دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2017/01/large_1410421771928218118.JPG

یاسر القرشی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد)۰۰:۰۰:۴۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره بقره۰۲:۰۸:۲۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره آل عمران۰۱:۲۳:۰۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره نساء۰۱:۲۳:۴۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره مائده۰۱:۰۸:۳۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره انعام۰۱:۰۸:۳۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره اعراف۰۱:۱۴:۲۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره انفال۰۰:۲۶:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره توبه۰۰:۵۸:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره یونس۰۰:۴۸:۱۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره هود۰۰:۴۵:۰۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره یوسف۰۰:۳۷:۴۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره رعد۰۰:۱۸:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره ابراهیم۰۰:۱۷:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره حجر۰۰:۱۵:۴۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره نحل۰۰:۳۷:۱۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره اسراء۰۰:۳۲:۰۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره کهف۰۰:۳۱:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره مریم۰۰:۱۸:۱۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره طه۰۰:۲۶:۳۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره انبیاء۰۰:۲۶:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره حجّ۰۰:۳۰:۴۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره مومنون۰۰:۲۲:۵۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره نور۰۰:۲۶:۵۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره فرقان۰۰:۱۶:۴۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره شوری۰۰:۳۳:۰۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره نمل۰۰:۲۶:۵۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره قصص۰۰:۳۶:۳۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره عنکبوت۰۰:۲۴:۰۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره روم۰۰:۲۰:۳۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره لقمان۰۰:۱۱:۵۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره سجده۰۰:۰۹:۰۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره احزاب۰۰:۳۰:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره سبأ۰۰:۲۰:۰۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره فاطر۰۰:۲۰:۰۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره یاسین۰۰:۱۶:۵۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره صافات۰۰:۲۲:۲۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره ص۰۰:۱۷:۱۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره زمر۰۰:۲۶:۲۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره غافر۰۰:۳۰:۰۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره فصّلت۰۰:۲۱:۲۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره شوری۰۰:۲۰:۰۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره زخرف۰۰:۲۰:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره دخان۰۰:۰۹:۲۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره جاثیه۰۰:۱۱:۰۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره احقاف۰۰:۱۴:۰۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله۰۰:۱۱:۱۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره فتح۰۰:۱۱:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره حجرات۰۰:۰۸:۲۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره ق۰۰:۰۸:۴۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره ذاریات۰۰:۰۹:۰۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره طور۰۰:۰۷:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره نجم۰۰:۰۷:۵۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره قمر۰۰:۰۸:۰۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره الرحمن۰۰:۱۰:۰۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره واقعه۰۰:۱۱:۱۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره حدید۰۰:۱۳:۰۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره مجادله۰۰:۱۰:۵۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره حشر۰۰:۱۰:۴۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره ممتحنه۰۰:۰۸:۴۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره صفّ۰۰:۰۴:۵۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره جمعه۰۰:۰۳:۵۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره منافقون۰۰:۰۴:۱۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره تغابن۰۰:۰۵:۱۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره طلاق۰۰:۰۶:۳۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره تحریم۰۰:۰۶:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره ملک۰۰:۰۷:۰۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره قلم۰۰:۰۷:۳۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره حاقه۰۰:۰۶:۴۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره معارج۰۰:۰۵:۳۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره نوح۰۰:۰۵:۰۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره جنّ۰۰:۰۵:۴۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره مزّمّل۰۰:۰۴:۲۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره مدّثّر۰۰:۰۶:۳۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره قیامه۰۰:۰۳:۵۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره انسان۰۰:۰۵:۴۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره مرسلات۰۰:۰۵:۰۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره نبأ۰۰:۰۴:۱۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره نازعات۰۰:۰۴:۰۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره عبس۰۰:۰۳:۲۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره تکویر۰۰:۰۲:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره انفطار۰۰:۰۲:۰۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره مطفّفین۰۰:۰۴:۴۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره انشقاق۰۰:۰۲:۳۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره بروج۰۰:۰۲:۴۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره طارق۰۰:۰۱:۳۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره اعلی۰۰:۰۱:۳۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره غاشیه۰۰:۰۲:۰۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره فجر۰۰:۰۳:۲۸
یاسر القرشی | ترتیل سوره بلد۰۰:۰۱:۵۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره شمس۰۰:۰۱:۱۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره لیل۰۰:۰۱:۴۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره ضحی۰۰:۰۱:۰۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره انشراح۰۰:۰۰:۴۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره تین۰۰:۰۰:۵۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره علق۰۰:۰۱:۳۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره قدر۰۰:۰۰:۴۳
یاسر القرشی | ترتیل سوره بیّنه۰۰:۰۲:۱۶
یاسر القرشی | ترتیل سوره زلزله۰۰:۰۰:۵۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره عادیات۰۰:۰۱:۰۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره قارعه۰۰:۰۱:۰۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره تکاثر۰۰:۰۰:۵۲
یاسر القرشی | ترتیل سوره عصر۰۰:۰۰:۲۴
یاسر القرشی | ترتیل سوره همزه۰۰:۰۰:۴۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره فیل۰۰:۰۰:۴۱
یاسر القرشی | ترتیل سوره قریش۰۰:۰۰:۳۵
یاسر القرشی | ترتیل سوره ماعون۰۰:۰۰:۴۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره کوثر۰۰:۰۰:۲۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره کافرون۰۰:۰۰:۵۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره نصر۰۰:۰۰:۳۰
یاسر القرشی | ترتیل سوره مسد۰۰:۰۰:۳۷
یاسر القرشی | ترتیل سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره فلق۰۰:۰۰:۲۹
یاسر القرشی | ترتیل سوره ناس۰۰:۰۰:۴۲
7614 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. محمد گفت:

    با یاد خدا سلام خسته نباشید
    بند هر کاری کردم نتونستم فایل های استاد محترم القرشی را دانلود کنم اگه امکانش هست برام ایمل کنید ممنون از سایت خوبتون

دسته بندی

اسکرول بار