دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/11/6237157231224209229154166662114417624138152.jpg

ترجمه گویای فارسی سوره حمد۰۰:۰۰:۳۰
ترجمه گویای فارسی سوره بقره۰۱:۴۰:۳۳
ترجمه گویای فارسی سوره آل عمران۰۱:۰۱:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره نساء۰۱:۰۱:۳۹
ترجمه گویای فارسی سوره مائده۰۰:۴۹:۰۲
ترجمه گویای فارسی سوره انعام۰۰:۵۴:۵۸
ترجمه گویای فارسی سوره اعراف۰۱:۰۱:۱۶
ترجمه گویای فارسی سوره انفال۰۰:۲۳:۳۴
ترجمه گویای فارسی سوره توبه۰۰:۴۳:۰۱
ترجمه گویای فارسی سوره یونس۰۰:۳۰:۰۶
ترجمه گویای فارسی سوره هود۰۰:۳۳:۰۵
ترجمه گویای فارسی سوره یوسف۰۰:۲۹:۳۹
ترجمه گویای فارسی سوره رعد۰۰:۱۴:۵۲
ترجمه گویای فارسی سوره ابراهیم۰۰:۱۴:۲۴
ترجمه گویای فارسی سوره حجر۰۰:۱۱:۳۰
ترجمه گویای فارسی سوره نحل۰۰:۳۰:۱۴
ترجمه گویای فارسی سوره اسراء۰۰:۲۶:۴۸
ترجمه گویای فارسی سوره کهف۰۰:۲۸:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره مریم۰۰:۱۶:۲۵
ترجمه گویای فارسی سوره طه۰۰:۲۳:۰۰
ترجمه گویای فارسی سوره انبیاء۰۰:۱۹:۲۰
ترجمه گویای فارسی سوره حج۰۰:۲۱:۲۸
ترجمه گویای فارسی سوره مومنون۰۰:۱۷:۴۱
ترجمه گویای فارسی سوره نور۰۰:۲۰:۱۰
ترجمه گویای فارسی سوره فرقان۰۰:۱۴:۰۷
ترجمه گویای فارسی سوره شعراء۰۰:۲۱:۰۷
ترجمه گویای فارسی سوره نمل۰۰:۱۸:۲۲
ترجمه گویای فارسی سوره قصص۰۰:۲۲:۰۳
ترجمه گویای فارسی سوره عنکبوت۰۰:۱۵:۱۶
ترجمه گویای فارسی سوره روم۰۰:۱۲:۳۵
ترجمه گویای فارسی سوره لقمان۰۰:۰۷:۵۰
ترجمه گویای فارسی سوره سجده۰۰:۰۵:۳۷
ترجمه گویای فارسی سوره احزاب۰۰:۱۹:۵۷
ترجمه گویای فارسی سوره سبأ۰۰:۱۳:۵۵
ترجمه گویای فارسی سوره فاطر۰۰:۱۱:۵۹
ترجمه گویای فارسی سوره یس۰۰:۱۱:۵۶
ترجمه گویای فارسی سوره صافات۰۰:۱۴:۵۸
ترجمه گویای فارسی سوره ص۰۰:۱۲:۰۹
ترجمه گویای فارسی سوره زمر۰۰:۱۸:۴۵
ترجمه گویای فارسی سوره غافر۰۰:۲۰:۰۹
ترجمه گویای فارسی سوره فصّلت۰۰:۱۲:۳۸
ترجمه گویای فارسی سوره شوری۰۰:۱۲:۴۲
ترجمه گویای فارسی سوره زخرف۰۰:۱۳:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره دخان۰۰:۰۶:۰۸
ترجمه گویای فارسی سوره جاثیه۰۰:۰۷:۵۶
ترجمه گویای فارسی سوره احقاف۰۰:۱۰:۰۸
ترجمه گویای فارسی سوره محمّد (ص)۰۰:۰۹:۲۹
ترجمه گویای فارسی سوره فتح۰۰:۰۹:۰۶
ترجمه گویای فارسی سوره حجرات۰۰:۰۵:۱۷
ترجمه گویای فارسی سوره ق۰۰:۰۵:۳۶
ترجمه گویای فارسی سوره ذاریات۰۰:۰۵:۵۷
ترجمه گویای فارسی سوره طور۰۰:۰۵:۰۰
ترجمه گویای فارسی سوره نجم۰۰:۰۵:۴۲
ترجمه گویای فارسی سوره قمر۰۰:۰۵:۵۱
ترجمه گویای فارسی سوره الرحمن۰۰:۰۵:۳۶
ترجمه گویای فارسی سوره واقعه۰۰:۰۶:۰۰
ترجمه گویای فارسی سوره حدید۰۰:۰۸:۴۷
ترجمه گویای فارسی سوره مجادله۰۰:۰۷:۰۵
ترجمه گویای فارسی سوره حشر۰۰:۰۶:۳۱
ترجمه گویای فارسی سوره ممتحنه۰۰:۰۵:۱۳
ترجمه گویای فارسی سوره صف۰۰:۰۳:۱۲
ترجمه گویای فارسی سوره جمعه۰۰:۰۲:۳۰
ترجمه گویای فارسی سوره منافقون۰۰:۰۲:۵۰
ترجمه گویای فارسی سوره تغابن۰۰:۰۳:۴۶
ترجمه گویای فارسی سوره طلاق۰۰:۰۴:۱۹
ترجمه گویای فارسی سوره تحریم۰۰:۰۳:۴۸
ترجمه گویای فارسی سوره ملک۰۰:۰۴:۴۳
ترجمه گویای فارسی سوره قلم۰۰:۰۴:۳۱
ترجمه گویای فارسی سوره حاقه۰۰:۰۳:۴۱
ترجمه گویای فارسی سوره معارج۰۰:۰۳:۲۷
ترجمه گویای فارسی سوره نوح۰۰:۰۳:۱۳
ترجمه گویای فارسی سوره جنّ۰۰:۰۳:۳۷
ترجمه گویای فارسی سوره مزّمّل۰۰:۰۲:۴۶
ترجمه گویای فارسی سوره مدّثّر۰۰:۰۴:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره قیامه۰۰:۰۲:۵۴
ترجمه گویای فارسی سوره انسان۰۰:۰۳:۵۰
ترجمه گویای فارسی سوره مرصلات۰۰:۰۲:۵۶
ترجمه گویای فارسی سوره نبأ۰۰:۰۲:۴۹
ترجمه گویای فارسی سوره نازعات۰۰:۰۳:۱۷
ترجمه گویای فارسی سوره عبس۰۰:۰۲:۱۶
ترجمه گویای فارسی سوره تکویر۰۰:۰۱:۳۸
ترجمه گویای فارسی سوره انفطار۰۰:۰۱:۱۶
ترجمه گویای فارسی سوره مطفّفین۰۰:۰۲:۴۰
ترجمه گویای فارسی سوره انشقاق۰۰:۰۱:۳۹
ترجمه گویای فارسی سوره بروج۰۰:۰۱:۴۱
ترجمه گویای فارسی سوره طارق۰۰:۰۱:۰۴
ترجمه گویای فارسی سوره اعلی۰۰:۰۱:۱۶
ترجمه گویای فارسی سوره غاشیه۰۰:۰۱:۲۰
ترجمه گویای فارسی سوره فجر۰۰:۰۲:۲۰
ترجمه گویای فارسی سوره بلد۰۰:۰۱:۱۳
ترجمه گویای فارسی سوره شمس۰۰:۰۱:۱۱
ترجمه گویای فارسی سوره لیل۰۰:۰۱:۱۶
ترجمه گویای فارسی سوره ضحی۰۰:۰۰:۴۱
ترجمه گویای فارسی سوره انشراح۰۰:۰۰:۲۹
ترجمه گویای فارسی سوره تین۰۰:۰۰:۳۲
ترجمه گویای فارسی سوره علق۰۰:۰۱:۱۳
ترجمه گویای فارسی سوره قدر۰۰:۰۰:۲۴
ترجمه گویای فارسی سوره بیّنه۰۰:۰۱:۲۱
ترجمه گویای فارسی سوره زلزله۰۰:۰۰:۳۸
ترجمه گویای فارسی سوره عادیات۰۰:۰۰:۴۲
ترجمه گویای فارسی سوره قارعه۰۰:۰۰:۲۹
ترجمه گویای فارسی سوره تکاثر۰۰:۰۰:۳۲
ترجمه گویای فارسی سوره عصر۰۰:۰۰:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره همزه۰۰:۰۰:۲۹
ترجمه گویای فارسی سوره فیل۰۰:۰۰:۲۳
ترجمه گویای فارسی سوره قریش۰۰:۰۰:۲۰
ترجمه گویای فارسی سوره ماعون۰۰:۰۰:۲۷
ترجمه گویای فارسی سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۲
ترجمه گویای فارسی سوره کافرون۰۰:۰۰:۲۱
ترجمه گویای فارسی سوره نصر۰۰:۰۰:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره مسد۰۰:۰۰:۱۹
ترجمه گویای فارسی سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۳
ترجمه گویای فارسی سوره فلق۰۰:۰۰:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره ناس۰۰:۰۰:۱۸

لینک کمکی

دانلود ترجمه سوره فاتحه

دانلود ترجمه سوره بقره

دانلود ترجمه سوره آل عمران

دانلود ترجمه سوره نساء

دانلود ترجمه سوره مائده

دانلود ترجمه سوره انعام

دانلود ترجمه سوره اعراف

دانلود ترجمه سوره انفال

دانلود ترجمه سوره توبه

دانلود ترجمه سوره یونس

دانلود ترجمه سوره هود

دانلود ترجمه سوره یوسف

دانلود ترجمه سوره رعد

دانلود ترجمه سوره ابراهیم

دانلود ترجمه سوره حجر

دانلود ترجمه سوره نحل

دانلود ترجمه سوره اسراء

دانلود ترجمه سوره کهف

دانلود ترجمه سوره مریم

دانلود ترجمه سوره طه

دانلود ترجمه سوره انبیاء

دانلود ترجمه سوره حج

دانلود ترجمه سوره مومنون

دانلود ترجمه سوره نور

دانلود ترجمه سوره فرقان

دانلود ترجمه سوره شعراء

دانلود ترجمه سوره نمل

دانلود ترجمه سوره قصص

دانلود ترجمه سوره عنکبوت

دانلود ترجمه سوره روم

دانلود ترجمه سوره لقمان

دانلود ترجمه سوره سجده

دانلود ترجمه سوره احزاب

دانلود ترجمه سوره سبأ

دانلود ترجمه سوره فاطر

دانلود ترجمه سوره یس

دانلود ترجمه سوره صافات

دانلود ترجمه سوره ص

دانلود ترجمه سوره زمر

دانلود ترجمه سوره غافر

دانلود ترجمه سوره فصلت

دانلود ترجمه سوره شورى

دانلود ترجمه سوره زخرف

دانلود ترجمه سوره دخان

دانلود ترجمه سوره جاثیه

دانلود ترجمه سوره احقاف

دانلود ترجمه سوره محمد

دانلود ترجمه سوره فتح

دانلود ترجمه سوره حجرات

دانلود ترجمه سوره ق

دانلود ترجمه سوره ذاریات

دانلود ترجمه سوره طور

دانلود ترجمه سوره نجم

دانلود ترجمه سوره قمر

دانلود ترجمه سوره الرحمن

دانلود ترجمه سوره واقعه

دانلود ترجمه سوره حدید

دانلود ترجمه سوره مجادله

دانلود ترجمه سوره حشر

دانلود ترجمه سوره ممتحنه

دانلود ترجمه سوره صف

دانلود ترجمه سوره جمعه

دانلود ترجمه سوره منافقون

دانلود ترجمه سوره تغابن

دانلود ترجمه سوره طلاق

دانلود ترجمه سوره تحریم

دانلود ترجمه سوره ملک

دانلود ترجمه سوره قلم

دانلود ترجمه سوره حاقه

دانلود ترجمه سوره معارج

دانلود ترجمه سوره نوح

دانلود ترجمه سوره جن

دانلود ترجمه سوره مزمل

دانلود ترجمه سوره مدثر

دانلود ترجمه سوره قیامه

دانلود ترجمه سوره انسان

دانلود ترجمه سوره مرسلات

دانلود ترجمه سوره نبأ

دانلود ترجمه سوره نازعات

دانلود ترجمه سوره عبس

دانلود ترجمه سوره تکویر

دانلود ترجمه سوره انفطار

دانلود ترجمه سوره مطففین

دانلود ترجمه سوره انشقاق

دانلود ترجمه سوره بروج

دانلود ترجمه سوره طارق

دانلود ترجمه سوره اعلى

دانلود ترجمه سوره غاشیه

دانلود ترجمه سوره فجر

دانلود ترجمه سوره بلد

دانلود ترجمه سوره شمس

دانلود ترجمه سوره لیل

دانلود ترجمه سوره ضحى

دانلود ترجمه سوره انشراح

دانلود ترجمه سوره تین

دانلود ترجمه سوره علق

دانلود ترجمه سوره قدر

دانلود ترجمه سوره بینه

دانلود ترجمه سوره زلزال

دانلود ترجمه سوره عادیات

دانلود ترجمه سوره قارعه

دانلود ترجمه سوره تکاثر

دانلود ترجمه سوره عصر

دانلود ترجمه سوره همزه

دانلود ترجمه سوره فیل

دانلود ترجمه سوره قریش

دانلود ترجمه سوره ماعون

دانلود ترجمه سوره کوثر

دانلود ترجمه سوره کافرون

دانلود ترجمه سوره نصر

دانلود ترجمه سوره لهب

دانلود ترجمه سوره اخلاص

دانلود ترجمه سوره فلق

دانلود ترجمه سوره ناس

دانلود ترجمه کل قرآن کریم به صورت یکجا

26556 بازدید ۲۹ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. LordVader گفت:

  سلام
  دستت درد نکنه
  ترجمه ی جدیده یا فقط رو خوانی؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام ممنون
   فقط ترجمه هست مثل کتاب های صوتی
   اینجوری نیست که اول آیه رو بخونن بعد ترجمه صوتی باشه
   فقط ترجمه هست خیلی هم قشنگه بگیرش ضرر نداره

 2. سید رضا هاشمی گفت:

  دستتون درد نکنه ، خیلی زحمت کشیدید

 3. - گفت:

  همین رو کم داشتیم…
  یعنی یه مرد پیدا نمی شد بخونه که دادن به این خانوم؟؟؟؟؟؟؟؟

  • رویین گفت:

   با سلام.
   صدای مرد هم هست استاد پرهیزکار هم معنی رو خوندن
   ولی متاسفم برای کسانی که لحن تند و این دید منفی رو نسبت به خانومها دارن
   و این لحن شما زنده به گور کردن عربهای جاهل رو تو ذهن عموم یاداوری میکنه
   هیچ اشکالی در خواندن قران و معنی آن توسط خواهران عزیزمان وجود ندارد.
   و از خداوند اجر ایشان را بابت زحماتشان خواستاریم
   اینم لینک صوتی مردانه
   http://www.ketabdownload.com/mida-extra-13.html

 4. محمود گفت:

  با سلام ،،،
  تمام لینکها از دانلود خارج شده ، دلیلش را نقص فنی اعلام می کند . خدا قوت .

 5. مهنوش گفت:

  خیلی خوبه من قبلا همیشه آهنگ گوش میدادم ولی حالا با معنی قرآن وهدایتش می خوایم ولی کاش خانم بدین لو بگه که معنی چه سورهی ی رو داره میگه اینطوری میدونیم که چی رو داریم وچی رو دانلود کنیم هر بار قاطی میکنم که چی رو گوشیمه بعد تکراری میشن

 6. مهدی گفت:

  سلام. آیا گوش دادن به صدای خانم برای آقایون مشکل شرعی نداره؟؟؟

 7. حسین گفت:

  خدا خیرتون بده ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید دستتون درد نکنه واقعا کارتون عالی هستش انشالله به هرچی دوسدارید برسید خوش بحالتون

 8. امیرحسین گفت:

  خیلی عالی بود، خدا حفظتون کنه

 9. رضا گفت:

  خدا بصیرتت رو زیاد کنه برادر!!

 10. سیما گفت:

  چرا دانلود نمیشه؟

 11. سیاوش گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  فایل سوره بقره ناقصه تا آیه شریفه ۵۷ درسته اما از ترجمه آیه شریفه ۵۸ تا پایان آیه شریفه ۶۳ حذف شده
  لطف کنید فایل کاملش رو قرار بدید
  سپاسگذارم
  اجرکم عندا…

 12. سیاوش گفت:

  سلام بزرگوار
  خسته نباشی
  متاسفانه این هم ناقصه

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام غیر از اینا دیگه هیچ فایلی موجود نیست شرمنده

   • سیاوش گفت:

    سلام
    خیلی ممنون از زحماتتون
    التماس دعا

   • سیاوش گفت:

    مدیر بزرگوار سلام
    خسته نباشید
    من هرچی سرچ کردم اطلاعاتی در مورد این خواهر بزرگوار پیدا نکردم تا بتونم باهاشون تماس بگیرم اما حضرتعالی مطمئنا” با ارتباطاتی که دارید میتونید پیداشون کنید و فایل کامل رو تهیه بفرمایید
    فایل سوره بقره ناقصه تا آیه شریفه ۵۷ درسته اما از ترجمه آیه شریفه ۵۸ تا پایان آیه شریفه ۶۳ حذف شده
    حیفه که این مجموعه ی گرانبها ناقص باشه
    امیدوارم خدا اجرتون بده
    التماس دعا

 13. مهربان گفت:

  من خیلی دوستشون داشتم وبا صداتون ارتباط خوبی برقرار میکنم به نظرم کارتون عالیه امیدوارم فرشته هاتون هرروز بیشتر بشه در پناه خدا…

 14. بهروز گفت:

  سلام
  در خصوص دوستی که فرمایش کردن چرا ترجمه صدای زن گذشن زن هم مخلوق خداست و کسی که با صدای زن اون هم ترجمه قرآن تحریک می شود باید یک کم در نیات و درون خود تامل کند و تمرین تقوا انجام بده ..

 15. علی گفت:

  بنده با شنیدن صدای این خانم دچار غنا شده و به گناه افتادم… آیا شنیدن صدای زن توسط مرد در اسلام ناب محمدی جایز است …،چرا با این کارها جوانان ما را به منجلاب گناه و پرتگاه فساد میکشانید آیا شرم نمی کنید… ایکاش ما همگی کمی بصیرت را از مولایمان ،نماینده بر حق آقا امام زمان بر زمین ،حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ایی می آموختیم …،خدا شما را ببخشاید و بر بصیرت شما انشاالله بیفزاید…

  • محمد گفت:

   حاتون خیلی خرابه سریع و سریع ازدواج کرده و چهارتاشم با هم بگیرید و تناول بفرمایید تا شاید خداوند لطفی کرده و به بهشت بروید

دسته بندی

اسکرول بار