دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/05/fa16bb34-01d4-416e-99c8-e792a1597fa4.jpg

 

ترتیل با کیفیت متوسط

محمود علی البنّا؛ سوره سجده۰۰:۰۷:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره فاتحه۰۰:۰۰:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره بقره۰۲:۱۳:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره آل عمران۰۱:۱۳:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره نساء۰۱:۱۸:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره مائده۰۰:۵۸:۰۱
محمود علی البنّا؛ سوره انعام۰۱:۰۲:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره اعراف۰۱:۰۸:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره انفال۰۰:۲۴:۴۱
محمود علی البنّا؛ سوره توبه۰۰:۵۱:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره یونس۰۰:۳۳:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره هود۰۰:۳۶:۰۷
محمود علی البنّا؛ سوره یوسف۰۰:۳۴:۲۹
محمود علی البنّا؛ سوره رعد۰۰:۱۷:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره ابراهیم۰۰:۱۷:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره حجر۰۰:۰۷:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره نحل۰۰:۳۶:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره اسراء۰۰:۳۳:۴۵
محمود علی البنّا؛ سوره کهف۰۰:۳۴:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره مریم۰۰:۲۱:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره طه۰۰:۲۸:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره انبیاء۰۰:۲۵:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره حجّ۰۰:۲۸:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره مومنون۰۰:۲۳:۵۲
محمود علی البنّا؛ سوره نور۰۰:۲۸:۲۴
محمود علی البنّا؛ سوره فرقان۰۰:۱۷:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره شعرا۰۰:۲۴:۴۸
محمود علی البنّا؛ سوره نمل۰۰:۲۴:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره قصص۰۰:۲۶:۴۸
محمود علی البنّا؛ سوره عنکبوت۰۰:۱۸:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره روم۰۰:۱۵:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره لقمان۰۰:۱۰:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره احزاب۰۰:۲۶:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره سبأ۰۰:۱۷:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره فاطر۰۰:۱۴:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره یاسین۰۰:۱۴:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره صافّات۰۰:۱۸:۴۹
محمود علی البنّا؛ سوره ص۰۰:۱۵:۵۴
محمود علی البنّا؛ سوره زمر۰۰:۲۴:۳۰
محمود علی البنّا؛ سوره غافر۰۰:۲۳:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره فصّلت۰۰:۱۶:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره شوری۰۰:۱۷:۴۱
محمود علی البنّا؛ سوره زخرف۰۰:۱۶:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره دخان۰۰:۰۷:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره جاثیه۰۰:۰۹:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره احقاف۰۰:۱۲:۵۲
محمود علی البنّا؛ سوره محمّد صلوات الله علیه و آله۰۰:۱۱:۵۳
محمود علی البنّا؛ سوره فتح۰۰:۱۲:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره حجرات۰۰:۰۷:۲۴
محمود علی البنّا؛ سوره ق۰۰:۰۷:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره ذاریات۰۰:۰۷:۳۸
محمود علی البنّا؛ سوره طور۰۰:۰۶:۳۰
محمود علی البنّا؛ سوره نجم۰۰:۰۶:۴۷
محمود علی البنّا؛ سوره قمر۰۰:۰۷:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره الرحمن۰۰:۰۸:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره واقعه۰۰:۰۸:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره حدید۰۰:۱۱:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره مجادله۰۰:۱۰:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره حشر۰۰:۰۹:۴۶
محمود علی البنّا؛ سوره ممتحنه۰۰:۰۷:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره صفّ۰۰:۰۴:۴۵
محمود علی البنّا؛ سوره جمعه۰۰:۰۳:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره منافقون۰۰:۰۴:۰۳
محمود علی البنّا؛ سوره تغابن۰۰:۰۵:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره طلاق۰۰:۰۶:۰۵
محمود علی البنّا؛ سوره تحریم۰۰:۰۵:۳۱
محمود علی البنّا؛ سوره ملک۰۰:۰۶:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره قلم۰۰:۰۶:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره حاقّه۰۰:۰۶:۰۹
محمود علی البنّا؛ سوره معارج۰۰:۰۴:۵۵
محمود علی البنّا؛ سوره نوح۰۰:۰۵:۱۴
محمود علی البنّا؛ سوره جنّ۰۰:۰۶:۱۲
محمود علی البنّا؛ سوره مزّمّل۰۰:۰۴:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره مدّثّر۰۰:۰۶:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره قیامه۰۰:۰۳:۲۷
محمود علی البنّا؛ سوره انسان۰۰:۰۶:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره مرسلات۰۰:۰۴:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره نبأ۰۰:۰۴:۲۶
محمود علی البنّا؛ سوره نازعات۰۰:۰۴:۴۸
محمود علی البنّا؛ سوره عبس۰۰:۰۳:۴۹
محمود علی البنّا؛ سوره انفطار۰۰:۰۲:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره انفطار۰۰:۰۲:۰۵
محمود علی البنّا؛ سوره مطفّفین۰۰:۰۴:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره انشقاق۰۰:۰۲:۳۹
محمود علی البنّا؛ سوره بروج۰۰:۰۲:۳۸
محمود علی البنّا؛ سوره طارق۰۰:۰۱:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره اعلی۰۰:۰۱:۵۳
محمود علی البنّا؛ سوره غاشیه۰۰:۰۲:۲۲
محمود علی البنّا؛ سوره فجر۰۰:۰۳:۲۵
محمود علی البنّا؛ سوره بلد۰۰:۰۲:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره شمش۰۰:۰۱:۴۰
محمود علی البنّا؛ سوره لیل۰۰:۰۲:۰۷
محمود علی البنّا؛ سوره الضحی۰۰:۰۱:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره انشراح۰۰:۰۰:۴۷
محمود علی البنّا؛ سوره تین۰۰:۰۰:۵۴
محمود علی البنّا؛ سوره علق۰۰:۰۱:۵۲
محمود علی البنّا؛ سوره قدر۰۰:۰۰:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره بیّنه۰۰:۰۲:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره زلزله۰۰:۰۱:۰۳
محمود علی البنّا؛ سوره عادیات۰۰:۰۱:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره قارعه۰۰:۰۱:۰۳
محمود علی البنّا؛ سوره تکاثر۰۰:۰۰:۵۴
محمود علی البنّا؛ سوره عصر۰۰:۰۰:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره همزه۰۰:۰۰:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره فیل۰۰:۰۰:۴۰
محمود علی البنّا؛ سوره قریش۰۰:۰۰:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره ماعون۰۰:۰۰:۴۶
محمود علی البنّا؛ سوره کوثر۰۰:۰۰:۲۲
محمود علی البنّا؛ سوره کافرون۰۰:۰۰:۳۸
محمود علی البنّا؛ سوره نصر۰۰:۰۰:۳۳
محمود علی البنّا؛ سوره مسد۰۰:۰۰:۳۳
محمود علی البنّا؛ سوره اخلاص۰۰:۰۰:۲۲
محمود علی البنّا؛ سوره فلق۰۰:۰۰:۳۱
محمود علی البنّا؛ سوره ناس۰۰:۰۰:۳۸
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۰۰:۵۶:۵۹
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۰۰:۵۳:۰۴
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۳۰۱:۰۰:۰۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۴۰۰:۵۲:۲۹
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۵۰۰:۵۳:۵۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۶۰۰:۵۳:۱۰
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۷۰۰:۵۴:۵۰
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۸۰۰:۴۹:۴۴
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۹۰۰:۵۰:۳۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۰۰۰:۴۸:۴۰
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۱۰۰:۵۰:۱۹
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۲۰۰:۵۲:۳۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۳۰۰:۵۲:۱۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۴۰۰:۴۹:۵۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۵۰۰:۵۹:۳۲
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۶۰۰:۵۸:۵۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۷۰۰:۵۴:۴۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۸۰۰:۵۸:۱۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۹۰۰:۵۱:۱۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۰۰۰:۴۹:۳۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۱۰۰:۵۰:۴۲
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۲۰۰:۵۳:۰۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۳۰۰:۵۶:۲۲
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۴۰۰:۵۱:۰۸
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۵۰۰:۴۵:۲۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۶۰۱:۰۵:۲۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۷۰۰:۵۳:۴۸
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۸۰۰:۵۶:۴۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۹۰۰:۵۹:۳۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۳۰۰۰:۵۹:۰۱
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱ تا ۵۷۴۶:۰۱
سوره ی مبارکه بقره آیات ۵۷ تا ۹۵۴۵:۰۵
سوره ی مبارکه بقره آیات ۹۶ تا ۱۴۰۴۵:۳۱
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۴۱ تا ۱۸۰۴۵:۲۹
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۸۱ تا ۲۱۶۴۴:۰۶
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۱۷ تا ۲۴۳۴۰:۴۰
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۴۴ تا ۲۶۳۳۴:۴۸
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۶۴ تا آخر۳۵:۱۲
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱ تا ۵۰۴۵:۳۶
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۵۱ تا ۱۰۲۴۴:۴۸
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۰۳ تا ۱۵۴۴۶:۴۱
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۵۵ تا آخر۴۳:۴۱
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱ تا ۳۵۴۵:۵۳
سوره ی مبارکه نساء آیات ۳۶ تا ۷۸۴۵:۲۲
سوره ی مبارکه نساء آیات ۷۹ تا ۱۱۲۴۰:۲۹
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۱۳ تا ۱۴۴۳۳:۰۹
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۴۵ تا آخر۳۲:۴۵
سوره ی مبارکه مائده آیات ۱ تا ۲۷۳۹:۵۸
سوره ی مبارکه مائده آیات ۲۸ تا ۶۲۴۰:۱۰
سوره ی مبارکه مائده آیات ۶۳ تا ۹۴۳۳:۱۶
سوره ی مبارکه انعام آیات ۱ تا ۵۲۳۳:۱۰
سوره ی مبارکه انعام آیات ۵۳ تا ۹۳۴۰:۱۶
سوره ی مبارکه انعام آیات ۹۴ تا ۱۳۶۳۹:۵۷
سوره ی مبارکه انعام آیات ۱۳۷ تا آخر۴۰:۳۵
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱ تا ۴۷۴۱:۳۰
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۴۸ تا ۹۴۴۰:۰۳
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۹۵ تا ۱۵۵۴۰:۰۷
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱۵۵ تا آخر۴۵:۲۲
سوره ی مبارکه انفال آیات ۱ تا ۴۲۳۶:۰۱
سوره ی مبارکه انفال آیات ۴۳ تا آخر۳۰:۱۸
سوره ی مبارکه توبه آیات ۱ تا ۳۷۴۱:۰۱
سوره ی مبارکه توبه آیات ۳۸ تا ۷۱۳۵:۱۲
سوره ی مبارکه توبه آیات ۷۲ تا ۱۰۱۳۰:۵۶
سوره ی مبارکه توبه آیات ۱۰۲ تا آخر۳۰:۲۷
سوره ی مبارکه یونس آیات ا تا ۴۹۴۴:۳۸
سوره ی مبارکه یونس آیات ۵۰ تا آخر۴۷:۳۴
سوره ی مبارکه هود آیات ۱ تا ۵۲۴۵:۴۶
سوره ی مبارکه هود آیات ۵۳ تا آخر۵۱:۵۴
سوره ی مبارکه یوسف آیات ۱ تا ۵۷۴۵:۱۶
سوره ی مبارکه یوسف آیات ۵۸ تا آخر۴۰:۴۰
سوره ی مبارکه رعد۴۱:۳۶
سوره ی مبارکه ابراهیم۴۳:۱۷
سوره ی مبارکه حجر۳۵:۴۷
سوره ی مبارکه نحل آیات ۱ تا ۶۸۴۵:۱۵
سوره ی مبارکه نحل آیات ۶۹ تا آخر۴۹:۵۰
سوره ی مبارکه اسراء آیات ۱ تا ۵۹۴۰:۲۳
سوره ی مبارکه اسراء آیات ۶۰ تا آخر۳۶:۴۴
سوره ی مبارکه کهف آیات ۱ تا ۴۸۳۷:۵۲
سوره ی مبارکه کهف آیات ۴۹ تا آخر۳۹:۵۷
سوره ی مبارکه مریم۴۷:۰۲
سوره ی مبارکه طه آیات ۱ تا ۷۷۳۰:۳۱
سوره ی مبارکه طه آیات ۷۸ تا آخر۳۰:۰۷
سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۱ تا ۵۴۳۳:۱۵
سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۵۵ تا آخر۳۳:۳۰
سوره ی مبارکه حج آیات ۱ تا ۳۶۳۱:۲۳
سوره ی مبارکه حج آیات ۳۷ تا آخر۳۲:۵۸
سوره ی مبارکه مؤمنون۵۲:۵۸
سوره ی مبارکه نور آیات ۱ تا ۳۵۳۵:۱۴
سوره ی مبارکه نور آیات ۳۶ تا آخر۳۳:۳۸
سوره ی مبارکه فرقان۴۳:۲۱
سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱ تا ۱۱۳۳۷:۱۲
سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱۱۴ تا آخر۳۶:۵۶
سوره ی مبارکه نمل آیات ۱ تا ۴۵۳۱:۱۰
سوره ی مبارکه نمل آیات ۴۶ تا آخر۳۱:۲۸
سوره ی مبارکه قصص آیات ۱ تا ۴۵۳۸:۳۸
سوره ی مبارکه قصص آیات ۵۶ تا آخر۳۸:۱۷
سوره ی مبارکه عنکبوت۵۴:۳۰
سوره ی مبارکه روم۴۳:۰۶
سوره ی مبارکه لقمان۲۷:۵۷
سوره ی مبارکه سجده۱۹:۰۹
سوره ی مبارکه احزاب آیات ۱ تا ۳۴۳۱:۱۰
سوره ی مبارکه احزاب آیات ۳۵ تا آخر۳۸:۰۳
سوره ی مبارکه سبأ۴۵:۱۴
سوره ی مبارکه فاطر۴۰:۰۰
سوره ی مبارکه یس۳۹:۴۴
سوره ی مبارکه صافات۴۷:۱۹
سوره ی مبارکه ص۳۹:۲۵
سوره ی مبارکه زمر آیات ۱ تا ۳۷۳۰:۳۶
سوره ی مبارکه زمر آیات ۳۸ تا آخر۳۱:۳۲
سوره ی مبارکه غافر آیات ۱ تا ۳۶۲۹:۵۹
سوره ی مبارکه غافر آیات ۳۷ تا آخر۳۵:۰۴
سوره ی مبارکه فصلت۴۳:۲۳
سوره ی مبارکه شوری۴۴:۴۹
سوره ی مبارکه زخرف۴۶:۰۴
سوره ی مبارکه دخان۱۹:۴۲
سوره ی مبارکه جاثیه۲۶:۱۵
سوره ی مبارکه احقاف۳۴:۰۷
سوره ی مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله»۲۷:۱۸
سوره ی مبارکه فتح۲۹:۳۳
سوره ی مبارکه حجرات۱۸:۳۱
سوره ی مبارکه ق۲۰:۲۶
سوره ی مبارکه ذاریات۱۹:۳۸
سوره ی مبارکه طور۱۶:۲۵
سوره ی مبارکه نجم۱۸:۱۲
سوره ی مبارکه قمر۱۷:۰۱
سوره ی مبارکه الرحمن۱۹:۲۹
سوره ی مبارکه واقعه۱۹:۵۰
سوره ی مبارکه حدید۲۸:۴۷
سوره ی مبارکه مجادله۲۴:۰۱
سوره ی مبارکه حشر۲۲:۴۶
سوره ی مبارکه ممتحنه۱۸:۵۰
سوره ی مبارکه صف۱۰:۳۴
سوره ی مبارکه جمعه۸:۳۱
سوره ی مبارکه منافقون۸:۴۶
سوره ی مبارکه تغابن۱۱:۲۵
سوره ی مبارکه طلاق۱۴:۳۵
سوره ی مبارکه تحریم۱۴:۴۳
سوره ی مبارکه ملک۱۵:۵۲
سوره ی مبارکه قلم۱۴:۴۷
سوره ی مبارکه حاقه۱۳:۵۵
سوره ی مبارکه معارج۱۰:۵۷
سوره ی مبارکه نوح۱۰:۴۹
سوره ی مبارکه جن۱۳:۰۵
سوره ی مبارکه مزمل۱۰:۳۴
سوره ی مبارکه مدثر۱۲:۵۰
سوره ی مبارکه قیامه۷:۴۱
سوره ی مبارکه انسان۱۲:۴۸
سوره ی مبارکه مرسلات۱۰:۰۹
سوره ی مبارکه نبأ۹:۵۳
سوره ی مبارکه نازعات۹:۰۹
سوره ی مبارکه عبس۸:۲۱
سوره ی مبارکه تکویر۵:۳۶
سوره ی مبارکه انفطار۴:۲۹
سوره ی مبارکه مطففین۱۰:۲۰
سوره ی مبارکه انشقاق۵:۵۲
سوره ی مبارکه بروج۶:۰۱
سوره ی مبارکه طارق۳:۲۴
سوره ی مبارکه اعلی۴:۱۰
سوره ی مبارکه غاشیه۵:۵۲
سوره ی مبارکه فجر۷:۳۵
سوره ی مبارکه بلد۳:۵۷
سوره ی مبارکه شمس۳:۳۹
سوره ی مبارکه لیل۴:۲۵
سوره ی مبارکه ضحی۲:۴۰
سوره ی مبارکه شرح۱:۳۱
سوره ی مبارکه تین۲:۰۵
سوره ی مبارکه علق۳:۳۰
سوره ی مبارکه قدر۱:۲۷
سوره ی مبارکه بینه۴:۵۶
سوره ی مبارکه زلزله۲:۰۰
سوره ی مبارکه عادیات۲:۳۰
سوره ی مبارکه قارعه۲:۰۲
سوره ی مبارکه تکاثر۱:۳۵
سوره ی مبارکه عصر۰۰:۴۵
سوره ی مبارکه همزه۱:۳۷
سوره ی مبارکه فیل۱:۱۴
سوره ی مبارکه قریش۱:۰۰
سوره ی مبارکه ماعون۱:۲۵
سوره ی مبارکه کوثر۰۰:۳۹
سوره ی مبارکه کافرون۱:۱۲
سوره ی مبارکه نصر۱:۰۶
سوره ی مبارکه مسد۱:۰۲
سوره ی مبارکه اخلاص۰۰:۴۱
سوره ی مبارکه فلق۰۰:۵۸
سوره ی مبارکه ناس۱:۲۳
محمود علی البناء-سوره مبارکه آل عمران۲۹:۰۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حمد۰۰:۰۱:۲۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بقره۰۵:۳۷:۴۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره آل عمران۰۳:۰۱:۱۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نساء۰۳:۱۷:۳۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مائده۰۲:۲۶:۵۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انعام۰۲:۴۲:۴۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اعراف۰۲:۵۳:۵۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انفال۰۱:۰۶:۲۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره توبه۰۲:۱۸:۰۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره یونس۰۱:۳۲:۲۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره هود۰۱:۳۷:۵۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره یوسف۰۱:۲۶:۰۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره رعد۰۰:۴۱:۴۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ابراهیم۰۰:۴۳:۱۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حجر۰۰:۳۵:۴۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نحل۰۱:۳۵:۱۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اسراء۰۱:۱۷:۱۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره کهف۰۰:۱۷:۵۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مریم۰۰:۴۷:۰۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طه۰۱:۰۰:۴۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انبیاء۰۱:۰۶:۵۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حجّ۰۱:۰۴:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مومنون۰۰:۵۳:۰۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نور۰۱:۰۹:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فرقان۰۰:۴۳:۲۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره شعراء۰۱:۱۴:۱۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نمل۰۱:۰۲:۴۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قصص۰۱:۱۷:۰۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عنکبوت۰۰:۵۴:۳۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره روم۰۰:۴۳:۱۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره لقمان۰۰:۲۷:۵۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره سجده۰۰:۱۹:۰۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره احزاب۰۱:۰۹:۲۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره سبأ۰۰:۴۵:۱۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فاطر۰۰:۴۰:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره یس۰۰:۳۹:۴۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره صافات۰۰:۴۷:۲۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ص۰۰:۳۹:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره زمر۰۱:۰۲:۱۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره غافر۰۱:۰۵:۱۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فصّلت۰۰:۴۳:۲۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره شوری۰۰:۴۴:۵۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره زخرف۰۰:۴۶:۰۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره دخان۰۰:۱۹:۴۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره جاثیه۰۰:۲۶:۱۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره احقاف۰۰:۳۴:۰۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره محمّد صلوات الله علیه و آله۰۰:۲۷:۱۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فتح۰۰:۲۹:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حجرات۰۰:۱۸:۳۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ق۰۰:۲۰:۲۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ذاریات۰۰:۱۹:۳۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طور۰۰:۱۶:۲۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نجم۰۰:۱۸:۱۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قمر۰۰:۱۷:۰۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره الرحمن۰۰:۱۹:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره واقعه۰۰:۱۹:۵۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حدید۰۰:۲۸:۴۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مجادله۰۰:۲۴:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حشر۰۰:۲۲:۴۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ممتحنه۰۰:۱۸:۵۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره صفّ۰۰:۱۰:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره جمعه۰۰:۰۸:۲۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره منافقون۰۰:۰۸:۴۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تغابن۰۰:۱۱:۲۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طلاق۰۰:۱۴:۳۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تحریم۰۰:۱۴:۴۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ملک۰۰:۱۵:۵۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قلم۰۰:۱۴:۴۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حاقه۰۰:۱۳:۵۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره معارج۰۰:۱۰:۵۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نوح۰۰:۱۰:۴۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره جنّ۰۰:۱۳:۰۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مزّمّل۰۰:۱۰:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مدّثّر۰۰:۱۲:۴۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قیامه۰۰:۰۷:۴۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انسان۰۰:۱۲:۴۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مرسلات۰۰:۱۰:۰۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نبأ۰۰:۰۹:۵۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نازعات۰۰:۰۹:۰۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عبس۰۰:۰۸:۱۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تکویر۰۰:۰۵:۳۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انفطار۰۰:۰۴:۲۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مطفّفین۰۰:۱۰:۱۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انشقاق۰۰:۰۵:۵۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بروج۰۰:۰۵:۵۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طارق۰۰:۰۳:۲۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اعلی۰۰:۰۴:۰۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره غاشیه۰۰:۰۵:۴۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فجر۰۰:۰۷:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بلد۰۰:۰۳:۵۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره شمس۰۰:۰۳:۳۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره لیل۰۰:۰۴:۲۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ضحی۰۰:۰۲:۳۷
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انشراح۰۰:۰۱:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تین۰۰:۰۲:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره علق۰۰:۰۳:۲۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قدر۰۰:۰۱:۲۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بیّنه۰۰:۰۴:۵۴
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره زلزال۰۰:۰۱:۵۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عادیات۰۰:۰۲:۲۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قارعه۰۰:۰۱:۵۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تکاثر۰۰:۰۱:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عصر۰۰:۰۰:۴۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره همزه۰۰:۰۱:۳۳
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فیل۰۰:۰۱:۱۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قریش۰۰:۰۰:۵۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ماعون۰۰:۰۱:۲۱
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره کوثر۰۰:۰۰:۳۶
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره کافرون۰۰:۰۱:۱۰
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نصر۰۰:۰۱:۰۲
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مسد۰۰:۰۰:۵۹
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اخلاص۰۰:۰۰:۳۸
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فلق۰۰:۰۰:۵۵
قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ناس۰۰:۰۱:۱۹
2738 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. porya گفت:

    آقا کارتون درسته واقعا عالیه . این همه قرائت از کجا پیدا کردین ؟!!!!!!

  2. dasmozd گفت:

    تشکر از لطف تمام افرادی که درراه قرآن و اهل بیت تلاش می کنند.

دسته بندی

اسکرول بار