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۲ (۴)۴۱:۱۴
سوره ی بقره آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳ (۱)۴۴:۱۷
سوره ی بقره آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳ (۲)۳۶:۵۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۴۳۵:۲۷
جلسه صد و هشتاد و هفتم۳۱:۲۲
جلسه صد و هشتاد و هشتم۳۷:۰۹
جلسه صد و هشتاد و نهم۳۹:۴۹
جلسه صد و نودم۳۸:۲۷
جلسه صد و نود و یکم۴۱:۰۷
جلسه صد و نود و دوم۳۵:۱۵
جلسه صد و نود و سوم۳۷:۲۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۹۳۶:۲۰
سوره ی بقره آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰۳۷:۴۲
سوره ی بقره آیات ۱۱۱ تا ۱۱۳۳۶:۴۵
سوره ی بقره آیات ۱۱۱ تا ۱۱۴۳۹:۴۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۱۴۴۶:۴۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۱۵ (۱)۴۸:۵۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۱۵ (۲)۳۷:۰۳
سوره ی بقره آیات ۱۱۵ تا ۱۱۷۴۵:۳۲
سوره ی بقره آیات ۱۱۶ تا ۱۱۷۴۳:۵۸
سوره ی بقره آیات ۱۱۷ تا ۱۱۸۴۴:۱۳
سوره ی بقره آیات ۱۱۸ تا ۱۲۰۴۵:۲۰
سوره ی بقره آیات ۱۲۰ تا ۱۲۱۴۲:۴۳
سوره ی بقره آیات ۱۲۱ تا ۱۲۳۳۷:۵۷
سوره ی بقره آیات ۱۲۲ تا ۱۲۳۴۶:۰۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۱)۴۶:۳۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۲)۴۹:۰۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۳)۴۷:۲۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۴)۴۶:۵۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۵)۴۴:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۶)۳۷:۰۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۷)۴۹:۲۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۸)۴۸:۳۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۹)۴۸:۲۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۱۰)۴۴:۲۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۱۱)۴۹:۳۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۱۲)۴۲:۵۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۵ (۱)۵۰:۳۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۵ (۲)۴۳:۲۳
سوره ی بقره آیات ۱۲۵ تا ۱۲۶۳۳:۱۶
سوره ی بقره آیات ۱۲۵ تا ۱۲۷۳۷:۵۳
سوره ی بقره آیات ۱۲۶ تا ۱۲۸۴۱:۴۸
سوره ی بقره آیات ۱۲۷ تا ۱۲۹ (۱)۴۸:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۲۷ تا ۱۲۹ (۲)۴۵:۲۹
سوره ی بقره آیات ۱۲۷ تا ۱۳۰۴۳:۰۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۹۳۳:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۳۰ تا ۱۳۲ (۱)۳۵:۰۳
سوره ی بقره آیات ۱۳۰ تا ۱۳۱۴۳:۴۱
سوره ی بقره آیات ۱۳۰ تا ۱۳۲ (۲)۴۱:۲۶
سوره ی بقره آیات ۱۳۲ تا ۱۳۴۳۲:۲۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۳۵۳۹:۲۲
سوره ی بقره آیات ۱۳۵ تا ۱۳۷ (۱)۳۸:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۳۵ تا ۱۳۷ (۲)۴۴:۱۴
سوره ی بقره آیات ۱۳۶ تا ۱۳۸۳۴:۵۹
سوره ی بقره آیات ۱۳۸ تا ۱۳۹۴۵:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۳۹ تا ۱۴۱۴۲:۲۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۲۳۳:۴۴
سوره ی بقره آیات ۱۴۲ تا ۱۴۳ (۱)۳۷:۲۴
سوره ی بقره آیات ۱۴۲ تا ۱۴۳ (۲)۴۲:۳۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۳ (۱)۴۲:۲۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۳ (۲)۴۱:۳۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۳ (۳)۳۴:۴۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۳ (۴)۳۱:۰۸
سوره ی بقره آیات ۱۴۳ تا ۱۴۴۳۵:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۴ (۱)۳۱:۳۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۴ (۲)۲۹:۵۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۴ (۳)۴۰:۰۵
سوره ی بقره آیات ۱۴۴ تا ۱۴۵۳۱:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۴۵ تا ۱۴۷۳۱:۵۲
سوره ی بقره آیات ۱۴۶ تا ۱۴۹۳۴:۴۴
سوره ی بقره آیات ۱۴۸ تا ۱۵۰۳۴:۱۵
سوره ی بقره آیات ۱۴۹ تا ۱۵۱۳۲:۳۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۱ (۱)۳۵:۴۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۱ (۲)۳۲:۲۲
سوره ی بقره آیات ۱۵۱ تا ۱۵۲۳۶:۱۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۲ (۱)۳۳:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۲ (۲)۳۴:۲۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۲ (۳)۳۵:۴۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۲ (۴)۳۳:۳۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۳۳۷:۰۲
سوره ی بقره آیات ۱۵۳ تا ۱۵۴۳۶:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۴ (۱)۳۶:۰۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۴ (۲)۳۶:۳۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۴ (۳)۳۶:۲۰
سوره ی بقره آیات ۱۵۴ تا ۱۵۶۲۹:۱۸
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۶ (۱)۳۶:۳۸
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۶ (۲)۳۳:۴۰
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۶۳۳:۳۰
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۷ (۱)۳۲:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۷ (۲)۳۲:۱۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۸۳۴:۲۲
سوره ی بقره آیات ۱۵۹ تا ۱۶۰۳۵:۳۱
سوره ی بقره آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲ (۱)۳۴:۱۶
سوره ی بقره آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲ (۲)۳۲:۱۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۳ تا ۱۶۴ (۱)۳۸:۴۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۳ (۱)۳۲:۳۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۳ (۲)۳۸:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۳ (۳)۳۱:۰۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۳ (۴)۳۵:۲۳
سوره ی بقره آیات ۱۶۳ تا ۱۶۴ (۲)۳۷:۱۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۱)۳۵:۵۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۲)۳۵:۴۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۳)۳۳:۵۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۴)۳۴:۱۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۵)۴۳:۱۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۶)۳۳:۲۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۷)۴۲:۴۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۸)۳۸:۵۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۹)۴۱:۳۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۵ (۱)۴۵:۴۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۵ (۲)۳۶:۳۹
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶ (۱)۴۵:۰۷
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶ (۲)۳۶:۰۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶ (۳)۳۶:۰۸
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ (۱)۳۷:۴۲
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ (۲)۴۳:۳۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ (۳)۴۰:۱۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱)۳۵:۵۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۷۴۷:۱۳
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۲)۳۷:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۳)۳۸:۴۷
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۴)۳۷:۰۷
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۵)۴۳:۱۵
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۶)۴۰:۳۶
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۷)۴۷:۵۴
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۸)۴۴:۵۷
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۹)۴۸:۳۵
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱۰)۴۲:۴۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱۱)۳۷:۴۵
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱۲)۴۳:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱۳)۴۵:۱۲
سوره ی بقره آیات ۱۶۸ تا ۱۶۹ (۱)۴۴:۲۹
سوره ی بقره آیات ۱۶۸ تا ۱۶۹ (۲)۴۸:۱۴
سوره ی بقره آیات ۱۶۸ تا ۱۷۰۴۴:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۰ (۱)۴۴:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۰ (۲)۴۰:۰۶
سوره ی بقره آیات ۱۷۰ تا ۱۷۱ (۱)۳۶:۴۴
سوره ی بقره آیات ۱۷۰ تا ۱۷۱ (۲)۳۹:۴۷
سوره ی بقره آیات ۱۷۱ تا ۱۷۳۴۳:۳۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۳۴۶:۳۲
سوره ی بقره آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳۹۸:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۷۳ تا ۱۷۵۴۰:۳۱
سوره ی بقره آیات ۱۷۴ تا ۱۷۶۴۵:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۷۵ تا ۱۷۶۳۵:۴۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۷ (۱)۴۳:۳۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۷ (۲)۴۱:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۷ (۳)۴۰:۴۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۷ (۴)۴۲:۱۸
سوره ی بقره آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹ (۱)۴۶:۱۹
سوره ی بقره آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹ (۲)۴۱:۰۶
سوره ی بقره آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹ (۳)۳۷:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۱)۳۹:۲۶
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۲)۴۰:۳۳
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۳)۳۳:۲۴
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۴)۴۱:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۵)۳۸:۵۵
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴ (۱)۳۸:۱۴
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴ (۲)۳۶:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴ (۳)۴۱:۲۰
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴ (۴)۳۸:۰۶
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۵ (۱)۳۳:۳۷
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۵ (۲)۴۱:۵۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۱)۴۲:۲۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۲)۴۶:۲۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۳)۳۸:۵۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۴)۴۲:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۵)۴۳:۲۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۶)۳۸:۱۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۷)۴۲:۱۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۸)۳۳:۴۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۹)۴۰:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۱۰)۴۶:۳۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۱۱)۳۹:۳۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۶ (۱)۴۰:۳۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۶ (۲)۴۱:۰۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۶ (۳)۴۰:۲۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۶ (۴)۴۳:۵۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۷ (۱)۴۵:۱۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۷ (۲)۴۲:۵۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۷ (۳)۴۱:۳۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۷ (۴)۴۷:۵۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۸ (۱)۴۳:۱۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۸ (۲)۳۹:۴۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۹ (۱)۳۷:۰۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۹ (۲)۳۸:۵۸
سوره ی بقره آیات ۱۸۹ تا ۱۹۰۳۹:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۳۳۵:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۱)۴۰:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۲)۴۱:۰۷
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۳)۳۷:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۴)۴۳:۰۱
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۵)۴۴:۴۷
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۵۴۴:۴۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۱)۴۰:۳۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۲)۴۱:۰۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۳)۴۱:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۴)۴۱:۲۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۵)۴۲:۱۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۶)۴۳:۰۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۷)۴۱:۳۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۷۳۷:۱۰
سوره ی بقره آیات ۱۹۷ تا ۱۹۸۳۵:۱۷
سوره ی بقره آیات ۱۹۸ تا ۱۹۹۴۲:۴۰
سوره ی بقره آیات ۱۹۸ تا ۲۰۳۴۲:۰۶
سوره ی بقره آیات ۲۰۰ تا ۲۰۳۳۷:۲۹
سوره ی بقره آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۱)۴۱:۴۲
سوره ی بقره آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۲)۴۲:۴۱
سوره ی بقره آیه ی ۲۰۷۴۰:۵۱
35284 بازدید ۱۰ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. mohamad hossein گفت:

  با سلام خسته نباشید لطفا فایل تفسیر قرآن آیت جوادی آملی به صورت زیپ قرار دهید دانلود این تعداد جلسات به صورت تک واقعا خیلی سخته
  اگر ممکن رسیدگی کنید

 2. رضا گفت:

  این که تا آیه ۲۰۷ سوره بقره است پس بقیه اش کجاست ؟

 3. صادق گفت:

  سلام برادر ، چنانچه مقدور است لطفا تفاسیر قران رو در یک فایل زیپ به صورت کامل قرار دهید .
  با تشکر

 4. کاربر گفت:

  سلام. ممنون از زحمتی که می کشید. صوت جلسات تفسیر بسیار مفیده. فقط ایراد کوچکی که داره اینه که وقتی دانلود می کنیم، اسم جلسات همگی مثل هم در لیست پخش دیده می شه. اگر امکان داره اسم جلسات رو در لیست پخش هم مثل اینجا به تفکیک آیات تنظیم کنید که موقع گوش دادن بی نظمی ایجاد نشه. ان شا ء الله که خدا اجرتون رو زیاد کنه و هر روز با توان بیشتری فعالیت کنید.

 5. رضا گفت:

  سلالم به همه دوستان
  سایر فایل ها را در سایت زیر دانلود بفرمائید
  سمت چپ پائین سایر جلسات در بخش مجموعه دروس تفسیر موجوده
  التماس دعا
  http://www.javadi.esra.ir/web/office/archive-tafsir

 6. حسین گفت:

  سلام متاسفانه از آیه ۲۰۷ به بعد صوتی شو نتونستم پیدا کنم چون کارم ایجاب میکنه که باهدفون گوش کنم .اجرکم عندا… .

 7. حسین دانشیار گفت:

  با سلام بقیه سوره بقره رو با آدرسی که داده بودید پیدا کرده و دانلود کردم از ته قلبم و خالصانه از زحمات شما تشکر میکنم اجرکم عندا… .

دسته بندی

اسکرول بار