دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Kandari11.jpg

عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حمد۰۰:۰۰:۵۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره بقره۰۲:۰۸:۲۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره آل عمران۰۱:۱۳:۳۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نساء۰۱:۰۶:۰۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مائده۰۰:۴۹:۲۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انعام۰۰:۵۱:۵۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره اعراف۰۰:۵۶:۳۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انفال۰۰:۲۱:۲۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره توبه۰۰:۴۳:۲۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره یونس۰۰:۳۱:۰۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره هود۰۰:۳۳:۱۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره یوسف۰۰:۳۱:۱۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره رعد۰۰:۰۰:۰۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ابراهیم۰۰:۱۷:۲۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حجر۰۰:۱۱:۱۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نحل۰۰:۳۲:۵۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره اسراء۰۰:۲۶:۵۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره کهف۰۰:۲۶:۴۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مریم۰۰:۱۶:۱۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره طه۰۰:۲۰:۴۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انبیاء۰۰:۲۰:۳۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حج۰۰:۲۱:۲۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مومنون۰۰:۱۷:۵۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نور۰۰:۲۱:۴۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فرقان۰۰:۱۴:۲۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره شعراء۰۰:۲۰:۴۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نمل۰۰:۱۹:۳۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قصص۰۰:۲۴:۱۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره عنکبوت۰۰:۱۸:۳۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره روم۰۰:۱۴:۲۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره لقمان۰۰:۱۰:۴۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره سجده۰۰:۰۶:۱۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره احزاب۰۰:۲۳:۱۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره سبأ۰۰:۱۴:۳۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فاطر۰۰:۱۳:۴۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره یس۰۰:۱۲:۰۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره صافات۰۰:۱۴:۵۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ص۰۰:۱۱:۲۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره زمر۰۰:۲۰:۱۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره غافر۰۰:۲۲:۴۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فصّلت۰۰:۱۴:۱۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره شوری۰۰:۱۴:۲۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره زخرف۰۰:۱۳:۵۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره دخان۰۰:۰۵:۵۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره جاثیه۰۰:۰۷:۳۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره احقاف۰۰:۱۰:۱۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره محمّد۰۰:۰۸:۴۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فتح۰۰:۰۸:۴۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حجرات۰۰:۰۵:۵۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ق۰۰:۰۶:۴۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ذاریات۰۰:۰۶:۰۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره طور۰۰:۰۵:۳۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نجم۰۰:۰۵:۵۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قمر۰۰:۰۵:۴۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره الرحمن۰۰:۰۶:۳۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره واقعه۰۰:۰۶:۵۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حدید۰۰:۰۹:۳۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مجادله۰۰:۰۷:۳۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حشر۰۰:۰۷:۱۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ممتحنه۰۰:۰۶:۰۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره صف۰۰:۰۳:۲۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره جمعه۰۰:۰۲:۴۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره منافقون۰۰:۰۳:۱۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تغابن۰۰:۰۴:۰۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره طلاق۰۰:۰۵:۱۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تحریم۰۰:۰۴:۴۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ملک۰۰:۰۵:۲۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قلم۰۰:۰۵:۰۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره حاقه۰۰:۰۴:۲۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره معارج۰۰:۰۳:۵۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نوح۰۰:۰۳:۳۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره جنّ۰۰:۰۴:۲۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مزّمّل۰۰:۰۳:۳۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مدّثّر۰۰:۰۴:۲۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قیامه۰۰:۰۳:۰۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انسان۰۰:۰۵:۱۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مرسلات۰۰:۰۳:۴۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نبأ۰۰:۰۳:۴۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نازعات۰۰:۰۳:۳۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره عبس۰۰:۰۲:۵۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تکویر۰۰:۰۱:۵۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انفطار۰۰:۰۱:۴۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مطفّفین۰۰:۰۳:۳۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انشقاق۰۰:۰۲:۱۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره بروج۰۰:۰۲:۰۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره طارق۰۰:۰۱:۱۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره اعلی۰۰:۰۱:۲۴
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره غاشیه۰۰:۰۱:۳۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فجر۰۰:۰۲:۳۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره بلد۰۰:۰۱:۲۷
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره شمس۰۰:۰۱:۰۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره لیل۰۰:۰۱:۲۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ضحی۰۰:۰۰:۴۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره انشراح۰۰:۰۰:۲۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تین۰۰:۰۰:۳۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره علق۰۰:۰۱:۱۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قدر۰۰:۰۰:۳۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره بیّنه۰۰:۰۱:۴۸
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره زلزله۰۰:۰۰:۴۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره عادیات۰۰:۰۰:۵۱
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قارعه۰۰:۰۰:۴۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره تکاثر۰۰:۰۰:۳۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره عصر۰۰:۰۰:۲۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره همزه۰۰:۰۰:۴۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فیل۰۰:۰۰:۳۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره قریش۰۰:۰۰:۲۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ماعون۰۰:۰۰:۲۹
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره کافرون۰۰:۰۰:۳۰
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره نصر۰۰:۰۰:۲۲
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره مسد۰۰:۰۰:۲۶
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۵
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره فلق۰۰:۰۰:۲۳
عبداللّه الکندری | ترتیل سوره ناس۰۰:۰۰:۲۸
1801 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار