دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/11/6237157231224209229154166662114417624138152.jpg

ترجمه گویای فارسی سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۰
ترجمه گویای فارسی سوره بقره ۰۱:۴۰:۳۳
ترجمه گویای فارسی سوره آل عمران ۰۱:۰۱:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره نساء ۰۱:۰۱:۳۹
ترجمه گویای فارسی سوره مائده ۰۰:۴۹:۰۲
ترجمه گویای فارسی سوره انعام ۰۰:۵۴:۵۸
ترجمه گویای فارسی سوره اعراف ۰۱:۰۱:۱۶
ترجمه گویای فارسی سوره انفال ۰۰:۲۳:۳۴
ترجمه گویای فارسی سوره توبه ۰۰:۴۳:۰۱
ترجمه گویای فارسی سوره یونس ۰۰:۳۰:۰۶
ترجمه گویای فارسی سوره هود ۰۰:۳۳:۰۵
ترجمه گویای فارسی سوره یوسف ۰۰:۲۹:۳۹
ترجمه گویای فارسی سوره رعد ۰۰:۱۴:۵۲
ترجمه گویای فارسی سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۲۴
ترجمه گویای فارسی سوره حجر ۰۰:۱۱:۳۰
ترجمه گویای فارسی سوره نحل ۰۰:۳۰:۱۴
ترجمه گویای فارسی سوره اسراء ۰۰:۲۶:۴۸
ترجمه گویای فارسی سوره کهف ۰۰:۲۸:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره مریم ۰۰:۱۶:۲۵
ترجمه گویای فارسی سوره طه ۰۰:۲۳:۰۰
ترجمه گویای فارسی سوره انبیاء ۰۰:۱۹:۲۰
ترجمه گویای فارسی سوره حج ۰۰:۲۱:۲۸
ترجمه گویای فارسی سوره مومنون ۰۰:۱۷:۴۱
ترجمه گویای فارسی سوره نور ۰۰:۲۰:۱۰
ترجمه گویای فارسی سوره فرقان ۰۰:۱۴:۰۷
ترجمه گویای فارسی سوره شعراء ۰۰:۲۱:۰۷
ترجمه گویای فارسی سوره نمل ۰۰:۱۸:۲۲
ترجمه گویای فارسی سوره قصص ۰۰:۲۲:۰۳
ترجمه گویای فارسی سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۱۶
ترجمه گویای فارسی سوره روم ۰۰:۱۲:۳۵
ترجمه گویای فارسی سوره لقمان ۰۰:۰۷:۵۰
ترجمه گویای فارسی سوره سجده ۰۰:۰۵:۳۷
ترجمه گویای فارسی سوره احزاب ۰۰:۱۹:۵۷
ترجمه گویای فارسی سوره سبأ ۰۰:۱۳:۵۵
ترجمه گویای فارسی سوره فاطر ۰۰:۱۱:۵۹
ترجمه گویای فارسی سوره یس ۰۰:۱۱:۵۶
ترجمه گویای فارسی سوره صافات ۰۰:۱۴:۵۸
ترجمه گویای فارسی سوره ص ۰۰:۱۲:۰۹
ترجمه گویای فارسی سوره زمر ۰۰:۱۸:۴۵
ترجمه گویای فارسی سوره غافر ۰۰:۲۰:۰۹
ترجمه گویای فارسی سوره فصّلت ۰۰:۱۲:۳۸
ترجمه گویای فارسی سوره شوری ۰۰:۱۲:۴۲
ترجمه گویای فارسی سوره زخرف ۰۰:۱۳:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره دخان ۰۰:۰۶:۰۸
ترجمه گویای فارسی سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۵۶
ترجمه گویای فارسی سوره احقاف ۰۰:۱۰:۰۸
ترجمه گویای فارسی سوره محمّد (ص) ۰۰:۰۹:۲۹
ترجمه گویای فارسی سوره فتح ۰۰:۰۹:۰۶
ترجمه گویای فارسی سوره حجرات ۰۰:۰۵:۱۷
ترجمه گویای فارسی سوره ق ۰۰:۰۵:۳۶
ترجمه گویای فارسی سوره ذاریات ۰۰:۰۵:۵۷
ترجمه گویای فارسی سوره طور ۰۰:۰۵:۰۰
ترجمه گویای فارسی سوره نجم ۰۰:۰۵:۴۲
ترجمه گویای فارسی سوره قمر ۰۰:۰۵:۵۱
ترجمه گویای فارسی سوره الرحمن ۰۰:۰۵:۳۶
ترجمه گویای فارسی سوره واقعه ۰۰:۰۶:۰۰
ترجمه گویای فارسی سوره حدید ۰۰:۰۸:۴۷
ترجمه گویای فارسی سوره مجادله ۰۰:۰۷:۰۵
ترجمه گویای فارسی سوره حشر ۰۰:۰۶:۳۱
ترجمه گویای فارسی سوره ممتحنه ۰۰:۰۵:۱۳
ترجمه گویای فارسی سوره صف ۰۰:۰۳:۱۲
ترجمه گویای فارسی سوره جمعه ۰۰:۰۲:۳۰
ترجمه گویای فارسی سوره منافقون ۰۰:۰۲:۵۰
ترجمه گویای فارسی سوره تغابن ۰۰:۰۳:۴۶
ترجمه گویای فارسی سوره طلاق ۰۰:۰۴:۱۹
ترجمه گویای فارسی سوره تحریم ۰۰:۰۳:۴۸
ترجمه گویای فارسی سوره ملک ۰۰:۰۴:۴۳
ترجمه گویای فارسی سوره قلم ۰۰:۰۴:۳۱
ترجمه گویای فارسی سوره حاقه ۰۰:۰۳:۴۱
ترجمه گویای فارسی سوره معارج ۰۰:۰۳:۲۷
ترجمه گویای فارسی سوره نوح ۰۰:۰۳:۱۳
ترجمه گویای فارسی سوره جنّ ۰۰:۰۳:۳۷
ترجمه گویای فارسی سوره مزّمّل ۰۰:۰۲:۴۶
ترجمه گویای فارسی سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره قیامه ۰۰:۰۲:۵۴
ترجمه گویای فارسی سوره انسان ۰۰:۰۳:۵۰
ترجمه گویای فارسی سوره مرصلات ۰۰:۰۲:۵۶
ترجمه گویای فارسی سوره نبأ ۰۰:۰۲:۴۹
ترجمه گویای فارسی سوره نازعات ۰۰:۰۳:۱۷
ترجمه گویای فارسی سوره عبس ۰۰:۰۲:۱۶
ترجمه گویای فارسی سوره تکویر ۰۰:۰۱:۳۸
ترجمه گویای فارسی سوره انفطار ۰۰:۰۱:۱۶
ترجمه گویای فارسی سوره مطفّفین ۰۰:۰۲:۴۰
ترجمه گویای فارسی سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۳۹
ترجمه گویای فارسی سوره بروج ۰۰:۰۱:۴۱
ترجمه گویای فارسی سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۴
ترجمه گویای فارسی سوره اعلی ۰۰:۰۱:۱۶
ترجمه گویای فارسی سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۲۰
ترجمه گویای فارسی سوره فجر ۰۰:۰۲:۲۰
ترجمه گویای فارسی سوره بلد ۰۰:۰۱:۱۳
ترجمه گویای فارسی سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۱
ترجمه گویای فارسی سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۶
ترجمه گویای فارسی سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۱
ترجمه گویای فارسی سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۹
ترجمه گویای فارسی سوره تین ۰۰:۰۰:۳۲
ترجمه گویای فارسی سوره علق ۰۰:۰۱:۱۳
ترجمه گویای فارسی سوره قدر ۰۰:۰۰:۲۴
ترجمه گویای فارسی سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۲۱
ترجمه گویای فارسی سوره زلزله ۰۰:۰۰:۳۸
ترجمه گویای فارسی سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۲
ترجمه گویای فارسی سوره قارعه ۰۰:۰۰:۲۹
ترجمه گویای فارسی سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۲
ترجمه گویای فارسی سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره همزه ۰۰:۰۰:۲۹
ترجمه گویای فارسی سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۳
ترجمه گویای فارسی سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۰
ترجمه گویای فارسی سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۷
ترجمه گویای فارسی سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۲
ترجمه گویای فارسی سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۱
ترجمه گویای فارسی سوره نصر ۰۰:۰۰:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره مسد ۰۰:۰۰:۱۹
ترجمه گویای فارسی سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۳
ترجمه گویای فارسی سوره فلق ۰۰:۰۰:۱۸
ترجمه گویای فارسی سوره ناس ۰۰:۰۰:۱۸

لینک کمکی

دانلود ترجمه سوره فاتحه

دانلود ترجمه سوره بقره

دانلود ترجمه سوره آل عمران

دانلود ترجمه سوره نساء

دانلود ترجمه سوره مائده

دانلود ترجمه سوره انعام

دانلود ترجمه سوره اعراف

دانلود ترجمه سوره انفال

دانلود ترجمه سوره توبه

دانلود ترجمه سوره یونس

دانلود ترجمه سوره هود

دانلود ترجمه سوره یوسف

دانلود ترجمه سوره رعد

دانلود ترجمه سوره ابراهیم

دانلود ترجمه سوره حجر

دانلود ترجمه سوره نحل

دانلود ترجمه سوره اسراء

دانلود ترجمه سوره کهف

دانلود ترجمه سوره مریم

دانلود ترجمه سوره طه

دانلود ترجمه سوره انبیاء

دانلود ترجمه سوره حج

دانلود ترجمه سوره مومنون

دانلود ترجمه سوره نور

دانلود ترجمه سوره فرقان

دانلود ترجمه سوره شعراء

دانلود ترجمه سوره نمل

دانلود ترجمه سوره قصص

دانلود ترجمه سوره عنکبوت

دانلود ترجمه سوره روم

دانلود ترجمه سوره لقمان

دانلود ترجمه سوره سجده

دانلود ترجمه سوره احزاب

دانلود ترجمه سوره سبأ

دانلود ترجمه سوره فاطر

دانلود ترجمه سوره یس

دانلود ترجمه سوره صافات

دانلود ترجمه سوره ص

دانلود ترجمه سوره زمر

دانلود ترجمه سوره غافر

دانلود ترجمه سوره فصلت

دانلود ترجمه سوره شورى

دانلود ترجمه سوره زخرف

دانلود ترجمه سوره دخان

دانلود ترجمه سوره جاثیه

دانلود ترجمه سوره احقاف

دانلود ترجمه سوره محمد

دانلود ترجمه سوره فتح

دانلود ترجمه سوره حجرات

دانلود ترجمه سوره ق

دانلود ترجمه سوره ذاریات

دانلود ترجمه سوره طور

دانلود ترجمه سوره نجم

دانلود ترجمه سوره قمر

دانلود ترجمه سوره الرحمن

دانلود ترجمه سوره واقعه

دانلود ترجمه سوره حدید

دانلود ترجمه سوره مجادله

دانلود ترجمه سوره حشر

دانلود ترجمه سوره ممتحنه

دانلود ترجمه سوره صف

دانلود ترجمه سوره جمعه

دانلود ترجمه سوره منافقون

دانلود ترجمه سوره تغابن

دانلود ترجمه سوره طلاق

دانلود ترجمه سوره تحریم

دانلود ترجمه سوره ملک

دانلود ترجمه سوره قلم

دانلود ترجمه سوره حاقه

دانلود ترجمه سوره معارج

دانلود ترجمه سوره نوح

دانلود ترجمه سوره جن

دانلود ترجمه سوره مزمل

دانلود ترجمه سوره مدثر

دانلود ترجمه سوره قیامه

دانلود ترجمه سوره انسان

دانلود ترجمه سوره مرسلات

دانلود ترجمه سوره نبأ

دانلود ترجمه سوره نازعات

دانلود ترجمه سوره عبس

دانلود ترجمه سوره تکویر

دانلود ترجمه سوره انفطار

دانلود ترجمه سوره مطففین

دانلود ترجمه سوره انشقاق

دانلود ترجمه سوره بروج

دانلود ترجمه سوره طارق

دانلود ترجمه سوره اعلى

دانلود ترجمه سوره غاشیه

دانلود ترجمه سوره فجر

دانلود ترجمه سوره بلد

دانلود ترجمه سوره شمس

دانلود ترجمه سوره لیل

دانلود ترجمه سوره ضحى

دانلود ترجمه سوره انشراح

دانلود ترجمه سوره تین

دانلود ترجمه سوره علق

دانلود ترجمه سوره قدر

دانلود ترجمه سوره بینه

دانلود ترجمه سوره زلزال

دانلود ترجمه سوره عادیات

دانلود ترجمه سوره قارعه

دانلود ترجمه سوره تکاثر

دانلود ترجمه سوره عصر

دانلود ترجمه سوره همزه

دانلود ترجمه سوره فیل

دانلود ترجمه سوره قریش

دانلود ترجمه سوره ماعون

دانلود ترجمه سوره کوثر

دانلود ترجمه سوره کافرون

دانلود ترجمه سوره نصر

دانلود ترجمه سوره لهب

دانلود ترجمه سوره اخلاص

دانلود ترجمه سوره فلق

دانلود ترجمه سوره ناس

دانلود ترجمه کل قرآن کریم به صورت یکجا

30603 بازدید ۳۱ نظر »

ارسال نظر

 1. LordVader گفت:

  سلام
  دستت درد نکنه
  ترجمه ی جدیده یا فقط رو خوانی؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام ممنون
   فقط ترجمه هست مثل کتاب های صوتی
   اینجوری نیست که اول آیه رو بخونن بعد ترجمه صوتی باشه
   فقط ترجمه هست خیلی هم قشنگه بگیرش ضرر نداره

 2. سید رضا هاشمی گفت:

  دستتون درد نکنه ، خیلی زحمت کشیدید

 3. - گفت:

  همین رو کم داشتیم…
  یعنی یه مرد پیدا نمی شد بخونه که دادن به این خانوم؟؟؟؟؟؟؟؟

  • رویین گفت:

   با سلام.
   صدای مرد هم هست استاد پرهیزکار هم معنی رو خوندن
   ولی متاسفم برای کسانی که لحن تند و این دید منفی رو نسبت به خانومها دارن
   و این لحن شما زنده به گور کردن عربهای جاهل رو تو ذهن عموم یاداوری میکنه
   هیچ اشکالی در خواندن قران و معنی آن توسط خواهران عزیزمان وجود ندارد.
   و از خداوند اجر ایشان را بابت زحماتشان خواستاریم
   اینم لینک صوتی مردانه
   http://www.ketabdownload.com/mida-extra-13.html

 4. محمود گفت:

  با سلام ،،،
  تمام لینکها از دانلود خارج شده ، دلیلش را نقص فنی اعلام می کند . خدا قوت .

 5. مهنوش گفت:

  خیلی خوبه من قبلا همیشه آهنگ گوش میدادم ولی حالا با معنی قرآن وهدایتش می خوایم ولی کاش خانم بدین لو بگه که معنی چه سورهی ی رو داره میگه اینطوری میدونیم که چی رو داریم وچی رو دانلود کنیم هر بار قاطی میکنم که چی رو گوشیمه بعد تکراری میشن

 6. مهدی گفت:

  سلام. آیا گوش دادن به صدای خانم برای آقایون مشکل شرعی نداره؟؟؟

 7. حسین گفت:

  خدا خیرتون بده ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید دستتون درد نکنه واقعا کارتون عالی هستش انشالله به هرچی دوسدارید برسید خوش بحالتون

 8. امیرحسین گفت:

  خیلی عالی بود، خدا حفظتون کنه

 9. رضا گفت:

  خدا بصیرتت رو زیاد کنه برادر!!

 10. سیما گفت:

  چرا دانلود نمیشه؟

 11. سیاوش گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  فایل سوره بقره ناقصه تا آیه شریفه ۵۷ درسته اما از ترجمه آیه شریفه ۵۸ تا پایان آیه شریفه ۶۳ حذف شده
  لطف کنید فایل کاملش رو قرار بدید
  سپاسگذارم
  اجرکم عندا…

 12. سیاوش گفت:

  سلام بزرگوار
  خسته نباشی
  متاسفانه این هم ناقصه

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام غیر از اینا دیگه هیچ فایلی موجود نیست شرمنده

   • سیاوش گفت:

    سلام
    خیلی ممنون از زحماتتون
    التماس دعا

   • سیاوش گفت:

    مدیر بزرگوار سلام
    خسته نباشید
    من هرچی سرچ کردم اطلاعاتی در مورد این خواهر بزرگوار پیدا نکردم تا بتونم باهاشون تماس بگیرم اما حضرتعالی مطمئنا” با ارتباطاتی که دارید میتونید پیداشون کنید و فایل کامل رو تهیه بفرمایید
    فایل سوره بقره ناقصه تا آیه شریفه ۵۷ درسته اما از ترجمه آیه شریفه ۵۸ تا پایان آیه شریفه ۶۳ حذف شده
    حیفه که این مجموعه ی گرانبها ناقص باشه
    امیدوارم خدا اجرتون بده
    التماس دعا

 13. مهربان گفت:

  من خیلی دوستشون داشتم وبا صداتون ارتباط خوبی برقرار میکنم به نظرم کارتون عالیه امیدوارم فرشته هاتون هرروز بیشتر بشه در پناه خدا…

 14. بهروز گفت:

  سلام
  در خصوص دوستی که فرمایش کردن چرا ترجمه صدای زن گذشن زن هم مخلوق خداست و کسی که با صدای زن اون هم ترجمه قرآن تحریک می شود باید یک کم در نیات و درون خود تامل کند و تمرین تقوا انجام بده ..

 15. علی گفت:

  بنده با شنیدن صدای این خانم دچار غنا شده و به گناه افتادم… آیا شنیدن صدای زن توسط مرد در اسلام ناب محمدی جایز است …،چرا با این کارها جوانان ما را به منجلاب گناه و پرتگاه فساد میکشانید آیا شرم نمی کنید… ایکاش ما همگی کمی بصیرت را از مولایمان ،نماینده بر حق آقا امام زمان بر زمین ،حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ایی می آموختیم …،خدا شما را ببخشاید و بر بصیرت شما انشاالله بیفزاید…

  • محمد گفت:

   حاتون خیلی خرابه سریع و سریع ازدواج کرده و چهارتاشم با هم بگیرید و تناول بفرمایید تا شاید خداوند لطفی کرده و به بهشت بروید

 16. M گفت:

  سلام ..خیلی عالی ….🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 17. سلطانی گفت:

  خیلی ممنون از ترجمه خوبتون که مایه آرامش دلهاست

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت