دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/01/w7598_shahhat10.jpg

شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۰۱:۰۱:۳۱
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۰۱:۰۴:۲۶
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۳۰۱:۰۱:۲۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۴۰۰:۵۹:۴۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۵۰۰:۵۷:۳۸
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۶۰۱:۰۰:۲۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۷۰۱:۰۰:۳۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۸۰۱:۰۰:۰۶
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۹۰۰:۵۹:۱۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۰۰۰:۵۸:۳۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۱۰۱:۰۱:۲۶
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۲۰۱:۰۰:۰۵
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۳۰۰:۳۵:۰۵
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۴۰۰:۵۹:۳۸
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۵۰۰:۵۹:۴۶
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۶۰۰:۵۸:۴۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۷۰۰:۵۸:۰۹
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۸۰۰:۵۹:۴۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۱۹۰۰:۵۹:۴۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۰۰۰:۵۷:۵۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۱۰۱:۰۰:۳۲
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۲۰۰:۵۸:۱۹
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۳۰۱:۰۱:۱۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۴۰۰:۵۶:۲۳
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۵۰۰:۵۷:۴۰
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۶۰۰:۵۸:۳۷
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۷۰۱:۰۱:۰۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۸۰۱:۰۰:۴۵
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۲۹۰۱:۰۴:۱۴
شحات محمد انور؛ ترتیل جزء ۳۰۰۰:۵۸:۱۶
سوره فاتحه۰۰:۲۲
سوره بقره۰۲:۳۶:۵۷
سوره آل عمران۰۱:۲۴:۵۳
سوره نساء۰۱:۲۸:۴۷
سوره مائده۰۱:۰۶:۲۶
سوره انعام۰۱:۱۱:۱۵
سوره اعراف۰۱:۲۱:۰۷
سوره انفال۳۰:۵۵
سوره توبه۰۱:۰۰:۵۶
سوره یونس۴۴:۳۷
سوره هود۴۴:۳۴
سوره یوسف۴۰:۲۱
سوره رعد۱۹:۳۰
سوره ابراهیم۱۹:۴۴
سوره حجر۱۵:۰۶
سوره نحل۴۲:۱۹
سوره اسراء۳۵:۱۴
سوره کهف۳۵:۳۸
سوره مریم۲۲:۱۲
سوره طه۲۹:۵۴
سوره انبیاء۲۷:۴۱
سوره حج۳۰:۱۱
سوره مومنون۲۴:۴۲
سوره نور۳۰:۵۸
سوره فرقان۲۰:۳۹
سوره شعراء۳۲:۳۱
سوره نمل۲۶:۴۷
سوره قصص۳۲:۵۷
سوره عنکبوت۲۲:۴۲
سوره روم۱۹:۳۱
سوره لقمان۱۱:۳۹
سوره سجده۰۸:۲۳
سوره احزاب۳۰:۱۱
سوره سبأ۱۸:۳۳
سوره فاطر۱۷:۴۶
سوره یس۱۶:۳۵
سوره صافات۲۱:۲۳
سوره ص۱۶:۵۱
سوره زمر۲۷:۰۸
سوره غافر۲۶:۴۳
سوره فصلت۱۷:۰۷
سوره شوری۱۸:۰۰
سوره زخرف۱۸:۵۵
سوره دخان۰۷:۵۲
سوره جاثیه۱۰:۵۱
سوره احقاف۱۴:۱۶
سوره محمد۱۲:۴۷
سوره فتح۱۳:۱۸
سوره حجرات۰۸:۳۴
سوره ق۰۸:۳۱
سوره ذاریات۰۸:۱۱
سوره طور۰۷:۰۵
سوره نجم۰۸:۱۵
سوره قمر۰۸:۴۱
سوره الرحمن۱۰:۰۹
سوره واقعه۱۰:۳۲
سوره حدید۱۳:۵۲
سوره مجادله۱۱:۰۳
سوره حشر۱۱:۲۷
سوره ممتحنه۰۸:۵۷
سوره صف۰۴:۵۷
سوره جمعه۰۳:۵۸
سوره منافقون۰۴:۳۲
سوره تغابن۰۵:۵۷
سوره طلاق۰۷:۱۵
سوره تحریم۰۶:۱۷
سوره ملک۰۷:۳۴
سوره قلم۰۷:۴۷
سوره حاقه۰۶:۵۲
سوره معارج۰۵:۴۱
سوره نوح۰۵:۴۵
سوره جن۰۶:۳۶
سوره مزمل۰۵:۱۰
سوره مدثر۰۶:۱۴
سوره قیامه۰۴:۰۴
سوره انسان۰۶:۳۲
سوره مرسلات۰۵:۰۹
سوره نبأ۰۴:۴۰
سوره نازعات۰۴:۳۸
سوره عبس۰۳:۵۹
سوره تکویر۰۲:۴۷
سوره انفطار۰۲:۴۷
سوره مطففین۰۲:۱۰
سوره انشقاق۰۲:۴۰
سوره بروج۰۲:۳۷
سوره طارق۰۱:۴۲
سوره اعلی۰۱:۵۱
سوره غاشیه۰۲:۱۸
سوره فجر۰۳:۱۲
سوره بلد۰۱:۵۵
سوره شمس۰۱:۲۷
سوره لیل۰۱:۵۵
سوره ضحی۰۱:۰۶
سوره شرح۰۰:۴۱
سوره تین۰۰:۵۳
سوره علق۰۱:۴۳
سوره قدر۰۰:۴۱
سوره بینه۰۲:۱۴
سوره زلزله۰۰:۵۹
سوره عادیات۰۱:۰۴
سوره قارعه۰۱:۰۰
سوره تکاثر۰۰:۵۲
سوره عصر۰۰:۲۷
سوره همزه۰۰:۵۴
سوره فیل۰۰:۳۷
سوره قریش۰۰:۳۴
سوره ماعون۰۰:۵۱
سوره کوثر۰۰:۲۱
سوره کافرون۰۰:۳۹
سوره نصر۰۰:۳۴
سوره مسد۰۰:۳۶
سوره اخلاص۰۰:۲۳
سوره فلق۰۰:۳۳
سوره ناس۰۰:۳۷
انسان ۱ تا۲۲۱۸:۴۳
مجادله ۹ تا ۱۳۱۲:۲۱
نساء ۱۲۲ تا ۱۳۶۳۰:۵۳
انعام ۹۴ تا ۱۰۲۲۵:۰۷
آل عمران ۲۶ و ۲۷۰۵:۴۸
آیات پایانی سوره حجر۲۵:۴۰
لقمان ۳۳ و ۳۴۰۴:۴۸
انعام ۹۴ تا ۱۹۷۲۹:۳۲
آیاتی از سوره انسان۰۷:۲۸
احزاب ۳۸ تا ۴۸۱۸:۰۷
بقره ۱۴۸ تا ۱۵۸۲۳:۳۶
نازعات ۲۶ تا ۴۶۳۰:۱۷
اسراء ۱۰۵ تا آخر۱۵:۵۷
انعام ۱۲ تا ۱۸۰۶:۲۹
بقره ۲۵۲ تا ۲۶۱۲۹:۱۸
توبه ۱۲۲ تا آخر۰۹:۴۸
دهر ۱ تا ۲۶۴۰:۱۸
علق ۱ تا ۵۰۳:۲۹
فصلت ۳۰ تا ۴۷۳۲:۲۱
نساء ۱۰۰ تا ۱۱۳۰۷:۱۱
احزاب ۳۸ تا ۴۸ و نازعات ۲۶ تا آخر و نصر۲۸:۲۹
یونس ۱ تا ۱۰۱۶:۱۵
شمس ۱ تا ۱۵۰۳:۲۴
مائده ۵۱ تا ۵۴۲۸:۰۲
غافر آیات ۷ تا ۱۷۰۰:۲۴:۱۵
53149 بازدید ۲۵ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. حسين گفت:

  سلام من حسین عبدالله ناظر هستم طرفدار شحات انور هستم لطفا میشه سایت اموزشی شحات انور بزارین تااستفاده کنیم

 2. حسين گفت:

  مگه میشه دوست من

 3. سلام دوست گرامی واقعا لذت بردم از وبتون انشاءالله دلتون همیشه قرآنی باشه.
  اگه دوست داشتید تبادل لینک کنیم
  به من حتما سر بزنید.
  یا علی[گل]

 4. محمد گفت:

  واقعا لذت بخش و روح نوازه
  انشالله همیشه قرآنی باشید

 5. علی یزلانی بیدگلی گفت:

  قصارسور لازم دارم ممنون یاعلی

 6. این تصویر پسر استاد شحات هست یعنی استاد محمود شحات انور
  نه محمد شحات انور

 7. مصطفی گفت:

  سلام
  عنوان این صفحه که نوشتین “دانلود تلاوت های محمد شحات انور” اشتباه هست، اسم صحیح ایشون “شحات محمد انور” و اسم پسرش “محمود شحات محمد انور” هست
  لطفاً اصلاح کنید
  یا علی

 8. محمود گفت:

  .با سلام .کارتون عالیه اخرتون با صاحب قرآن انشالله ، فقط اگه تصویر شحات پدر رو اول صفحه بگذارید بهتره این تصویر شحات پسر هست …

 9. محمود گفت:

  .با سلام .کارتون عالیه اجرتون با صاحب قرآن انشالله ، فقط اگه تصویر شحات پدر رو اول صفحه بگذارید بهتره این تصویر شحات پسر هست …

 10. سلام
  تشکر بخاطر مطالب مفیدتون
  یاعلی

 11. سجاد گفت:

  ضمن تقدیر وتشکر فراوان بخاطر مطالب

 12. محمد گفت:

  باتشکر فراوان خیلی از شما ممنونم چون تلاوت هایی که خیلی دنبالشون میگشتم اینجا پیداشون کردم

 13. خرید گل گفت:

  تشکر از سایت خوب و مطالبی خوبی که گذاشتید

 14. مسعود گفت:

  با سلام, أجرکم عندالله,سپاس

 15. عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیه

 16. محمد عاصف دوست قاری من میگه خیلی خوووووووووبه

 17. مررررررررررررررررررررررررررررررسی

 18. حجت گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  ببخشید لینک دانلود سوره ی غاشیه استاد شحات محمد انور رو بزارید ممنون میشم
  تشکر

 19. سینا گفت:

  سلام ازتون متشکرم
  فقط امکانش هست تحقیق ایشونو هم بزارین یا یه لینک بدین؟

 20. محمد حسن گفت:

  ممنون از سایتتون لذت بردم اگه می شه قرائت های بیشتری از شحات بزارید

دسته بندی

اسکرول بار