دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

http://bayanbox.ir/view/7345445402377885629/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C2.jpg

فصلت ۱۹-۲۵۰۵:۵۵
نساء ۱۳۵-۱۳۹۰۵:۳۰
اسراء ۷۸-۸۴۰۳:۵۰
یس ۶۹ تا آخر۰۷:۴۰
بقره ۱۴۸-۱۵۲۰۴:۴۵
آل عمران ۱۹۶ تا آخر۰۴:۱۰
رعد ۲۷-۳۱۰۵:۵۵
سجده ۱۸-۲۲۰۴:۰۵
آل عمران ۱۴۴-۱۴۸۰۴:۴۵
بقره ۲۴۳ تا ۲۴۵۰۳:۱۵
اسراء ایه ۱۰۶۰۰:۲۷
نباء ۳۱ تا آخر۰۹:۵۶
نحل ۹۶ تا ۱۰۷۱۰:۳۱
نمل ۸۷ تا ۹۳۰۵:۰۰
بقره ۱۹۰ تا ۱۹۵۰۴:۴۱
آل عمران ۱۴۴ تا ۱۴۸۰۴:۴۳
بقره ۲۵۵ تا ۲۵۷۰۴:۴۵
انا نحن نزّلنا الذکر و انا له لحافظون۰۰:۱۵
قل نزله روح القدس من ربک بالحق…۰۰:۴۳
و اذا نزلنا آیه مکان آیه و الله اعلم بما ینزل …۰۶:۱۳
و قرآنا فرقنا لتقرئه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا۰۰:۲۶
حسین فردی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری آیات ۱-۸ – تصویری۰۵:۰۰
حسین فردی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری آیات ۱-۸ – صوتی۰۵:۰۰
حسین فردی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات ۱۱-۱۵ ، بلد ۱-۲۰ و کوثر۲۰:۲۵
حسین فردی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مرسلات و حمد۱۱:۱۹
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر ، قریش و ماعون۱۲:۲۵
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر، حمد، توحید، قدر، کوثر۱۴:۱۵
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم آیات ۳۱-۶۱ و کوثر۱۶:۵۲
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۹۳-۱۰۱۰۸:۱۵
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسرا آیات ۱-۱۱ و حمد۱۳:۳۳
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح و فاتحه۱۲:۲۵
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری ، أعلی ، فاتحه و توحید۲۱:۱۳
حسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات ۱۵۱-۱۵۲ و فجر۲۴:۳۲
حسین فردی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات ۱۰۵ تا آخر۰۴:۵۰
حسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم و عادیات۱۴:۲۲
حسین فردی – تلاوت مجلسی سوره اعلی و فجر آیات ۲۷ تا ۳۰۰۰:۱۱:۰۱
حسین فردی – تلاوت مجلسی سوره اسراء ۱۰۵ تا ۱۱۱۰۰:۱۶:۰۰
حسین فردی زاده-سوره های اعلی و فجر۱۰:۵۹
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات ۱۰۷-۱۱۰ و مریم آیات ۱-۱۷۲۰:۵۵
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر و قدر۱۱:۱۶
حسین فردی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات ۱۰۵-۱۱۱ و نباء آیات ۶-۴۰ (تصویری)۲۰:۵۳
حسین فردی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات ۱۰۵-۱۱۱ و نباء آیات ۶-۴۰ (صوتی)۲۰:۵۳
حسین فردی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات ۸-۱۴ ، حمد ، کوثر و فجر آیات ۲۷-آخر (تصویری)۱۳:۰۶
حسین فردی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات ۸-۱۴ ، حمد ، کوثر و فجر آیات ۲۷-آخر (صوتی)۱۳:۰۶
حسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء ۸-۱۴،حمد،فجر(صوتی)۱۳:۰۵
حسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء ۸-۱۴،حمد،فجر(تصویری)۱۳:۱۴
حسین قردی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسرا آیات ۶۱-۶۵(تصویری)۳:۴۶
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسرا آیات ۶۱-۶۵(صوتی)۳:۳۸
حسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم و عادیات۱۴:۲۲
حسین فردی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات ۱۰۵ تا آخر۰۴:۵۰
حسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات ۱۵۱-۱۵۲ و فجر۲۴:۳۲
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری ، أعلی ، فاتحه و توحید۲۱:۱۳
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح و فاتحه۱۲:۲۵
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسرا آیات ۱-۱۱ و حمد۱۳:۳۳
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۹۳-۱۰۱۰۸:۱۵
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم آیات ۳۱-۶۱ و کوثر۱۶:۵۲
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر، حمد، توحید، قدر، کوثر۱۴:۱۵
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر ، قریش و ماعون۱۲:۲۵
حسین فردی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مرسلات و حمد۱۱:۱۹
حسین فردی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات ۱۱-۱۵ ، بلد ۱-۲۰ و کوثر۲۰:۲۵
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر و قدر۱۱:۱۶
حسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات ۱۰۷-۱۱۰ و مریم آیات ۱-۱۷۲۰:۵۵
حسین فردی زاده-سوره های اعلی و فجر(تصویری)۱۰:۵۹
حسین فردی | تلاوت مجلسی سوره اسراء ۱۰۵ تا ۱۱۱۰۰:۱۶:۰۰
حسین فردی | تلاوت مجلسی سوره اعلی و فجر آیات ۲۷ تا ۳۰۰۰:۱۱:۰۱
1499 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار