دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/Hothaify21.jpg

الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حمد۰۰:۰۰:۵۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره بقره۰۲:۰۲:۱۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره آل عمران۰۱:۱۲:۴۴
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نساء۰۱:۱۰:۳۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مائده۰۰:۵۴:۴۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انعام۰۰:۵۹:۴۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره اعراف۰۱:۰۷:۱۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انفال۰۰:۲۵:۴۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره توبه۰۰:۵۰:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره یونس۰۰:۳۷:۰۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره هود۰۰:۳۷:۴۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره یوسف۰۰:۳۴:۵۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره رعد۰۰:۱۷:۰۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ابراهیم۰۰:۱۷:۱۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حجر۰۰:۱۵:۳۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نحل۰۰:۳۹:۱۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره اسراء۰۰:۲۸:۵۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره کهف۰۰:۲۹:۴۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مریم۰۰:۱۸:۰۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره طه۰۰:۲۳:۴۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انبیاء۰۰:۲۵:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حجّ۰۰:۲۶:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مومنون۰۰:۲۳:۵۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نور۰۰:۲۸:۳۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فرقان۰۰:۱۶:۵۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره شعراء۰۰:۳۱:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نمل۰۰:۲۵:۰۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قصص۰۰:۲۹:۳۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره عنکبوت۰۰:۲۱:۴۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره روم۰۰:۱۷:۴۴
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره لقمان۰۰:۱۱:۲۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره سجده۰۰:۰۷:۴۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره احزاب۰۰:۲۶:۵۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره سبأ۰۰:۱۷:۴۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فاطر۰۰:۱۶:۲۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره یس۰۰:۱۵:۵۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره صافات۰۰:۲۲:۴۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ص۰۰:۱۵:۵۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره زمر۰۰:۱۵:۵۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره غافر۰۰:۲۵:۰۴
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فصّلت۰۰:۱۷:۰۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره شوری۰۰:۱۷:۵۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره زخرف۰۰:۱۹:۳۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره دخان۰۰:۰۸:۲۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره جاثیه۰۰:۱۰:۳۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره احقاف۰۰:۱۳:۰۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره محمّد۰۰:۱۰:۵۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فتح۰۰:۱۱:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حجرات۰۰:۰۷:۴۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ق۰۰:۰۷:۴۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ذاریات۰۰:۰۸:۰۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره طور۰۰:۰۷:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نجم۰۰:۰۷:۱۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قمر۰۰:۰۷:۰۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره الرحمن۰۰:۱۰:۳۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره واقعه۰۰:۱۰:۱۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حدید۰۰:۱۱:۲۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مجادله۰۰:۰۹:۴۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حشر۰۰:۰۹:۲۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ممتحنه۰۰:۰۷:۳۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره صفّ۰۰:۰۴:۴۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره جمعه۰۰:۰۳:۳۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره منافقون۰۰:۰۳:۵۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره تغابن۰۰:۰۵:۱۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره طلاق۰۰:۰۵:۵۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره تحریم۰۰:۰۵:۱۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ملک۰۰:۰۶:۳۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قلم۰۰:۰۷:۰۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره حاقه۰۰:۰۶:۰۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره معارج۰۰:۰۵:۰۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نوح۰۰:۰۴:۲۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره جنّ۰۰:۰۵:۰۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مزّمّل۰۰:۰۳:۵۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مدّثّر۰۰:۰۵:۳۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قیامه۰۰:۰۳:۲۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انسان۰۰:۰۵:۰۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مرسلات۰۰:۰۴:۴۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نبأ۰۰:۰۳:۵۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نازعات۰۰:۰۳:۴۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره عبس۰۰:۰۳:۱۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره تکویر۰۰:۰۲:۳۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انفطار۰۰:۰۱:۵۴
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مطفّفین۰۰:۰۴:۲۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انشقاق۰۰:۰۲:۲۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره بروج۰۰:۰۲:۳۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره طارق۰۰:۰۱:۲۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره اعلی۰۰:۰۱:۳۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره غاشیه۰۰:۰۲:۰۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فجر۰۰:۰۲:۵۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره بلد۰۰:۰۱:۴۴
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره شمس۰۰:۰۱:۱۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره لیل۰۰:۰۱:۴۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ضحی۰۰:۰۰:۵۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره انشراح۰۰:۰۰:۳۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره تین۰۰:۰۰:۵۳
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره علق۰۰:۰۱:۲۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قدر۰۰:۰۰:۳۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره بیّنه۰۰:۰۱:۵۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره زلزله۰۰:۰۰:۵۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره عادیات۰۰:۰۰:۵۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قارعه۰۰:۰۰:۵۲
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره تکاثر۰۰:۰۰:۵۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره عصر۰۰:۰۰:۲۱
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره همزه۰۰:۰۰:۴۶
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فیل۰۰:۰۰:۴۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره قریش۰۰:۰۰:۳۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ماعون۰۰:۰۰:۴۵
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره کافرون۰۰:۰۰:۳۷
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره نصر۰۰:۰۰:۲۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره مسد۰۰:۰۰:۳۰
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۸
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره فلق۰۰:۰۰:۲۹
الحذیفی | ترتیل (به روایت قالون عن نافع) سوره ناس۰۰:۰۰:۴۱
سوره حمد۰۰:۵۷
سوره بقره۲:۱۶:۴۰
سوره آل عمران۱:۱۹:۰۱
سوره نساء۱:۲۲:۱۹
سوره مائده۱:۰۳:۲۵
سوره انعام۱:۱۱:۱۸
سوره اعراف۱:۱۴:۲۹
سوره انفال۲۸:۴۴
سوره توبه۵۵:۵۹
سوره یونس۴۲:۵۱
سوره هود۴۲:۰۶
سوره یوسف۳۸:۳۱
سوره رعد۱۸:۵۹
سوره ابراهیم۱۸:۴۰
سوره حجر۱۵:۰۶
سوره نحل۳۹:۳۸
سوره اسراء۳۲:۲۴
سوره کهف۳۰:۵۹
سوره مریم۱۹:۵۳
سوره طه۲۶:۱۶
سوره انبیاء۲۴:۳۸
سوره حج۲۶:۰۴
سوره مومنون۲۳:۱۰
سوره نور۲۸:۲۷
سوره فرقان۱۸:۴۸
سوره شعراء۲۸:۵۹
سوره نمل۲۶:۴۷
سوره قصص۳۱:۱۸
سوره عنکبوت۲۲:۲۵
سوره روم۱۸:۰۶
سوره لقمان۱۱:۲۶
سوره سجده۷:۴۳
سوره احزاب۲۷:۰۳
سوره سباء۱۷:۵۷
سوره فاطر۱۶:۳۵
سوره یس۱۶:۴۰
سوره صافات۲۲:۲۵
سوره ص۱۶:۳۵
. سوره زمر۲۵:۴۲
سوره غافر۲۶:۲۳
سوره فصلت۱۸:۳۹
سوره شوری۱۸:۵۴
سوره زخرف۲۰:۳۶
سوره دخان۸:۳۸
سوره الجادثیه۱۱:۳۸
سوره احقاف۱۳:۴۷
سوره محمد۱۱:۳۹
سوره فتح۱۱:۴۵
سوره حجرات۸:۳۹
سوره ق۸:۴۹
سوره ذاریات۹:۱۲
سوره طور۸:۱۸
سوره نجم۸:۳۲
سوره قمر۸:۵۰
سوره رحمن۱۲:۱۴
سوره واقعه۱۱:۲۹
سوره حدید۱۳:۰۹
سوره مجادله۱۰:۵۴
سوره حشر۱۰:۴۲
سوره ممتحنه۸:۳۲
سوره صفّ۵:۰۷
سوره جمعه۳:۵۸
سوره منافقون۴:۲۲
سوره تغابن۵:۲۶
سوره طلاق۶:۲۲
سوره تحریم۵:۵۴
سوره ملک۷:۳۸
سوره قلم۸:۱۵
سوره حاقه۷:۱۲
سوره معارج۵:۵۲
سوره نوح۵:۱۷
سوره جنّ۶:۰۵
سوره مزّمّل۴:۴۹
سوره مدّثّر۶:۲۷
سوره قیامه۴:۲۷
سوره انسان۶:۳۶
سوره مرسلات۵:۴۳
سوره نباء۴:۴۹
سوره نازعات۴:۴۶
سوره عبس۴:۰۵
سوره تکویر۳:۱۸
سوره انفطار۲:۱۰
سوره مطفّفین۴:۳۸
سوره انشقاق۲:۳۹
سوره بروج۲:۴۴
سوره طارق۱:۴۰
سوره اعلی۱:۴۶
سوره غاشیه۲:۱۹
سوره فجر۳:۲۳
سوره بلد۲:۰۱
سوره شمس۱:۳۸
سوره لیل۲:۰۳
سوره ضحی۱:۰۷
سوره شرح۰۰:۴۱
سوره تین۰۰:۵۷
سوره علق۱:۴۶
سوره قدر۰۰:۴۲
سوره بینه۲:۰۴
سوره زلزله۰۰:۵۸
سوره عادیات۱:۰۴
سوره قارعه۰۰:۵۸
سوره تکاثر۰۰:۵۳
سوره عصر۰۰:۲۴
سوره همزه۰۰:۵۵
سوره فیل۰۰:۴۲
سوره قریش۰۰:۳۷
سوره ماعون۰۰:۴۸
سوره کوثر۰۰:۲۰
سوره کافرون۰۰:۳۹
سوره نصر۰۰:۳۱
سوره مسد۰۰:۳۵
سوره اخلاص۰۰:۲۲
سوره فلق۰۰:۳۳
سوره ناس۰۰:۴۹
8172 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار