دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

http://iqna.ir/files/fa/news/1394/11/6/37799_629.jpg

محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۸۹-۱۹۵ در حضور رهبر معظم انقلاب – تصویری۱۱:۵۹
محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۸۹-۱۹۵ در حضور رهبر معظم انقلاب – صوتی۱۱:۵۹
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجر در محضر رهبر معظم انقلاب۱۲:۴۷
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و تین در حضور رهبر معظم انقلاب۱۴:۱۶

 

محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۸۹-۱۹۵ در حضور رهبر معظم انقلاب – تصویری۱۱:۵۹
محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۸۹-۱۹۵ در حضور رهبر معظم انقلاب – صوتی۱۱:۵۹
محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات ۸۰-۸۴ (تصویری)۰۵:۰۵
محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات ۸۰-۸۴ (صوتی)۰۵:۰۵
محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی (تصویری)۰۵:۲۳
محمد جواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی (صوتی)۰۵:۲۳
محمدجواد پناهی- تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات ۳۸ تا ۴۸۲۵:۵۱
محمدجواد پناهی- تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات ۱۰۵ تا ۱۱۱ و سوره تین۱۴:۲۲
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده۱۱:۲۸
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و تین در حضور رهبر معظم انقلاب۱۴:۱۶
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و مریم۱۷:۰۸
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های فرقان و کوثر۱۵:۰۹
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سورهای تین آیات ۱-آخر و قدر۰۴:۴۹
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق و زلزله۱۴:۳۳
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و کوثر۱۵:۱۱
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و قدر۱۴:۰۹
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح آیات ۲۷-۲۹ و کوثر۱۷:۴۷
محمدجوادپناهی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قیامت – صوتی۱۵:۴۳
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر آیات ۱۸-۲۴ و حمد۲۱:۲۸
محمدجواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات ۲۲-۲۳ (هامبورگ – آلمان – ۱۳۸۴)۲۲:۲۳
محمدجواد پناهی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات ۲۲-۲۳ (هامبورگ – آلمان – ۱۳۸۴)۲۲:۲۳
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر آیات ۱۸-۲۴ و حمد۲۱:۲۸
محمدجوادپناهی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قیامت۱۵:۴۳
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح آیات ۲۷-۲۹ و کوثر۱۷:۴۷
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و قدر۱۴:۰۹
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و کوثر۱۵:۱۱
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجر در محضر رهبر معظم انقلاب۱۲:۴۷
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق و زلزله۱۴:۳۳
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سورهای تین آیات ۱-آخر و قدر۰۴:۴۹
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های فرقان و کوثر۱۵:۰۹
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و مریم۱۷:۰۸
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و تین در حضور رهبر معظم انقلاب۱۴:۱۶
محمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده۱۱:۲۸
محمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره اسراء در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی۱۴:۱۶
محمدجواد پناهی | تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات ۱۰۵ تا ۱۱۱ و سوره تین۰۰:۱۴:۲۲
محمدجواد پناهی | تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات ۳۸ تا ۴۸۰۰:۲۵:۵۱
نور آیات ۳۵ تا ۳۸۰۰:۱۵:۱۰

 

سوره های قارعه-همزه-توحید۰۵:۱۵
سوره احزاب۱۰:۴۵
سوره آل عمران۱۶:۱۰
سوره انعام-۹۴-۹۹۱۶:۱۸
سوره بقره۰۹:۳۹
سوره دهر۲۴:۳۲
سوره های دهر و کوثر۱۷:۵۲
سوره ابراهیم۲۳:۲۸
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه اللمتقین۰۰:۲۷
سوره های حشر و کوثر۱۸:۰۴
سوره حجرات۲۰:۴۰
سوره اسرا۰۶:۵۱
سوره معراج۱۷:۳۷
سورهای طارق و بروج۱۶:۳۱
سوره توبه -آیه ۷۲ به بعد۱۶:۴۷
سوره احزاب۱۰:۰۷

 

احزاب ۲۱ تا ۲۵۱۰:۱۴
سوره ی مبارکه ی طارق،بلد،حمد و بقره آیات ۱ تا ۵۱۴:۴۳
سوره ی مبارکه ی فرقان آیات ۵۸ تا ۷۰۱۴:۴۲
سوره ی مبارکه ی فجر۱۱:۳۷
سوره مبارکه ی حشر و علق آیات ۱ تا ۵۱۸:۰۲

 

محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء اول۵۶:۳۰
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء دوم۵۹:۱۱
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء سوم۰۱:۰۰:۰۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء چهارم۰۱:۰۰:۰۷
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء پنجم۰۱:۰۱:۱۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء ششم۰۱:۰۰:۵۲
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء هفتم۰۱:۰۰:۵۱
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء هشتم۵۵:۳۳
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء نهم۵۵:۴۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء دهم۵۶:۲۲
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء یازدهم۵۴:۵۲
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء دوازدهم۵۹:۳۰
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء سیزدهم۵۶:۳۷
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء چهاردهم۵۳:۰۲
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء پانزدهم۵۹:۱۲
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء شانزدهم۵۷:۳۸
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء هفدهم۵۴:۴۳
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء هجدهم۵۶:۰۷
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء نوزدهم۵۶:۵۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیستم۵۷:۴۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و یکم۵۵:۳۳
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و دوم۵۹:۵۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و سوم۵۹:۳۱
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و چهارم۵۷:۴۶
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و پنجم۵۷:۱۶
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و ششم۰۰:۵۷:۰۸
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و هفتم۰۱:۰۰:۳۵
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و هشتم۵۸:۵۶
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء بیست و نه ام۰۱:۰۱:۰۴
محمدجواد پناهی – تلاوت ترتیل جزء سی ام۵۹:۰۳

 

2404 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار