دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

http://iqna.ir/files/fa/news/1394/11/6/37799_629.jpg

محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۸۹-۱۹۵ در حضور رهبر معظم انقلاب – تصویری ۱۱:۵۹
محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۸۹-۱۹۵ در حضور رهبر معظم انقلاب – صوتی ۱۱:۵۹
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجر در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۲:۴۷
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و تین در حضور رهبر معظم انقلاب ۱۴:۱۶

 

محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۸۹-۱۹۵ در حضور رهبر معظم انقلاب – تصویری ۱۱:۵۹
محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۸۹-۱۹۵ در حضور رهبر معظم انقلاب – صوتی ۱۱:۵۹
محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات ۸۰-۸۴ (تصویری) ۰۵:۰۵
محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات ۸۰-۸۴ (صوتی) ۰۵:۰۵
محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی (تصویری) ۰۵:۲۳
محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی (صوتی) ۰۵:۲۳
محمدجواد پناهی- تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات ۳۸ تا ۴۸ ۲۵:۵۱
محمدجواد پناهی- تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات ۱۰۵ تا ۱۱۱ و سوره تین ۱۴:۲۲
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده ۱۱:۲۸
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و تین در حضور رهبر معظم انقلاب ۱۴:۱۶
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و مریم ۱۷:۰۸
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های فرقان و کوثر ۱۵:۰۹
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سورهای تین آیات ۱-آخر و قدر ۰۴:۴۹
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق و زلزله ۱۴:۳۳
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و کوثر ۱۵:۱۱
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و قدر ۱۴:۰۹
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح آیات ۲۷-۲۹ و کوثر ۱۷:۴۷
محمدجوادپناهی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قیامت – صوتی ۱۵:۴۳
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر آیات ۱۸-۲۴ و حمد ۲۱:۲۸
محمدجواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات ۲۲-۲۳ (هامبورگ – آلمان – ۱۳۸۴) ۲۲:۲۳
محمدجواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات ۲۲-۲۳ (هامبورگ – آلمان – ۱۳۸۴) ۲۲:۲۳
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر آیات ۱۸-۲۴ و حمد ۲۱:۲۸
محمدجوادپناهی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قیامت ۱۵:۴۳
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح آیات ۲۷-۲۹ و کوثر ۱۷:۴۷
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و قدر ۱۴:۰۹
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و کوثر ۱۵:۱۱
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجر در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۲:۴۷
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق و زلزله ۱۴:۳۳
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سورهای تین آیات ۱-آخر و قدر ۰۴:۴۹
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های فرقان و کوثر ۱۵:۰۹
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و مریم ۱۷:۰۸
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و تین در حضور رهبر معظم انقلاب ۱۴:۱۶
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده ۱۱:۲۸
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره اسراء در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۴:۱۶
محمدجواد پناهی | تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات ۱۰۵ تا ۱۱۱ و سوره تین ۰۰:۱۴:۲۲
محمدجواد پناهی | تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات ۳۸ تا ۴۸ ۰۰:۲۵:۵۱
نور آیات ۳۵ تا ۳۸ ۰۰:۱۵:۱۰

 

سوره های قارعه-همزه-توحید ۰۵:۱۵
سوره احزاب ۱۰:۴۵
سوره آل عمران ۱۶:۱۰
سوره انعام-۹۴-۹۹ ۱۶:۱۸
سوره بقره ۰۹:۳۹
سوره دهر ۲۴:۳۲
سوره های دهر و کوثر ۱۷:۵۲
سوره ابراهیم ۲۳:۲۸
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه اللمتقین ۰۰:۲۷
سوره های حشر و کوثر ۱۸:۰۴
سوره حجرات ۲۰:۴۰
سوره اسرا ۰۶:۵۱
سوره معراج ۱۷:۳۷
سورهای طارق و بروج ۱۶:۳۱
سوره توبه -آیه ۷۲ به بعد ۱۶:۴۷
سوره احزاب ۱۰:۰۷

 

احزاب ۲۱ تا ۲۵ ۱۰:۱۴
سوره ی مبارکه ی طارق،بلد،حمد و بقره آیات ۱ تا ۵ ۱۴:۴۳
سوره ی مبارکه ی فرقان آیات ۵۸ تا ۷۰ ۱۴:۴۲
سوره ی مبارکه ی فجر ۱۱:۳۷
سوره مبارکه ی حشر و علق آیات ۱ تا ۵ ۱۸:۰۲

 

محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء اول ۵۶:۳۰
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء دوم ۵۹:۱۱
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء سوم ۰۱:۰۰:۰۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء چهارم ۰۱:۰۰:۰۷
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء پنجم ۰۱:۰۱:۱۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء ششم ۰۱:۰۰:۵۲
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء هفتم ۰۱:۰۰:۵۱
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء هشتم ۵۵:۳۳
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء نهم ۵۵:۴۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء دهم ۵۶:۲۲
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء یازدهم ۵۴:۵۲
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء دوازدهم ۵۹:۳۰
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء سیزدهم ۵۶:۳۷
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء چهاردهم ۵۳:۰۲
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء پانزدهم ۵۹:۱۲
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء شانزدهم ۵۷:۳۸
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء هفدهم ۵۴:۴۳
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء هجدهم ۵۶:۰۷
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء نوزدهم ۵۶:۵۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیستم ۵۷:۴۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و یکم ۵۵:۳۳
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و دوم ۵۹:۵۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و سوم ۵۹:۳۱
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و چهارم ۵۷:۴۶
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و پنجم ۵۷:۱۶
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و ششم ۰۰:۵۷:۰۸
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و هفتم ۰۱:۰۰:۳۵
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و هشتم ۵۸:۵۶
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و نه ام ۰۱:۰۱:۰۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء سی ام ۵۹:۰۳

 

3046 بازدید نظر: »

ارسال نظر

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت