دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/05/Farouq11.jpg

ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه۰۰:۰۰:۴۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره۰۱:۵۰:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران۰۱:۰۲:۰۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء۰۱:۰۸:۱۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده۰۰:۵۶:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام۰۰:۵۷:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف۰۰:۵۶:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال۰۰:۲۱:۲۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه۰۰:۴۲:۳۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس۰۰:۳۲:۰۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود۰۰:۳۱:۴۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف۰۰:۳۱:۲۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد۰۰:۱۴:۵۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ابراهیم۰۰:۱۳:۲۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجر۰۰:۱۱:۱۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نحل۰۰:۲۹:۴۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره اسراء۰۰:۲۳:۰۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره کهف۰۰:۲۴:۱۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مریم۰۰:۱۵:۲۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره طه۰۰:۲۰:۱۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انبیاء۰۰:۲۱:۴۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجّ۰۰:۲۳:۱۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مومنون۰۰:۲۰:۲۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نور۰۰:۲۳:۴۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فرقان۰۰:۱۴:۵۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره شعراء۰۰:۲۴:۰۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نمل۰۰:۲۰:۴۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قصص۰۰:۲۶:۱۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره عنکبوت۰۰:۱۸:۳۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره روم۰۰:۱۳:۲۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره لقمان۰۰:۰۹:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره سجده۰۰:۰۶:۵۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره احزاب۰۰:۲۱:۴۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره سبأ۰۰:۱۴:۲۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاطر۰۰:۱۲:۴۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره یس۰۰:۱۱:۳۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره صافات۰۰:۱۵:۲۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ص۰۰:۱۱:۳۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره زمر۰۰:۱۷:۵۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره غافر۰۰:۱۸:۱۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فصّلت۰۰:۱۲:۵۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره شوری۰۰:۱۳:۴۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره زخرف۰۰:۱۵:۵۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره دخان۰۰:۰۷:۱۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره جاثیه۰۰:۰۹:۱۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره احقاف۰۰:۱۱:۰۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله۰۰:۰۹:۴۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فتح۰۰:۰۹:۳۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجرات۰۰:۰۶:۱۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ق۰۰:۰۷:۲۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ذاریات۰۰:۰۶:۱۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره طور۰۰:۰۵:۴۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نجم۰۰:۰۶:۰۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر۰۰:۰۵:۵۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن۰۰:۰۸:۰۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه۰۰:۰۸:۰۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید۰۰:۱۰:۰۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله۰۰:۰۸:۳۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حشر۰۰:۰۸:۰۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ممتحنه۰۰:۰۶:۱۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره صفّ۰۰:۰۳:۵۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره جمعه۰۰:۰۳:۱۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره منافقون۰۰:۰۳:۲۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تغابن۰۰:۰۴:۱۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره طلاق۰۰:۰۵:۰۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تحریم۰۰:۰۴:۵۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ملک۰۰:۰۶:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قلم۰۰:۰۶:۰۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حاقه۰۰:۰۵:۱۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره معارج۰۰:۰۴:۱۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نوح۰۰:۰۳:۵۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره جنّ۰۰:۰۴:۲۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مزّمّل۰۰:۰۳:۲۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مدّثّر۰۰:۰۴:۳۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قیامه۰۰:۰۲:۵۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انسان۰۰:۰۴:۳۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مرسلات۰۰:۰۳:۵۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نبأ۰۰:۰۳:۴۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نازعات۰۰:۰۳:۲۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره عبس۰۰:۰۲:۵۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکویر۰۰:۰۲:۰۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفطار۰۰:۰۱:۳۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مطفّفین۰۰:۰۳:۲۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشقاق۰۰:۰۱:۵۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره بروج۰۰:۰۲:۰۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره طارق۰۰:۰۱:۱۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعلی۰۰:۰۱:۱۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره غاشیه۰۰:۰۱:۳۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فجر۰۰:۰۲:۲۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره بلد۰۰:۰۱:۲۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره شمس۰۰:۰۱:۰۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره لیل۰۰:۰۱:۱۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ضحی۰۰:۰۰:۴۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشراح۰۰:۰۰:۲۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تین۰۰:۰۰:۴۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره علق۰۰:۰۱:۱۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قدر۰۰:۰۰:۳۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره بیّنه۰۰:۰۱:۳۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره زلزله۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره عادیات۰۰:۰۰:۴۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قارعه۰۰:۰۰:۴۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکاثر۰۰:۰۰:۳۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره عصر۰۰:۰۰:۱۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره همزه۰۰:۰۰:۳۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فیل۰۰:۰۰:۳۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قریش۰۰:۰۰:۲۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ماعون۰۰:۰۰:۳۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره کافرون۰۰:۰۰:۲۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نصر۰۰:۰۰:۲۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مسد۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فلق۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ناس۰۰:۰۰:۳۲
2044 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار