دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/05/Abdolfattah11.jpg

دانلود یکجا با کیفیت متوسط

ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه۰۰:۰۰:۳۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره۰۱:۴۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران۰۰:۵۸:۴۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء۰۱:۰۲:۰۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده۰۰:۴۶:۰۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام۰۰:۴۹:۳۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف۰۰:۵۷:۲۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال۰۰:۲۱:۳۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه۰۰:۴۱:۰۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس۰۰:۳۰:۴۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود۰۰:۲۹:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف۰۰:۲۷:۴۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد۰۰:۱۴:۳۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ابراهیم۰۰:۱۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجر۰۰:۱۲:۱۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نحل۰۰:۳۲:۴۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اسراء۰۰:۲۸:۱۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره کهف۰۰:۲۷:۴۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مریم۰۰:۱۷:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طه۰۰:۲۱:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انبیاء۰۰:۱۹:۴۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حج۰۰:۲۰:۳۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مومنون۰۰:۱۸:۵۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نور۰۰:۲۲:۳۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فرقان۰۰:۱۳:۳۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره شعراء۰۰:۲۰:۰۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نمل۰۰:۱۸:۱۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قصص۰۰:۲۵:۲۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عنکبوت۰۰:۱۷:۳۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره روم۰۰:۱۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره لقمان۰۰:۰۸:۵۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره سجده۰۰:۰۶:۴۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره احزاب۰۰:۲۲:۳۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره سبأ۰۰:۱۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاطر۰۰:۱۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره یس۰۰:۱۲:۲۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره صافات۰۰:۱۵:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ص۰۰:۱۲:۱۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره زمر۰۰:۱۸:۳۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره غافر۰۰:۱۹:۰۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فصّلت۰۰:۱۲:۳۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره شوری۰۰:۱۳:۲۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره زخرف۰۰:۱۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره دخان۰۰:۰۶:۲۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره جاثیه۰۰:۰۸:۳۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره احقاف۰۰:۱۰:۱۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله۰۰:۰۹:۳۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فتح۰۰:۰۹:۱۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجرات۰۰:۰۴:۵۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ق۰۰:۱۲:۳۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ذاریات۰۰:۰۶:۱۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طور۰۰:۰۵:۵۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نجم۰۰:۰۶:۰۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر۰۰:۰۶:۰۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن۰۰:۰۸:۱۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه۰۰:۰۸:۰۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید۰۰:۱۰:۳۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله۰۰:۰۷:۳۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حشر۰۰:۰۷:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ممتحنه۰۰:۰۵:۲۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره صفّ۰۰:۰۳:۴۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره جمعه۰۰:۰۲:۴۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره منافقون۰۰:۰۲:۵۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تغابن۰۰:۰۳:۵۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طلاق۰۰:۰۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تحریم۰۰:۰۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ملک۰۰:۰۵:۱۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قلم۰۰:۰۴:۵۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حاقّه۰۰:۰۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره معارج۰۰:۰۳:۳۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نوح۰۰:۰۳:۲۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره جنّ۰۰:۰۳:۵۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مزّمّل۰۰:۰۳:۰۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مدّثّر۰۰:۰۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قیامه۰۰:۰۲:۴۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انسان۰۰:۰۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مرسلات۰۰:۰۳:۴۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نبأ۰۰:۰۳:۰۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نازعات۰۰:۰۲:۵۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عبس۰۰:۰۲:۲۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکویر۰۰:۰۱:۴۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفطار۰۰:۰۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مطفّفین۰۰:۰۲:۵۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشقاق۰۰:۰۱:۴۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بروج۰۰:۰۱:۴۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طارق۰۰:۰۱:۰۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعلی۰۰:۰۱:۰۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره غاشیه۰۰:۰۱:۳۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فجر۰۰:۰۲:۱۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بلد۰۰:۰۱:۱۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره شمس۰۰:۰۰:۵۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره لیل۰۰:۰۱:۱۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ضحی۰۰:۰۰:۴۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشراح۰۰:۰۰:۲۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تین۰۰:۰۰:۳۷
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره علق۰۰:۰۱:۰۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بیّنه۰۰:۰۱:۳۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره زلزال۰۰:۰۰:۳۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عادیات۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قارعه۰۰:۰۰:۴۰
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکاثر۰۰:۰۰:۳۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عصر۰۰:۰۰:۱۹
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره همزه۰۰:۰۰:۳۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فیل۰۰:۰۰:۲۸
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قریش۰۰:۰۰:۲۴
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ماعون۰۰:۰۰:۳۱چ
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره کافرون۰۰:۰۰:۲۶
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نصر۰۰:۰۰:۲۳
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مسد۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۵
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فلق۰۰:۰۰:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ناس۰۰:۰۰:۲۷
1950 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار